1914. SAMLING AF FINLAND BERÖRANDE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR AF ALLMÄN RIKSBETYDELSE. N:o 17.
24 juli (6 augusti).

Öfversättning.

Högstegenhändigt undertecknadt Nådigt Förordnande,

Angående Storfurstendömet Finlands samt dess kustvattenrayons förklarande i krigstillstånd.
Publiceradt den 18 (31) juli 1914 i N:o 184 af Samlingen af Styrelsens stadganden och förfoganden (art. 2033).TILL DIRIGERANDE SENATEN.

Efter att hafva granskat Ministerrådets  O s s   förelagda särskilda journal och förenande  O s s  om Rådets beslut angående nödvändigheten att vidtaga erforderliga åtgärder för säkerställandet i Storfurstendömet Finland af den statliga ordningen och det allmänna lugnet vele  W i   hafva anbefaldt:

I. Att sagda land jämte dess kustvattenrayon skall förklaras i krigstillstånd, med tillämpning å desamma af stadgandena angående trakter, som förklarats i krigstillstånd (Lagsaml., t. II, Allm. Regl. f. Guv., edit. af 1892, art. 23, bil.; Nåd. Förordn. 20 Maj/2 Juni 1904, F. F. S., N:o 35; F. F. S. 1909 N:o 73) samt

II. Att beträffande nämnda områden högsta ledningen af åtgärderna för bevarandet af den statliga ordningen och det allmänna lugnet skall öfverlämnas åt öfverbefälhafvaren öfver gardestrupperna och trupperna inom Petersbursgska militärdistriktet.

Dirigerande Senaten torde vidtaga behörig åtgärd därhän, att det ofvanstående bringas i verkställighet.

Å originalet har   H a n s   K e j s e r l i g a   M a j e s t ä t   Högstegenhändigt tecknat:

"NIKOLAI".

Peterhof, den 17 juli 1914.


Kontrasignerat: Ordförande i Ministerrådet,

Statssekreterare Goremykin.


Tillbaka till innehållet.