Helsingissä, marrask. 18 p.

Suomea koskewain lainsäädäntötoimenpiteitten ja toimien ohjelma.

Wahwistettu korkeimmassa paikassa.

    Korkeimmassa paikassa on wahwistettu Suomea koskewien lainsäädäntötoimenpiteitten ja toimien ohjelma, jonka on laatinut kaikkein korkeimmasti asetettu Suomen asiain erikoisen neuwoskunnan walmistuskomitea. Ohjelma mainitsee toteutettawaksi 2 perusryhmää näitä toimenpiteitä, joista ensimäinen tarkottaa waltiowallan lujittamista Suomessa sekä lakien täyttämisen turwaamista ja asianmukaisen järjestyksen ylläpitämistä maassa ja toinen waltiollisen ja taloudellisen lähenemisen aikaansaantia Suomen ja muun keisarikunnan wälillä.

Ensimmäiseen ryhmään

owat luetut seuraawat toimenpiteet:

    Suomen wirkamiesten tekemiä wirkarikoksia koskewien juttujen jättäminen keisarikunnan oikeuslaitosten ratkaistawiksi;
    Suomessa olewien wirkamiesten kurinpidollista wastuunalaisuutta koskewien säännösten ja wirkoja koskewien asetusten tarkastaminen ja erittäinkin kysymykset wirkamiesten erottamattomuuden rajoittamisesta;
    heidän walansa kaawan muuttaminen;
    heidän oikeudestaan olla waltiollisten puolueiden jäseninä;
    henkilökunnan walmistaminen Suomen suuriruhtinaanmaan hallintowirkoja warten ja erittäinkin suomalaisten oikeuden professorinwiran perustaminen keisarikunnan korkeimpiin oppilaitoksiin;
    suomen- ja ruotsinkielen ottaminen opetusaineiksi keisarikunnan oppilaitoksiin ja wenäjänkielen ottaminen ylioppilastutkinnon aineitten joukkoon Aleksanterin yliopistoon pääsyä warten;
    lain antaminen siitä, missä järjestyksessä Suomessa sowitetaan poikkeustiloja koskewia säännöksiä;
    Suomen kenraalikuwernööriä, hänen apulaistaan sekä kuwernöörejä koskewien woimassaolewien asetusten ja tämän yhteydessä myöskin senaatin perussäännön tarkastaminen;
    ylihallitusten muuttaminen kollegialaisista sellaisiksi wirastoiksi, joita yksinomaan niiden päälliköt johtawat;
    Suomen syyttäjäwaltalaitoksen uudestaan järjestäminen;
    Suomen politia- ja maan erinäisen santarmiston jäseniä koskewien lakisäännöstön tarkastaminen;
    keisakunnalle ja Suomelle yhteisten lakien antaminen sanomalehdistöstä, liitoista, yhdistyksistä ja julkisista kokouksista;
    Wenäjän kruunun etujen suojeleminen ja erittäinkin hankintoja keisarikunnan laitoksille Suomessa koskewien säännösten tarkastaminen;
    keisarikunnan wiranomaisten riidattomia uloshakuja koskewien waatimusten täyttäminen Suomessa ja suomalaisten wiranomaisten sellaisten waatimusten täyttäminen keisarikunnan muissa osissa;
    Suomen kenraalikuwernöörin kanslian erityisen lainsäädäntöjaoston perustaminen ja erityisten uskottujen miesten asettaminen asioita puolustamaan paikallisissa oikeuksissa;
    järjestyksen määritteleminen siitä, millä tawoin keisarikunnan kruunun waatimuksia Suomelle ja päinwastoin koskewat asiat käsitellään;
    Suomen oppilaitosten ja Akleksanterin yliopiston alistaminen kansanwalistusministeriön walwonnan alaiseksi;
    Suomen posti- ja lennätinlaitosten yhdistäminen yhdeksi postisähkölennätinpiiriksi yleisillä perusteilla alistamalla tämän piirin alaiseksi postinkuletus rautateillä samoin kuin myöskin walwontajärjestykseen nähden rautateitten sähkölennätin;
    yleisen puhelinasetuksen ulottaminen Suomeen;
    Suomen kruunun saattaminen osalliseksi waltakunnan puolustusmenoihin;
    keisarikunnalle ja Suomelle yhteisen lain antaminen ilmapurjehduksesta;
    toimenpiteisiin ryhtyminen aseitten ja ampumatarwikkeiden Suomeen tuonnin estämiseksi; sekä
    Suomen rautateiten saattaminen teknillisessä suhteessa keisarikunnan rautateitten mukaisiksi ulottamalla samalla Suomen rautateille niiden ja keisarikunnan ratojen wäliseen suoranoiseen liikeyhteyteen nähden Wenäjän rautateitten yleisen ohjesäännön.


Toisen ryhmään

on otettu seuraawat toimenpiteet:

    kreikkalais-katolista uskontoa ja kirkkoa Suomessa koskewien kysymysten järjestäminen;
    Suomen oikeauskoisten seurakuntakoulujen alistaminen oikeauskoisuuswirastojen alaisiksi;
    Suomen yhdistäminen tulliin nähden muun keisarikunnan kanssa ja erittäinkin kysymys wenäläisten tawarain, sokerin, lihan y.m. sellaisten wallitsewasta asemasta Suomen markkinoilla;
    waltakunnan säästökassojen awustaminen Suomessa;
    oikeuden antaminen keisarikunnassa perustetuille yksityisille pankeille ja samallaisille luottolaitoksille awata haaraosastoja ja harjoittaa pankkiliikennettä Suomessa;
    keisarikunnan muissa osissa perustettujen kauppa-, teollisuus-, transportti- y.m. sellaisten yhtiöitten ja komppaniain toimintaoikeuden ja -ehtojen turwaaminen Suomessa:
    Suomen rautatietariffilainsäädännön uudestaan järjestäminen ja erittäinkin sellaisten tariffikysymysten jättäminen rahaministeriön tarifffilaitosten alaisiksi, jotka syntywät sellaisilla Suomen waltionrautateillä, jotka koskewat Wenäjän rautatiewerkon etuja;
    Suomen rahajärjestelmän järjestäminen sen yhdistämiseksi keisarikunnan rahajärjestelmän kanssa;
    mahdollisimman edullinen maiden jakaminen maattomille ja yleensä niiden olojen järjestäminen ulottamalla Suomeen talonpoikais-maapankin toiminta;
    Suomen kruunun saattaminen osalliseksi waltakunnan menoihin puolustuslaitosta koskewien lisäksi ja erittäinkin osalliseksi ulkoministeriön menoihin;
    Suomen merilain ja muiden meriliikennettä koskewien säännösten tarkastaminen ja erittäinkin kysymys suomalaisten laiwojen oikeudesta pitkän rannikkoliikenteen harjoittamiseen ja niiden oikeudesta saada takaisin Suezin kanawamaksut sekä
    uusien suomalaisia kauppalaiwoja koskewien säännösten antamisesta, keisarikunnalle ja Suomelle yhteisen lain antaminen alamaiseksi ottamisesta ja alamaisuuden wapauttamisesta;
    kysymyksen järjestäminen syntyperäisten wenäläisten kuulumisesta Suomen kansalaisiin;
    tilastollisia tutkimuksia koskewien aineitten tutkimusten laajuuden ja määräaikojen sekä
    tilastollisten taulukkojen muodossa ja sisällön yhdenmukaiseksi tekeminen; sekä
    lopuksi keisarikunnassa woimassaolewan tekijäoikeutta koskewan lain ulottaminen Suomeen.
    M i n i s t e r i n e u w o s t o  puolestaan on kehottanut wirastojen ylipäälliköitä minkälaisia yleiswaltakunnallista merkitystä olewia lakeja tahansa laadittaessa ottamaan huomioon tämän kaikkeinkorkeimmasti wahwistetun ohjelman sekä harkittawakseen lakiehdotuksen ulottamisen tarkoituksenmukaisuudesta myöskin Suomen suuriruhtinaanmaan rajojen sisälle.

Lähde: Helsingin Sanomat, keskiviikkona  marraskuun 18 p. 1914, sivu 3.
Suomalaisten Tukholmassa 1912 suomeksi  julkaisema ylläolevan valmistelukunnan puheenjohtajan, todellisen valtioneuvoksen N.N. Korevon esitelmä Venäjän keisarikunnan yhdistetyn aateliston kokouksessa 30.3.1910. (pdf)

Paluu historiasivuille.