Suomen Kansanvaltuuskunnan Tiedonantaja, 24.4.1918 (Viipuri):

Päiwäkäsky.

Rintamapäälliköille julkiluettawaksi kaikissa P. K:n joukko-osastoissa.


Suomen työtätekewän luokan wallankumoustaistelun kohtalokkaimmat hetket owat käsillä. Ulkomaisten saalistushaluisten lahtariryhmien aseellisella awustuksella hyökkääwät kotimaiset lahtarit Punaisen Kaartimme herkeämättömissä taisteluissa olleita joukkoja wastaan. Karjalan kannaksella owat wihollisemme osoittaneet erinomaista toimintahalua.

Samaan aikaan kuin rintamilla olewat lahtarijoukot hyökkääwät suuresta mieshukasta huolimatta herkeämättä, owat niiden rintaman takaiset ainekset yrittäneet prowokatsioonia, hälytystä, jopa salaisia ja julkisia hyökkäyksiä Kaartimme joukkoja wastaan. Nyt jos koskaan tarwitaan urhokkuutta, lujuutta ja towerillista kuria.

Wiime yönä oliwat lahtarit walmistaneet äkkiyllätyksen Wiipuria wastaan. Mutta niiden katalat puuhat lyötiin hajalle. Jo yön aikana häätiwät Wiipurissa olewat joukot salakawalasti selkäämme hyökänneet wäijytyspaikoistaan pakoon ja ottiwat wankeja. Aamulla warhain saarrettiin lahtarien yöllä käsiinsä saamat itäisen patterin kasarmit ja ennen keskipäiwää oliwat sinne pesiytyneet lahtarit linnoituksen tarkat tykkitulen sekä hyökkääwien joukkojemme woiman edessä pakoitetut antautumaan. Joukkomme pelastiwat täten riweihimme myöskin useita kymmeniä towereitamme, jotka lahtarit salakawalasti oliwat kasarmissa yllättäneet.

Samalla kun kiitän kaikkia käytyyn taisteluun osaaottaneita urhokkaasta esiintymisestä ja lujasta kurista tahdon erityisen tunnustuksen antaa minun wälittömässä komennossani olewalle erikoisjoukolle, rokkiwäelle [?] ja patterien waltaamisen suorittaneille osastoille sekä näiden osastojen äsken nimitetylle päällikölle toweri Suhoselle, joiden kaikkien myötäwaikutuksella lahtariwaara Wiipurin kaupungissa on poistettu.

        S. P. K:n Päämajassa, 24/4 1918.
Ylipäällikkö Manner.

Esikuntapäällikkö Edward Gylling.Paluu vv. 1917-18 hakemistoon. Paluu historiasivuille.