Työväen Vallankumouksellisen Keskusneuvoston Tiedonantolehti N:o 1 14.11.1917:

Wallankumouksellisen Keskusneuwoston tiedonantoja.

Yleisiä määräyksiä.

Sanomalehdet ja kirjapainot.

Kirjapainotyöt owat lakkotilassa. Kuitenkin on työwäenkirjapainoissa painettawa wallankumouksellisten neuwostojen tiedonantoja.

Posti.

Posti on lakossa. Kansainwälinen postiliike kuitenkin sallitaan erityisesti annetulla luwalla.

Postiljoonien järjestöjen wälityksellä asetetaan postilaitokseen komissarioita. Yksityisempi huolehtiminen määräysten noudattamisesta kuuluu postiljoonien järjestöille.

Sähkölennätinlaitos.

Sähkölennätinlaitokset jätetään sotilaiden ja järjestyskaartien walwontaan. Heidän asiansa on asettaa asian ymmärtäwiä komisarioita.

Laitos on käytettäwä wain työwäenneuwostojen, järjestökaartien ja sotalaitoksen tarkoituksia warten. Ulkomaille lähetettäwiin sähkösanomiin antaa luwan painoasiain-, posti- ja sähkölennätinlaitos.

Rautatien sähkölennätin on kulkulaitososaston määräyswallan alainen.

Puhelimet.

Puhelimet on käytettäwä wain työwäenneuwostojen, järjestökaartien ja sotalaitoksen tarkoituksia warten. Muut puhelut kielletään.

Puhelinkeskusasemille asetetaan komissariot. Asemain walwonta jätetään järjestökaartien ja sotilaiden huoleksi.

Rautatien puhelimesta määrää kulkulaitososasto.

Lakosta wapaata

meri- ja maaliikenteessä on elintarpeiden ja lämmitys aineiden kuljetus, lastaus ja lossaus; sota-alusten tarpeisiin suoritettawa työ; hengen ja muun wahingon waaran pelastus, sairauksien huoltaminen; kalastus ja sitä wälittömästi koskewat toimet; ulkonaisen tuontitawaran lossaus ja warastoon pano.

Muu liikennöiminen wesillä, kaduilla ja teillä on kiellettyä ilman asianomaisten komiteain erikoista lupaa.

Huom.! Lakosta wapaata on sotawangeille menewäin ja tulewain tawarain toimittaminen.

Luotsaus- ja majakkatoimi.

Wangittawien ja wapautettawien kuljetus asianomaisiin paikoihinsa.

Siltain, teitten ja tarpeellisten kulkuneuwojen wälttämätön korjaus.

Keskusneuwoston Liikenneosasto.
Paluu vv. 1917-18 hakemistoon. Paluu historiasivuille.