KIRJASEN SYNTY

Keväällä 1980 syntyi Lauttasaaren säätiön hallituksen piirissä ajatus ryhtyä keräämään talokohtaiset tiedot Lauttasaareen rakennuksia suunnitelleista arkkitehdeistä. Todettiin, että saari oli lähes valmiiksi rakennettu. Rakentamattomia tontteja oli enää vain parisenkymmentä. Samoin sellaisia rakennuksia, jotka todennäköisesti tullaan lähiaikoina purkamaan ja tontti uudelleen rakentamaan, on vähän. Lauttasaaren ilme rakennusten osalta tulee säilymään lähivuosikymmenet lähes muuttumattomana. Poikkeuksen tekee vain Vattuniemi, jossa kehitys asunto- ja toimistovaltaisempaan suuntaan tulee jatkumaan, joskin teollisuustonttejakin jää jäljelle. Muualla saaressa saattaa olla joitakin tontteja, joissa rakennusoikeutta ei ole kokonaan käytetty hyväksi. Tällaisissa tapauksissa voi lisärakentaminen joskus tulevaisuudessa muuttaa vähäsen saaren ulkonäköä. Ajatusta edelleen kehiteltäessä havaittiin, että kerättäessä tietoja arkkitehdeistä, voidaan hankkia muitakin rakentamiseen ja rakennuksiin liittyviä tietoja. Niinpä päädyttiin siihen, että pyritään selvittämään myös rakennesuunnittelijat, rakennusliikkeet (päärakentaja ilman aliurakoitsijoita), vastaavat rakennusmestarit, rakennusten valmistumisvuodet, rakennustyypit, rakennuttajat ja omistajat. Oletettiin, että tietoja kerättäessä saadaan ehkä samalla jotakin muistinvaraista pelastettua unhoon joutumasta. (Aineiston keruun jälkeen voitiin todeta, että niin todella tapahtui).

Aineiston keruun aikana päädyttiin siihen, että osa tiedoista julkaistaan kirjasena, koska todettiin, että taltiointi pelkästään säätiön arkistoon ei olisi mielekästä. Lisäksi oletettiin, että tiedot kiinnostavat sekä entisiä että nykyisiä, jopa tuleviakin lauttasaarelaisia. Lauttasaaresta näin koottua lähes täydellistä tiedostoa on vastaisuudessa helppo täydentää, koska rakennustoiminta tulee olemaan vähäisempää. Kerätyt tiedot voitaneen vuosittain esittää esim. Lauttasaari-lehdessä. Todettiin myös, että tämänkaltainen kirjanen ja tietojen vuosittainen kerääminen soveltuvat hyvin säätiön sääntöjen mukaiseen kotiseututyöhön.

Tässä yhteydessä Lauttasaaren säätiö esittää parhaat kiitokset kaikille niille rakennussuunnittelijoille ja rakennusliikkeille, jotka ovat antaneet säätiön pyytämiä tietoja sekä talonomistajille, isännöitsijöille ja muille yksityisille lauttasaarelaisille, joita on haastateltu tämän asian tiimoilta.

Aivan erityisesti säätiö esittää kiitokset arkkitehti Synnöve Schmidtille, joka on tehnyt suuren työn kerätessään tietoja Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirastosta ja jonka asiantuntemus muutenkin on ollut suureksi avuksi.


Paluu luettelon etusivulle.