Wäxel- Låne och Depositions-Contoiret i Stor-Furstendömet Finland

WI ALEXANDER den 1:ste, med Guds Nåde, Kejsare odh Sjelfherrskare öfwer hela Ryssland, etc. etc. etc. Stor-Furste till Finland etc. etc. Göre wetterligt: Att som Wi, under Nådigt öfwerwägande af de olägenheter och swårigheter, som möta Wåre trogne Finske undersåtare wid afliquiderandet af de skulder, hwarföre åtskillig af dem häfta, dels till Allmänna Cassor, dels till enskildte Capitalister i Swerige, såsom ock för att befrämja Åkerbruket, Handel och Näringar, samt att efter hand bringa blott en Myntsort i omlopp uti Landet, i Nåder för godt funnit, att med anledning af Landt-Ständernas i Borgå underdåniga hemställan, och efter Wår Regerings-Conseils ytterligare gjorde underdåniga anmälan, i Nåder bifalla Inrättningen af ett Wäxel- Låne- och Depositions-Contoir, så hafwe Wi härmedelst i Nåder welat stadga och förordna, huru detta Werk kommer att inrättas och förwaltas.

Allmänna grunder för Werkets Inrättning.

Art. I.

1 §. Primitiwa Fonden för Wäxel- Låne- och Depositions-Contoiret, blifwer En Million Rubel, beräknad efter Landets fastställde Myntsort i Silfwer, som tages af Öfwerskotts Stats-Medlen, och på sådan grund, jemlikt Wår Nådiga Skrifwelse till Wår General-Gouwernör öfwer Finland, af den 11 (23) Februarii detta år, utgår denna Summa med Twå Millioner Rubel i Banco-Assignationer, allt efter som de uti Besparings-Cassan inflyta.

2 §. Ehuruwäl Contoirets första Fond således kommer att bestå af Banco-Assignationer, kunna dock wid framledes möjeligen inträffande förmonligare Conjuncturer af ökad Handel och utwidgade näringar, utwägar öppnas, att efter hand förwandla denna Fond till Specie; Hwarföre det tillåtes Contoiret, att efter det omständigheterne sig förete, och så widt det med fördel ske kan, hwilket på skeende anmälan af Wår Regerings-Conseil, på Wår widare Nådiga pröfning då ankommer, af sådane utwägar sig begagna, hwarigenom äfwen ytteligare stadga i Landets Penninge-Werk beredes.

3 §. Wid Wäxel- Låne- och Depositions-Contoirets första inrättning, måste wäl alla nödiga utgifter bestridas af själfva Capitalet, men sedermera af efter hand inflytande Interessen, hwaraf Öfwerskottet ingår till ökande af Fonden.

4 §. Till afhjälpande af den brist på skiljemynt, som i landet förorsakat betydeliga olägenheter, hwilka blifwa än kännbarare, allt efter det de Swenska Små Sedlarna komma utur Allmänna rörelsen, utgifwer Contoiret mindre Sedlar på (20) Tjugu (50) Femtio och (75) Sjuttiofem Kopek, efter Landets behof. Dessa Sedlar blifwa endast i Storfurstendömet Finland gångbara och utwäxlas emot större Banco-Assignationer, äfwensom Contoiret är skyldigt, att dem wid uppwisandet, med lika Assignationer åter inlösa. Föröfrigt komma Små Sedlarne, att lika med de större, blifwa gällande i all Handel och rörelse, lika som i Kronans Uppbörd.

5 §. Små Sedlarne förses med twå Stämplar. Den ena innehåller Kejserlige Ryska och Stor-Furstendömet Finlands wapen, i likhet med Regerings-Conseilens Sigill, och den andra de Orden: Stor-Furstendömet Finlands Wäxel- Låne- och Depositions-Contoir.

De blifwa af följande lydelse:

Uti Stor-Furstendömet Finlands Wäxel- Låne- och Depositions-Contoir, är insatt en summa af (Tjugu) (Femtio) (Sjuttiofem) Kopek Kejserlige Ryska Banco-Assignationer, hwilka (00) Kopek, innehafwaren häraf har att återbekomma.

Små Sedlarne underskrifwas af en Commissarie och Contrasigneras af en Bokhållare. Waleuren utföres äfwen med Bokstäfwer nederst på Sedeln å Ryska, Swenska och Finska Språken, samt å frånsidan med Ziffror.

6 §. Sedan Werket framledes kommit till behörig stadga, och dess Fond genom Interessen, öfwerskjutande årliga Utgifterne, hunnit ökas, uppköpes Koppar till Utmyntning af Skiljemynt, i hwilket afseende ett Mynt-Hus på något tjenligt ställe i Landet, kommer att inrättas; Och skall Wår Regerings-Conseil till Oss inkomma med särskilt underdånigt Förslag till en sådan inrättning, så snart nödige medel dertill blifwa att tillgå.

7 §. Uti detta Contoir insättes alla Kronans af Finland inflytande inkomster, till Wår Nådiga Disposition, sedan hwarje Ränteri afdragit och behållit, hwad efter fastställd Stat för årets utgifter sig belöper.

8 §. Enskilde Personer tillåtes äfwen, att i Contoiret deponera större och mindre Summor, dock utan, att derföre fordra någon ränta; Och kunna desse Summor, antingen till hela sitt belopp, eller till någon del af Insättaren uttagas eller utassigneras, hwarföre Contoiret med en och hwar, som Penningar derstädes deponerat, förer särskild räkning.

9 §. Wäxel-Contoiret får ock inwäxla sådana Banco-Assignationer, som genom bruk blifwit förflitne, för att dem sedermera till utbyte uti Banken i S:t Petersburg insända, hwarwid iakttages den författning, som i afseende till sagde Banks Sedlar är gällande, och hwilken till efterrättelse på Landets språk, skall utfärdas.

10 §. Wäxel- Låne- och Depositions-Contoiret kommer att inrättas och förblifwa, där Regerings-Conseilen har sitt säte, och blifwer detta Werk stående under Conseilens öfwerinseende, äfwensom det ankommer på Conseilen, att efter behof och omständigheter, framledes meddela sådana föreskrifter, som för Contoirets ordning, säkerhet, bestånd och förkofran, kunna blifwa nödige och tjenlige.

11 §. Detta Contoir, såsom warande under Wårt Eget Höga Beskydd, åtnjuter all de förmåner och rättigheter, som Swenska Banken äger, efter gällande Författningar, så widt de äro hit lämpelige; Och skall ett sammandrag af dem, genom Wår Regerings-Conseils försorg, göras, och af trycket till Allmänhetens underrättelse, utfärdas.

Art. II.

On Lån utur Wäxel- Låne- och Depositions-Contoiret.

1 §. Den primitiva Fonden, utlånas emot säkerhet i Fastigheter och Fem Procents Ränta, hwarutom Fem Procent hwart år å Capitalet afbetalas, så, att ett Lån inom Tjugu år blifwer fullo betalt. Likaså blifwa Låntagarena förplicktade, att, sedan de första Tio åren efter Lånets erhållande förflutit, på skeende uppsägning ett år förut, återbetala hela det återstående Capitalet, i fall sådane omständigheter skulle inträffa, som kunde föranleda Contoiret, att lånet uppsäga och inkassera.

I allmänhet fordras första Inteckning, såsom säkerhet för dessa Lån. Dock på det de, hwilkas Egendomar förut äro intecknade för Lån utur Banken, eller andre Publike-Cassor, eller ock av enskilta Capitalister i Swerige, äfwen måga kunna begagna den utwäg till slike Låns gälldande, som igenom denna Inrättning blifwit öppnadt, wele Wi härwid i Nåder hafwa gjort det undantag, att å Egendomar, som ej äro med annan Inteckning än för Swenska fordringsägares räkning behäftade, Lån utur Contoiret äfwen må bewiljas, enär Egendomens wärde till twå tredjedelar öfwerskjuter den intecknade Summan, och Låntagaren förbinder sig, att genast och sist inom ett år derefter, hafwa den äldre inteckningen dödad, samt tillika för fullgörandet deraf, eller Lånets återbetalning i annat fall, inom sagde tid ställer wederhäftig borgen, och bör i öfrigt beloppet af de Lån, som å sådane förut intecknade Egendomar meddelas, enligt de här nedanföre i 5 § utstakade grunder, bestämmas i förhållande till Egendomens ograwerade wärde, sedan den intecknade Summan blifwit afdragen.

2 §. Om framdeles sådane Conjuncturer inträffa, att Contoiret ser sig med fördel kunna upptaga Lån emot Ränta, skall derom samt willkoren derwid, särskild Författning efter Regerings-Conseilens hemställan, af Oss utfärdas.

3 §. Som det icke är att förmoda, det stora Summor af de utlöpande Små Sedlarne blifwa på en gång till inwäxling presenterade, så kan en tredjedel, till och med hälften af den för desse Sedlar i Contoiret warande Hypotek-Summan i Banco-Assignationer utlånas på kortare tid, dock ej på mindre än Sex månader, till och med ett år, äfwen emot Fem Procents Ränta, som enligt Författningarne för Swenska och Finska Discont-Werken, fördubblas, i fall Lånet inom fjorton dagar efter förfallodagen, ej blifwer inbetalt. De som idka Bruks-, Manufaktur- och Fabriksrörelse, äga förmons-rätt till Lån af Hypoteks-Summan, emot pantsättande af deras bewisligen oförsålde tillwerkningar, eller praesterad wederhäftig Borgen.

Om tillgångarne medgifwa, kan Contoiret äfwen af detta återstående Capital, på något längre tid, men under lika wilkor för återbetalningen, bispringa Fastighets-Innehafware med Lån, hwarigenom dessa erhålla en ytterligare utwäg till betalande af de skulder, hwarföre deras Egendomar nu häfta i Swenska Fonderne.

4 §. Ehuruwäl första Fonden för detta Contoir beräknas efter Landets fastställda Myntsort i Silfwer, så sker dock all beräkning af utlåningar och inbetalningar, endast i Banco-Assignationer, hwarföre äfwen alla Skuld-Sedlar på erhållne Lån utur Contoiret, ställas blott på sådane Assignationer, till återbetalning av samma numeraira belopp, som lånet utgjorde.

5 §. Lån på Frälse-Egendomar, bewiljas till hälften eller twå tredjedelar af den Summa, hwartill Egendomen wid laga wärdering blifwit uppskattad. På berustade Säterier och Skatte-Jord, må ej större Lån än hälften af Wärderingssumman, utlemnas.

6 §. Lån af Små-Sedels-Fonden, få ej öfwerstiga Tio Tusende (10,000) Rubel Banco-Assignationer å hwarje Låntagare.

7 §. De, hwilka häfta för skulder uti Swenska Banken eller andre Publike-Cassor, eller ock hos enskilde Capitalister i Swerige, samt kunna ställa nöjaktig säkerhet i Frälse- eller Skatte-Jord, äro i början närmast berättigade till Låns erhållande.

8 §. Den, som söker Lån, bör hor Contoirets föreståndare skrifteligen derom sig anmäla, och tillika in Originali, eller trowärdigt bewittnade afskrifter ingifwa de Handlingar, som styrka ägande rätten till den fasta Egendom, som i pant erbjudes, och att Egendomen förut icke är med Inteckning belastad: att någon Löse-skilling i Egendomen icke innestår, samt att Sökanden hwarken har Publik Uppbörd, Barna arf eller andre prioriterade medel om händer.

9 §. Förr än Lån bewiljas, bör den Pantförskrifne Egendomen uppskattas, på sätt Förordningen av den 4 Februarii 1757 om Banco-Lån föreskrifwer.

10 §. Så snart Contoirets Direction pröfwat giltigheten af de Handlingar Sökanden inlämnat, underrättas han genom Protocolls-Utdrag om Låne-Summans belopp. Derpå grundar han sitt skuldebref, som, i händelse han är gift, av hans Hustru äfwen underskrifwes, och med bägges Signeten bekräftas. Riktigheten af desse underskrifter bewittnas af Domaren, Notarius-Publicus i Staden, eller twå andre Skrifkunnige och trowärdige Män. Detta Skuldebref uppwisas å nästa Ting wid Domstolen i Orten, som uppå anmälan äger meddela Inteckning uti den Pantförskrifne Egendomen, på sätt 20 § uti Concurs-Stadgan af den 28 Junii 1798 föreskrifwer.

Försedd med Protokoll häröfwer, jemte det af Domaren påtecknade Skuldebrewet, anmäler Sökanden sig hos Contoirets Directeurer, som emot desse Handlingar, lemna honom anwisning på det bewiljade Lånet.

Wore behofwet för någon Låntagare så trängande, att han icke kan afbida tiden till Intecknings meddelande wid Laga Härads-Ting, må det ankomma på Commissariernes pröfning, huruwida den begärde Lån-Summan emot wederhäftig Borgen genast må kunna aflemnas, i hwilket fall Låntagaren wid nästskeende Ting, owägerligen bör fullgöra hwad on intecknings anskaffande här förut stadgat är.

Skulle framledes någon jemnkning i dessa ämnen finnas nödig för Contoirets säkerhet, äga Commissarierne underställa slika mål Wår Regerings-Conseils ompröfning och förordnande.

11 §. Skulle någon sådan Egendom genom köp komma utur första Låntagarens hand och wid Domstolen till Lagfart anmälas, bör sista uppbudet derå icke meddelas förr, än nytt Skuldebref af Egendomens nya Innehafware blifwit afgifwit, och med förmons rätt, såsom första Inteckning wederbörligen intecknadt.

12 §. För dessa Lån, kommer räntan wid hwarje års förlopp, att betalas, året beräknadt från den dag, Lånet erhållits, äfwensom månaden då liquiden göresräknas till Trettio dagar. Om Låntagaren af stående Lånen på fast Egendom, inom Fjorton dagar efter hwarje års utgång icke infinner sig med det upplupne Intresset, kommer han att erlägga dubbel ränta eller Tio procent, så länge och intill dess han sin förbindelse uppfyllt. Dröjer han åter dermed ett år, så att hwarken ränta eller den bestämda delen af Capitalet warder betald, anses Lånet såsom uppsagt och Contoiret äger med Panten förfara, på sätt Swenska Banco-Författningarne i thy fall föreskrifwa.

13 §. Will någon Låntagare inbetala antingen hela eller någon del af Låne-Summan förr än rätta betalningstiden infaller, stånde det honom rätt, och gifwe han sådant Contoiret en månad förut tillkänna.

14 §. Skulle Låntagaren eftersätta sin betalnings skyldighet, och den Pantförskrifne Egendomen således komma att genom Auction försäljas, skall wid dess wärdering, uppbud och försäljning iakttagas hwad Författningarne om Swenska Banco-Lån i denne del stadga, äfwensom Förordningen af den 30 Maji 1781 angående Hemul för slik egendom, efterlefwas bör.

Art. III.

Om Contoirets Embetsmän och Betjening.

1 §. Detta Contoir kommer att förwaltas af 2:ne Banco-Commissarier, hwilka dertill af oss i Nåder utnämnas, efter Regerings-Conseilens underdåniga förslag. En af dem bör wara kunnig i Landets Lagar och Rättegångs-Ordning, och äger den främste i Directionen föra Ordet wid alla sammanträden. Skulle desse twenne Commissarier wara af skiljaktig mening, kommer målet att hwila till dess Regerings-Conseilen sig deröfwer utlåtit.

Commissarierna träda tillhopa så ofta Låne-Ansökningar inkomma, eller andre ärender sådant fordra. I händelse af sjukdom eller andra Laga förfall, utser och förordnar Conseilen en Vicarie för den frånwarande, emot åtnjutande af särskilt Arwode.

Chefen för Regerings-Conseilens Finance-Expedition, eller om någon såsom Adjungerad, wore nämnd honom biträde, och om desse wore hindrade, någon annan ledamot af Regerings-Conseilens Oeconomie-Departement, som dertill wäljes, bör öfwerwara och bifalla alla frågor om Lån på Tio Tusende Rubel och derutöfwer. Är han af skiljaktig mening med Direktionen, kommer målet att af Conseilen pröfwas och afgöras.

2 §. Contoirets Tjenstemän, komma att bestå af 2:ne Kamererare.

1 Sekreterare.
2:ne Casseurer.
2:ne Bokhållare och öfrige uti bilagde Stat uppräknade betjening.

Kammarerare, Secreterare, Casseur och Bokhållare, utnämnas af Regerings-Conseilen, efter ett af Commissarierne upprättadt förslag; men Pappersräknaren och Waktmästarene antagas af Commissarierne.

Dessutom antager och förordnar Conseilen en Lagkunnig man, att såsom ombudsman biträda Contoiret wid förefallande Rättegångar.

3 §. Hwad beträffar en och hwar af desse Embetsmäns och Betjentes göromål och skyldigheter, arbets Methoden inom Werket, samt Controllen, så wäl wid Små Sedlarnes tillwerkning, som säkerheten wid Penningarnas emottagande, förwarande och utgifwande, jemte Rewideringen och Inwenteringen; så wele Wi i Nåder hafwa uppdragit åt Regerings-Conseilen, att efter det Wi utnämdt Commissarier wid detta Werk, och de med förslag i förenämnde ämne till Conseilen inkommit, widtaga de författningar och meddela de föreskifter, som för ändamålet lämpeligast finnas.

Art. IV.

Om Rättegången.

1 §. Alla Rättegångs-mål, som röra Wäxel- Låne- och Depositions-Contoiret, samt äro af enahanda beskaffenhet med de Swenska Banken rörande mål, hwilka tillhöra Swea Hof-Rätt, såsom Forum privilegiatum, upptagas till afgörande af Wår Hof-Rätt i Åbo, såsom första Domstol; men utmätnings-frågor, bero på Landshöfdingarnes åtgärd. Högsta Instancen för alla dessa mål, blifwer Wår Regerings-Conseils Justitiae-Departement.

2 §. Rättegångs-Ordningen förblifwer oförändrad, sådan, som den i Landets Lag och Stadgar samt Banco-Författningarne är föreskrifwen.

3 §. Samtelige Landshöfdingar, Domare och öfrige Embetsmän, äro wid answar förplicktade, att lemna Contoiret Laglig handräckning uti alle de mål, som på deras åtgärd ankomma, samt innehållet af detta Reglemente noga iakttaga.


Texten har publicerats i Finland Banks jubileumsbok "Finlands Bank 1811-1911" av Emil Schybergson. Helsingfors 1914.

Johtokunta - Directionen 1840.


Tillbaka till innehållsförteckning.