Finlands Allmänna Tidning no 8
22.01.1824

Diverse.
"I anseende till Bonden Johan Weurlanders från Drumsjö oförmögenhet, att sjelf gods sitt wårda, har Härads-Rätten Helsinge och en del Thusby socknars Tingslag ställt honom under dess hustrus Maria Weurlanders och Härads Nämndemannen Gabriel Gabrielsson Guss förmynderskap; hwilket till följe af Kongl. Fördningen gifwen den 11 Maji 1774 härmedelst kungöres. Helsingfors den 10 Januarii 1824.
På Härads-Rättens wägnar,

C. Iwendorff."

Sekalaisia ilmoituksia.
"Helsingin pitäjän ja Tuusulan kihlakunnan osan kihlakunnanoikeus on syystä, että talonpoika Johan Weurlander Drumsjöstä tullut kykenemättömäksi huolehtimaan itse tilastaan, asettanut hänet vaimonsa Maria Weurlanderin ja kihlakunnan nimismiehen Gabriel Gabrielsson Gussin holhoukseen; mikä 11. toukokuuta 1774 annetun kuninkaallisen asetuksen mukaisesti täten kuulutetaan. Helsingissä, 10. tammikuuta 1824.
Kihlakunnanoikeuden puolesta,

C. Iwendorff."


Helsingfors Morgonblad no 100
28.12.1835

Kungörelse
"----------------
Den eller de, hvilka kunna vara ägare till de 1255 och ett halft skålpund Caffe, 121 och en fjerdedels kannor Rom och 60 kannor Cognac, som Tull-Uppsyningsmannen G.A. Löfqvist och Tull-Vaktmästaren A.J. Granqvist uppå Lotsen Jonas Morelii angifvelse, den 29 nästvikne November, uti en låda å den så kallade Melko holme öfverkommit och i beslag tagit, varda härmedelst anmanade, att inom trenne månader härefter vid Rådstufvu-Rätten i denne Helsingfors Stad, hvarest detta Confiskations-mål blifvit anhängigt gjordt, sig anmäla, så framt de önska att i målet blifva hörde. Helsingfors Rådhus, den 5 December 1835.
Borgmästare och Råd."

Kuulutus
"----------------
Sitä tai niitä, jotka voivat omistaa ne 1255 ja puoli naulaa kahvia, 121 ja neljäsosan kannua rommia ja 60 kannua konjakkia, jotka tullikatsastusmies G.A. Löfqvist ja tullivahtimestari A.J. Granqvist päättyneen marraskuun 29 päivänä ovat luotsi Jonas Moreliuksen ilmoituksesta ottaneet haltuunsa laatikosta ns. Melkin saaresta ja takavarikoineet, kehoitetaan täten, mikäli he haluavat tulla asiassa kuulluiksi, ilmoittautumaan kolmen kuukauden kuluessa raastuvanoikeudessa tässä Helsingin kaupungissa, jonne tämä takavarikkoasia on vireille pantu. Helsingin raatihuoneella, 5. joulukuuta 1835.
Pormestari ja raati."

Helsingfors Morgonblad no 31
24.04.1835
Auctioner:

Den 28 innev. April, kl. 9 förm., kommer å Stadens Auctions-Kammare, genom offentlig Auction, att försäljas för Handlanden O. W. Hallbecks Concours-massas räkning, åtskillig lös egendom, bestående af litet Guld och silfver, Gång-läder och diverse Husgeråd, En segelbåt, Ett Ko-kreatur, m.m.; äfvensom då ock försäljes Arrende-rättigheten, som fortfar till den 10 Martii 1840, till under Drumsjö lydande och af Hallbeck arrenderade Hälften uti Svartholmen, Svedjeholmen, Hästholmen och Furu-Tratten, med derunder lydande fiskvatten och de å Svartholmen befinteliga Åbyggnader, hvilka vid arrendetidens utgång blifva köparens egendom. Helsingfors Stads Auctions-Kammare, den 11 April 1835.
På Auctions-Kammarens vägnar:
Eric Röö."

Huutokauppoja:

Kuluvan huhtikuun 29. päivänä klo 9 ap., myydään kaupungin huutokauppakamarilla julkisella huutokaupalla kauppias O. W. Hallbeckin konkurssipesän lukuun erilaista irtainta omaisuutta käsittäen vähän kultaa ja hopeaa, arkivaatteita ja erilaisia taloustavaroita, purjeveneen, lehmän y.m. ja edelleen tällöin myydään vuokraoikeus, joka jatkuu 10:een maaliskuuta 1840 Drumsjöön kuuluviin ja Hallbeckin vuokraamiin osiin Mustasaaresta, Kaskisaaresta, Hevossaaresta ja (Furu-Trattenista) niihin kuuluvine kalavesineen ja Mustasaaressa olevine maatilarakennuksineen, jotka vuokra-ajan päätyttyä jäävät ostajan omistukseen. Helsingin kaupungin huutokauppakamarissa, 11. huhtikuuta 1835.
Huutokauppakamarin puolesta:
Eric Röö."

Sanomia Turusta no 26
21.12.1852

"2. Toinen tapaus on wielä kummallisempi. Lokakuun 26:nä p:nä läksi Helsingissä asuwan Auditööri Wasili Karlanoff'in kahdeksantoista wuotinen poika Feodor, isänsä palwelian kanssa,joka oli ijäkäs mies, pienellä paatilla Kyrkslättiin päin sopiwaa asunpaikkaa tulewaksi suweksi tilaamaan. Tälle matkalle jäi kumpainenkin; ja kuin muutaman päiwän kuluttua heidän weneensä löyttiin maalle ajettuna ja kumoon heitettynä, luultiin he hukkuneiksi. Surewa isä kuulusteli pitkin merenrantaa, oliwatko hukkuneitten ruumiit tulleet aalloilta sinne ajetuksi; mutta turhaan, heistä ei saatu wähintäkään tietoa.

Sattumasta joutui sanoma tästä onnettomasta tapauksesta Kauppamies B. B. Brenner'in korwiin Melkon saareen, joka on 3 suomen wirstaa Helsingistä. Tämä kokenut ja taitawa merimies päätti tuulen suunnasta, heidän ehkä joutuneen maalle johonkuhun niistä pieniltä autioista ulkosaareista, jotka owat kulkutiellä Turkuun päin. Hetkeäkaan wiipymätä läksi H:ra Brenner kowassa tuulessa mainitulle suunnalle purjehtimaan, ja löysikin hywäksi onneksi Ryss-skär nimisessä saaressa Feodor Karlanoff'in sekä hänen kumppaninsa. Molemmat oliwat wielä hengissä, mutta sangen surkeansa tilassa, niin woimattomat, etteiwät enään puhuakaan woineet. Hellällä huolella hoitti H:ra Brenner kaikilla tawoin onnettomia haaksirikonalaisia, wei heidät Melkon saareen, wirwoitti ja toinnutti heitä warokkaasti heidän wiheliäisen tilansa mukaan. Seuraawana päiwänä wei H:ra Brenner ilomielin pelastettuna surewalle isälle kadonneen pojan, ja itkewille lapsille kaiwatun isän, sillä Karlanoff'in palwelia oli nainunna.

Tämä tapahtui Marraskuun 9:nä ja 10:nä päiwänä. Nuorukainen Karlanoff ja hänen kumppaninsa oliwat myrskyiltä tulleet Ryss-skärin saareen ajelluiksi. Kylläpä oliwat weneensä rannalle wetäneet ja kiinni sitoneet, mutta yöllä nousi wesi, nuora katkesi, ja wene heitettiin ajolle. Neljätoista wuorokantta wiettiwät he nyt kowassa wilussa pienosessa saaressa ilman kattoa ja suojaa, kuin ei siellä muuta kaswanutkaan kuin pensaita. Pajun oksista oliwat he itsellensä mökkisen rakentaneet ja peittäneet sen purjeella, jonka onneksensa oliwat tulleet weneestä maalle ottaneeksi. Kuitenkin olisi heillä epäilemätä ollut kowa kuolema ja surkea surma osana, ellei hywä onni olis saattanut, että Herra Brennerillä saaressa oli lampaita laitumella, ja että heillä itsellä oli kolme tarpeellista kalua muassa, nimittäin pyssy, tulukset ja weitti. Näillä saiwat kaksi lammasta ammutuksi, lahdatuksi ja paistetuksi; talilla woiteliwat he purjeen, saadaksensa sitä tihemmäksi; lampaan nahoista tekiwät he itsellensä lämpimiä jalkapeitteitä. "Hätä neuwon keksii, Jumala onnettomia auttaa." — Mainittawa on wielä, että Herrat J. F. Holmström*) ja B. B. Brenner entisestä kantawat medaljin kirjoituksella ihmishengen pelastuksesta."
*) Kirjoituksen Lauttasaareen liittymättömässä osassa.


Lähde/Källa: Historiallinen sanomalehtikirjasto 1771-1860. Helsingin Yliopiston Kirjasto

Takaisin Lauttasaareen / Tillbaka till Drumsö.