IV. LUKU
Joukkojen taistelutoiminnan turvaava poliittinen työ..

93. Joukkojen toimintaa turvaavan poliittisen työn tarkoituksena on lujittaa ja kohottaa työläisten ja talonpoikien puna-armeijan taistelukykyä ja koota kaikki sen sotilaat tiiviiksi joukoksi Leninin ja Stalinin puolueen ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallituksen ympärille.

Poliittisen työn tarkoituksena on kehittää isänmaanrakkautta jokaisessa komentajassa, johtajassa ja puna-armeijalaisessa ja kasvattaa heidät sellaisiksi, että he ovat aina valmiina loppuun asti täyttämään pyhän sosialistisen isänmaansa puolustusvelvollisuuden.

Poliittisen työn tarkoituksena on kehittää jokaisessa miehistöön kuuluvassa, komentajassa ja johtajassa korkeata sotilaskuria, rohkeutta, kieltäymystä, suurta taistelu intoa, aloitekykyä ja päättäväisyyttä. Sen avulla on heidät kasvatettava järkähtämättömän lujiksi taistelussa ja valmiiksi sitkeästi kestämään kaikki taistelun vaivat ja vaikeudet.

94. Poliittiset elimet järjestävät ja suorittavat poliittisen työn. Jokaisen komentajan ja johtajan on osallistuttava poliittiseen työhön.

95. Poliittisten toimihenkilöiden tulee olla kiinteässä kosketuksessa miehistöön ja päällystöön, huolehtia heistä ja tuntea osastonsa miehistön keskuudessa vallitsevat mielialat sekä miesten tarpeet ja puutteet.

Poliittisten toimihenkilöiden tulee aina, kaikkialla ja kaikessa olla vankan poliittisen tietoisuuden ja valveutuneisuuden, rautaisen sotilaskurin, lujuuden, rohkeuden, aloitekyvyn ja päättäväisyyden esikuvina.

Poliittisten toimihenkilöiden tulee olla taistelun aikana siellä, missä tarvitaan kieltäymyksen ja sankaruuden henkilökohtaista esikuvaa.

96. Poliittiset elimet ovat toiminnassaan jatkuvasti yhteydessä esikuntien kanssa. Ne antavat toisilleen tietoja taistelu- ja poliittisessa tilanteessa tapahtuneista muutoksista.

97. Poliittisten elimien ja poliittisten toimihenkilöiden on joka päivä huolehdittava selustan järjestelystä sekä siitä, että ampumatarvike-, polttoaine-, elintarvike- ja rehukuljetukset suoritetaan ajoissa, että sotalaitoksen omaisuutta hoidetaan hyvin ja että teknilliset taisteluvälineet ja erilaiset kuljetusvälineet korjataan ajoissa.

98. Poliittiset elimet ja poliittiset toimihenkilöt ovat vastuussa joukkojen taloushuollon täsmällisestä järjestelystä sekä velvollisia joka päivä hellittämättä huolehtimaan sotilaiden kaikista aineellisista tarpeista.

Poliittisten toimihenkilöiden on ehdottomasti huolehdittava siitä, että sotilaille hankitaan ja jaetaan ajoissa ruokaa ja että sen laatu pysyy hyvänä.

Joukkojen yöpyessä tai levätessä päivällä on poliittisten toimihenkilöiden henkilökohtaisesti valvottava sotilaiden sijoitusta.

Marssin alkaessa, sekä marssin että taistelun aikana talvella on poliittisten toimihenkilöiden ryhdyttävä kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin paleltumistapausten ehkäisemiseksi ja valvottava toimenpiteitä, joihin tämän varalta ryhdytään.

Poliittisten toimihenkilöiden on jatkuvasti huolehdittava siitä, että sotilaiden jalkineet, päällysvaatteet ja liinavaatteet korjataan ajoissa.

Poliittisten elimien on jatkuvasti valvottava taloushuoltoelinten toimintaa.

99. Poliittisten toimihenkilöiden on erikoisesti huolehdittava haavoittuneista, kaasu- ja muista sairaista valvomalla, että lääkintäelimet ajoissa ja täsmällisesti antavat näille ensiavun ja huolehtivat evakuoinnista ja muonituksesta.

100. Poliittisten elimien on huolehdittava siitä, että sanomalehtiä saapuu keskeytymättä joukoille ja että kotimaasta saapuvat paketit, lahjat ja kirjeet toimitetaan ajoissa sotilaille. Niinikään niiden on järjestettävä sotilaiden kirjeiden lähetys kotimaahan.

101. Poliittisten toimihenkilöiden on huolehdittava siitä, että lepo- ja vapaa-ajoista on miehistölle ja päällystölle hyötyä ja huvia. Niiden on järjestettävä taiteellisia tilaisuuksia, joissa puna-armeijan omat ilveilijät, hanurinsoittajat ja tanssitaiturit esiintyvät, ja valvottava, että kiertävät elokuvateatterit, radiovastaanottimet ym. toimivat keskeytyksettä.

102. Poliittisten elimien ja poliittisten toimihenkilöiden on ryhdyttävä kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin vakoilun ja harhaannuttavien oppien leviämisen ehkäisemiseksi; niiden on kasvatettava päällystö ja miehistö niin, että nämä ovat alati valveilla ja kykenevät pitämään sotilasasiat ehdottomasti salassa, paljastamaan vihollisen asiamiehet ja taistelemaan valheellisten huhujen ja pakokauhun leviämistä vastaan.

Kaikessa poliittisessa työssä on noudatettava sitä vaatimusta, että sotasalaisuuksia ei saa paljastaa.

103. Poliittisten elimien on huolehdittava siitä, että suhteet paikalliseen väestöön pysyvät moitteettomina. Tämä saavutetaan sillä, että mainitut elimet kasvattavat puna-armeijan sotilaat kunnioittamaan paikallisen väestön erityisiä kansallisia tapoja ja tottumuksia.

104. Poliittisten elimien, poliittisten toimihenkilöiden ja upseerien on harjoitettava sopivassa muodossa poliittista työtä sotavankien keskuudessa. Sitä paitsi heidän on huolehdittava siitä, että vangit ajoissa evakuoidaan rintamalta, että haavoittuneille vangeille annetaan viivyttelemättä tarpeellista hoitoa ja että heitä kaikin tavoin suojataan vihollisen ilma- ja kaasu hyökkäysten mahdollisilta vaikutuksilta. Lisäksi heidän on valvottava, että vankien kaasunaamarit ovat täysin kunnossa.


Ote puna-armeijan väliaikaisesta kenttäohjesäännöstä vuodelta 1936. Suomennos. Otava, 1939

Takaisin Talvisotaan

Takaisin lehdistökatsaukseen.

Suomi Neuvostoliiton ulkopolitiikassa 1939-1940. Ulkoasiain kansankomissariaatin ja muuta dokumenttiaineistoa.