Auf deutsch.
Lockstedtin koulutusosasto
Päivätty: 26. elokuuta 1915.

M. J. 13630/15 A. I. Salainen.

Major Bayer 1916
Pataljoonan komentaja
majuri Maximilian
Bayer (1872-1917) v. 1916

1. Lockstedtin leiriin perustetaan joukko-osasto, jota ei käytetä kenttäpalvelukseen ja jonka nimi on "Lockstedtin koulutusosasto". Siihen liitetään useampia komppanioita, jotka vähitellen saavat pataljoonan vahvuuden D II 3 vahvuusluettelon mukaan, yksi konekiväärikomppania ja yksi pioneerikomppania.

2. Osastoon saa kuulua ulkomaalaisia, jotka ilmoittautuvat vapaaehtoisesti. Hyväksytyt muukalaiset eivät saa Saksan kansalaisoikeuksia. Armeijan hallinto ei sitoudu ottamaan heitä myöhemmin valtakunnan kansalaisiksi. Se ei myöskään sitoudu suorittamaan minkäänlaista avustusta, jos joku haavoittuu palvellessaan Saksan armeijassa ja hänestä tulee invalidi. Sukulaiset eivät myöskään saa kuoleman tai työkyvyttömyyden sattuessa asettaa valtiolle vaatimuksia. Tämä on erikoisesti luettava jokaiselle tulokkaalle, jonka allekirjoituksellaan tulee vahvistaa kuulleensa mainitut sanat.

Ulkomaalaisille on myös heidän astuessaan palvelukseen tiedoitettava, että heidän velvollisuuksiinsa kuuluu kaikilla voimillaan ja kaikkialla palvella Saksan valtakuntaa, mukautua esimiestensä kaikkiin määräyksiin sekä alistua Saksan valtakunnan lain, sotalain ja sota-ajan vaatimien erikoissäädöksien määräyksiin.

3. Osasto alistetaan suoraan IX armeijakunnan esikunnan alaiseksi, joka huolehtii sen palveluksesta, huollosta ja hallinnosta.

Osaston käytöstä tulevaisuudessa määrää armeijan ylin johto.

Osaston komentajaksi määrätään 27:nnestä jalkaväkirykmentistä majuri Bayer. Hänellä on itsenäisen pataljoonankomentajan oikeudet. Täydentääkseen opetushenkilökuntaa ja komentopaikkoja hänen on otettava yhteys väliaikaisen esikunnan kanssa. Sotatarvikkeiden hankkimisesta huolehtii sotaministeriö. Vierasmaalaisten alokkaiden täydennys on majuri Bayerin tehtävä. Tämän asian järjestämiseksi annetaan hänen käytettäväkseen kolme upseeria ja kolme aliupseeria, jotka ovat yli määrävahvuuden ja saavat osastosta nostaa palkkansa ylimääräisinä virkailijoina.

4. Osaston komentajan pyynnöstä sotaministeriö antaa käytettäväksi aseita, ammuksia ja konekiväärejä (yksinomaan Venäjältä saatua sotasaalista) sekä kaiken muun tarpeellisen koulutuskaluston. Edelleen asetetaan kunkin komppanian käytettäväksi 20 polkupyörää sekä koko osastolle 4 jalkaväen puhelinosastoa. Ja IX armeijakunnan väliaikainen esikunta lähettää myöhemmin tarpeellisen määrän hevosia.

5. Osasto on koulutettava saksalaisten periaatteiden mukaan. Komentokielenä on saksa. Vaatetus ja varusteet (olkaimet ilman numeroa) on sama kuin saksalaisilla jääkäreillä. Niistä huolehtii väliaikainen esikunta.

Palkka ja muona ovat samat kuin muillakin vastaavilla osastoilla.

Jos aliupseereista tulee puute, voidaan heidän tilallaan käyttää ulkomaalaisia, jotka saavat silloin palkkaa asemansa mukaan, mutta heillä ei ole vastaavia arvonmerkkejä eivätkä he myöskään ole saksalaisten aliupseerien eivätkä sotilaitten esimiehiä. Tässä tapauksessa vastaavat saksalaisia arvoasteita varavääpeli, aliupseeri ja korpraali seuraavat nimitykset: joukkueenjohtaja, ryhmänjohtaja ja vararyhmänjohtaja. Saksalaiset joukkueen- ja ryhmänjohtajat ja myös erikoisen määräyksen mukaan korpraalit, ovat niiden ulkomaalaisten esimiehiä, joilla ei ole mainittuja arvoasteita.

6. Helmikuun 23 päivänä 1915 annetun asetuksen nojalla perustettu Lockstedtin leirin osasto yhtyy uuteen osastoon.

7. Komentaja tekee kuukausittain ilmoituksen - ensimmäinen ilmoitus lokakuun 1 päivänä - väliaikaiselle esikunnalle ja sotaministeriöön osaston vahvuudesta, koulutustasosta sekä muista seikoista.

8. Osaston olemassaolo on pidettävä, mikäli suinkin mahdollista, salassa. Tämä julistus on jaettava ainoastaan asianomaisille viranomaisille, mikäli mahdollista vain otteina. Ennen kaikkea on vältettävä osaston perustamista koskevan tiedon joutumista sanomalehtien palstoille.

Allekirjoitus: Wild von Hohenborn.*)


Kirjasta Heinz Halter: "Suomen kahleet murtuvat". Käännös saksasta: A.I. Anthon. Helsinki, 1939. Majuri Bayerin kuva kirjasta "Jääkärit maailmansodassa", toim. E. Jernström, Helsinki 1933.

*) von Hohenborn oli Preussin sotaministeri.


Lockstedtin leirin tunnusmerkkinä ollut vesitorni (1900-01) Hohenlockstedtissä. Tornin vieressä on museo sekä muutama kymmenen metriä etelämpänä tien toisella puolella Finnische Alleen varrella on muistoalue, jossa on mm. Itsenäisyyden Liiton muistomerkki (Lauri Leppänen 1939).

Paluu historiasivulle.