1917. Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetuskokoelma. N:o 17. In English

1917. Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetuskokoelma. N:o 17:

JULISTUSKIRJA.

Keskellä suurta taistelua ulkonaista vihollista vastaan, joka jo lähes kolme vuotta on koettanut lannistaa isänmaatamme, on Herra Jumala nähnyt hyväksi lähettää Venäjälle uuden raskaan koettelemuksen. Alkaneet sisäiset kansanlevottomuudet uhkaavat vaikuttaa turmiollisesti sitkeän sodan vastaiseen käyntiin. Venäjän kohtalo, meidän sankarillisen armeijamme kunnia, kansan onni, koko meidän kalliin Isänmaamme tulevaisuus vaativat, että sota saatetaan voitolliseen loppuun hinnalla millä hyvänsä. Julma vihollinen ponnistelee viimeisiä voimiaan ja lähellä on jo se hetki, jolloin meidän uljas armeijamme yhdessä kunniakasten liittolaistemme kanssa saa lopullisesti kukistetuksi vihollisen. Näinä Venäjän elämän kohtalokkaina hetkinä olemme M e katsoneet omantuntomme velvollisuudeksi helpoittaa kansallemme kaikkien kansan voimien kiinteätä yhteenliittymistä ja yhteensulamista voiton saavuttamiseksi mahdollisimman pian, ja olemme M e yksimielisesti Valtakunnanduuman kanssa nähneet hyväksi luopua Venäjän Valtakunnan Valtaistuimesta ja Korkeimmasta vallasta. Kun emme tahdo erota rakkaasta Pojastamme, luovutamme M e vallanperimyksen V e l j e l l e m m e Suuriruhtinas Mikael Aleksandrovitshille, antaen H ä n e l l e siunauksemme hänen noustessaan Venäjän Valtakunnan valtaistuimelle. Velvoitamme Veljemme hoitamaan valtakunnan asioita täydellisessä ja järkähtämattömässä yksimielisyydessä lainsäädäntölaitosten kansanedustajain kanssa, niillä perusteilla, joita nämä säätävät sekä tekemään siitä peruuttamattoman valan. Lämpimästi rakastetun isänmaan nimessä kehoitamme kaikkia Isänmaan uskollisia poikia täyttämään pyhän velvollisuutensa Sitä kohtaan alistumalla Tsaarin tahtoon koko kansaa kohdanneiden koettelemusten raskaana hetkenä ja auttamaan Häntä yhdessä kansan edustajain kanssa saattamaan Venäjän Valtakunta Voiton, menestyksen ja maineen tielle. Auttakoon Herra Jumala Venäjää.

Allekirjoitti:

"N I K O L A I".

Pihkova.
2 p :nä Maaliskuuta kello 15 vuonna 1917.
      K e i s a r i l l i s e n Hovin Ministeri, Kenraaliadjutantti Kreivi
Freedericksz.

JULISTUSKIRJA.

Raskas taakka on Veljeni tahdosta laskeutunut hartioilleni, kun Hän on ennenkuulumattoman sodan ja kansassa vallitsevan levottomuuden aikana minulle luovuttanut Venäjän Keisarillisen Valtaistuimen.

Kun Minua, samoin kuin koko kansaa, elähyttää ajatus, että Isänmaamme onni on ylin kaikesta, olen vakaasti päättänyt vastaanottaa Korkeimman vallan ainoastaan siinä tapauksessa, että sitä tahtoo meidän suuri kansamme, jonka tulee yleisellä kansanäänestyksellä valittujen edustajiensa kautta Perustavassa Kokouksessa säätää Venäjän Valtakunnalle hallitusmuoto ja uudet perustuslait.

Rukoillen Jumalan siunausta pyydän sentähden Venäjän Valtakunnan kaikkia kansalaisia alistumaan Valtakunnanduuman alotteesta syntyneen ja täydellä vallalla varustetun Väliaikaisen Hallituksen alaisiksi, kunnes mahdollisimman pian koollekutsuttava, yleisen, välittömän, yhtäläisen ja salaisen äänestyksen perusteella valittu Perustava Kokous hallitusmuotoa koskevalla päätöksellään ilmaisee kansan tahdon.

Allekirjoitti:

"MIKAEL".


3/III   -   1917.
  Petrograd.

Kuulutus.

Kun Hänen Majesteettinsa Nikolai II on luopunut Venäjän Valtakunnan valtaistuimesta ja Korkeimmasta vallasta, antaen samalla perintöoikeutensa veljelleen Suuriruhtinas Mikael Aleksandrovitshille sekä toivottaen hänelle Korkeimman siunausta valtaistuimelle nouseminen johdosta, ja kun Suuriruhtinas Mikael Aleksandrovitsh on päättänyt vastaanottaa Korkeimman vallan ainoastaan siinä tapauksessa, että Venäjän kansa koollekutsuttavassa perustavassa kokouksessa sitä tahtoo, kuuluu Valtakunnan hallitseminen nykyään ja siihen asti, kun perustava kokous kokoonkutsutaan, Valtakunnanduuman alotteesta syntyneelle ja täydellä vallalla varusteltulle Väliaikaiselle Hallitukselle.

Mitä Suomeen tulee, on Väliaikainen Hallitus suunnitellut Eduskunnan mahdollisimman pikaista kokoonkutsumista ja yhteiskunnallisen Senaatin muodostamista.

Ilmoittaen tämän kehoitan Suomen väestöä säilyttämään lainkuuliaisen rauhallisuutensa ja täyden järjestyksen, noudattamaan lakeja ja sota-ajan määräyksiä sekä osottamaan asianmukaista kuuliaisuutta viranomaisille.

Suomenmaan Kenraalikuvernöörin viran väliaikainen hoitaja.

Senaattori A d. L i p s k i j.

Helsingissä, maaliskuun 4/17 p:uä 1917.
Suomalainen Wirallinen Lehti, n:o 64, 1917, Lauantaina 17 p:nä Maaliskuuta (maaliskuun 4. päivä Venäjällä).

Takaisin sisällysluetteloon.