Työväen Vallankumouksellisen Keskusneuvoston Tiedonantolehti N:o 1 14.11.1917:

Suurlakon toimintaohjeita.

Lakkotila.

Lakkotila on olewa yleinen muilla aloilla, paitsi alempana mainituilla.

Lakkotilasta wapaina on pidettäwä:

Rautatie- ja laiwaliikenne sekä sähkösanoma- ja puhelinlaitokset owat käytettäwänä wain työwäen neuwostojen ja sotalaitoksen tarkotuksia warten ja näiden luwalla.

Kiireellisistä sotilastöistä annetaan eri ohjeet.

Niiden töiden walwomiseksi, joita on lupa pitää käynnissä, määrääwät neuwostot tarkastajia ja wartioita tarpeen mukaan. Wesijohto-, kaasu- ja sähkölaitosten sekä öljysäiliöiden y.m.s. turmeleminen on koetettawa estää.


Paluu vv. 1917-18 hakemistoon. Paluu historiasivuille.