Työväen Vallankumouksellisen Keskusneuvoston Tiedonantolehti N:o 1 14.11.1917:

Tiedonanto Suomen weturimiehille.

Waltiollisen tilanteen kärjistyttyä äärimmäisyyteen saakka owat maamme demokratiset orgaanit ja ammatillisesti järjestynyt työwäki päättäneet ryhtyä tehokkaisiin toimenpiteisiin aseman selwittämiseksi. Ensimäisenä toimenpiteenä on wiime yönä kello 12 julistettu suurlakko, jonka mahdollisesta ulottamisesta rautatielaitokseen hetimmiten annetaan lähempiä ohjeita. Toistaiseksi ilmoitetaan weturimiesten tiedoksi, että rautateiden johto Työwäen Wallankumouksellisen Keskusneuwoston päätöksen mukaan on siirtynyt Weturimiesten Liiton puheenjohtajalle Linqwistille ja rautatieläisten Liiton puheenjohtajalle Jalolle. Koneosaston hoidosta huolehtii Weturimiesten Liiton Keskustoimikunta, joka lähettää toimintaohjeet osastojen luottamusmiehille. Luottamusmiesten näihin toimintaohjeisiin perustuwia määräyksiä on weturimiesten ehdottomasti noudatettawa. Keskustoimikunta luottaa siihen, etteiwät raskaaseen edeswastuuseen tottuneet weturimiehet näinä historiallisina hetkinä petä ammatillisesti järjestyneen työwäen luottamusta, waan yhtenä miehenä nousewat walwomaan, tukemaan ja puolustamaan tähän saakka masentawan holhouksen alaisena olleen työwäestön etuja. Tämä julistus on osastonne toimesta heti kaikkien weturimiesten tietoon.

Weturimiesten Liiton Keskustoimikunta.


Paluu vv. 1917-18 hakemistoon. Paluu historiasivuille.