Suomeksi.
Storfurstendömet Finlands Författnings-Samling.
1864. No 19.

Storfurstendömet Finlands Ständers Beslut,
fattadt och gifwet å allmän Landtdag i Helsingfors,
den 15 April 1864.

Storfurstendömet Finlands Ständer, Wi efterskrifne Grefwar, Friherrar, Erkebiskop, Biskop, Ridderskap och Adel, Presterskap, Borgerskap och Menige Allmoge, som, dels för Oss sjelfwe, dels af hemma-warande medbröder lagligen walde och befullmäktigade, å denna nu afslutade landtdag församlade warit, göre weterligt: att, som den Stormäktigste, Högborne Fursten och Herren, ALEXANDER den Andre, Kejsare och Sjelfherrskare öfwer hela Ryssland, Tsar af Polen, Storfurste till Finland etc., etc., etc., wår Allernådigste Storfurste och Herre, i nåder behagat, genom öppet bref och påbud af den 18 Juni 1863, Sammankalla Oss till allmänt möte, hafwe Wi, till underdånig åtlydnad af berörde, af hela wårt land med innerlig och djup tacksamhet emottagna nådiga kallelse, här i Helsingfors den 15 September samma år Oss infunnit.

Wåra göromål hafwa Wi börjat under åkallan af den Högstes wälsignelse samt efter föregångna öfwerläggningar rörande de ämnen, hwarom Hans Kejserliga Majestät den 18 i sistnämnde månad, i Egen hög Person, å Rikssalen, äfwensom sedermera under landtdagens förlopp nådiga proportioner till Oss öfwerlemnat, stannat i följande beslut:

§ 1.

I öfwerensstämmelse med Hans Kejserliga Majestäts derom aflåtna nådiga proposition, hafwa Wi den 13 Nowember 1863, äfwen för Wår del, beslutit, att den jordlägenheterna i landet, under benämning af salpetergärd åliggande skyldighet att årligen till kronan lewerera ett wisst belopp oluttrad salpeter må helt och hållet upphöra.

§ 2.

I hufwudsaklig öfwerensstämmelse med Hans Kejserliga Majestäts derom framställda nådiga proposition, hafwa Wi, den 20 Nowember 1863, för Wår del beslutit, att 2 § 4 kap, R. B. måtte få följande förändrade ordalydelse:

"Twistemål och andra ciwila ärender, som ej angå lagfart eller ny intecknings bewiljande, samt mindre brottmål må upptagas och behandlas wid urtima häradsting, när endera parten det eskar och för kostnaden derwid answarar. Häradshöfding ege i ty fall, på anmälan, genast sådant ting utsätta. Dock ware den, som tappar, ej skyldig att till wederparten gälda större kostnad, än målets behandling wid lagtima ting erfordrat. Om särskildt lagmans ting ware lag samma."

§ 3.

För att, såwidt möjligt är, befordra säkerhet i besittningen af fast egendom, till hwilken förra egarens åtkomst ej kan fullt styrkas, hafwa Wi, i närmaste öfwerensstämmelse med Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition i ämnet, beslutit till de stadganden, som finnas intagne i Wårt den 8 December 1863, till Hans Kejserliga Majestät aflåtna underdåniga swar å sagde nådiga proposition.

§ 4.

Sedan Hans Kejserliga Majestät, i afsigt att bereda nödig lindring i wederbörandes åliggande att till Hofrätt insända renskrifwet exemplar af underrätts dombok, i nådig proposition föreslagit särskilda ändringar uti 6 § 2 kap.; 5 § 3 kap; 2 § 5 kap. och 6 § 6 kap. R. B., hafwe Wi, i hufwudsaklig öfwerensstämmelse med det nådiga förslaget, beslutit den lagförändring, som finnes närmare upptagen i den af Oss, den 8 December 1863 till Hans Kejserliga Majestät i ämnet aflåtna underdåniga skrifwelse.

§ 5.

Efter det Hans Kejserliga Majestät i nåder infordrat Wårt yttrande, huruwida en författning, som förklarar handeln med spanmål fri, wore ändamålsenlig, hafwe Wi, under den 8 December 1863 i underdånighet afgifwit ett sådant yttrande och derwid tillika, i enlighet med Hans Kejserliga Majestäts nådiga föreskrift, äfwen utlåtit Oss ej mindre beträffande nyttan och nödwändigheten af socknemagasiner, än ock huruwida kommunerna må kunna medgifwas att till större eller mindre del omsätta magasinernas sädesfonder i penningar.

§ 6.

I hufwudsaklig öfwerensstämmelse med Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition derom, hafwa Wi antagit den förordning angående upphäfwande af indigenatsrätten för medlemmarne af läroståndet i landet, som finnes intagen i Wår under den 12 nästwikne Januari till Hans Kejserliga Majestät i ämnet aflåtna underdåniga skrifwelse.

§ 7.

Med bifall till Hans Kejserliga Majestäts derom framställda nådiga proportion, hafwe Wi, på sätt ock af Oss under den 12 sistförlidne Januari hos Hans Kejserliga Majestät i underdånighet anmälts, enhälligt beslutit, att den Ridderskapet och Adeln i 27 punkten af dess priwilegier för den 16 Oktober 1723 samt 3:dje punkten af förenings- och säkerhetsakten den 21 Februari och 3 April 1789 förbehållna rätt att, med andra samhällsklassers uteslutande, ega och besitta säterier och annan frälsejord med säterifrihet, skulle upphöra.

§ 8.

I enlighet med Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition, hafwa Wi under den 19 nästwikne Januari beslutit, att sjölagen af den 12 Juni 1667 och öfrige ännu gällande författningar rörande landets sjöfart skulle underkastas en fullständig omarbetning; hwarhos Wi hos Hans Kejserliga Majestät anhållit, att det förslag som i sådant afseende kommer att uppgöras, skulle, om möjligt redan wid nästinträffande landtdag ständerne föreläggas.

§ 9.

I anledning af Hans Kejserliga Majestäts derom till Oss framställda proposition, hafwe Wi uti underdånig skrifwelse af den 19 sistförlidne Januari tillstyrkt, att de olika slag af wigter, hwilka under namn af stapelstads-, bergs-, tackjerns- och uppstads-wigt i särskilda fall warit föreskrifna att wid metallers wägning begagnas, genast måtte afskaffas samt att det metriska systemet i afseende å mått-, mål- och wigt blefwe i landet infördt.

§ 10.

I hufwudsaklig öfwerensstämmelse med Hans Kejserliga Majestäts derom aflåtna nådiga proposition, hafwe Wi antagit en författning, som, med ändring af 4, 5 och 6 §§ 24 kap. Byggningabalken, i betydlig mån underlättar inträdet uti det, på grund af den 20 Oktober 1857 i nåder faststäldt reglemente, inrättade bolag för försäkring mot eldskada af byggnader och lösegendom på landet; hwarom äfwen underdånigt swar till Hans Kejserliga Majestät den 22 nästwikne Januari af Oss aflåtits.

§ 11.

Efter det Hans Kejserliga Majestät förelagt Oss ett förslag till författning angående häradsnämndemäns antagande och aflöning, hafwe Wi i anledning af detta förslag utlåtit Oss på sätt Wår den 22 sistförlidne Januari till Hans Kejserliga Majestät aflåtna underdåniga skrifwelse derom närmare innehåller.

§ 12.

Till förebyggande af olämpliga förbehåll wid fastighetsköp och jordegendomars öfwerdrifna betungande med sytning och andra beswär, hafwe Wi, för Wår del, beslutit den författning, som finnes intagen i Wårt under den 29 sistförlidne Januari aflåtna underdåniga swar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition i ämnet.

§ 13.

Uti skrifwelse af den 2 nästwikne Februari hafwe Wi hos Hans Kejserliga Majestät underdånigst anmält, det Wi, i enlighet med hwad Hans Kejserliga Majestät i nåder föreslagit, bewiljat Hypotheks-föreningen i landet Wår garanti för uppfyllandet af de förbindelser, hwilka bemälde förening kan ikläda sig wid upptagandet, å utrikes ort, af ett lån, motswarande trettio miljoner finske mark.

§ 14.

Efter att hafwa fått emottaga nådig proposition i ämnet, hafwe Wi, för Wår det, beslutit till de twänne förordningar om anonyma eller aktiebolag samt tysta eller kommanditbolag, som finnas intagne i Wårt under den 12 nästwikne Februari till Hans Kejserliga Majestät aflåtna underdåniga swar å nämnde proportion.

§ 15.

På sätt Wårt den 12 nästwikne Februari aflåtna underdåniga swar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition i ämnet innehåller, hafwe Wi, i närmaste öfwerensstämmelse med densamma, antagit en författning, hwars syftemål är att i möjligaste måtto förekomma de olägenheter, som icke sällan tillskyndas jordegare derigenom, att arrendatorer, landboer och torpare, hwilka bruka annans jord, under förebärande af hwarjehanda skäl mot egarens lagliga anspråk, wägra att till honom afträda jorden.

§ 16.

För att bereda en öfwergång till det straffsystem, som ansetts böra läggas till grund för en ny brottmålslag, har Hans Kejserliga Majestät, i en till Oss öfwerlemnad proposition, i nåder företagit antagandet af såwäl en författning om afskaffande af wisse härförinnan nyttjade straff och deras ersättande tills widare genom andra, som ock en förordning om werkställighet af frihetsstraff; och hafwa Wi antagit bägge dessa lagförslag med de ändringar, som finnas omförmälde i Wår den 22 nästwikne Februari till Hans Kejserliga Majestät i ämnet aflåtna underdåniga skrifwelse.

§ 17.

Uti underdånig skrifwelse af den 24 nästwikne Februari hafwe Wi anmält de skäl, på hwilka Wi icke kunnat bifalla till ett af Hans Kejserliga Majestät Oss förelagdt förslag till författning huruwida och till hwilken del å allmän stat upptagne embets- och tjenstemän, när deras befattningar indragas, skola åtnjuta sina förra löneförmåner; hwarjemte Wi i underdånighet anhållit, det täcktes Hans Kejserliga Majestät i nåder förelägga landets nästhärefter sammanträdande ständer ett nytt, fullständigt lagförslag uti ämnet, i det syfte, som i förenämnde underdåniga skrifwelse blifwit af Oss antydt.

§ 18.

Under den 26 sistförlidne Februari hafwe Wi afgifwit det af Hans Kejserliga Majestät Oss affordrade underdåniga yttrande, rörande behofwet af en rewision af den genom nådiga manifestet den 9 April 1840 stadgade omsättning af räntepersedlarne i landet och derwid underdånigst tillstyrkt en slik rewisions anställande genom en komité af sakkunnige män, ibland hwilka Wi, för Wår del, äfwen utsett fyra, en för hwarje stånd.

§ 19.

Efter det Wi af Hans Kejserliga Majestät fått emottaga nådig proposition i ämnet, hafwe Wi den 3 nästwikne Mars antagit en författning angående enwig och derom i skrifwelse af samma dag hos Hans Kejserliga Majestät i underdånighet anmält.

§ 20.

På framställd nådig proposition af Hans Kejserliga Majestät i nedannämnde ämne, hafwe Wi, den 7 sistförlidne Mars, för Wår del, beslutit en författning af följande lydelse:

"Med ändring och upphäfwande af 1 § 1 kapitlet, 10 § 2 kapitlet, 1 och 3 §§ 6 kapitlet, 1 § 7 kapitlet och 1 § 8 kapitlet Giftermålsbalken; 2 § 19 kapitlet Ärfdabalken; 7 § 4 kapitlet och 4 § 6 kapitlet Jordabalken; 29 § i adliga Priwilegierna den 16 Oktober 1723 samt Kongl. Förklaringen den 2 Mars 1802, i hwad desse lagrum eller författningar äro mot denna förordning stridande, warder stadgadt, som följer:

§ 1.

Mö hafwe, sedan hon femton år gammal är, makt att råda öfwer det, hon sjelf förwärfwa kan. Wid tjuguett års ålder ege hon allt sitt gods förestå, der hon så åstundar och sådant för Rätten anmäler. Hafwer hon fyllt tjugufem år, ware utan slik anmälan myndig. Will hon dock hellre förmyndarewård njuta, ege Rätten, på hennes begäran, derom förordna och sådant wederbörligen kungöra.

§ 2.

Sedan mö tjuguett års ålder uppnått, ege hon utan giftomans samtycke äktenskap ingå. Gifter hon sig mot föräldrars wilja i de fall 2 § 6 kap. Giftermålsbalken innehåller, hafwe dock fader eller moder wåld att göra henne arflös."

§ 21.

Uti skrifwelse af den 17 nästwikne Mars hafwe Wi hos Hans Kejserliga Majestät underdånigst anmält, i hwad måtto Wi antagit det af Hans Kejserliga Majestät Oss i nåder förelagda förslaget till en förordning om dråp, utan uppsåt att döda, samt annan misshandel å person.

§ 22.

I hufwudsaklig öfwerensstämmelse med en af Hans Kejserliga Majestät till Oss framställd nådig proposition, hafwa Wi antagit den fridlysningsstadga för landets jernwägar, kanaler och telegrafinrättningar, som finnes intagen i Wårt sistsagde dag till Hans Kejserliga Majestät aflåtna underdåniga swar å nämnde nådiga proposition.

§ 23.

Sedan Hans Kejserliga Majestät till Oss öfwerlemnat nådig proposition angående rewision af författningarne om personella kronoutskyldernas belopp och grunderne för deras utgörande, hafwe Wi, för Wår del, i detta ämne beslutit till den författning, som finnes intagen i Wår, äfwenledes under den 17 Mars till Hans Kejserliga Majestät aflåtna underdåniga skrifwelse.

§ 24.

Under ben 24 nästwikne Mars hafwe Wi i underdånighet utlåtit Oss öfwer ett af Hans Kejserliga Majestät i nåder Oss förelagdt förslag till allmänna grunder för en ny brottmålslag, på sätt Wår under sagde dag till Hans Kejserliga Majestät aflåtna skrifwelse derom närmare innehåller.

§ 25.

Sedan Hans Kejserliga Majestät uti nådig proposition eskat Wårt underdåniga yttrande rörande de åtgärder, som kunde bidraga till fiskeri näringens upphjelpande samt befordrande af fiskens fortplantning uti insjöar och strömmar, hafwe Wi detta yttrande afgifwit, på sätt Wårt den 1 innewarande månad till Hans Kejserliga Majestät i ämnet aflåtna underdåniga swar å berörde nådiga proposition närmare upptager.

§ 26.

Det af Hans Kejserliga Majestät jemte nådig proposition i ämnet Oss förelagda förslag till en författning, angående uppsåtlig misshandling af kreatur, hafwa Wi antagit med de mindre afwikelser från förslaget, som finnas upptagne i Wårt under den 1 innewarande månad till Hans Kejserliga Majestät aflåtna underdåniga swar å sagde nådiga proposition.

§ 27.

Efter att hafwa fått emottaga nådig proposition i ämnet, hafwa Wi bifallit dertill att den under namn af stämpladt pappers afgift härförinnan utgångna bewillning skulle få under åren 1865, 1866 och 1867 fortfarande uppbäras, i enlighet med den författning, som finnes intagen i Wår under den 2 innewarande månad till Hans Kejserliga Majestät aflåtna underdåniga skrifwelse.

§ 28.

Uti skrifwelse af den 2 innewarande månad hafwe Wi hos Hans Kejserliga Majestät i underdånighet anmält, att Wi antagit det af Hans Kejserliga Majestät Oss förelagda förslag till förordning angående tryckfrihet i Finland och om wilkoren för dess begagnande, jemte det Wi dock hos Hans Kejserliga Majestät i underdånighet anhållit, att alla eller en del af de förändringar i lagförslaget, hwilka af Oss blifwit såsom önskningsmål framhållne, måtte af Hans Kejserliga Majestät i nåder godkännas.

§ 29.

Efter det Hans Kejserliga Majestät i nådig proportion eskat Wårt yttrande, huruwida en förordning om städernes i landet kommunalförwaltning borde utarbetas på wissa, i propositionen omnämnde grunder, hafwe Wi uti underdånig skrifwelse den 4 innewarande April anhållit, att Hans Kejserliga Majestät i nåder täcktes widtaga åtgärd derom, att ett lagförslag i ämnet måtte, på de af Oss, med några mindre afwikelser från den nådiga propositionen antagna grunder, utarbetas så tidigt före nästsammanträdande landtdag, att förslaget, innan det förelägges ständerne, hinner meddelas landets alla städer, i afseende å inhemtande af Magistraternes och stadsmenigheternes yttranden.

§ 30.

I hufwudsaklig öfwerensstämmelse med en af Hans Kejserliga Majestät Oss i nåder förelagd proposition, hafwa Wi under den 4 innewarande månad antagit en förordning, angående förändringar och tillägg wid allmänna lagens stadganden om förmyndarewård, och derom uti skrifwelse af sagde dag hos Hans Kejserliga Majestät i underdånighet anmält.

§ 31.

I anledning af Hans Kejserliga Majestäts derom till Oss framställda proposition, hafwa Wi den 5 innewarande månad antagit den förordning, angående barnamord samt fosters fördrifwande och utsättande, så ock om answar för wissa fall af lägersmål, som finnes intagen i Wår sagde dag till Hans Kejserliga Majestät i ämnet aflåtna underdåniga skrifwelse.

§ 32.

I anledning af Hans Kejserliga Majestäts uti nådig proposition Oss meddelade wilja, hafwa Wi, uti skrifwelse af den 5 innewarande månad, i underdånighet utlåtit Oss angående grunderne, till en fullständig lag rörande wattenledningar och wattenwerk, jemte det Wi tillika underdånigst anhållit, att det lagförslag, som i ämnet komme att utarbetas, blefwe landets ständer, å nästa landtdag, förelagdt, i afseende å grundlagsenlig behandling.

§ 33.

Efter det Hans Kejserliga Majestät uti nådig proposition erbjudit Oss att öfwertaga förwaltningen af och answarigheten för primitiwa och hypotheksfonderne i landets Bank, hafwe Wi under den 6 innewarande månad samtyckt till denna nådiga proposition och i skrifwelse af samma dag hos Hans Kejserliga Majestät i underdånighet tillkännagifwit Wåra önskningar rörande Bankens framtida organisation; jemte det Wi tillika underdånigst anmält om de personer, hwilka Wi utsett till Wåra bankfullmäktige och rewisorer samt till suppleanter för desse tjensteman.

§ 34.

Uti underdånig skrifwelse af den 6 innewarande månad hafwa Wi afgifwit det af Hans Kejserliga Majestät i nåder Oss affordrade yttrande, rörande ett förslag till förordning om enskilda banker och derwid tillstyrkt, att slike kreditanstalter må under wissa wilkor få inrättas.

§ 35.

Det af Hans Kejserliga Majestät jemte nådig proposition Oss förelagda förslag till förordning, angående egostyckning och jordafsöndring å frälse- och skattehemman samt legoaftal om någon del af slike lägenheter, hafwa Wi, med särskilda förändringar, antagit och sådant, uti skrifwelse af den 9 innewarande månad, hos Hans Kejserliga Majestät i underdånighet tillkännagifwit.

§ 36.

I närmaste öfwerensstämmelse med Hans Kejserliga Majestäts derom till Oss öfwerlemnade proposition, hafwa Wi, den 9 innewarande April, antagit en förordning om egors fredande mot skada af husdjur och derom uti skrifwelse af samma dag hos Hans Kejserliga Majestät i underdånighet anmält.

§ 37.

Sedan Hans Kejserliga Majestät i nådig proposition eskat Wårt underdåniga yttrande rörande de grunder, som borde följas wid utarbetandet af en ny jagtstadga, hafwa Wi, uti underdånig skrifwelse af den 9 innewarande April, afgifwit detta yttrande och tillika anhållit, det Hans Kejserliga Majestät wille i nåder låta, i enlighet med de af Oss godkände grunder, utarbeta förslag till en fullständig lag i ämnet och densamma sedan å nästa landtdag till ständernes grundlagsenliga behandling öfwerlemna.

§ 38.

Sedan Hans Kejserliga Majestät till Wårt utlåtande nådigst öfwerlemnat ett förslag till författning angående förswarslösa personer och deras behandling, hafwa Wi, med några mindre förändringar, godkänt detta lagförslag och derom uti skrifwelse af den 9 innewarande månad hos Hans Kejserliga Majestät i underdånighet anmält.

§ 39.

Det af Hans Kejserliga Majestät i nåder Oss affordrade underdåniga yttrande rörande wissa förändringar i grunderna för näringslagstiftningen, hafwa Wi uti skrifwelse af den 9 innewarande månad afgifwit och derwid tillika i underdånighet uttryckt den önskan, att ett förslag till allmän näringslag blefwe, på de af Oss antagna grunder, upprättadt och landets nästhärefter sammanträdande ständer förelagdt.

§ 40.

Det förslag till förordning, angående ändring i nu gällande stadganden om kyrkoplikt och upphäfwande af den för wissa brott påbjudna afgift till kyrka, som af Hans Kejserliga Majestät jemte nådig proposition Oss förelagts, hafwa Wi antagit med de mindre afwikelser från förlaget, hwilka omförmälas i Wår den 9 innewarande April till Hans Kejserliga Majestät i ämnet aflåtna underdåniga skrifwelse.

§ 41.

I hufwudsaklig öfwerensstämmelse med Hans Kejserliga Majestäts proposition i ämnet, hafwa Wi antagit en förordning angående falsk angifwelse och annan ärekränkning, Samt uti skrifwelse af den 9 innewarande April sådant hos Hans Kejserliga Majestät i underdånighet anmält.

§ 42.

Efter det Hans Kejserliga Majestät i nådig proposition eskat Wårt underdåniga yttrande, rörande medlen att bereda de å donationsgodsen i Wiborgs län bosatte landbönderne utwäg att tillösa sig sina åboende lägenheter, hafwa Wi den 11 innewarande månad afgifwit detta yttrande och derwid äfwen bewiljat nödigt anslag för nämnde ändamål.

§ 43.

Sedan Hans Kejserliga Majestät i nådig proposition eskat Wårt yttrande rörande de grunder, på hwilka en reglering af presterskapets aflöning i landets ewangelisk-lutherska församlingar kunde genomföras, hafwe Wi, uti underdånig skrifwelse af den 11 innewarande April, uttalat den önskan, att en komité måtte tillsättas för utarbetande af fullständigt förslag i ämnet samt att ärendet derefter blefwe landets ständer å nästa landtdag å nyo förelagdt.

§ 44.

I anledning af det förslag till ny kyrkolag, som jemte nådig proposition, i wissa delar blifwit till Wårt bedömmande öfwerlemnadt, hafwe Wi utlåtit Oss, på sätt Wår den 11 innewarande månad till Hans Kejserliga Majestät aflåtna underdåniga skrifwelse derom innehåller.

§ 45.

Efter det nådig proposition i ämnet blifwit Oss förelagd, hafwe Wi med de förändringar, som finnas upptagna å Wårt den 12 innewarande månad å sagde proposition aflåtna underdåniga swar, antagit ett förslag till förordning angående jordegares skyldighet att, mot ersättning, upplåta mark för allmänt behof.

§ 46.

Det af Hans Kejserliga Majestät jemte nådig proposition till Wårt utlåtande öfwerlemnade förslag till ny legostadga för husbönder och tjenstehjon hafwe Wi, för Wår del, med några förändringar godkänt och sådant, uti skrifwelse af den 12 innewarande månad hos Hans Kejserliga Majestät i underdånighet tillkännagifwit.

§ 47.

Uti skrifwelse af den 12 innewarande månad hafwa Wi hos Hans Kejserliga Majestät i underdånighet anmält, att Wi, med några mindre afwikelser, antagit det förslag till författning om kommunalförwaltningen på landet, som jemte nådig proposition blifwit till Wår granskning å denna landtdag öfwerlemnadt.

§ 48.

Till fullgörande af Hans Kejserliga Majestäts Oss i sådant afseende meddelade nådiga wilja, hafwe Wi under den 12 innewarande månad yttrat Oss angående de åtgärder, som borde widtagas, för att bereda jordegare lindring uti skyldigheten till hållskjutsning samt wäg- och brobyggnad.

§ 49.

I öfwerensstämmelse med en af Hans Kejserliga Majestät Oss förelagd nådig proposition, hafwe Wi, på sätt i underdånig skrifwelse af den 14 innewarande månad hos Hans Kejserliga Majestät anmäldt blifwit, beslutit, att den rättighet att tillwerka och försälja bränwin, som för närwarande är jordlägenheterna å landet och en del af landets städer tillerkänd, skall upphöra samt att bränwin framdeles får tillwerkas endast uti större brännerier mot en skatt af en mark sextio penni för hwarje kanna; och hafwa Wi för öfrigt uti detta ämne antagit den författning, som finnes intagen i Wår förenämnda underdåniga skrifwelse.

§ 50.

För utförandet af åtskilliga allmännyttiga företag, dertill statswerkets ordinarie inkomster wisat sig wara otillräckliga, hafwe Wi icke allenast anwisat anslag från de medel, som komma att inflyta genom den å bränwinet lagda skatt, utan ock åtagit Oss bewillning att under åren 1865,1866 och 1867 utbetalas, bland annat, af hwarje Finsk medborgare, hwars rena inkomst för året uppgår till högre belopp än femhundra mark, sålunda att för hwarje hundra mark af det derutöfwer stigande beloppet erlägges, då inkomsten uppgår till och med femtusen mark fyra femtedels procent, om den går derutöfwer till och med tiotusen mark en procent samt då inkomsten är högre än tiotusen mark en och en femtedels procent.

§ 51.

För öfrigt har Wårt Statsutskott tagit noggrann kännedom om och granskat stats= werkets förwaltning och räkenskaper för de år, som efter sednaste landtdag förflutit från och med 1810 till och med 1860 samt deröfwer till Oss afgifwit fullständig redogörelse, hwilken särskildt blifwit till tryck befordrad.

Till yttermera wisso att Wi få belefwat, beslutit och bewiljat, hafwe Wi, samtlige Finlands ständer, detta underskrifwit och beseglat; hwilket skedde i Helsingfors, den femtonde dagen i April månad, år efter Wår Frälsares Jesu Christi börd, Ettusen åttahundra och på det sextionde-fjerde.

 
J. M. NORDENSTAM,
Landmarskalk.
(L. S.)
 
N:o 1. C. M. Creutz.
(L. S.)
N:o 4. G. Armfelt.
(L. S.)
N:o 5. A. Aminoff.
(L. S.)
N:o 8. Carl Mannerheim.
(L. S.)
N:o 2. R. Wrede.
(L. S.)
N:o 3. Alfred Rehbinder.
(L. S.)
N:o 4. B. G. Mellin.
(L. S.)
N:o 7. Axel Silfverhjelm.
(L. S.)
N:o 17. Arthur Klinkowström.
(L. S.)
N:o 18. A. Mannerheim.
(L. S.)
N:o 19. Karl Joh. Carpelan.
(L. S.)
N:o 20. Hans Gustaf Boije.
(L. S.)
N:o 21. J. E. Munck.
(L. S.)
N:o 24. S. W. v. Troil.
(L. S.)
N:o 25. Fred. Aminoff.
(L. S.)
N:o 26. Friherre Tandefelt.
Fullmäktig: Adolf Grotenfelt.
(L. S.)
N:o 27. M. v. Rosenkampff.
(L. S.)
N:o 29. Edvard Hisinger.
(L. S.)
N:o 32. Friherre Rotkirch.
Fullm. Robert Hisinger.
(L. S.)
N:o 33. N:o 34. Friherre Hjärne.
Förm. Knut Munck.
(L. S.)
N:o 35. Friherre von Haartman.
Förm. Joh. Aug. von Born.
(L. S.)
N:o 38. A Walleen.
(L. S.)
N:o 39. Richard de la Chapelle.
(L. S.)
N:o 40. George Ramsay.
(L. S.)
N:o 41. L. Aug. Sackleen.
(L. S.)
N:o 43. Otto af Schultén.
(L. S.)
N:o 3. Tavast.
Fullm. Aug. Schauman.
(L. S.)
N:o 5. C. J. Jägerhorn,
af Spurila.
(L. S.)
N:o 6. C. F. Munck,
af Fulkila.
(L. S.)N:o 9. Walfrid Spåre.
(L. S.)N:o 12. G. F. Rotkirch.
(L. S.)N:o 16. Brand.
Fullm. V. Furuhjelm.
(L. S.)
N:o 22. B. G. Emil Blåfield.
(L. S.)
N:o 25. Alexander Ekestubbe.
(L. S.)
N:o 17. Wolter Ramsay.
(L. S.)
N:o 34. Gyllenbögel.
Fullm. B. G. Jägerhorn.
(L. S.)
N:o 42. A. F. Järnefelt.
(L. S.)
N:o 44. Teetgren.
Fullm. Gustaf Mellin.
(L. S.)
N:o 50. von Numers.
Fullm. Fredr. Pipping.
(L. S.)
N:o 53. Möllersvärd.
Fullm. Ernst Linder.
(L. S.)
N:o 54. F. J. Klingstedt.
(L. S.)
N:o 57. L. O. Prytz.
(L. S.)
N:o 58. Joh. Aug. von Essen.
(L. S.)
N:o 61. R. Nassokin.
(L. S.)
N:o 63. O. R. von Gerdten.
(L. S.)
N:o 64. Charpentier.
Fullm. R. Björkenheim.
(L. S.)
N:o 69. A. Gripenberg.
(L. S.)
N:o 70. C. Cronstedt.
(L. S.)
N:o 73. R. Ehrnrooth.
(L. S.)
N:o 76. Nils Grotenfelt.
(L. S.)
N:o 81. C. J. Tavaststjerna.
(L. S.)
N:o 83. A. G. A. Palmfelt.
(L. S.)
N:o 85. A. R. V. Ehrnrooth.
(L. S.)
N:o 91. Ehrenstolpe.
Fullm. G. A. Spåre.
(L. S.)
N:o 96. B. O. Schauman.
(L. S.)
N:o 103. Jerlström.
Fullm. Leo Jegerschjöld.
(L. S.)
N:o 105. Robert Lagerborg.
(L. S.)
N:o 109. A. Bergenstråle.
(L. S.)
N:o 110. A. Fr. von Christierson.
(L. S.)
N:o 114. Werner von Rehausen.
(L. S.)
N:o 117. Curt Gust. Stiernvall.
(L. S.)
N:o 119. Ernst Johan von Willebrand.
(L. S.)
N:o 120. Fock.
Fullm. Oscar Wasastjerna.
(L. S.)
N:o 121. J. U. von Törne.
(L. S.)
N:o 128. C. von Fieandt.
(L. S.)
N:o 130. von Platen.
Fullm. C. Ehrnrooth.
(L. S.)
N:o 133. Carl von Kræmer.
(L. S.)
N:o 134. Robert Montgomery.
(L. S.)N:o 137. Granfelt.
Fullm. Carl Tavaststjerna.
(L. S.)N:o 138. Eugen von Knorring.
(L. S.)N:o 139. Brakel.
Fullm. Carl Spåre.
(L. S.)
N:o 141. Fredrik Wilhelm Hisinger.
(L. S.)
N:o 143. Pehr Emil af Forselles.
(L. S.)
N:o 146. Otto W. Furuhjelm.
(L. S.)
N:o 149. M. von Wright.
(L. S.)
N:o 151. Oscar von Konow.
(L. S.)
N:o 152. Langenskiöld.
Fullm. Seb. Gripenberg.
(L. S.)
N:o 153. Carl Fredr. von Born.
(L. S.)
N:o 155. Fredr. von Zansen.
(L. S.)
N:o 156. Segerstråle.
Fullm. Felix v. Willebrand.
(L. S.)
N:o 158. J. F. W. Standertskjöld.
(L. S.)
N:o 161. Ernst Wärnhjelm.
(L. S.)
N:o 162. Victor Wasastjerna.
(L. S.)
N:o 165. J. Pippingsköld.
(L. S.)
N:o 167. von Ranchen.
Fullm. N. O. Nordenskiöld.
(L. S.)
N:o 168. A. J. von Haartman.
(L. S.)
N:o 169. af Tengström.
Fullm. C. W. H. af Forselles.
(L. S.)
N:o 177. F. Edelheim.
(L. S.)
N:o 178. K. J. Edelsköld.
(L. S.)
N:o 181. Joh.Gabr. von Bonsdorff.
(L. S.)
N:o 188. Adolf Törngren.
(L. S.)
N:o 190. G. A. af Hällström.
(L. S.)
N:o 139. Constantin Linder.
(L. S.)
N:o 195. Clas Nordenheim.
(L. S.)
N:o 198. Adlerstjerna.
Fullm. E. G. Wasastjerna.
(L. S.)
N:o 200. A. von Weissenberg.
(L. S.)
N:o 205. von Böningh.
Fullm. A. Thesleff.
(L. S.)
N:o 206. C. N. L. von Schoultz.
(L. S.)
N:o 207. J. F. Pipping.
(L. S.)
N:o 208. Edv. af Brunér.
(L. S.)
N:o 211. Nils af Ursin.
(L. S.)
N:o 214. E. L. v. Julin.
(L. S.)
N:o 222. Pehr Törnqvist.
(L. S.)
N:o 223. Indrenius.
Fullm. F. Forsman.
(L. S.)N:o 225. A. Etholén.
(L. S.)N:o 226. Etholén.
Fullm. F. Stjernvall.
(L. S.)N:o 227. W. Forsman.
(L. S.)
N:o 228. A. v. Nandelstadh.
(L. S.)
N:o 230. Gripenvaldt.
Förmyndare Aug. Armfelt.
(L. S.)
N:o 231. Boris Nordmann.
(L. S.)
N:o 232. Gabr. Rein.
(L. S.)
N:o 233. A. E. Arppe.
(L. S.)
N:o 235. J. G. Schatelovitz.
(L. S.)
N:o 236. Herman Molander.
(L. S.)
N:o 237. Albert Edelfelt.
(L. S.)
 

  EDVARD BERGENHEIM,    
Prestaståndets Taleman.
 
Rob. Val. Frosterus,
Biskop i Kuopio.
Torsten T. Renvall,
Domprost i Åbo.
El. Mal. Rosengren,
Kyrkoherde i Masku.
Carl Jac. Helander,
Prost, Kyrkoherde i Töfsala.
Herm. Hellén,
Kontraktprost i Björneborgs nedre
prosteri, Kyrkoherde i Ulfsby.
Fredrik Hertzberg,
Kontraktprost i Björneborgs öfre prosteri,
Kyrkoherde i Loimijoki.
Carl Ephr. Lilius,
Prost och Kyrkoherde i Tyrwis.
Jos. Grönberg,
Prost och Kyrkoherde i Messuby.
Aug. Edv. Granfelt,
Kontraktprost, Kyrkoherde i Tammela.
Gabr. Geitlin,
Professor, Kyrkoherde i Esbo.
Frans Ludv. Schauman,
Professor, Kyrkoherde i Ingå.
Benj. Sulin,
Prost och Kyrkoherde i Kumlinge
pastorat på Åland.
Otto Wilh. Ehrström,
Kontraktprost, Kyrkoherde
i Wasa-Mustasaari.
Henr. Heikel,
Prost och Kyrkoherde i Pedersö.
Carl Fr. Stenbäck,
Kontraktprost och Kyrkoherde i Kuortane.
C. G. v. Essen,
Kapellan i Ilmola, Vice-Pastor.
A. F. Borenius,
Prost och Kyrkoherde i Lappträsk.
J. M. Hackzell,
Prost och Kyrkoherde i Mohla.
Frans Snellman,
Kuramgerens och Kapellan i
Helsingfors, Vice-Pastor.
Axel Fredr. Granfelt,
Theologie-Professor,
Kyrkoherde i Nurmijärwi.
Henrik Nordström,
Kapellan i Iithis,
Vice-Pastor.
Adolf Sirén,
Kontraktprost, Kyrkoherde i Hauho.
M. E. Alopæus,
Prost och Kyrkoherde i Jokkas.
Joh. Fr. Bergh,
Prost och Kyrkoherde i Rantasalmi.
C. G. Beyrath,
Vice-Pastor, Kapellan i Jääskis.
A. G. Borg,
Domprost i Kuopio.
 

             
ROBERT ÖRN,
Borgareståndets Taleman.
             
C. A. Öhrnberg,     
för Helsingfors.
C. W. I. Sundman,
för Helsingfors.
C. M. Dahlström,
för Åbo.
Steph. Träskelin,
för Åbo.
J. F. Hackman,
för Wiborg.
Adolf Juselius,
för Lowisa.
Carl Gust. Bergstedt,
för Uleåborg.
Carl Gust. Wolff,
för Nikolaistad.
Anton Björnberg,
för Björneborg.
Carl Lindeqvist,
för Björneborg.
S. I. Wesander,
för Raumo.
P. L. Dahlman,
för Torneå.
F. Sneckenström,
för Borgå.
C. M. Holm,
för Borgå.
Carl Grundfelt,
för Ny-Karleby.
Peter Malm,
för Gamla Karleby.
Frithiof Hultman,
för Ekenäs.
C. Franck,
för Nådendal.
G. Tengström,
för Jakobstad.
C. F. Grönberg,
för Fredrikshamn.
Carl Savander,
för Willmanstrand.
A. Thermén,
för Tawastehus.
Jakob Mölsä,
för Nyslott.
Konstantin Hildén,
för Brahestad.
Carl J. Grönberg,
för Kaskö.
R. Kellgren,
för Kuopio.
F. W. Frenckell,
för Tammerfors.
P. J. Hämäläinen,
för Kexholm.
Henrik Parviainen,
för Joensuu.
Jakob Krank,
för Jywäskylä.
Edvard Bœhm,
för Sordawala.
A. J. Molander,
för S:t Michel.
F. Lemström,
för Heinola.

  AUGUST MÄKIPESKA,
Talonpoikaissäädyn puhemies.
 
Pehr Östring,
för Raseborgs östra härad.
A. F. Simolin,
för Raseborgs östra härad.
Jarl Aug. Hagelstam,
för Borgå domsaga.
Johan Mannsten,
för Kymmene domsaga.
E. J. Warpenius,
Iitin kihlakunnasta.
And. Blomqvist,
för Ålands domsaga.
J. Katina,
Wehmaan kihlakunnasta.
J. Pohjalais,
Mynämäen kihlakunnasta.
Johan Wanha-Seppälä,
Piikkiön ja Halikon ylisestä
kihlakunnasta.
Rob. Stenroth,
för Piikkie och Haliko nedredels härad.
Matti Kulkas,
Satakunnan kihlakunnasta.
Johan Simula,
Ali-Satakunnan kihlakunnasta.
Johan Brusila,
Yli-Satakunnan keskisestä tuomiokunnasta.
Matti Teräs-Kautila,
Maskun kihlakunnasta.
Antti Uotila,
Sääksmäen kihlakunnasta.
Matti Retula eli Kartano,
Janakkalan kihlakunnasta.
Alexander Tuloisela,
Hollolan kihlakunnasta.
K.A. Arvelin,
Jämsän kihlakunnasta.
Esaias Stycki,
Rannan kihlakunnasta.
Erik Klami,
Kymin kihlakunnasta.
Antti Haikonen,
Lappeen kihlakunnasta.
Matti Paajanen,
Jääsken kihlakunnasta.
Matti Leino,
Äyräpään kihlakunnasta.
Martti Kiuru,
Käkisalmen eteläisestä kihlakunnasta.
Lauri Tijanen,
Käkisalmen keski-osan kihlakunnasta.
C. F. Pousar,
för Sordawala domsaga.
Johan Mynttinen,
Mikkelin kihlakunnasta.
Heikki Kauranen,
Heinolan kihlakunnasta.
Anders Sinkko,
Juwan kihlakunnasta.
Johan Kotilainen,
Wähän Sawolahen alisesta
kihlakunnasta.
Mikko Heikura,
Pielisjärwen kihlakunnasta.
Antti Puhakka,
Liperin kihlakunnasta.
Heikki Kontiainen,
Karjalan alisesta kihlakunnasta.
Petter Kumpulainen,
Iisalmen kihlakunnasta.
Lars Gustaf Pelkonen,
Kuopion kihlakunnasta.
Isaki Liimatainen,
Rautalammin kihlakunnasta.
C. H. Hagman,
för Korsholms södra domsaga.
Joh. Er. Keto,
för Korsholms härad.
Matti Holma,
Pohjanmaan keski-alisesta kihlakunnasta.
C. J. Slotte,
för Österbottens medledels öfre domsaga.
Heikki Punttala,
Oulun kihlakunnasta.
Lauri Määttä,
Kajanin kihlakunnasta.
P. A. Akola,
Kemin kihlakunnasta.
Tuomas Poikela,
Tornion kihlakunnasta.
 


Elektronisk form: Pauli Kruhse 2004.

Tillbaka till innehållet.