In English

Saint Barthélemy

WI GUSTAF med Guds Nåde Sweriges, Göthes och Wendes Konung &c. &c. &c. Arfwinge til Norrige, samt Hertig til Schleswig Hollstein &c. &c. Göre weterligit, at som Wi til Handelens befrämjande på then under Sweriges Krona lydande Ö St. Barthelemy uti West-Indien, i Nåder för godt funnit, at förklara samma Ö för en Fri Hamn, eller så kallad Porto Franco, hwarest wahror och effecter af alla slag, måge upläggas, föryttras, eller therifrån til andra ställen afsändas; Altså, och på thet alla the, ware sig inhemske eller fremmande, som kunna wara hugade, at uti förberörde handel deltaga, måge äga et obehindradt tilfälle, at nyttja the förmoner, som Öns fördelaktiga läge, sunda climat, och goda hamn, i sådan wäg tilbiuda; wele Wi härigenom för alla Nationer, utan åtskilnad, hafwa bewiljat en oinskränkt frihet, at med sina fartyg til berörde Ö St. Barthelemy, så wäl i freds- som krigstiden, inlöpa, lossa och lasta, jemte tilstånd för en hwar, at sig therstädes nedsätta, samt Handel och Siöfart idka, under åtnjutande af fri religions öfning, och alla the öfrige fri- och rättigheter, som thenna Ö redan äro beviljade, eller än widare kunna tilläggas; Hwarjemte Wi tillika härmedelst welat förunna sådane Personer, som för skuld kunna wara på flykten, en fristad på meranämde Ö, under Tio års tid, utan afseende på orten hwarifrån the ankomma. Thet alle, som wederbör, hafwe sig hörsammeligen at efterrätta. Til yttermera wisso hafwe Wi thetta med Egen Hand underskrifwit, och med Wårt Kongl. Sigil bekräfta låtit. Drottningholms Slott then 7 September 1785.
GUSTAV

Tillbaka till innehållet.