Työväen Vallankumouksellisen Keskusneuvoston Tiedonantolehti N:o 1 14.11.1917:

Paikalliset toimenpiteet.

Lakon paikallinen johto ja hoito on Työwäen järjestöjen asettaman    k u n n a l l i s n e u w o s t o n    toimena yhdessä kaartin toimikunnan kanssa. Näiden ohjeita ja määräyksiä paikallisten järjestöjen ja kaartien on noudatettawa. Yllä annettujen ohjeiden perusteella ja harkintansa mukaan on näiden neuwostojen, läheisessä yhteistoiminnassa    P i i r i n e u w o s t o j e n    j a    K e s k u s n e u w o s t o n   kanssa, walwottawa, että mikäli järjestyneestä työwäestä, riippuu, taistelu saatetaan onnelliseen loppuun työwäelle mahdollisimman wähin uhrauksin.

Edellämainitut piiri- ja kunnallisneuwostot muodostetaan nykyisistä sos.-dem. puolueen piiritoimikunnista ja kunnallistoimikunnista siten, että näihin työwäen ammatilliset järjestöt walitsewat lisäksi saman werran omia edustajiaan (missä kunnallistoimikuntaa ei ole, astuu sen sijaan työwäenyhdistyksen johtokunta). Kuitenkin on kunkin kunnan järjestyneellä työwäellä oikeus, jos paremmaksi nähdään, julistaa jokin ennestään olewa järjestön toimikunta paikkakunnan wallankumoukselliseksi kunnallisneuwostoksi.

Toiminnan käytännöllistä järjestelyä warten on neuwostojen warsinkin suuremmilla paikkakunnilla, jakauduttawa osastoihin ja asetettawa toimitsijat eri aloja warten. Sellaisia on tarpeen asettaa esim. liikenne-, teollisuus- ja kauppa-, elintarwe- ja tiedonanto-aloja warten. Nämä osastot asettuwat yhteyteen Piirineuwostojen ja Keskusneuwoston asianomaisten osastojen ja toimitsijain kanssa. Aseman kehittyessä ja toiminta-alain laajetessa lisätään järjestökoneistoa tarpeen mukaan.

Suhde wenäläiseen sotawäkeen.

Wenäjänkin köyhälistö ja sotawäki käywät nyt yhdessä ankaraa taistelua porwarillista wastawallankumousta wastaan. Tätä taistelua ei meidän ole waikeutettawa, waan sitä edistettäwä ja helpotettawa.

Erittäin arkaluontoinen asia on ympäri maan sijotettuun wenäläiseen sotawäkeen suhtautuminen. Muistettakoon, että sen ryhtyessä sotilaallisen aseman aiheuttamiin toimenpiteisiin olisi erittäin waaranalaista ryhtyä tätä häiritsewiin toimenpiteisiin. Wain järjestyneellä tawalla, neuwostojen päätoksen perusteella, on sen puoleen käännyttäwä ja koetettawa selwittää syntyneet wäärinkäsitykset. Tulkkeja on pidettäwä saatawilla toimistoissa ja asetettawa määrätyt toimitsijat wälittämään wälttämättömiä keskusteluja.


Muihin kansanryhmiin suhtautuminen.

Tarpeetonta ärsytystä wäestöryhmän kesken on wältettäwä. Taistelu ei ole yksilöjen eikä pikkuryhmien, waan luokkien taistelua. Se ratkaistaan puolueiden ja waltiolaitosfen kesken. Haja-yritykset ja siwuasiain esille ottaminen wain häiritsee suurta asiaa. Sitä warten on erikoisten lakkowaatimusten esittäminen kielletty. Suorastaan rikollista ja kumoukselle turmiollista olisi, jos yksityisiä kostotekoja ja epäjärjestyksiä alkaisi ilmetä. Kaikkinainen ilkiwalta on siksi jyrkästi kielletty.

Ilkityöt estettäwä.

Suurlakon aikana on    j ä r j e s t y s    ja    k u r i    säilytettäwä moitteettomana. On muistettawa, että wallankumous ei ole samaa kuin ilkiwalta ja anarkia. Työwäen järjestetylle joukkotoiminnalle on epäjärjestys wahingoksi.

Prowokaattorit ja muut pimeät ainekset koettawat warmaan myös käyttää tilaisuutta etuillakseen ja työwäen toimintaa wahingoittaakseen.

Kaikki yritykset tuollaisiin tekoihin jos sellaisia hawaitaan, on wiipymättä ilmoitettawa työwäen järjestyskaartille, että se woisi ryhtyä toimiin niiden estämiseksi.

Ryöstöihin ja warkauksiin tai ilkitöihin osallisia tullaan pitämään työwäen asian wihollisina ja heitä tullaan kohtelemaan sen mukaan.


Paluu vv. 1917-18 hakemistoon. Paluu historiasivuille.