"Efter de oss undertecknade meddeldte fulfmagter, hafva vi öfverenskommit och afslutat följande artiklar:"

"1. Kongl. Svenska arméen intager, genast efter denna conventions ratificerande, sin ställning längs gränsen af Uleåborgs län, intagande den linie, som börjar bakom Kemi och sträcker sig genom Paisavaara, Mustivaara och Porkavaara. Kemi elfs båda stränder forblifva följaktligen i Ryska arméens händer."

"2. Svenska arméen utrymmer Uleåborgs stad inom tie dagar, att räkna ifrån denna conventions undertecknande, på sådant sätt, att Svenska tropparna evacuera staden sist d. 29, och Ryska tropparna inrycka d. 30 Nov. Den öfriga delen af landet, som öfverlemnas Ryska arméen, skall utrymmas efter den å båda sidor öfverenskomna march-route, och skulle någon oförutsedd händelse, såsom islossning, m. m., inträda, så skall man dera göra afseende, samt lemna all nödig tid åt Svenska arméen att afhjelpa det inträffade uppehållet."

"3. Svenska arriergardet drager sig tillbaka, efter den öfverenskomne march-routen; men allt det, som Ryska avantgardet finner öfvergifvet af Svenska arméen, i brist af hästar eller andra orsaker, såsom sjuka, magasiner, m. m., anses som god pris."

"4- Svenska arméen förbinder sig, att ej hvarken förstöra eller utdela till invånarne eller försälja de magasiner, som den kunde blifva nödsakad alt öfvergifva.'.

"5. Svenska armeen medtager ej från Uleåborg eller något annat ställe, som arméen öfvergifver, hvarken någon af civil-embetsmännen, ej heller artiklar eller andra saker, som tillhöra provinsen."

"6. Svenska arméen återsänder alla länsmän, prester och öfrige tjenstemän och andra invånare, som kunde vara tagne å de ställen arméen redan lemnat, hvarvid deras hästar och öfrige tillhörigheter medföljer, välförståendes att detta sker efter deras egen önskan."

"7. Närvarande convention skall ratificeras af båda arméernas respective gen. befälhafvare, och utvexlingen skall ske sist innan morgon afton."

"Olkijoki d. 7/19 Nov. 1808.

Friherre Adlercreutz. Grefve Kamenski. Gen. major. Gen. löjtnant."

"Gillad d. 8/20 Nov. 1808.

Grefve Buxhoevden. Gen. befälhafvare för kejserl. Ryska arméen."


Texten ingår som översättarens - R.F.G. Wrede, Löjtn. vid Kongl. Andra Lifgardet - tillägg i boken "Kriget emellan Sverige och Ryssland åren 1808 och 1809" av Paul van Suchtelen, Gen. Löjtn. i Kejs. Rysk Tjenst. (Stockholm 1835.)

Tillbaka till Finlands historia.