Original

Utanskriften:
Serenissimo et Clarissimo Domino
Domino Gustaffo Suecorum
et Gothorum Regi Domino Suo
Clementissimo

Nåd och frid uti Christo, Durchleuchtigte Herre och Nådigste Konung; Mig är berättat af M. Nicolas en Svensk sampt trogen och flitig E. Maj:ts Legat, honom hafva i befallning, att noga eftersöka någon god Läremästare för Eders M:tz Konungsl. Herr Son. Det iag eij utan besynnerlig förnöjelse hafver förnummit, seende huru som Gud har uppväckt hos E. M:tz en särdeles nit och åhaga både om Guds fruchtan och bookelige konster, som sannerligen är ett herligit efterdöme för andra, ty hvad är väl, som mera pryder Konungar eller och är dem mera nödigt än att de samma anten äre af naturen begåfvade med större förstånd och klokhet än andre, eller och uti bookelige konster väl förfarne, på det dhe icke må nödgas att alltid se med andras ögon eller och att tilltro sig andras meningar.

Åbo Domkyrka
Åbo Domkyrka. Agricola var biskopen
i Åbo från 1554 till 1557 och dog
det sistnämnda året på returresan från Moskva
var han fungerade som fredsförmedlare.
Christus som hafver uti Eders Kongl. Maj:t begynt sitt verk, fullborde det med stor förkofring, att också öfver hela Riket besynnerligen vid Domkyrkorne Skolor måge anläggas och inrättas hvarest ynglingar kunna blifva underviste till församlingens tjenst. Förty der uti består dem störste och förnämste delen af Konungarnes embete, som jemte styrelsen af det verldslige Regementet, låta sig om hiertat vara en Christelig Gudsfruktan. Der af E. M:t framför alle ardre genom ryktet högeligen bevises. Wi bedjom Gud att han ville med sig ande regera och styra Eders M:ts hjerta.

Eders M:t hafver genom Guds nåd så till de ofvanberörde som andre förrättningar nogsamt beqvämlige verktyg ibland främmande, denne som nu är kallad till att vara Eders M:ts Konungslige H. Sons Läremästare Georgius Norman, som af M. Nicolao är omsider uppfunnen, och uppå min anmodan nu kommer till att tjena Eders M:t, han är en man som förer gudfrugtigt lefverne, är af ett stilla och ärbart sinne, upprigtig och lärd samt skickelig och väl värd att vara en Konunga-Sons Läremästare, hvilken Eders K. M:t jag och högeligen vill hafva recommenderat.

Man förer och med sig en sin resebroder Michaelem Agricola, ett Svenskt barn och inföding, som fuller till åren är ung, men af förträffelig lärdom, förstånd och skicklighet, hvilken lärer vara Eders M:ts Rike till stor nytta och uppbyggelse. Jag recommenderar E. K.M:t honom, såsom en väl pröfvad person, och beder att Christus techtes skaffa mycken fruckt genom desse som han genom Eders M:t således kallar och förordnar. Gud som är all barmhertighets fader välsigne rikeligen med sin helige anda Eders Maj:ts rådslag och gerningar. Amen.

Sjette dagen efter Söndagen Quasimodogeniti 1539

Eders Kongl. Maj:ts
högst tillgifne
MARTHINUS LUTHER.


Likheten med det uti Kongl. Riks-Archivet förvarade Original, samt en likaledes der förvarad äldre Öfversättning, intygas af

W. Forsslund.
Canslist uti Kongl. Riks-Archivet.

Indelning i stycken tillagts i webversionen


Källa / Lähde / Source: Handlingar rörande Skandinaviens Historia. Fjärde Delen. Stockholm, 1817.

Som Mikael Agricolas födelseår anförs vanligtvis 1510. Han hade studerat språk och teologi i Wittenberg under Luthers ledning från år 1536 och avlade där magisterexamen år 1539.

Tillbaka historiasidan.