Kejserl. Regerings Conseilen i Finland.

Ordförande.

Herr Baron FABIAN STEINHEIL, General-Gouverneur och En Chef commenderande Arméen i Finland, General-Lieutenant, Riddare af Kejserl. St. Annæ Ordens Första, St. Wladimirs Andra och St.Georgs Ordens Tredje Class, samt af Kongl. Preussiska Röda Örns Orden.

Ledamöter.

Présidenten i Kejserl. Åbo Hof-Rätt, Herr Friherre ADOLPH TANDEFELDT. Riddare af Keiserl. St. Annæ Ordens Första Class och Commendeur af Kongl. Svenska Nordstjerne Orden. (Justitiæ Departem.)

Landshöfdingen Herr Grefve ROBERT WILHELM DE GEER, Riddare af Kejserl. St. Annæ Ordens Första Class. (Oeconom. Depart. Chef för Milit. Expedit.)

Landshöfdingen Herr Friherre KNUT VON TROIL, Verkelig Kammarherre, Riddare af Kejserl. St. Annæ Ordens Första Class och Kongl. Svenska Svärds Orden. (Oeconom. Departem.)

Lagmannen Herr ADOLPH FREDRIC VON WILLEBRAND, Riddare af Kejserl. St. Annæ Ordens Andra Class (Justit. Departem.)

Lagmannen Herr FREDRIC WILHELM KROGIUS. (Justitiæ Departem.)

Förste Expeditions -Secreteraren och Kammarjunkaren Herr CARL FREDR. ROTHKIRCH, Riddare af Kejserl. St. Annæ Ordens Andra Class. (Oeconom. Departem. Chef för Ec[e]les. Exped.)

Hof-Rätts Rådet Herr CARL EDVARD GYLDENSTOLPE, Riddare af Kejserl. St. Annæ Ordens Andra-Class. (Justit. Departem.)

Stats-Rådet Herr Friherre CARL MANNERHEIM, Riddare af Kejserl. St. Annæ Ordens Andra och St. Wladimirs Ordens Tredje Class. (Oeconom. Departem. Chef för Cancellie Exped.)

Lagmannen Herr HENRIC ERVAST. (Justitiæ Departement.)

Kammar-Rådet Herr ERIC E. TULINDBERG, Riddare af Kejserl. St. Wladimirs Ordens Fjerde Class. (Oeconom. Departem. Chef för Finance Expedition.)

Kammar-Rådet Herr HENRIC CHRISTIAN NORDENSVAN, Riddare af Kejserl. St. Wladimirs Ordens Fjerde Class. (Oeconom. Departem. Chef för Kammar och Räkenskaps Expedit.)

Referendarie Secreteraren Herr CARL JOHAN IDMAN (Oeconom. Departem.)

Lagmannen och Justitie Borgmästaren i Åbo Herr ABRAHAM ÖHMANN. (Justit. Departem.)

Öfverste-Lieutenanten Herr HERIBERT CHRISTIAN REUTERSKJÖLD, Riddare af Kongl. Svenska Svärds Orden. (Oeconom. Departem.)

En Vacant. (Justit. Departem.)

Procurator.

Herr Matthias Calonius, Juris Professor vid Kejserl. Academien i Åbo, Riddare af Kejserl. St. Annæ Ordens Andra Class och Kongl. Svenska Nordstjerne Orden.

Substitut vid Procurators Embetet.

Herr Friherre Robert H. Rehbinder, verklig Kammarherre, Stats-Råd, Hof-Rätts Råd i Kejserl. Åbo Hof-Rätt, Riddare af Kejserl. St. Annæ Ordens Andra Class.

Allmän Referendarie-Secreterare.

Herr Friherre Axel Gustaf Mellin, Riddare af Kejserl. St. Annæ Ordens Andra Class.

Justitiæ Departementet.

Referendarie Secreterare.

Herr Anders Fabian Orrhjelm, Lagman.
Herr Reinhold Wilhelm Stierwald. Riddare af Kejserl. St. Wladimirs Ordens Fjerde Class.

Protocolls Secreterare:
Herr Henric Joh. Wasenius, Assessor.
Herr Albrect Fredric Richard De la Chapelle.
En Protocolls Secreterare vacant.

Registrator:

Herr Gustaf Svinhufvud.

Cancellister:

Herr Pehr Törnqvist.
Herr Lars Sacklén.
Herr Gustaf Johan Krook.

Copister:

Herr. A. Jabel.
Herr Ernst Fredric Brander.
Herr Carl Gustaf Teetgren.

Oeconomiæ Departementet.

Cancellie Expedition.

Referendarie Secreterare:

Herr Eric Wallenius.

Protocolls Secreterare:

Herr Johan Walheim.
Herr Adolph Joh. Wasenius.
En Protocolls Secreterare Vacant.

Registratorer:

Herr Jan Gustaf Collan.
Herr Anders Johan Plomquist.

Cancellister:

Herr Adolph Wilhelm Ekestubbe.
Herr Barthold Laurell.
Herr Jacob Lund.

Copister:

Herr Carl August Ramsay.
Herr Otto Christ. Boije.

Translatorer:

Vacant, (för Ryska Språket.)
Herr Magister Jacob Simelius, (för Finska Språket.)

Intendents Contoiret.

Intendent öfver allmänna Byggnaderna i Finland, Herr Charles Bassi.
Conducteur och Secreterare: Herr Anton Wilhelm Arppe.

Controll Werket.

Öfver-inseendet af Controllverket, är tills vidare uppdragit Chemiæ Professorn och Riddaren af Kejserl. St. Wladimirs Ordens Fjerde Class Herr Magister Johan Gadolin.

Finance Expedition.

Referendarie Secreterare: Hr Joh. Fredr. Stichæus.
Kamererare: Hr Carl Fredr. Tengström.
Kammarskrifvare: Hr Adam Fredric Gadd, Auditeur.
Hr Carl Fröberg.
Hr. Carl Gustaf Wilhelms.

Chartæ Sigillatæ Werket.

Commissarie, Kamererare och Casseurs-Sysslorne bestrides af Conseilens trenne Kamererare.

Kammar och Räkenskaps Expedition.

Referendarie Secreterare: Hr Carl Lundström.
Kamererare: Hr Gustaf Georg Nordensvan, Kammar-Råd.
Kammarskrifvare: Hr Gabriel Borgström.
Hr P.J. Hipping.
Hr Carl Cristopher Bäck.

Revisions Contoiret.

Revisions-Commissarie: Hr Gerhard Dahlbäck, Öfver-Inspector.
Revisorer: Hr Nils Johan Idman.
Hr Gustaf Enberg.

Militiæ Expedition.

Referendarie Secreterare, Hr Theod. Langenskjöld.
Kamererare, Hr Michaël Wacklin.
Cancellister: Hr Friherre Carl de Carnall.
Hr Sven Nils Heurlin.

Lots Werket.

Lots-Major, Hr Gustaf Brodd.

Ecclesiastik Expedition.

Referendarie Secreterare, Hr Henric Reinh. Bäck, Rector vid Åbo Cathedral Skola.
Cancellist, Hr Carl Runeberg. Auditeur.
Tillbaka till innehållsförteckning.