Överstelöjtnant L. Gründels berättelse om sin resa till Kajana, den 15 april 1724.

1:mo.

Om slåttets beskaffenhet och dess reparation.
Slåttet Cajanaborg belägit emellan Paldamo och Satkamo socknar, uti strömmen Emmen, på en liten hollma; är till sine murar genom sprängning tämmeligen ruinerad, sedan ryssarne med accorde efter try veckors belägring sig bemägtigadt slåttet året 1716 uti martii månad, och litet derefter för deras afmarche, medelst 13 tunnor krut, som här och där under hvalfven antändt blef dock hvart grundmurarne orubbade, som på fast och stadigt fundament anlagdt är. Slåttet är försedt med ett fyrkantigt ock tvenne runda torn, som kunde ej allenast commendera hela stadsens plan och strömmen åfvan och nedan till, utan ock de sednare flanquera dess bredevid stående murar; emellan desse bägge runda tornen går å ömse sidor sträckmurar, hvarigenom portarne äro gjorde; och äro genom tvenne utbyggnader flanquerade, öfver den norra slåtsporten står det fyrkantiga tornet som bestryker slåtts bryggan och backan Pollimäcki samt landvägen som mit igenom löper, öfver tvenne bryggor af 62 och 71 al:rs längd, som ligger på tvenne sidor slåttet. Strömmen hvilket slottet omgifver, hafver den förmån att intet i hårdaste vintern vattnet fryser, hvars grund är på ömse sidor upfylld med ihålig stengrund, och höga stenar som, då lågt vattn är sig öfver vattn-horizonten visa, djupt på den norra sidan är 16 fot och den södra 10 fot när högt vattn är, och då lägst är blifwer det 3 fot lägre. Åfvan för slottet eller östra sidan är med stenklippor uppfylt högt fall så att inga fartyg kan utföre till slottet ankomma. Nedanföre slottet eller västra sidan löper ett grund 120 all:r långt och 36 all. bredt intill en holma som ligger uti sjelfva fallet Emmen [Ämmäkoski]. Fallet Emmen är 11 all:r högdt, 104 all:r bredd som helt perpendiculairt faller, ty berget är till 6, 9 å 12 all:r ihåligt, kunnandes derföre inga fartyg hvarken upp eller nedföre passera. Stadts planen ligger 16 all:r och backan Pollimäcki 34 al. högre än vattn horizonten.
Det fyrkantiga tornet A. igenom hvilkas tvenne portar landsvägen går, är till dess yttra eller norra sida till 2 al., den östra och västra sidan till 5 al. och södra sidan till när intill grunden kullkastadt.
Sträckmuren B och C. på ömse sidor om det fyrkantiga tornet är till 2/3 delar på 4 al. och 1/3 del på 9 al. när intill grunden ruineradt, dess inre hvalf aldeles inkastade men hvalffoten orubbad.
Det runda östra tornet D. är på 11 al:r när till grunden behållen, dock behöfves muren utan till stor reparation, emedan muren sig klufvit och det yttra utfallit och som detta tornet varit utan hvalf, så är alla tross bottnarne som af trävärcke varit upbrände och igenom deras brand är styckeglug- garne sönderremnade.
De å bägge sidor vidhängande sidomurarne E. F. äro tämmeligen väl conserverade till 10 al:r högd.
Södra sträckmuren G. hwarpå befinnes den 3:dje slåttsporten är till 1/3 del på 3 al. och 2/3 delar på 6 al. neder ifrån upåt oskadd. Dess inre hvalf äro inuti borggården kastade men fundament muren i godt stånd.
Det runda västra tornet H. är aldeles på norra sidan tillika med näst intill stående sido mur I. på 2 al. när till grunden ruinerat med den södra sidan med dess sido mur till 80 al. högdt ännu i bestånd. Och som detta tornet ohvälft varit, dy är tråssbottnarne afbrände.
Kiällaren K. innan för det östra tornet är väl till sitt hvalf conserveradt och aldeles oskadd.
Detta slottet står således att reparera, att man till 6 al. högd så sträckmurarne som tornen med goda hvalf, och dess utvända sidor med väl ordinerade embrassurer förser. De tvenne runda tornen till 24 al. och det fyrkantiga tornet till 26 al:rs högd upföres, alldra öfverst, dem med hvalf försäkrar, hvaruppå en horizontel betäckning till conservation för väta lägges samt batterier som öfver bank spela. Emellan nedersta och öfra hvalfven, lagliga höga étager med goda massiva furubjälkar till tråssbottn gjorde. Och alt omkring med väl ordinerade embrassurer zirade, till commendement af statsplanen och andre där omkring befinteliga högder.
Sträckmurarne med sidomurarne upföres alla rundt om slottet till 15 al:rs högd, hvaruppå öfver bank spelande batterier anlägges; öfver logementernes terrassering, som emellan nedersta hvalfvet och åfvanförde batterie sig befinna, till magaziners, baraquers och commendantens beqvämhet.
Innanföre östra tornet gjöres öfver kjällaren K. äfven dylika logementer men utanföre muras en espece af caponnier som genom väl ordonerade crenans antager den anstårmande fienden; dessutan anlägges tätt vid stranden ett långt bröstvärn med några horizontale batterier. Sedan omgifves allt detta med en dubbel rad af spansk ryttare och en bom tvärt öfver ån 50 al. åfvan för slättet.
Nedan för det västra tornet åt fallet Emmen, kan byggas på det där befinteliga grandet, en godt del logementer, för ströfvande partier säkre liggande, som sedan beqvämlige voro till stadts-kyrcka och andre publique hus. Jemte den förmån som det förnämsta och förmögnaste borgerskapet deruti kunde hafva, att de fingo deruti logeras med dess bästa egendom och intet underkastade det, som dem vederfarit under den sidsta feigden, då de år 1712 om nattetiden litet för dags gryningen blef i deras sängar öfverfallne, (utan det ringaste åt varning och kundskap) illa handterade all deras egendom som då tämmeligen ansenlig har varit i deras osäkra husen, för de ryska råsbåjockar i beredskap stod. Sedan är åter denne staden en obotelig skada tilhändt igenom det, att ett år för än slättet blef belägrat, afbrändes hvart och ett hus jemte kyrkan, på commendantcns ordres, som fant det af nöden vara, emedan denna staden i anseende till slottet ett skadeligit hackelvärk, som utur vägen rödjas bör, och som detta stället är en considerable marknadsplats, så att där en god del små bodar behöfves, hvilka där utan särdeles skada kunna upbyggas och i nödenes tid afbrännas. Och så den borgaren som hazardera ville, i osäkerhet bygga sin gård på den gamla stadtsplanen, må otröstad klaga sin olycka för den som innom beskyddet sig väl funnit, kan honom efterlåtas; till detta huset som och slättet gjöres goda vindbryggor, på landsidorne, anlägges hvälfde murade portar med logementer för vakten, som genom mousquetterie partierne kunna repoussera, fallgitter och slagbommar till bryggornes säkerhet insatte. ------------

    Fredrichshamn den 15 april 1724.

L. Gründel.


Källa: "Verteidigungspläne Finnlands 1721—1809" [Finlands försvarsplaner]. Herausgegeben und mit einer Einleitung versehen von Einar W. Juva. Suomalaisen tiedeakatemian julkaisemia Pohjoismaiden historiaa koskevia asiakirjoja. VI. Helsinki 1939. Orig. Kungliga Svenska Krigsarkivet.

Tillbaka till innehållet.