Suomeksi.WI ALEXANDER I., med Guds Nåde, Kejsare och Sjelfherskare öfwer hela Ryssland, & & &; Storfurste till Finland & & Göre weterligt: Att sedan WI, efter Försynens skickelse, tagit StorFurstendömet Finland i besittning, hafwe WI härmedelst welat bekräfta och stadfästa Landets Religion and grundlagar samt de privilegier och rättigheter hwart och ett Stånd inom berörde Stor-Furstendöme i synnerhet, och alla dess Inbyggared i gemen, så högre som lägre, hittils, enligt Constitution, åtnjutit, Lofwandes att bibehålla alla dessa förmåner of författningar fasta och oförryckte i sin fulla kraft. Till yttermera wisso hafwe WI teknat denne Försäkrings-Act med WÅR egenhändiga underskrift. Gifwit i Borgå, den 15/27 Martii 1809.

Originalet är högstegenhändigt undertecknadt:
ALEXANDER.
Öfwersättningens rigtighet bestyrker,
På Nådigste befallning,
ROB. H. REHBINDER,
Tjenstgörande hos H.M. Kejsarens Person, wid Finska Ärenderna.


Källa: Tryckt deklaration.

Till historiasidan.