Työväen Vallankumouksellisen Keskusneuvoston Tiedonantolehti N:o 1 14.11.1917:

Työwäen järjestyskaartin tehtäwiä:

Työwäen järjestyskaartin yleisiin tehtäwiin kuuluu järjestyksen ylläpito; työwäen miliisi liittyy järjestyskaartiin. Lisäksi:

Loukkaantuneita warten tulee kaartilla olla sairaanhoito-osasto, joka huolehtii lääkäriawun ja sairassijojen hankkimisesta.

Kaartin miehistön muonitus: kunkin kaartin jäsenen on itsensä pidettäwä huoli ruokansa hankkimisesta ja sitä warten on wartiopalwelus asetettawa säännölliseksi. Wälttämättömästä yhteismuonituksesta päättää kunnallisneuwosto.

Työwäen järjestyskaartin paikallisen johtawan toimikunnan tulee kullakin paikkakunnalla, yhdessä kaartin korkeimpain päälliköiden kanssa, laatia paikallisia oloja ja woimasuhteita silmällä pitäen kaartille lähempi toimintasuunnitelma.
Paluu vv. 1917-18 hakemistoon. Paluu historiasivuille.