Märket


Fredsfördraget i Fredrikshamn slog fast att riksgränsen mellan Finland och Sverige löper mellan Åland och arkipelagen vid Sveriges kust. I den topografiska beskrivningen från 1811, som baserar sig på fördraget om gränsarrangemangen 1810, konstaterades att en demarkationslinje klyver klippan Märket. Samma upprepades i den topografiska beskrivningen från 1888.

I 1921 års Konvention rörande Åland-öarnas icke-befästande och neutralisering samt i Konventionen om kontinentalsockeln från år 1972, slogs det fast att gränserna som definieras i dessa löper genom mittpunkten av klippan Märket.

År 1885 uppfördes en fyr på klippan (arkit. Georg Schreck). Allt sedan årskiftet 1976-77 har fyren varit obemannad och automatiskt styrt.

I praktiken hade riksgränsen dock inte utmärkts i terrängen. Till det märkvärdiga i situationen bidrog det faktum att fyren som hade uppförts och ägdes av finska staten var i själva verket belägen på den sida av klippan som tillhörde Sverige. År 1981 utmärktes riksgränsen noggrant i terrängen och definierades så som framgår av bifogade karta, varvid området kring fyren föreslogs tillhöra Finland medan ett område av motsvarande storlek på klippan skulle tillhöra Sverige. De båda ländernas folkrepresentationer ratificerade gränsfördraget 1985. Vid gränsutstakningen kom man överens om att de traditionella landstigningsrättigheterna för bägge länders medborgare och myndigheter skall kvarstå. Klippan Märket med dess QSL-kännetecken (OJ) har redan länge använts i radioamatörförbindelser.


Ett flygfoto av Märkets fyr.


Dokumentärmaterial om Märket har vänligen ställts till mitt förfogande av fyrvaktare Kee Eriksson (OHØNA), Saltvik, Åland (flygfoto, radioamatörmaterial) och överingenjör Pekka Tätilä, sekreterare för gränsutstakningssdelegationen, från Landsmäteriverket (fördragsmaterial, karta, artikel i tidskriften "Rajamme Vartijat", 1987.)

Tillbaka till innehållsförteckning.