По-русски

Utrikeskommissarie Molotovs not
överlämnats till Finlands sändebud i Moskva
den 26 november 1939.

Herr sändebud.

Enligt meddelande från rödaarméns generalstab öppnades mot våra trupper, som ärö förlagda i trakten av Mainila by på Karelska näset, oväntat i dag den 26 november klockan 15.34 artillerie[l]d från finländskt område. Sammanlagt avlossades sju kanonskott, varav följden var att tre soldater och en underofficer dödades samt sju soldater och två till befälet hörande personer sårades. De rådsryska trupperna, som erhållit sträng order att icke låta förleda sig till provokation, besvarade icke elden.

Rådsregeringen bringar detta till Eder kännedom och anser erforderligt att understryka, att under de nyligen försiggångna förhandlingarna med herrar Tanner och Paasikivi rådsregeringen uppmärksamgjorde på den fara, som koncentreringen av manstarka aktiva trupper i gränsens omedelbara närhet till Leningrad innebär. Med anledning av det från finländskt område inträffade provocerande, mot de rådsryska trupperna riktade artilleribeskjutningen är nu rådsregeringen tvungen att konstatera, att koncentreringen av finländska trupper i Leningrads närhet icke endast utgör ett hot mot Leningrad, utan i själva verket utgör en fientlig handling mot Sovjetunionen, som redan lett till angrepp mot de rådsryska trupperna och krävt offer.

Det är icke sovjetregeringens avsikt att överdriva detta avskyvärda angrepp, som företagits av den finländska arméns truppavdelningar, som eventuellt ärö illa ledda av sitt befäl, men den skulle önska, att sådana avskyvärda handlingar icke framdeles må inträffa.

På grund härav framför rådsregeringen en skarp protest med anledning av det inträffade och föreslår, att Finlands regering ofördröjligen förflyttar sina på Karelska näset förlagda trupper 20—25 kilometer längre bort från gränsen och sålunda förhindrar möjligheterna för nya provokationer.

Emottag, herr sändebud, försäkran om min fullkomliga högaktning.

Socialistiska rådsrepublikernas unions utrikeskommissarie M o l o t o v, 16 november 1939.


Källan: Kustbon. Organ för svenskar i Estland. Nr. 33, 1 december 1939. Utgivare: Svenska Odlingens Vänner, Tallinn.

Finland in Soviet Foreign Policy 1939-1940.