Original en français; По русски.

Wi CARL med Guds Nåde, Sweriges, Göthes och Wendes Konung &c. &c. &c. Arfwinge til Norrige, Hertig til Schleswig Hollstein, Stormarn och Ditmarsen, Grefwe til Oldenburg och Delmenhorst &c. &c. Göre weterligt: At då Wi och den Stormägtigste Högborn Furste och Herre, Herr ALEXANDER I:a Wår Kärälskelige Broder och Frände, Kejsare och hela Rysslands Sjelfherrskare, til Moscou, Kiow, Wladimir, Nowgorod, Czar til Casan, Czar til Astracan, Czar til Siberien, Czar af Tauriska Chersones, Herre til Plescow och StorFurste til Smolensko, Lithauen, Wolhynien, Podolien och Finland, Hertig til Estland, Liffland, Curland och Semgallen, Samogitien, Carelen, Twer, Jugorien, Permien, Wiatka, Bulgarien och andre Länder; Herre och Storfurste til Nowogorod i det Nedre Landet, Czernigow, Resan, Polotzk, Rostow, Jaroslaw, Belo-Osero, Udorien, Obdorien, Condinien, Witepsk, Mstislaw och hela Norra Sidans Påbjudare; Herre til Iwerien, Cartalinien, Grusinien och Cabardinien, de Czerkassers och Bergsförstars och andres Arfherre och Beherrskare; Arfwinge til Norrige, Hertig til Schleswig Hollstein, Stormarn och Ditmarsen, Grefwe til Oldenburg och Delmenhorst &c. &c. lifwade af ömsesidige fredlige böjelser, beslutit at genom en fast, säker och waraktig fred, ej allenast göra et önskadt slut på det krig, som emellan Oss, Wårt Rike och Undersätare å ena, samt Hans Majestät Kejsaren af Ryssland, Des Rike och Undersätare å andra sidan upkommit, men äfwen för framtiden grundlägga et lyckligt lugn, gransämja och förtrolighet Oss, Wåre Stater och Undersätare emellan, och Wi til detta ändamåls winnande å båda sidor utnämt Sändningebud, hwilka i kraft af Wåra ömsesidiga Fullmagter af Oss blifwit berättigade at öfwerenskomma, afhandla, stadfästa och besluta en säker och beständig fred, nemligen Wi å Wår sida Oss Älskelige Wåre Tromän, En af Rikets Herrar, Generalen af Infanteriet, Riddaren och Commendeuren af Wåre Orden, Riddaren med Stora Korset af Wår Swärds-Orden, Riddaren af Kejserliga Ryske S:t Andreæ, S:t Alexander Newsky och S:t Annæ Ordens Första Class, Wälborne Friherre Herr CURT LUDVIG BOGISLAUS CHRISTOPHER VON STEDINGK, samt General-Majoren och Commendeuren af Wår Swärds Orden, Ädel och Wälbördig ANDERS FREDRIC SKJÖLDEBRAND, och Hans Majestät Kejsaren af Ryssland å Des sida, Des Werkeliga Geheime-Råd, Ledamoten uti Des Stats-Conseil, Ministern för Utrikes Ärenderne och Handeln, Senatorn, Werkelige Kamarherren, Riddaren ad S:t Andreæ och S:t Alexander Newsky Orden, Storkors af S:t Wladimirs och S:t Annæ Ordens Första Classer, samt af Franska Heders-Legionen, Riddare af Preusiska Swarta och Röda Örns Orden och af Holländska Unions-Orden, Wälborne Grefwe NICOLAS ROMANZOFF, och Des Werkeliga Kamarherre, Riddaren med Stora Korset af S:t Wladimirs Ordens Andra och S:t Annæ Ordens Första Class, DAVID ALOPEUS; Så hafwa desse fullmyndige Sändningebud sammanträdt å öfwerenskommit ställe, nämligen uti Staden Fredricshamn, och sedan de utwexlat deras Fullmagter och funnit dem efter öfligt bruk upsatte, gode och giltige, hafwa de den Sjuttonde sistledne September, öfwerenskommit, faststält, underteknadt och med deras signeten bekräftat et Fredsfördrag emellan Oss och Sweriges Rike å ena, samt Hans Majestät Kejsaren af Ryssland å andra sidan, hwilket ord ifrån ord lyder som följer: Me KAARLE Jumalan armosta Ruotsin, goottien ja vendien kuningas jne. jne. jne. Norjan Perillinen, Schlewig Hollsteinin, Stormarnin ja Ditmarsenin Herttua, Oldenburgin ja Delmenhorstin Kreivi y.m.. y.m. Teemme tiettäväksi: Että kun Me ja Korkea-arvoisin ja Korkeasti syntynyt Ruhtinas ja Herra, Herra ALEKSANTERI I, rakas veljemme ja sukulaisemme, koko Venäjän, Moskovan, Kiovan, Vladimirin ja Novgorodin Keisari ja itsevaltias CKasanin Tsaari, Astrakanin Tsaari, Siperian Tsaari, Taurian Kersoneson Tsaari, Pleskovin Herra ja Smolenskon, Liettuan, Volhynian, Podolian ja Suomen Suuriruhtinas, Vironmaan, Liivinmaan, Kuurinmaan ja Semgallin, Samogitian, Karjalan, Tverin, Jugorian, Perman, Vjatkan, Bulgarian ja muiden maiden Herttua; Ala-Novgorodin, Tsernigorian, Riäsanin, Polotskin, Rostovin, Jaroslavin, Bielo-Osorian, Udorian, Obdorian, Kondinian, Vitepskin ja Mstislavin Herra ja Suuriruhtinas ja koko Pohjoisen Puolen Hallitsija; Iverian, Kartalinian, Georgian ja Kabardian Herra; Tserkassian ja Vuoriruhtinasten ynnä useimpain Perintöruhtinas ja Päähallitsija; Norjan Perillinen, Slesvigin, Holsteinin, Stormarnin, Ditmarsin, Oldenburgin ja Delmenhorstin Herttua, y.m., y.m. Olemme Me, molemminpuolisen rauhantahdon elähdyttäminä päättäneet, että lujan, varman ja pysyvän rauhan kautta emme ainoastaan lopeta toivotulla tavalla sitä sotaa, joka on syntynyt toisaalta Meidän, valtakuntamme ja alamaistemme ja toisaalta Hänen Majesteettinsa Venäjän Keisarin, Hänen valtakuntansa ja alamaistensa välille, vaan myös luomme perustan onnelliselle rauhalle, naapurisovulle ja luottamukselle Meidän, Meidän valtioittemme ja alamaistemme kesken ja tämän tarkoituksen saavuttaaksemme olemme puolin ja toisin nimittäneet lähettiläät, jotka olemme oikeuttaneet molemmin puolisilla valtakirjoillamme sopimaan, neuvottelemaan, vahvistamaan ja päättämään varmasta ja pysyvästä rauhasta, nimittäin Me puoleltamme Meille rakkaat luottamusmiehemme, yhden Valtakunnan Herroista, jalkaväen kenraalin, Ritarikuntiemme ritarin ja komentajan, Miekka-Ritarikuntamme suurristin ritarin, keisarillisen Pyhän Andreaksen, Pyhän Aleksanteri Nevskin ja Pyhän Annan ritarikuntien ensimmäisen luokan ritarin, korkeasyntyisen vapaaherra herra CURT LUDVIG BOGISLAUS CHRISTOPHER VON STEDINGKin, sekä kenraalimajurin ja Miekka-Ritarikuntamme komentajan, jalon ja korkeasyntyisen ANDERS FREDRIC SKJÖLDEBRANDin, ja Hänen Majesteettinsa Venäjän Keisari puoleltaan todellisen salaneuvoksen, valtioneuvoston jäsenen, ulkoasiain- ja kauppaministerin, senaattorin, todellisen kamariherran, Pyhän Andreaksen ja Pyhän Aleksanteri Nevskin ritarikuntien, Pyhän Vladimirin suurristin ja Pyhän Annan ritarikunnan ensimmäisen luokan sekä Ranskan Kunnialegioonan ritarin, Preussin Mustan ja Punaisen Kotkan ja Hollannin Union-ritarikuntien ritarin, korkeasyntyisen kreivin NICOLAS ROMANZOFFin, ja Hänen todellisen kamariherransa, Pyhän Vladimirin ritarikunnan toisen luokan suurristin ja Pyhän Annan ritarikunnan ensimmäisen luokan ritarin, Riddaren med Stora Korset af S:t Wladimirs Ordens Andra och S:t Annæ Ordens Första Class, DAVID ALOPEUksen; Ja ovat sanotut täysivaltaiset lähettilään sopineet kokoontumisesta Haminan kaupunkiin ja ovat, sitten kun ovat vaihtaneet valtakirjojaan ja todenneet ne käyvän tavan mukaan laadituiksi, asianmukaisiksi ja päteviksi, seitsemäntenätoista kulunutta syyskuuta sopineet, vahvistaneet, allekirjoittaneet ja sineteillään vahvistaneet Rauhansopimuksen toisaalta Meidän ja Ruotsin valtakunnan ja toisaalta Hänen Majesteettinsa Venäjän keisarin välillä, mikä sana sanalta kuuluu seuraavasti:
I den Heliga Treenighetens Namn!
Pyhän [ja Jakamattoman] Kolminaisuuden Nimeen!
Hans Maj:t Konungen af Swerige samt Hans Maj:t Kejsaren af Ryssland, lifwade af lika åstundan at låta krigets olyckor påföljas af fredens fördelar, och at återställa enighet och et godt förstånd Deras Stater emellan, hafwa i sådan afsigt til Deras befullmägtigade utnämt: neml. Hans Maj:t Konungen af Swerige Des Tromän, Herr Friherre CURT LUDVIG BOGISLAUS CHRISTOPHER V. STEDINGK, En af Rikets Herrar, General af Infanteriet, Riddare och Commendeur af Des Orden, Riddare med Stora Korsset af Des Swärds Orden, Riddare af S:t Andreæ, S:t Alexander Newsky och S:t Annæ Ordens Första Class, och Herr ANDERS FREDRIC SKJÖLDEBRAND, Öfwerste och Commendeur af Des Swärds Orden.
Och Hans Maj:t Kejsaren af Ryssland Herr Grefwe NICOLAS ROMANZOFF, Des werkeliga Geheime Råd, Ledamot uti Stats-Conseil, Minister för Utrikes Ärenderne och Handeln, Senator, Werkelig Kamarherre, Riddare af S:t Andreæ och S:t Alexander Newsky Orden, Storkorss af S:t Wladimirs och S:t Annæ Ordens Första Classer, samt af Franska Heders Legionen, Riddare af Preusiska Swarta och Röda Örns Orden, och af Holländska Unions-Orden, och Herr DAVID ALOPEUS, Des Werkeliga Kamarherre, Riddare med Stora Korsset af S:t Wladimirs Ordens Andra, och af S:t Annæ Ordens Första Class; hwilka efter utwexling af deras uti god och gällande form befundne ömsesidige Fullmagter öfwerenskommit om följande Articlar.
Hänen Maj:tinsa Venäjän Keisari ja Hänen Maj:tinsa Ruotsin Kuningas, yhtäläisesti vakuuttuneina siitä, että sodan onnettomuuksien tulee väistyä rauhan etujen tieltä ja palauttaakseen yksimielisyyden ja yhteisymmärryksen heidän valtioittensa kesken, ovat siinä tarkoituksessa nimenneet täysivaltaisiksi lähettiläiksi, nimittäin: Hänen Majesteettinsa Ruotsin Kuningas luottamusmiehensä, herra vapaaherra CURT LUDVIG BOGISLAUS CHRISTOPHER VON STEDINGKin, yhden Valtakunnan Herroista, jalkaväen kenraalin, Hänen ritarikuntiensa ritarin ja komentajan, Hänen Miekka-Ritarikuntansa suurristin ritarin, keisarillisen Pyhän Andreaksen, Pyhän Aleksanteri Nevskin ja Pyhän Annan ritarikuntien ensimmäisen luokan ritarin, ja herra ANDERS FREDRIC SKJÖLDEBRANDin, everstin ja hänen Miekka-Ritarikuntansa komentajan.
Ja Hänen Majesteettinsa Venäjän Keisari herra kreivi NICOLAS ROMANZOFFin, Hänen todellisen salaneuvoksensa, valtioneuvoston jäsenen, ulkoasiain- ja kauppaministerin, senaattorin, todellisen kamariherran, Pyhän Andreaksen ja Pyhän Aleksanteri Nevskin ritarikuntien, Pyhän Vladimirin suurristin ja Pyhän Annan ritarikunnan ensimmäisen luokan sekä Ranskan Kunnialegioonan ritarin, Preussin Mustan ja Punaisen Kotkan ja Hollannin Union-ritarikuntien ritarin, ja herra DAVID ALOPEUksen, Hänen todellisen kamariherransa, Pyhän Vladimirin ritarikunnan toisen luokan suurristin ja Pyhän Annan ritarikunnan ensimmäisen luokan ritarin, jotka vaihdettuaan asianmukaisessa ja pätevässä muodossa oleviksi todetut valtakirjansa, ovat sopineet seuraavista artikloista.
ART. I.

Fred, wänskap och godt förstånd skola hädanefter råda emellan Hans Maj:t Konungen af Swerige och Hans Maj:t Kejsaren af Ryssland. De Höga Contraherande Delarne skola anwända största upmärksamhet, at emellan Dem Sjelfwe, Deras Stater och Undersåtare bibehålla en fullkomlig öfwerensstämmelse, samt sorgfälligt undwika alt hwad framdeles kunde störa den så lyckligt återstälde föreningen.

1. art.

Tästedes tulee rauha, ystävyys ja yhteisymmärrys vallitsemaan Hänen Maj:tinsa Ruotsin Kuninkaan ja Hänen Maj:tinsa Venäjän Keisarin välillä. Korkeat Sopimuspuolet pyrkivät suurinta huomaavaisuutta käyttäen säilyttämään täydellisen sovun, niin keskenään kuin valtioittensa ja alamaistensa kesken ja huolellisesti välttämään kaikkea, mikä tästedes voisi häiritä heidän välilleen onnellisesti palautunutta liittosuhdetta.

ART. II.

Då Hans Maj:t Kejsaren af Ryssland ådagalagt Des oryggeliga föresats at ej från sina Bundsförwandters interessen skilja Sina Egna, och Hans Swenska Maj:t önskar at til fördel för Des Undersåtare i möjeligaste måtto utsträcka wälgerningen af denna fred, lofwar och utfäster Sig Hans Maj:t på det mäst uttryckeliga och bindande sätt, at ingenting underlåta af hwad som å Des sida kan leda til et skyndsamt fredsslut med Deras Majestäter Kejsaren af Frankrike, Konungen af Italien, samt Konungen af Dannemark och Norge, förmedelst de med dessa Magter redan directe öpnade fredsunderhandlingar.

2. art.

Koska Hänen Maj:tinsa Venäjän Keisari on osoittanut vankkumattoman aikeensa olla erottamatta etujaan liittolaistensa eduista ja Hänen Kunink. Ruotsin Maj:tinsa toivoo vastaavasti voivansa ulottaa alamaistensa hyödyksi mahdollisimman laajasti tämän rauhan suotuisan vaikutuksen, niin Hänen Kunink. Maj:tinsa vakuuttaa ja sitoutuu mitä lujimmin ja sitovimmin siihen, ettei laiminlyö jotakin, joka hänen puoleltaan voi johtaa pikaiseen rauhantekoon Heidän Maj:tiensa Ranskan keisarin, Italian kuninkaan samoin kuin H.M. Tanskan ja Norjan kuninkaan kanssa niissä suorissa rauhanneuvotteluissa, jotka näiden valtioiden kesken on jo avattu.

ART. III.

Hans Maj:t Konungen af Swerige, för at lemna et öfwertygande prof på Des önskan at med Hans Maj:t Ryska Kejsarens Höga Bundsförwandter återuplifwa de förtroligaste förhållanden, lofwar at biträda Continental-Systêmet, med de jemkningar hwilka närmare skola utstakas uti den Underhandling som emellan Swerige, Frankrike och Danmark kommer at öpnas.

Hans Kongl. Swenska Maj:t förbinder Sig emedlertid, at genast efter utwexlingen af denna Tractats ratificationer, befalla at Sweriges Rikets Hamnar må för Stor-Britanniske, så Krigs- som Handelsfartygs anlöpande wara tilslutne, Kongl. Maj:t dock förbehållit införseln af Salt och Colonial-waror, hwilka genom bruket blifwit för Sweriges Inwånare nödwändige.

Å Sin sida förbinder Sig Hans Maj:t Kejsaren af Ryssland i förhand, at bifalla alla de jemkningar, som Des Bundsförwandter, i afseende på Handeln och Sjöfarten, skulle anse rätt och lämpligt at til Sweriges förmon medgifwa.

3. art.

Hänen Maj:tinsa Ruotsin Kuningas antaakseen vakuuttavan osoituksen toivomuksestaan, että Hänen Maj:tinsa Venäjän Keisarin korkeat liittolaiset saattaisivat jälleen voimaan mitä luottamuksellisimmat suhteet, lupaa myötävaikuttaa mannermaansulkemukseen niillä tarkennuksilla, jotka erityisesti tullaan määräämään pian tapahtuvissa Ruotsin, Ranskan ja Tanskan välisissä neuvotteluissa.

Edelleen Hänen Kunink. Ruotsin Maj:tinsa lupaa, että sen jälkeen kun käsillä olevan rauhansopimuksen ratifiointiasiakirjat on vaihdettu, hän antaa käskyn siitä, että Ruotsin valtakunnan satamat tulee sulkea Ison Britannian niin sota- kuin kauppalaivojen poikkeamiselta, Kunink. Maj:t on kuitenkin pidättänyt oikeuden suolan ja siirtomaatavaroiden tuontiin, joiden käyttö on tullut Ruotsin asukkaille välttämättömäksi.

Omalta puoleltaan Hänen Maj:tinsa Venäjän Keisari sitoutuu etukäteen suostumaan kaikkiin niihin tarkistuksiin, joihin Hänen liittolaisensa voivat havaita oikeaksi ja sopivaksi Ruotsin hyväksi kaupassa ja merenkulussa myöntyä.

ART. IV.

Hans Maj:t Konungen af Swerige afstår oåterkalleligen och för altid, så för Sig som Des Efterträdare til Swenska Thronen och Riket, samt til förmån för Hans Maj:t Kejsaren af Ryssland och Des Efterträdare til Ryska Thronen och Riket, från alla Des rättigheter och titlar til de härefter upräknade Höfdingedömen, hwilka af Hans Kejserliga Maj:ts wapn under detta krig blifwit från Kronan Swerige eröfrade, nemligen: Kymmenegårds Län, Nylands och Tawastehus, Åbo och Björneborgs med de Åländska Öarne, Sawolax och Carelen, Wasa och Uleåborgs Län, samt en del af Westerbotten ända til Torneå Elf, sådan som den uti nästa Art. om Gränsornes utstakande, skal utsättas.

Dessa Län, med alla deras Innewånare, Städer, Hamnar, Fästningar, Byar och Öar, med deras tilhörigheter, företräden, rättigheter och afkastningar, skola härefter under full ägande rätt och Öfwerherrskap tilhöra Ryska Riket, och med detsamma blifwa införlifwade.

Til följe häraf lofwar och utfäster Sig Hans Maj:t Konungen af Swerige, på det högtidligaste och mäst bindande sätt, så för Sig, som Des Efterträdare och hela Sweriges Rike, at aldrig göra något direct eller indirect anspråk å nämnde Höfdingedömen, Landskaper, Öar och Områden, hwilkas samtelige Inwånare, i kraft af nämnde afsägelse, skola frikännas från den tro- och huldhetsed de til Swenska Kronan aflagt.

4. art.

Hänen Maj:tinsa Ruotsin Kuningas sanoutuu ehdoitta irti ainiaaksi, niin omasta kuin Ruotsin valtaistuimelle astuvien seuraajiensa ja valtakunnan puolesta, Hänen Majesteettinsa Venäjän Keisarin ja kaikkien Hänen Seuraajiensa Venäjän valtaistuimelle ja keisarikuntaan hyväksi, kaikista oikeuksistaan ja nimikkeistään allamainittuihin lääneihin, jotka nykyisen sodan kuluessa Hänen Keis. Maj:tinsa aseet ovat Ruotsin Kruunulta vallanneet, nimittäin Kymenkartanon lääniin, Uudenmaan ja Hämeen, Turun ja Porin mukaan lukien Ahvenanmaan saaret, Savon ja Karjalan, Vaasan ja Oulun lääniin samoin kuin Länsipohjaan Tornionjokeen saakka, siten kuin seuraavassa artiklassa tarkemmin rajan merkitsemisestä säädetään.

Mainitut läänit kaikkine asukkaineen, kaupunkeineen, satamineen, linnoituksineen, kylineen ja saarineen, samoin kaikki niihin kuuluva, edut, oikeudet ja tuotot tulevat jatkossa kuulumaan Venäjän Keisarikunnan täyteen omistukseen ja valtaan ja pysyen siihen liitettynä.

Tästä johtuen Hänen Maj:tinsa Ruotsin Kuningas lupaa ja vakuuttaa juhlallisimmin ja kaikkein sitovimmalla tavalla omasta, niin myös kuin seuraajiensa ja koko Ruotsin Kuningaskunnan puolesta, ettei koskaan tee mitään suoria tai epäsuoria vaatimuksia mainittuihin lääneihin, maakuntiin, saariin tai alueisiin, joiden asukkaat, sanotun luopumisen perusteella ovat vapautetut siitä uskollisuuden ja kuuliaisuuden valasta, jonka he ovat Ruotsin Kruunulle tehneet.

ART. V.

Ålandshaf, Bottniska Wiken samt Torneå och Muonio Elfwar skola hädanefter utgöra Gränsen mellan Ryska och Swenska Rikena.

På lika afstånd från kusterne skola de til fasta landet af Åland och Finland närmast belägne Öar tilhöra Ryssland, samt de närmaste til Swenska kusterne, tilhöra Swerige.

Wid Torneå Elfs utlopp skal Ön Björkö, Hamnen Reutehamn och den Halfö på hwilken Torneå Stad är belägen, utgöra Ryska Besittningarnes yttersta punkter, och skal Gränsen fortsättas längst efter Torneå Elf, til det ställe der denna Elfs båda grenar sammanflyta bredewid Kengis Bruk hwarefter hon skal följa loppet af Muonio Elf förbi Muonio-niska, Muonio Öfreby, Palojoens, Kultane, Enontekis, Kelott[i]jerfwi, Pajtiko, Nuimaka, Raunula och Kilpisjaure ända til Norrige.

Uti loppet af Torneå och Muonio Elfwar, sådant som det nu upgifwits, skola de öster om strömfåran belägne Öar tilhöra Ryssland, samt de i wäster om samma strömfåra tilhöra Swerige.

Genast efter Ratificationernes utwexling skola Ingenieurer å ömse sidor Landtmätare utnämnas, hwilka böra begifwa sig på stället för at utstakad gränsorne längs Torneå och Muonio Elfwar, enligt den här ofwanföre bestämda linie.

5. art.

Ahvenanmeri, Pohjanlahti ja Tornion- ja Muonionjoet tulevat jatkossa muodostamaan rajat Venäjän ja Ruotsin valtakuntien välillä.

Yhtä etäällä rannikoista kuuluvat lähinnä Ahvenanmaan mannerta ja Suomea sijaitsevat saaret kuulumaan Venäjälle, ja ne Ruotsille, jotka lähiten rajoittuvat sen rannikoihin.

Tornionjoen suulla Pirkkiön saari, Röytän satama ja se niemimaa, jolla Tornion kaupunki sijaitsee, muodostavat Venäjän maa-alueen äärimmäiset pisteet, ja raja kulkee ylös pitkin Tornionjokea siihen saakka, kunnes tämän joen molemmat haarat yhtyvät Köngäsen ruukissa; mistä lähtien raja seuraa Muonionjoen juoksua, Muonio-niskan, Yli-Muonion, Palojoens[uun], Ku[t]tasen, Enontekiön, Kelottijärven, Pä[t]tik[kä]n, N[a]imakan, Raunulan ja Kilpisjärven ohi Norjaan.

Näin ilmoitetulla Tornion- ja Muonionjoen kululla kuuluvat ne saaret, jotka sijaitsevat itään syvimmältä virranuomalta, kuulumaan Venäjälle ja ne Ruotsille, jotka sijaitsevat länteen samalta virranuomalta.

Heti ratifiointiasiakirjojen vaihdon jälkeen tulee määrätä kummaltakin puolelta maanmittarit, jotka käyvät rajan pitkin Tornion- ja Muonionjokea tämän edellä viitoitetun linjauksen mukaisesti.

ART. VI.

Då Hans Maj:t Kejsaren af Ryssland redan lemnat de mått talande bewis på den mildhet och rättwisa, hwarmed Hans Maj:t beslutit at styra de nu förwärfwade Länders innewånare, samt redan ädelmodigt och af friwillig böjelse försäkrat dem om en fri utöfning af deras Religion, Egendomsrätt och Priwilegier, ser Hans Swenska Maj:t Sig derigenom frikallad från den annars så heliga pligt, at i sådant afseende göra förbehåll til Des fordna Undersåtares förmon.

6. art.

Koska Hänen Maj:tinsa Venäjän Keisari on jo antanut selvän todistuksen siitä lempeydestä ja oikeudenmukaisuudesta, jolla Hänen Maj:tinsa on päättänyt hallita nyt saadun maan asukkaita, ja on jo jalomielisesti, ja omasta halustaan on vakuuttanut heille heidän uskontonsa vapaan harjoittamisen, heidän omistus- ja erioikeutensa; katsoo Hänen Majesteettinsa Ruotsin Kuningas tätä kautta vapautuneensa siitä hänelle muutoin pyhästä velvollisuudestaan tehdä siinä tarkoituksessa tästä varaumia aikaisempien alamaistensa eduksi.

ART. VII

Så snart närwarande Tractat är undertecknad, skal man strax och med skyndsamhet lemna del til respective Arméernes Öfwerbefälhafware, och fiendtligheterne så til lands som sjös skola från ömse sidor helt och hållit uphöra. De som undan tiden kunnat utöfwas, skola såsom ej inträffade anses, och på intet sätt kunna werka någon förändring i hwad uti denna Tractat öfwerenskommit blifwit. Man skal troget återställa, alt hwad som under denna mellantid, kan från ena eller andra sidan hafwa blifwit taget och eröfradt.

7. art.

Niin pian kuin käsilläoleva sopimus on allekirjoitettu, tulee siitä heti ja välittömästi toimittaa tieto kummankin armeijan ylikäskynhaltijoille ja vihollisuuksien niin maalla kuin merellä tulee sen jälkeen täydellisesti molemmilla puolilla lakata. Jos sellaisia kuitenkin tapahtuu, tulee pitää ikäänkuin tapahtumattomina ja eivätkä ne johda mihinkään muutokseen siinä, mitä tässä sopimuksessa on sovittu. Kaikki se, mitä tänä aikana on otettu tai valloitettu, tulee tarkoin palauttaa.

ART. VIII.

Hans Maj:t Ryska Kejsarens Troppar skola inom de fyra weckor, som påfölja närwarande Tractats ratificationer, hafwa utrymdt Westerbotten, samt gått tilbaka öfwer Torneå Elf.

Ingen utskrifning af hwad beskaffenhet som helst, skal under dessa fyra weckor hos Inwånare göras, och skal Ryska Arméen hemta sine behof och lifsmedel från des egne uti Westerbottniske Städerne anlagde Magasiner.

Om, under påstående underhandlingar, Kejserlige Tropparne skulle på någon annan sida inträngt uti Konungariket Swerige, skola de utrymma de intagne Orter, på de ofwan utsatte tid och wilkor.

8. art.

Neljän viikon sisällä tämän sopimuksen ratifioinnin jälkeen Hänen Keis. Maj:tinsa joukkojen tulee olla poistuneita Länsipohjasta ja palanneita Tornionjoen yli.

Tämän saman neljän viikon kuluessa ei asukkailta pidä tehdä myöskään minkäänlaisia pakko-ottoja vaan Venäjän armeija saa ylläpitonsa ja elintarpeensa omista Länsipohjan kaupunkeihin perustamistaan varastoista.

Jos meneillään olevien rauhanneuvottelujen aikana keis. joukot ovat tunkeutuneet Ruotsin Kuningaskuntaan jossakin muualla, niiden tulee tyhjentää valloitetut paikkakunnat yllä sanotussa ajassa ja ehdoilla

ART. IX.

Alla de ömse sidor så til lands som sjös gjorde Krigsfångar, äfwensom de, hwilka under loppet af detta krig, blifwit såsom gislan bortförde eller gifne, skola i massa och utan rançon samt så fort som möjligt är återställas, men aldrasist inom trenne månader, beräknade ifrån utwexlingsdagen af närwarande Tractats ratificationer; om dock några Krigsfångar eller såsom gislan tagne personer af sjukdom eller andra gällande orsaker wore förhindrade at inom den utsatte tiden återgå til deras Fädernesland, skola de derigenom ingalunda anses hafwa förlorat deras ofwanföre utstakade rätt. De skola förbindas at betala eller ställa borgen för de skulder, för hwilka de under påstående fångenskaps kunna häfta hos Innewånarne af de orter der de blifwit bewakade.

Man skal å ömse sidor eftergifwa de förskotter som af de båda Höga Contraherande för fångarnes förplågning och underhåll kunnat göras, och skal å ömse sidor omsorg dragas för deras underhåll och resekostnader ända til des de ankomma til gränsen båda Rikena emellan, der wisse af deras Regenter utnämde Commissarier skola få sig updragit at dem emottaga.

Finska Soldater och Båtsmän äro å Hans Maj:ts Ryska Kejsarens sida undantagne från at sålunda återställas, så framt ej gjorde Capitulationer tillägga dem en motsatt rättighet: och skola bland fångarnes antal Officerare och andra Tjenstemän födde i Finland, som der önskade qwarblifwa, åtnjuta så wäl denne frihet, som full rätt öfwer de egendomar, fordringar och effecter, som de nu eller framdeles kunde äga uti Konungariket Swerige, på de sätt X Art. af denna Tractat utstakar.

9. art.

Kaikki molemmin puolin niin maalla kuin merellä otetut sotavangit, samoin kuin ne, jotka sodan kuluessa on otettu tai annettu panttivangeiksi, tulee palauttaa yhdellä kertaa ja ilman lunnasrahaa niin pian kuin on mahdollista ja viimeistään kolmen kuukauden sisällä sen jälkeen kun tämän sopimuksen ratifiointiasiakirjat on vaihdettu. Mutta jos jotkut vangit tai panttivangiksi otetut henkilöt sairauden tai muiden pätevien syiden vuoksi olisivat estyneet palaamasta isänmaahan vahvistetussa ajassa, ei heidän kuitenkaan siitä syystä tule katsoa millään muotoa menettäneen sitä oikeutta, joka heille on edellä vakuutettu. On myös kielletty maksaa tai asettaa vakuuksia niistä veloista, joita he ovat vankeusaikana tehneet niiden paikkakuntien asukkaiden tykönä, missä heitä on vartioitu.

Molemmin puolin tulee pidättyä kaikista vaatimuksista sellaisissa sitoumuksissa, joita Korkeat Sopimuspuolet ovat tehneet mainittujen vankien elatusta varten, ja kummallakin puolin heidän ylläpidostaan ja matkakustannuksistaan tulee huolehtia kummankin valtion rajalle saakka, missä määrätyt heidän hallitsijoidensa nimeämät komissaarit ovat saaneet tehtäväkseen vastaanottaa heidät.

Suomalaisia sotilaita ja venemiehiä ei Hänen Maj:tinsa Venäjän Keisarin puolelta tällainen palautus koske, mikäli tehdyt antautumissopimukset eivät salli heille päinvastaista oikeutta: ne vangit, upseerit ja muut virkamiehet, jotka ovat syntyneet Suomessa ja jotka haluavat sinne jäädä, tulevat nauttimaan niin hyvin vapauden tähän kuin täyden oikeuden niihin omaisuuksiin, saataviin ja irtaimeen tavaraan, joita he nyt tai vastaisuudessa voivat omistaa Ruotsin Kuningaskunnassa siten kuin tämän sopimuksen 10. art. säätää.

ART. X.

De Finnar som nu befinna sig i Swerige, äfwensom de i Finland warande Swenskar, skola hafwa full frihet at til deras Fädernesland återgå, samt at disponera om deras fasta och lösa egendom utan at erlägga någon utförsels afgift eller hwad annan pålaga som helst i sådant afseende.

De båda Höga Magternes Undersåtare som bosatt sig i etdera af de bägge Länderne nemligen i Swerige eller Finland, skola under en tid af treenne år, räknad från utwexlingsdagen af denna Tractats Ratificationer, äga full frihet at nedsätta sig i det andra Landet, och äro förbundne at under nämde tid sälja eller afhända sig sina egendomar til någon Undersåte af den Magt, hwars område de önska öfwergifwa.

Egendom tilhörande sådane, som då nämnde tid tilända lupit, ej ännu upfylt hwad här stadgadt blifwit, skal i kraft af lagligt utslag säljas på allmän auction, och försälgningssumman til ägarne öfwerlämnas.

Under de ofwan utsatte trenne år, skal det wara alla tillåtit, at efter godtfinnande anwända sina egendomar, hwaraf en ostörd besittningsrätt är dem uttryckeligen försäkrad och tilerkänd.

De sjelwe, äfwensom deras ombud, skola fritt kunna öfwerresa från den ena Staten til den andra, för at sköta sina angelägenheter, utan at deras egenskap af den ena eller andra Magtens Undersåtare, skal derigenom på det ringaste lida.

10. art.

Suomalaisilla, jotka nyt oleskelevat Ruotsissa, samoin kuin ruotsalaisilla, jotka oleilevat Suomessa, on täysi oikeus palata isänmaahansa ja hallita niin kiinteätä kuin irtainta omaisuuttaan suorittamatta mitään vientimaksua tai mitään muuta sitä tarkoittavaa veroa.

Molempien Korkeiden Sopimuspuolten alamaisilla, asuivatpa Ruotsissa tai Suomessa, on täysi oikeus asettua yhteen tai toiseen näistä valtioista kolmen vuoden aikana, siitä päivästä lukien, jolloin tämän sopimuksen ratifiointiasiakirjat vaihdettiin, ja ovat velvollisia saman ajan kuluessa myymään tai muuten luopumaan omaisuuksistaan jollekulle sen valtion alamaiselle, jonka alueen he haluavat jättää.

Sellaisten henkilöiden omaisuus, jotka kun sanottu aika on kulunut loppuun, eivät ole vielä täyttäneet mitä on säädetty, tulee laillisin toimenpitein myydä julkisella huutokaupalla, ja kauppasumma omistajalle toimittaa.

Yllä säädetyn kolmen vuoden aikana on kaikkien sallittu käyttää mielensä mukaan omaisuuttaan, minkä loukkaamaton hallinta on heille peruuttamattomasti vakuutettu ja tunnustettu.

He ja heidän asiamiehensä voivat vapaasti kulkea valtiosta toiseen huolehtiakseen asioistaan ilman, että heille toisen valtion alamaisena tuotetaan vähäisintäkään haittaa tai esteitä.

ART. XI.

En beständig glömska af det framfarna och en allmän Amnistie skal ifrån denna dag äga rum, för de ömsesidiga Undersåtare hwilkas tänkesätt eller gerningar til förmån för den ena eller andra af de Höga Contraherande Delarne, skulle, under närwarande krig, hafwa gjort dem misstänkte eller underkastadt dem någon lagförning. Ingen rättegång skal hädanefter för dylika orsaker mot dem kunna anställas; om några äro företagne, skola de tilintet göras och uphäfwas, och intet nytt domslut deruti mellankomma. Följakteligen skal sequestren genast uphäfwas, å alla de under beslag tagne egendomar och afkastningar, hwilka skola ägarne återställas, wälförståendes at de ibland dem, som i kraft af wilkoren i föregående Art., skola ej äga rätt at af den Regents undersåtare de upphört at wara, reclamera fortsättandet af de räntor eller Pensioner hwilka de, för redan gjorde tjenster, som Nådebetygelser erhållit, ware sig såsom särskilte begifwanden eller löner.

11. art.

Tästä päivästä lukien vallitsee pysyvä unohdus menneeseen ja yleinen armahdus kummankin puolen sellaisille alamaisille, jotka mielipiteittensä tai toimiensa vuoksi jommankumman Korkean Sopimuspuolen eduksi ovat voineet kuluvan sodan aikana tulla epäilyksenalaisiksi tai joutua syytteeseen. Mihinkään oikeudenkäyntiin heitä vastaan ei tästedes sellaisista syistä voi ryhtyä; jos sellaisiin on ryhdytty, tulee ne mitätöidä ja kumota, ja mitään uutta tuomiota ei niistä tule langettaa. Tämän seurauksena tulee heti kumota haltuunotot kaikkeen takavarikkoon otettuun omaisuuteen ja tuottoihin, jotka tulee palauttaa omistajilleen. Ymmärrettävää on, että niillä, jotka jotka ovat lakanneet olemasta toisen hallitsijan alamaisia, ei ole oikeutta vaatia edeltävän artiklan ehtojen mukaan, elinkoron tai eläkkeen jatkamista, jota he armonosoituksina ovat jo tehdyistä palveluksista saaneet, olivatpa nämä erityisiä myönnytyksiä tai palkkoja.

ART. XII.

Domanial-titlar, Archiver och andra allmänna och enskilte Documenter, Planer och Chartor af de Fästningar, Städer och Länder, som genom denna Tractat tilfallit Hans Maj:t Kejsaren af Ryssland, de Papper och Chartor inbegripne, som kunna finnas uti Landtmäteri-Contoiret, skola til Hans Kejserliga Maj:t troget öfwerlämnas inom en tid af sex månader, eller om detta befinnes omöjligt, aldra senast inom et år.

12. art.

Kaikki omistusasiakirjat, arkistot ja muut yleiset ja yksityiset asiakirjat, kaaviot ja kartat linnoituksista, kaupungeista ja paikkakunnista, jotka käsilläolevan sopimuksen seurauksena ovat langenneet Hänen Maj:tilleen Venäjän Keisarille, ne kartat ja asiakirjat tähän sisällyttäen, jotka voivat löytyä Maanmittausvirastosta, tulee tarkoin luovuttaa Hänen Keis. Maj:tilleen kuuden kuukauden kuluessa ja jos ei sellaista voida tehdä, viimeistään yhden vuoden kuluessa.

ART. XIII.

Straxt efter skedd utwexling af denna Tractats Ratificationer, skola de Höga Contraherande Delarne låta uphäfwa all Sequestre, som blifwit lagd på båda Ländernes respective Inwånares egendomar, fordringar och inkomster, samt på derwarande allmänna Inrättningar. De förbinda Sig at betala alt hwad de kunna wara skyldige för penningar til dem lånade, af nämnde enskilta personer, och allmänna Inrättningar, och at godtgöra eller ersätta alla til deras förmon stälde räntor på någon af de Höga Contrahenterne.

Utslag i alla Reclamationsmål emellan de båda Höga Contraherande Delarnes Undersåtare, i afseende på fordringar, egendom eller andra rättigheter, som enligt wedertagit bruk och folkrätten, böra wid inträffad fred åter uptagas, skal tilhöra wederbörande Domstolar, och måst opartiska rättwisa wederfaras de personer, som i detta ändamål behöfwa Domstolarne anlita.

13. art.

Heti kun mainitun sopimuksen ratifiointiasiakirjat on vaihdettu, Korkeat Sopimuspuolet kumoavat kaikki takavarikot, jotka on asetettu niin kummankin osapuolen alamaisten omaisuuksille, saataville ja tuloille, kuin myös siellä sijaitseville julkisille laitoksille. Nämä sitoutuvat maksamaan kaiken, mitä ovat velkaa velkojilleen, joita nimetyt yksityiset henkilöt ja yleiset laitokset ovat velaksi myöntäneet sekä hyvittämään tai korvaamaan kaikki näiden hyväksi tulleet korot toiselle Korkeista Sopimuspuolista.

Tuomiovalta kaikkiin vaatimuksiin Korkeiden Sopimuspuolten alamaisten kesken, koskien vaatimuksia, omistusoikeutta tai muita oikeuksia, joita vakiintuneen tavan ja yleisen kansainoikeuden mukaan tulee valvoa päätetyn rauhan jälkeen, tulevat kuulumaan asianomaisille tuomioistuimille, jotka puolueettomasti ja viivytyksettä tulevat tekemään kaikille niille oikeutta, joiden tätä varten tulee turvautua tuomioistuimiin.

ART. XIV

De skulder, så allmänna som enskilte, hwilka Finnar uti Swerige och vice versa Swenskar uti Finland sig ådragit, skola betalas på utsatte terminer och wilkor, och såsom gemenskapen bägge Länderne emellan genom kriget warit afbruten, förlänges præscription-tiden på det sätt, at räknadt från den första Januarii 1808 ända til sex månader efter ratificationen af denna Tractat, ingens rätt skal anses hafwa uphört derföre at den wid de utsatte terminer ej blifwit bewakad. Alla reclamationer i detta afseende skola wid respective Domstolar andragas, och af båda Regeringarne synnerligen skyddas, på det den skyndsammaste och mäst opartiska rättwisa må emot wederbörande parter utöfwas.

14. art.

Kaikki ne yleiset ja yksityiset velat, joita joko suomalaiset Ruotsissa tai päinvastoin ruotsalaiset Suomessa ovat tehneet, tulee maksaa säädettyinä aikoina ja ehdoilla; ja kun yhteys molempien maiden kesken on sodan aikana ollut keskeytyneenä, niin on vanhentumisaikaa pidennetty siten, 1 tammikuuta 1808 laskien kuusi kuukautta käsillä olevan sopimuksen ratifioinnista, että kenenkään oikeuden ei katsota lakanneen siitä syystä, että sitä ei ole ennalta määrätyssä ajassa valvottu. Vaatimukset, joita siinä tarkoituksessa voidaan tehdä, tulee asianomaisten tuomioistuimien ottaa käsittelyyn ja kummankin hallituksen erityisesti huolehtia niin, että kummankin asianosaisen kesken voidaan jakaa nopeinta ja puolueettominta oikeudenmukaisuutta.

ART. XV.

De af den ena Höga Contraherande Delens undersåtare, hwilka egendom uti den andras Stater kunde tilfalla, genom arf, donationer eller äfwen på annat sätt, skola utan swårighet kunna mottaga den, och i händelse det behöfwes, åtnjuta alt beskydd af lagar, och bistånd af Domstolar för at deraf sättas i besittning och begagna de rättigheter som deraf härflyta. Utöfningen af dessa rättigheter, i hwad den i Finland belägne egendom beträffar, skal wara underkastad de i Art. X stipulerade clausuler, hwilka förbinda ägarene at nedsätta sig i landet, eller at inom trenne års tid försälja eller afhända sig de egendomar de der besitter. Denna tiderymd skal bewiljas alla dem, som wälja det senare alternativet, räknadt ifrån den dag då arfwet eller donation dem tilfaller.

15. art.

Ne toisen Korkean Sopimuspuolen alamaiset, joille toisessa valtiossa lankeaa omaisuutta perinnön, lahjoituksen tai muun tavan kautta, tulee voida vaikeudetta se vastaanottaa, ja jos niin tarvitaan, nauttia kaikkia lakien suojaa ja tuomioistuinten avunantoa saadakseen hallintaansa ja käyttääkseen hyödykseen niitä oikeuksia, jotka siitä seuraavat; mutta näiden oikeuksien käyttäminen, siltä osin kun ne koskevat Suomessa sijaitsevaa omaisuutta, tulee olemaan sidottu 10. artiklassa vahvistettuihin ehtoihin, minkä kautta omistaja velvoitetaan joko asettumaan maahan asumaan tai myymään tai muutoin luopumaan niistä omaisuuksista, joita he siellä voivat omistaa. Jälkimmäisen vaihtoehdon valitsijoille myönnetään sama aika laskettuna siitä päivästä, jolloin perintö tai lahja heille on langennut.

ART. XVI.

Då waraktigheten af Handels-Tractaten emellan de båda Höga Contrahenterne blifwit utsatt til den 17 (29) Octob. 1811, samtycker Hans Maj:t Kejsaren af Ryssland, at ej beräkna den tid då den, under kriget, warit afbruten, samt at nämnde Tractat må til kraft återställas samt iakttagas och efterkommas til den 1 (13) Februarii 1813, i alt hwad som ej strider emot de författningar, som uti det den 1 Januarii 1807 uti S:t Petersburg för handeln utgifne Manifest, innehålles.

16. art.

Vaikka Korkeiden Sopimuspuolten kesken päätetty kauppasopimus on määrätty olemaan voimassa 17 (29) lokakuuta 1811 saakka, ei Hänen Maj:tinsa Venäjän Keisari tule laskemaan sitä aikaa, jonka tämä on sodan vuoksi ollut keskeytyneenä, mistä syystä Sopimus tulee uudelleen voimaan, huomioon otettavaksi ja noudatettavaksi 1 (13) helmikuuta 1813, kaikelta siltä osin, mikä ei ole ristiriidassa Pietarissa 1 tammikuuta 1807 annetun kauppaa koskevan julistuksen määräysten kanssa.

ART. XVII.

Då de til följe af denna Tractat med Ryska Riket införlifwade Länder, med Swerige äga samband genom handelsförhållanden, som en lång wana, granskapet och ömsesidigt behof gjort nästan oundgängelike, hafwa de Höga Contraherande Delarne, måne om at för Deras undersåtare bibehålla dessa utwägar til inbördes nytta, öfwerenskommit at widtaga tjenliga anstalter til deras befästande. Til des De öfwer detta ämne hunnit öfwerenskomma, skola Finnarne äga tilstånd at från Swerige utföra Malm, Tackjern, Kalk, Byggnadssten til Mas- och Småltugnar, och i allmänhet alla andra detta Rikes producter.

Swenskarne skola deremot ifrån Finland kunna utföra Boskap, Fisk, Spannemål, Lärft, Tjära, Bräder, Trädwaror af alla slag, Timmer och Wed, samt i allmänhet alla öfriga detta Storförstendömets producter.

Denna handel skal återuplifwas och til den 1 (13) October 1811 bibehållas, helt och hållit på samma fot, som den war före kriget, och skal ej under hwad förewändning som helst kunna beläggas med förbud eller andra afgifter än dem som innan nämde krig kunnat wara pålagde; med undantag af sådane inskränkningar politiske förhållanden båda Nationerne emellan kunna göra nödwändiga.

17. art.

Kun ne maat, jotka tämän sopimuksen vaikutuksesta ovat tulleet liitetyiksi Venäjän valtakuntaan, ovat olleet liittyneinä Ruotsiin kauppasitein, jotka pitkä tottumus, naapuruus ja molemminpuoliset tarpeet ovat tehneet lähes erottamattomiksi, ovat Korkeat Sopimuspuolet pitäen tähdellisenä kaikessa säilyttää alamaisilleen sen, mikä voi molemmille osapuolille olla hyödyllistä, sopineet ryhtymisestä toimenpiteisiin niiden yhä läheisemmästä lujittamisesta. Mutta sillä välin ja siihen saakka kunnes tästä asiasta on ehditty tehdä enempiä päätöksiä, ovat Suomen asukkaat oikeutettuja noutamaan Ruotsista malmia, takkirautaa, kalkkia ja kiviä masuunirakennuksiin ja yleensäkin kaikkia muitakin valtakunnan tuotteita.

Ruotsalaisilla on samoin oikeus viedä Suomesta karjaa, kalaa, viljaa, palttinaa, tervaa, lautoja, kaikenlaisia puisia tarvekaluja, puutavaraa ja polttopuita ja yleensäkin kaikkia muitakin tämän Suuriruhtinaskunnan tuotteita.

Tämä kauppa palautetaan ja säilytetään 1 (13) lokakuuta 1811 saakka täysin saman perusteisena kuin ennen sotaa; ja sitä ei voi rasittaa minkäänlaisilla verukkeilla, millään kielloilla tai muilla maksuilla kuin sellaisilla, jotka olivat jo ennen sotaa vahvistettu: niitä rajoituksia kuitenkin lukuunottamatta, joita kummankin kansakunnan valtiolliset olosuhteet voivat tehdä välttämättömiksi.

ART. XVIII.

En från afgifter frikallad utförsel af Femtio Tusende Tschetwerts Spannemål, hwaraf inköp göres uti de Hans Maj:t Ryske kejsaren i Finska Wiken eller Östersjön tilhörande Hamnar, bewiljas Hans Maj:t Konungen af Swerige mot bewis at uphandlingen skedt för Des räkning eller i fölgd af Des updrag.

Härifrån undantagas dock hårda år, då Spannemålsutförslen med allmänt förbud belägges; men de i följe af et dylikt steg återstående quantiteter, kunna wid des uphörande ersättas.

18. art.

Vuotuinen kaikista maksuista vapaa viidenkymmenen tuhannen setvertin suuruisen viljamäärän laivaus, mikä on ostettu Hänen Keis. Venäjän Maj:tille kuuluvista Suomenlahdella tai Itämerellä sijaitsevista satamista, myönnetään Hänen Maj:tille Ruotsin Kuninkaalle todistettuna, että osto tapahtuu hänen laskuunsa tai hänen toimeksiantonsa perusteella.

Poikkeuksena ovat katovuodet, jolloin viljanvientiä koskee yleinen kielto. Sovitun määrän jäännös voidaan korvata sen jälkeen, kun asianomainen kielto lakkaa.

ART. XIX.

Hwad saluten beträffar, emellan de båda Höga Contraherandes Krigsskepp, har man öfwerenskommit at derwid iakttaga en fullkomlig jemnlikhet mellan båda Kronorne. Då Deras Krigsskepp råkas i sjön, skal Saluten rättas efter den Befälhawande Officerarens wärdighet, så at den af en högre wärdighet skal först emottaga Saluten, hwilken skott för skott beswaras. Om de äro af lika wärdighet skal Salut från ingendera sidan afgifwas. Framför Slott, Fästningar, och wid Hamnars inlop, saluterar den ankommande eller afgående först, och bör denna salut skott för skott beswaras.

19. art.

Mitä tulee Korkeiden Sopimuspuolien sotalaivojen välisiin tervehdyslaukauksiin merellä, on sovittu, että se perustuu molempien Kruunujen täydelliseen yhdenvertaisuuteen. Kun näiden sotalaivat kohtaavat merellä, tervehdyslaukaukset sovitetaan komentavien upseerien arvon mukaisesti, niin että sitä, jolla on korkeampi arvo, tervehditään ensiksi, minkä jälkeen hän vastaa siihen samalla laukausten määrällä. Mikäli heillä on sama arvo, kummallakaan puolella ei tapahdu mitään tervehdystä. Linnoille ja linnoituksille saavuttaessa, samoin kuin satamaväylällä, tulee saapuvan tai lähtevän ensiksi tervehtiä, minkä jälkeen tähän tervehdykseen vastataan yhtä monella laukauksella.

ART. XX.

Om swårigheter skulle upstå i afseende på några punkter, hwilka genom denna Tractat ej blifwit bestämde, så skola de wänligen afhandlas, och afgöras utaf de respective Ambassadeurer och fullmyndige Ministrar, hwilka derwid skola anwända samma böjelse til billighet och jemkning, som tjenat til grund för denna Tractat.

20. art.

Mikäli syntyy vaikeuksia niistä kysymyksistä, joita tässä sopimuksessa ei ole päätetty, asianomaiset suurlähettiläät tai täysivaltaiset ministerit tutkivat ne ja ratkaisevat ne ystävyydellä ottaen yhdenmukaisesti huomioon ne periaatteet ja sovinnollisuuden, jotka vallitsevat koko tässä sopimuksessa.

ART. XXI.

Närwarande Tractat skal af de båda Höga Contraherande Delarne ratificeras och raticationerne i god och gällande form upsatte, utwexlas i S:t Peters[d]urg, inom fyra weckor eller förr om sig göra låter, beräknade från dagen af Tractatens undertecknande.

Til yttermera wisso hafwe wi Underteknade i kraft af wåre Fullmagter underskrifwit närwarande Freds-Tractat, samt den med wåre insegels undersättande bekräftadt, som skedde i Fredricshamn den 17 (5) September, år efter Christi börd det Ettusende Åttahundrade och på det Nionde.

21. art.

Korkeiden Sopimuspuolien tulee ratifioida käsilläoleva sopimus ja ja ratifiointiasiakirjat tulee hyvässä ja asianmukaisessa muodossa vaihtaa Pietarissa neljän viikon kuluessa tai aikaisemmin, jos hyväksi havaitaan, siitä lukien, kun tämä sopimus allekirjoitettiin.

Enemmäksi vakuudeksi olemme allekirjoittaneet valtakirjojemme nojalla tämän Rauhansopimuksen, sekä sen sinetillämme vahvistaneet, mikä tapahtui Haminassa 17 (5) syyskuuta 1809.

Grefve NICOLAS ROMANZOFF.
(L. S.)
DAVID ALOPEUS.
(L. S.)

CURT STEDINGK.
(L.S.)
A. F. SKJÖLDEBRAND*.
(L. S.)

Kreivi NICOLAS ROMANZOFF.
(L. S.)
DAVID ALOPEUS.
(L. S.)

CURT STEDINGK.
(L.S.)
A. F. SKJÖLDEBRAND*.
(L. S.)

Altså hafwe Wi welat förenämnde Fredsfördrag med alla des Articlar, Puncter och Clausuler ratificera, gilla och antaga; såsom Wi ock detsamma härmed och i kraft af detta, til alla sina Articlar, Puncter och Clausuler antage, gille och ratificere; utlofwande och förbindande Oss på det eftertryckligaste sätt som ske kan, at samma Fredsfördrad til alla delar upriktigt, troligen och redeligen upfylla och fullborda. Til yttermera wisso hafwe Wi detta med Egen Hand undertecknadt, samt med Wårt Stora Kongl. Insegel bekräfta låtit, som skedde uti Wår Residence-Stad Stockholm de Tredje dagen i October månad, Året efter Wår Herres och Frelsares Iesu Christi Börd det Et Tusende Åtta Hundrade och på det Nionde. Olemme siis halunneet ratifioida, vahvistaa ja hyväksyä edellämainitun rauhansopimuksen kaikkine artikloineen, kohtineen ja ehtoineen ja jonka tämän perusteella hyväksymme, vahvistamme ja ratifioimme luvaten ja sitoutuen, niin peruuttamattomasti kuin voi, täyttämään ja toteuttamaan saman rauhansopimuksen sen kaikkine osineen. Enemmäksi vakuudeksi olemme tämän omakätisesti allekirjoittaneet ja antaneet vahvistaa suurella kuninkaallisella sinetillämme, mikä tapahtui hallintokaupungissamme Tukholmassa lokakuun kolmantena päivänä vuonna tuhat kahdeksansataa ja yhdeksän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen syntymän jälkeen.

CARL.

LARS V. ENGESTRÖM.

KAARLE.

LARS V. ENGESTRÖM.

(Ensimmäinen osa, joka sisältää pääosin keisarin arvonimien luettelon, on jätetty pois. Se sisältyy ranskankieliseen alkuperäistekstiin.)

Altså wele Wi, sedan Wi bemälte Freds-Tractat behörigen undersökt, den samma antaga, bekräfta och ratificera, som Wi och härmedelst densamma til hela sin widd antage, gille och ratificere; utlofwande på Wår Kejserliga tro, för Oss och Wåre Efterträdare, at obrottsligen bibehålla och iakttaga alt hwad deruti stadgat blifwit. Til yttermera wisso hafwe Wi med Egen Hand underskrifwit denna Wår Kejserliga Ratification, och med Wårt Rikets Stora Sigill densamma bekräfta låtit, som skedde i S:t Petersburg den 1 (13) October året efter Wår Herres och Frälsares Iesu Christi börd, det Ettusende Åttahundrade och på det Nionde, samt af Wår Regering det Nionde.

(Ensimmäinen osa, joka sisältää pääosin keisarin arvonimien luettelon, on jätetty pois. Se sisältyy ranskankieliseen alkuperäistekstiin.)

Haluamme siis, sen jälkeen kun olemme asiankuuluvasti tutkineet mainitun rauhansopimuksen, sen hyväksyä, vahvistaa ja ratifioida ja täten myös sen koko laajuudessaan hyväksymme, vahvistamme ja ratifioimme; luvaten keisarillisen kunniamme kautta, omasta ja jälkeläistemme puolesta, pitää ja rikkomatta noudattaa kaiken, mitä siinä on säädetty. Enemmäksi vahvistukseksi olemme Me allekirjoittaneet tämän keisarillisen ratifioinnin omalla kädellämme ja antaneet sen alle painaa suuren valtakunnansinettimme, mikä tapahtui Pietarissa 1 (13) lokakuuta tuhat kahdeksansataa ja yhdeksän jälkeen Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen syntymän, ja Meidän yhdeksäntenä hallitusvuotenamme.

ALEXANDER.Riks-Canceller Grefve
NICOLAS ROMANZOFF.

ALEXANDER.Valtakunnankansleri kreivi
NICOLAS ROMANZOFF.


*)Anders Fredrik Skjöldebrand, 1757-1834, ruotsal. sotilas, myöhemmin kenraali ja kreivi. Teos: Piirustusmatka Suomen halki Nordkapille 1799. Suom. ja selityksin varustanut Kerkko Hakulinen. WSOY 1986.

1 setvertti = noin 210 l.
Käännös suomeksi: Pauli Kruhse.

Takaisin historiasivulle.