1917. Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetuskokoelma. N:o 102.

Suomen Eduskunnan kirjelmä

koskeva maan hallituksen asettamista.

Annettu Helsingissä, 27 päivänä marraskuuta 1917.


Täysi-istunnossa kuluvan marraskuun 15 päivänä päätettyänsä toistaiseksi itse käyttää sitä valtaa, joka voimassa olleiden säännösten mukaan on kuulunut keisarille ja suuriruhtinaalle, on Eduskunta tänään tekemällänsä päätöksellä määrännyt, että maan hallitukseen asetetaan ne henkilöt, jotka mainitaan seuraavassa luettelossa.

      H a l l i t u k s e n  j ä s e n e t : (Kuva)

Puheenjohtaja Prokuraattori P. E. SVINHUFVUD,
Oikeustoimituskunnan päällikkö Lakit. tohtori ONNI TALAS,
Sisäasiaintoimituskunnan päällikkö Oikeuspormestari ARTHUR CASTRÉN,
apulaispäällikkö Lakit. tohtori ALEXANDER FREY,
Valtiovaraintoimituskunnan päällikkö Pankinjohtaja JUHANI ARAJÄRVI,
Kirkollis- ja opetustoimituskunnan päällikkö Professori E. N. SETÄLÄ,
Maataloustoimituskunnan päällikkö Maanviljelijä KYÖSTI KALLIO,
apulaispäällikkö Agronomi E. Y. PEHKONEN,
Kulkulaitosten ja yleisten töiden toimituskunnan päällikkö Yli-intendentti Professori JALMAR CASTRÉN,
Kauppa- ja teollisuustoimituskunnan päällikkö Lakit. tohtori HEIKKI RENVALL,
Sosiaalitoimituskunnan päällikkö Filosofian lisensiaatti O. W. LOUHIVUORI.
         Helsingissä 27 päivanä marraskuuta 1917.


Suomen Eduskunnan puolesta:

Johannes Lundson,
puhemies.


Lauri Ingman, Santeri Alkio,
varapuhemies. varapuhemies.


Tämä oli viimeinen myös venäjäksi julkaistu asetuskokoelman säädös. Ilmoitus venäjänkielisen julkaisemisen lopettamisesta.

Takaisin historiasivulle.