Fridz fördragh emellan Swerige och Rydzlandh

oprättat then 18. Maij åhr 1595 widh Narfwe Åå opå then Iwangorodz side wid Teusina.

Original på pergament i ryska Utrikesministeriets arkiv i Moskva.4)

Wii Swenske fulmyndige store sendebudh, på stormechtigste herres konung Sigismundi etc. och Swerigis riikes wegna, jagh Sten Baner till Hendelöö och Broo, ridder och Swerigis riikes rådh, jagh Christer Claesson, herre till Åminne, jagh Jören Boye till Gennes och Kulla, stadtholler på Räfle och vthi Estlandh, jagh Arffwedh Erichson till Lindöö och Grabacka, knechteöffwerste och stadtholler på Narffwen, och wii Niclas Rask till Mälstadh och Hans Kranck, både secreterere, haffwe warit tillhope medh then store herres, zaar och storfurstes, Feodor Iwanowitz, öffwer alt Rysslandh zamoderza, hans Zarske Högheetz fulmyndige store sändebudh, okolnitze och namesnich på Koluskoga, knäs Iwan Samsonowitz Turenin, och medh hofjunkaren och namesnich på Jelatom, Ostafi Michalowitz Puschin, och medh diakerne Gregori Iwanofzin Klabukow och Posnick Dimetrua, wedh Narffweske åån, på Iwanagorodz siiden, wedh Teusina, om fredh och gode store saaker att beslute; och wii både store sänningebudh haffwe giort och oprätett een ewigwarende fredh, att efter thenne dagh på ingendere siiden intet kriig skall begynnes eller företages, hwarken vthaf den ene eller den andre, och skall samme ewige fredh, fast och oryggeligen holles, ther vppå:

Att den store herrens, zaar och storfurstes, Feodor Iwanowitz, öffwer alt Rysslandh zamoderzetz, store sänningebudh haffwe afståt furstendömet Estlandh medh alle slott, som är Narffwen, Räfle, Wittensteen, Wäsenbergh, Padis, Tolsborgh, Nyslott, Borckholm, Hapsal, Lode, Leall och Fickell, medh alle thess lähn och lägenheeter som der til höre, ehwadh nampn the och haffwe kunne, till Swerigis riike; och skall then store herren, zaar och storfurste, Feodor Iwanowitz, öffwer alt Rysslandh zamoderzetz, sigh medh the samma slott, som i Estlandh vnder Swerigis riike lyde, i landh och lägenheeter intet mere befatte, vthi ingen motte, vthan alt thette skall fast, oryggeligen och obrotzligen holledh bliffwe till ewigh tiidh.

Och wii Swenske store sändebudh haffwe, på wår stormechtige herres konungh Sigismundi och Swerigis riikes wegne, tilbake giffwidh then store herren, zaar och storfurste, Feodor Iwanowitz, öffwer alt Rysslandh zamoderzetz, hans Zaarske Högheetz arf, thet slott Kexholm, medh all thess landh och lägenheet, som aff ålder der till och vnder Store Nougårdh lydt haffwer och såsom konungh Jahan thet intogh.

Och thenne ewige fredh skall emellan wår stormechtigste konungh och hele Swerigis riike och then store herre zaarske högheetz herskap således hollen bliffwe, att vthaf Swerige, Finlandh, Estlandh och vthur Laplandh och thet Kaianske landh, sampt alle slott, som allestadz vthmedh sjöstranden liggie, öffwer hele Swerigis riike, intet krig skall begynnes i någen måtte heller skade tilfoges Store Nogordh och Nogordske slott, Iwanagorodt, Jama, Coporie, Kexholm, Nöteborgh, Ladga, och alt thet Nogordske lähn och landh, och Pläschow och alle Pläschowske slott, lähn och landh, sampt Colmogorodtske slott och hele Duinske landh, theslikest Solowetski closter, Sunskogo, Kargapoll och hele Kargapolske landh och Kolske slott, medh alle thess lähn, vth medh siöstranden, och intet krigzfolck, litet eller mycket, till landh eller wathn, ther emot skall sendes, och intet öffwerwoldh skee.

Ther emoot ifrå Store Nogordh och Pläskow, heller vthaf the Nogordske och Pläskowske slott, sampt Kexholm, och vthaf hele Nogordske och Pläskowske landh, och vtaf Colmogorodt och Dwinske landh, sampt Koll och alle andre rum vth medh siöstranden skall intet kriig begynner eller skade tillfoges i någen måtte Swerigis riike, Finlandh, Wiiborgh, Nyslott och alle slott och lähn, som liggie i Finlandh, och the slott i furstendömet Estlandh, Narffwen, Wäsenbergh, Tolsborg, Räfle, Wittensteen, Lode, Leall, Hapsall, Padis, Borckholm, Nyslott och Fickell, sampt thet Kaianske landet, medh alle the rum, som vth medh siöatranden liggie, och i Laplandh, icke heller någet krigzfolck, litet eller stort, till landh eller wathn, theremot sendes, heller någet krigh och öffwerwold bliffwe brukadt af någondere parthen.

Köphandelen och stapolen för alle främmande, ehwadh nampn the haffwe kunne, skall bliffwe vthi Wiiborgh och Räfle friit och obehindret, som af ålder waridt haffwer. Och måge alle Swenske vndersåter vthur alle städer i Swerige, Finlandh och Estlandh obehindret medh deres skep och köpenskap segle till Narffwen, men icke vthaf främmande städer. Och köphandeln skall ware på then Narffweske och icke på Iwanagorodz siide medh wågh, pynder, bitzmar och all annen wickt, theslikest medh mååth, alen, arsiin, tynne och kylmet, såsom thet sigh böör.

Thet Ryske folck och andre vtlender, hwilkom som fritt giffwit är till att handle på then Narffweske siide och icke på then Iwanagorodske siide, skole inthet falskt eller förderffwet godz på någondere siide före, och skall ingehande wahrur bliffwe sålde, som icke förtecknede äre, och förteckningen och wräkandedh skall bliffwe der och.

Och skall alle Swenske vndersåter ware frit till at segle och reese till Nöteborgh, Ladga, Kexholm, Nougarden, och hwart the wele i Ladga siön och andre orther, medh skep, skutor, lådior och båthar, så wiidt som dem mögeligit ähr till at komme, till at köpslage och handle; theslikest i Narffwe åå på både siider om landet, ifrå åhminnet alt op i Peipis, till Pläskow och andre städer, så longt som the i samma siöö komme kunde.

Så ähr och bewilliget at then store herres, zaar och storfurste, Feodor Iwanowitz, öffwer alt Rysslandh zamoderzetz, vndersåter obehindret till at segle och reese till alle the städer i Swerige, Finlandh och Estlandh, hwar som de sielf wele, till at köpslage och handle, efter thet sätt som thet af ålder warit haffwer. Och skall så well wår stormechtige konungz vndersåter, såsom och then store herres, hans zaarske högheetz vndersåter giffwe vthaf deres godz toll på både siider liike. Och vthur främmande städer skall ingen segle till Narffwen, heller och at sökie någre andre hampner på den Ryske siide, anthen i Lübeck5) eller Nyen eller annorstädes; men Swerigis riikes vndersåter skall ware fritt till at sökie på then Ryske siide alle hampner och städer medh deres skep, skutor och lodior, hwar de wele, såsom och till att handle i alle städer och hampner öffwer hele Rysslandh i öster, wester, norr och söder, och i Muschowen, Nogordh och Pläskowen och flere andre städer, ehwadh nampn the haffwe kunne, såsom och vthi the landh, som then store herre, hans zaarske högheet framdeles Gudh kan giffwe vthaf främmande herskap, Tatrer eller andre, till Rysslandh. Theslikest skall Swerigis riikes vndersåter, the hws i Muschow, Nogordh, Pläskow och annorstädes i Rysslandh, hwilke hws och gårdar the tilförende haft haffwe, medh alle thess lägenheter och friiheet inrympt bliffwe, och vthi the städer, som the tilförende inge gårdar innehaft haffwe, skall dem gårdar owägerligen giffwit och inrympt bliffwe, ther the theres godz nederlägie kunne; och then store herrens, zaar och storfurstes, Feodor Iwanowitz, öffwer alt Rysslandh zamoderzetz, vndersåter skall thet samme i like motte wederfares i Wiiborgh, Räffle, Åbo och andre orther. Skall och alle Svenske, Finske och Estske köpmän, som vnder Swerigis riike boo, som haffwe gäld till at inmane i Rysslandh, vthaf hwilken thet och ware kan, och der opå haffwe bref eller elliest gode män ther om wette, the samme gäld skall allom ware friit obehindret alt sådant medh rätte till att inmane, och then store herrens, zaar och storfurstes, Feodor Iwanowitz, öffwer alt Rysslandh zamoderzetz, vndersåter skall dett samme och wederfares vtaf wår stormechtige herres, konung Sigismundi vndersåther i Swerige, Finlandh och Estlandh. Och the gäld, som the Swenske, Finske och Estske äre skyldige den store herren, hans zaarske högheetzs vndersåther, som och ther någet wore tagit till wår stormechtigste konungz skatt, så skall alt sådant medh godhe wahrur eller medh rede penninger bliffwe betaledh i Wiiborgh eller Narffwen, ther som thet lägligest skee kan; såsom och all gäldh, liten eller stoor, som vår stormechtigste konungz vndersåter haffwe i Rysslandh, om thet än wore tagit till then store herrens, hans zaarske högheetz eget behof, skall thet och bliffwe betalt, och hwadh gäldh, som hans vndersåter ähre skyldige blefne, hwru mycket thet och ware kann, skall thet och bliffwe betaledh medh gode wahrur eller reede penninger owägerligen i Narffwen eller Wiiborg, ther thet lägligest ware kan, så att bägge partherne icke skole der af haffwe någen skade eller förderff.

Ther så hende, att någre skep, skutor eller båthar med köpmansgodz eller och elliest andre skep och skutor, som wår stormechtige herre konungen i Swerige eller adelen eller krigzfolcket tilhördhe, strandede på then Ryske siide, på hwadh sätt, thet och skee kan, så skall den store herrens, zaar och storfurstes, Feodor Iwanowitz, öffwer alt Rysslandh zamoderzetz, zaarske högheetz vndersåter hielpe till att fordre och ingeledes förhindre them, icke heller deres godz fördölie, vthan owägerligen tillsamman sökie och obehindret på then Swenske siide före lathe. Thet samme skall den store herrens, hans zarske högheetz vndersåter vthaf de Swenske wederfares.

Theslikest skole och icke heller den store herrens, zaar och storfurste, Feodor Iwanowitz, öffwer alt Ryssland zamoderzetz, zaarske högheetz befalningzmän heller andre hans vndersåter vthi någen motte förhindre wår stormechtigste konungz befalningzmän till att opbäre skatten vthaf Laperne ifrå Österbothnen alt in till Warånger, hwilke tilförende och vthaf ålder vnder Swerigis riike lydt haffwe och deres skatt Swerigis konungh gifwit, och till thess att gränzerne vthaf bägge parterne äre medh sanning opsöckte och lagde, skall innen den tiiden af ingendere parten någen skatt optagen bliffwe vthaf the Lappar, der som trätten kommer vthaf. Sammaledes skole och the Swenske befalningzmänn vthi ingen motte hindre store herrens, zaar och storfurstes, Feodor Iwanowitz, öffwer alt Rysslandh zamoderzetz, zaarske höghetz befalningzmän till at optage skatten vthaf the Lapper, som lyde vnder det Duinske, Kexholmske landh och Kols slott.

Sammaledes haffwe wii både store sänningebud aftaledh och beslutidh, att alle fånger vthaf adell och annat ringere folck, små och stora, på bägge siider skole bliffwe löös gifne vthan någen ransun eller vtbyte, och ingen på någet sätt twingas till at bliffwe, vthan the som godwilligen sielf wele bliffwe qwar, ther the ähre. Så skole och alle fånger, the måge ware Swenske, Finske och [eller] Estländske, som äre fongade wordne på the landh och slot, som nu vnder Swerigis riike lyde, eller och äre fongede wordne i marken, de som Swerigis riike tient haffwe, the fångar skole och alle bliffwe löös gifne owägerligen; såsom och the som ifrå Rysslandh, Tatrer eller andre, som äre fongade wordne till Swerigis riike på slot eller i marken, skole och alle löös giffwes; och alle fongar af bägge parterne vthan skade till gräntzerne beledsages. Skall och thet Ryske folck ware fritt sende deres folck till at opsökie alle Ryske fångar i Swerige, Finlandh och Estlandh, och the skole alle obehindrede bliffwe löös giffne. Thet samme skall och the Swenske, Finske och Estske ware bewilligedh till at opsökie alle deres fångar i Rysslandh, och skole the alle obehindret theslikest löös giffwes.

Ther och genom Gudz försyn så hende, att wår stormechtigste herre och konung till Swerige dödeligen affölle, och den, som konung vthi Swerige effter honom blifwer, sender till then store herren zaar och storfurste Feodor Iwanowitz, öffwer alt Rysslandh zamoderzetz, och gofwe honom tilkenne om sitt regemente, så skall thenne samme fredh på både siider genom sändebudh på gräntzen bliffwe stadfäst och der egenom ingeledes blifwe bruthin. Thet samme skall och på then Ryske siide i liike motte skee.

Der som och någre skalcker på gräntzen på både siider giorde någet infall eller skade på hwarannen medh mordh, roof, brandh heller och annen bowerii, ther egenom skall freden icke ware bruten, heller någet krig begynner, vthan sådane saker skole genom stadthollere och befalningzmän på både siider, som på gräntzen, der saken sked är, skole tilhope komme, bliffwe ransakedh och på både siider efter deres förtienst straffedh och rättet. Ther som och någen af både siider förlöper anthen för föräderii, mordh, tiufnadh, gäld eller annen bowerii skuld, de samme skole af ingendere parten bliffwe annamedh, vthan strax på både siider tilbake öffwerantwardes, så snart der opå bliffwer fordret.

Ther som och till wår stormechtige herre och konung Sigismundus, den store herren, zaar och storfurste, Feodor Iwanowitz, öffwer alt Rysslandh zamoderzetz, sender sine store sändebud, budh eller poster till Swerigis riike, de samme store sändebudh, budh och poster skole friit färdas till wår stormechtigste herre, konung Sigismundus, till Swerigis riike och tilbake igen, friit och vthan all opholning, förhindring och vahnheder; theslikest ther wår stormechtigste herre, konung Sigismundus, sender sine store sändebud, budh och poster till then store herren, zaar och storfurste, Feodor Iwanowitz, öfwer alt Rysslandh zamoderzetz, desamme skole fritt färdas fram och tilbake vthan all opholdning, förhindring och vanheder.

Och skall denne ewigwarenndhe fredh den store herren, zaar och storfurste, Feodor Iwanowitz, öffwer alt, Ryszland zamoderzetz, hans zarske högheet, och wår stormechtige herre konung Sigismundus sielf bekräftige medh korskyssning och obrotzligen skall holledh warde på både siider; och wår herre konung denne ewigwarende fredh bekräftige och stadfäste på then tiidh, när han kommer af Pålen till Swerigis riike 1). Och skall Kexholms slot medh alle thess lähn blifwe inrympt den store herren, zaar och storfurste, Feodor Iwanowitz, öffwer alt Ryssland zamoderzetz, hans woiwoder på then tiidh, när wisse gräntzer och gamble råmärken äre besedde, lagde och stadfästede blefne emellan Kexholms lähn, Finland, Laplandh, så och Eurepä, Jeskis, Saulax, Nyslotz lähn, och ifrå Öster- och Norbothn alt in till Warånger vth medh Lappegräntzen alt in till Norre haffwedh 2). Och på alle thesse gräntzer skole wisse råmärken bliffwe satte, såsom thet af ålder warit haffwer, efter bref och gamble inbyggieres sanfärdige berättelse på både siider, så att her efter ingen widere trätte eller owilie der af förorsakes kan på begge siider; sammaledes och ifrå Narffwe åminnet och op i Peipis. Och skole sendes på alle the gräntzer waiwoder på både siider i thenne sommar i thette fem och niietiiende åhr på try rum, på Petri Pauli tiidh. Ifrå Systerbekz åminne in i Nyslotz lähn till Pumala fjerding på gräntzen; de andre begynne vid Pumala fjerding till Repula by, som ligger på Ryske siiden icke longtt ifrå Norrebotens landh; de tridie ifrå Repula 3) genom Laplandh alt in i Norre hafvedh. Och waiwoderne skole komme på thesse rum tilhope på både siider på then samma tiidh, ther som hwardere kan ware lägligest.

Och när then store herrens, zaar och storfurstes, Feodor Iwanowitz, öffwer alt Rysslandh zamoderzetz, hans zarske högheetz waiwoder, såsom och wår stormechtigste herres konung Sigismundi waiwoder, som blifwe sende till att ransake och rätwiisligen läggie grentzerne, efter som det af ålder hafwer warit, komme tillhope på grentzen emellen Kexholme lähn och Finland, och skole, efter som af oss bägge store sändebudh är beslutidt, the Ryske vndersåter, the som i Kexholme lähn boendet äre, på alle rum wedh gräntzen mellan Kexholm och Finlandh, såsom hans zaarske högheetz vnderdåner egner och böör, säije hans zarske högheetz waiwoder sanningen, huru thet sig om grentzen mellan Kexholme lähn och Finland rätwiisligen hafwer, vthan all argelist, som thet af ålder waridt hafwer.

Dher som och hans zaarske höghetz waiwoder behöffwe skiutzhester på landet och lodior och båthar på siön, så skole the vndersåter, som på Kexholmeke gräntzen boendes äre, förskaffe dem hester och båthar vthan all förhindring, och den Svenske stadthollere, som är på Kexholm, skall befalle the Swenske, Finske och Kexholmske bönder, att the om gräntzerne säije sanningen, och äre den store herres, hans zarske högheetz waiwoder medh hester, skutor och båthar behielpelige.

Så skole och den store herres, hans zarske högheetz waiwoder icke göre thet Kexholmske folcket någet öffwerwåld, till thess gräntzerne, efter som gamalt och af ålder haffwer warit, rätwiisligen äre lagde. Der som och hans zarske höghetz waiwoder sende poster ifrå gräntzen till Rysslandh, heller och frå Ryssland till dem komme poster hiit och diit, så skall man gifwe dem skiutzfärd till land och wathen vthan förhindring och opholdning, och samme poster ingen vanheeder eller någet ondt bevises. Och hwilke waiwoder och hofjunckare vthaf den store herrens zarske högheet bliffwe på gräntzen sende, dem och deres folck skall af thet finske och Kexholmske folcket intedh wåldh eller någen wanheder wederfares, icke heller blifwe opholdne; thet samma skall i liike motte wederfares them i Laplandh af dem, sem der boendet äre.

När nu waiwoderne på både siider haffwe lagt gräntzen, såsom den af ålder warit hafwer, så skall Kexholms slot medh all thess lähn, såsom ther vnder leget haffwer på then tiidh, när wår stormechtige herre, konung Jahan, then inbekom, bliffwe den store herrens zarske högheetz waiwoder, som bliffwe sende till Kexholm, inrympt oskamfäredh, strax vthan all argelist, medh alt thet skyt, som på Kexholm finnes och den store herren, zaar och storfurste, Feodor Iwanowitz, öffwer alt Ryssland zamoderzetz, tilkommer. Och thet Ryske folck, som i Kexholms lähn boo, skall intet öffwerwoldh genom plundrende tilfoges, heller någen af dem till Swerige och Finlandh bliffwe bortförde, efter bägge store sändebudz besluth, och thet Swenske och Finske folck, som i Kexholms lähn nu boo, inthet bliffwe förvägret till att begiffwe sig deden och till Finland igen. Och skole alle Swenske, som äre på Kexholm, vthan all opholdning medh alt deres godz och hwad de äge, friit drage från Kexholm till Finlandh vthan all argelist, och vthaf de Ryske vndersåter medh fordenskap blifwe förfordrede och i deres nödh medh hielp vnsatte. Skall och Swenske vndersåter ware fritt, obehindret och vthan alt wiidere tiltal till at late före frå Kexholm alt det skytt, archlii, krigzmunition, krudt, lodh, skep, skuthor, lådior, båthar, fettalie, spannemål och hwad som hälst de elliest der haffwe, som Swerigis riike tilkommer; alt dette skall af de Ryske vndersåter till Finland wäll bliffwe beledsagedh och framfordret vthan all argelist.

Sammaledes hwem som bliffwer wår stormechtige herre konung Sigismundi och Swerigis riikes fiende, och then store herren, zaar och storfurste, Feodor Iwanowitz, öffwer alt Ryssland zamoderzetz, och hans zarske högheet skall alle deres fiender medh folck eller skatt inthet hielpe; theslikest then som bliffwer then store herres, zaar och storfurstes, Feodor Iwanowitz, öffwer alt Ryssland zamoderzetz, och hans zarske högheetz hersk[a]pz fiende, wår stormechtigeste herre, konung Sigismundus, och Swerigis riike skall alle de fiender med folck eller skatt inthet hielpe.

Ther och wår stormechtigste herre, konung Sigismundus, worde sendendes sine sändebudh, budh och påster genom then store herrens, zaar och storfurstes, Feodor Iwanowitz, öfwer alt Rysslandh zamoderzetz, hans zarske högheetz landh, vthur Swerigis riike till andre potentater, the samme sändebudh, budh och poster skole alle drage friit, obehindret, vthan någen opholdning och wanheeder genom hans zarske högheetz herskap; och hwilke sändebudh, budh och poster sampt annedt tienestefolck ifrå andre potentater wele drage till wår stormechtige herre, konung Sigismundus, i Swerigis riike, de samme sändebudh, budh och poster och allehande tienstefolck, skole sammaledes drage fritt och obehindret vthan opholdning genom then store herrens, zaar och storfurstes, Feodor Iwanowitz, öffwer alt Ryssland zamoderzetz, landh. Sammeledes hwilke sändebudh, budh och poster then store herren, zaar och storfurste, Feodor Iwanowitz, öffwer alt Ryssland zamoderzetz, warder sendendes till påffwen i Rom, Römske keisaren, konungen i Spanien och andre potentater genom Swerigis riike, Finland eller Estlandh, till landh eller wathn, heller och hwilke sändebudh, budh och poster, påwen i Rom, keiseren, konungen i Spanien och andre potentater warde sändendes till den store herren, hans zarske högheet, the alle skole genom Swerigis riike, Finland och Estlandh owägerligen stadde bliffwe, vthan någen opholdning eller hinder. Theslikest hwilke köpmän medh deres wahrur wele drage till then store herren, zaar och storfurste, Feodor Iwanowitz, öffwer alt Ryszland zamoderzetz, öffwer hafwedh, vthur Römeske riiket, Spanien, Engeland, Danmark, Franck-riike, Lybech och andre orther, hwadan de komme medh deres wahrur och clenodier, som vthi hans zaarske högheetz skatt kunne ware tienlig, the samme skole genom Swerigis riike, Finland och Estlandh och the huus, som nu äre vnder Swerigis riike, obehindret och vthan all argelist och opholdning förrese till wathn och till landh, när the deres godz vthi Wiiborg eller Räfle wiist och förtecknat haffwe. Sammaledes hwilke doctores, bårdskärere och allehonde tienstefolck och embetzfolck, som wele drage till den store herren, zaar och storfurste, Feodor Iwanowitz, öffwer alt Rysslandh zamoderzetz, så skall wår stormechtigeste herre, konung Sigismundus, alt thette folck till then store herren, zaar och storfurste, Feodor Iwanowitz, öffwer alt Rysslandh zamoderzetz, hans zaarske högheetz herrskap, vthan all förhindring och opholdning städie och inthet ondt late them wederfares.

På alt dette haffwe wii Swenske store sändebudh, Sten Baner till Händelöö och Broo, ridder, Swerigis riikes rådh, Christer Claeszon, herre till Åminne, Jören Boye till Gennäs och Kulla, stadtholler på Räfle och vthi Estland, Arffwedh Erichson till Lindöö och Grabacka, knechteöffwerste och stadtholler på Narffwenn, och wii Niclaes Rask till Mälstadh och Hans Kranck, både secreterere, på wår stormechtige herres, Konung Sigismundi, och Swerigis riikes wegne med den store herrens, Zaar och Storfurste, Feodor Iwanowitz, öffwer alt Ryssland zamoderzetz, på hans Zarske Högheetz wegne, medh store sändebudh, okolnitze och namesnick på Koluskoga, knäs Iwan Samsonowitz Turenin, och medh hofjunkaren och namesnick på Jelatom, Ostafi Michalowitz Puschin, och medh diakerne Gregori Iwanofzin Klabukow och Posnich Demetrua, en ewig fredh giort och beslutidh, och beslutzbreffwen schriffwit, och wåre insegell vnder dette bref hängt och medh wåre egne händer vnderschrifwit och öffwer alt thette kyst korsset, att wår stormechtigste herre, Konung Sigismundus, skall holle denne ewige fredh, såsom vthi bägges wåre bref beschriffwit är, fast och oryggeligen till ewigh tiidh, och ther vthi inthet förandre. Schriffwit på then Iwanagorodske siide wedh Narffwe åå neden för Iwanagorodtt wedh Teusina then adertonde maij åhr effter Christi födelsse et tusendh femhundrede niietiie fem.

Sten Baner. Jörenn Boije. Arffedh Erichson.

Wår stormechtigste Konungs Sigismundi Secretarius Jagh Niclas Rasck till Melstadh haver thette fredsbref vnderschrifuidt.

Wår stormechtigste Konungs Sigismundi Secretarius Jagh Hans Kranck haffuer dette fredzbref vnderschriffwidt.


Källa: Sverges Traktater med Främmande Magter
Jemte andra dit hörande handlingar.
Femte delens förra hälft.
1572-1632.
Utgiven af O.S. Rydberg och C. Hallendorff.
Stockholm, 1903.
Rydbergs kommentarer: Christer Claesson har icke underskrifvit, men hans sigill är vidhängdt, det andra i ordningen. De fyra sändebudens sigill äro i kupor af förgyldt silfver; de tvänne sekreterarnes i mindre och oförgylda silfverkupor. Alla sigillen hänga i snören af blått silke, genomviradt med guldtråd.

1) Hela detta fredsverk drefs af hertig Karl. Konung Sigismund återkom icke till Sverge förr än under sommaren 1598 och då i spetsen för en Polsk krigshär. Efter slaget vid Stångebro och förlikningen i Linköping, hvilken han icke fullgjorde, återvände han till Polen utan att hafva återtagit regeringen i Sverge, dit han aldrig mera återkom. Den artikeln i Teusinska traktaten, att han efter sin återkomst till Sverge skulle ratificera traktaten, blef sålunda ouppfyld. Icke heller gaf han under de därpå följande åren, före sin afsättning, någon ratifikation af densamma. Tsar Feodor var avliden redan den 7 januari 1598. Traktaten vid Teusina har på detta sätt förblifvit utan ratifikation af de suveräner, i hvilkas namn den är sluten. Den har emellertid, detta oaktadt, å båda sidor ansetts giltig och dess vilkor gingo i verkställighet. Gränserna lades i öfverensstämmelse med dess stipulationer under åren 1595 och 1596 och Kexholms län återlemnades till Ryssland 1597. Tzar Boris Godunow undandrog sig visserligen att bekräfta densamma under förevändning, att den icke blifvit af konung Sigismund ratificerad och att omständigheterna nu vore förändrade (Karamsin, Hist. De Russie, XI, 49), men sedermera stadfästes den i det s. k. Viborgska kontraktet af den 28 februari 1609 och därefter i fredsslutet i Stolbova af den 27 febr. 1617, art. 23.

2) Om denna gränsbestämning "alt intill Norre haffwedh", hvarigenom Sverge kom i kontakt med Danmark-Norge, se längre fram vid freden i Knäröd 1613 (om Finmarken).

3) Den andra gränskommissionen uppgick icke gränsen längre än till Pisamäki, ett högt berg i Nyslotts län, hvarifrån till följd däraf den tredje kommissionens rågångsbref tager sin början. Den ryska byn Repula, i nuvarande guvernementet Olonetz, ligger i närheten af Rajasuo, där det tredje rågångsbrefvet är dateradt.


Översättarens tillägg: 3) Pisaberget, 270 m över havsytan, ligger vid gränsen till kommunerna Nilsiä och Juankoski. På toppen de svenska och ryska gränskomissionernas stenhuggna tecken från år 1595.
4) Enligt Rydberg.
5) Namnet Lübeck borde vara Luga (Tjumikovs kommentar i ryska översättningen). Ån Luga eller Laukaanjoki ligger i västra Ingermanland österut från Narvaån.
6) Riksrådet Sten Axelsson Banér, 1546-1600, ägde jordegodset Händelö i S:t Johannes församling, Norrköpings stad, Östergötlands län. Egendomen Bro torde finnas i närheten men eftersom namnet är tämligen frekvent kan flera orter komma ifråga.
Friherren Christiern Claesson Horn, c. 1555-1610, ägde Åminne i Halikko, landskapet Egentliga Finland.
Lagman Boye, c. 1540-1617, hade Gennäs i Pojo, Raseborgs härad, Nylands län. Kulla finns på flera orter, bland annat ett i Ingå och ett i Tenala, bägge i Raseborgs härad.
Arffwedh Erichson Stålarm, 1549-1620, ägde Lindö i Tenala, Nyland. Grabacka kan kanske avse Grabbacka i Karis, Nyland.
Mälstad finns på några orter i Sverige, t.ex. ett i Husby socken och ett i Kårsta sn, Långhundra härad, Stockholms län, samt ett i Vallby socken, Österrekarne härad, Södermanlands län. (Ortinformationen ovan är vänligen lämnats till mitt förfogande av Ulla Swedell hos Ortnamnsarkivet i Uppsala.)


Utgiven med litet avvikande ortografi även i tidskriften SUOMI (1841).

På ryska:
Översättning från svenska/chumikov.


Till början
Tillbaka till historiasidorna.