Nykykielelle muotoiltu teksti.


Cuningallisen Maijestetin Ruotzisa
Engelin piirustusten mukaan v. 1828 pystytetty portti
Vanhan kirkon puistossa. Portissa on
muistotaulu v. 1710 ruttoon kuolleille.

Minun Caickein Armollisimman Cuningani ja Herrani /

Asetettu Neuwonandaja / GENERAL GOUVERNEURI, GENERAL myös COMMENDEURI en Chef Suuresa Ruhtinan-Maasa Suomesa / ja sijnä olewaisisa Lääneisä ja Maacunnisa, nijn myös Pohja-Maasa,

Minä Greiwi

CARL NIEROHT,

TEen tiettäwäxi / että nijn cuin se Caickein Corkein on tahtonut meidän syndeimme tähden / muiden rangaistusten ja yhteisten Maan-waiwoin seas / meitä myös etziä Rutolla ja tarttuwaisella taudilla / joca myös täsä Suuresa Ruhtinan-Maasa Suomesa walitettawasti itzens nijn uloslewittänyt / mutamin myös Caupungihin ja Kylihin jo nijn ryhtynyt / että wäki on heistä perättömäxi poiscuollet / ja taidais wiellä edespäin surimmast wahingoittawaisen wallan otta / jos eij totisen Jumalan auxihuutamisen / tämän synnin rangaistuxen armollisesta posikändämisesta / meidän myös syndisen menon poishylkämisen ohes / ajallans pyytä / tämän wahingollisen lijckuwaisen Taudin enämmätä uloslewiämistä wastan / pitä caikia sitä ahkerutta ja neuwo / cuin Ihmisille taidais joscus mahdollinen olla. Minä olen sentähden nykyisen Medicinæ Doctorin ja Professorin Corkiastoppenen Herr Pietar Hielmin eten otettuin Muistuttelemusten jälken / tarpellisexi löytänyt.

1.

Caickia Cuningal. Maijestetin Neuwon-Andaitten / nijstä tarttuwaisten Taudein Maanpaicoilda tulewaisista Aluxista ja Matcustawaisista / ennen tätä ulosannetut ja cuulutetut Asetuxet / tämän cansa wielä nyt mainita ja kertoa ; Ettei kengähän tulemisens paicalla hengensä rickomisella / saa maalle tulla / eikä johongun Caupungihin itzens anda / ennen cuin hän olis ensist ahkerast tiedusteldu / ja edes näytettyin Todistusten jälken se sitten löyttäisin / eteij sencaldainen mistäkän tartuwaisen Taudin paicasta tuleskele / eikä myös ole semmoisella Taudilla hierottu.

2.

Pitä Caupungeisa / tämän wahingollisen lijckuwaisen Taudin enämmän uloslewiämisen ennättämisexi / Asuwaisista itzecukin / olis se Corkiambi eli Halwembi / pitämän Cartanons ja Ränninsä Tontinsa awaruden jälken puhdasna / ja andaman Logan ulos Caupungista pois wiedä, / ettej sen happanemisesta Ilma sastutetuxi tulis: jota warten myös suuret Catawanhacoin casat laitettacon / että nijtä Caupungin Porteisa / Toreilla ja Caduilla wiriästi poldetaisin / erinomattain cosca Ilma on tywene / sakia ja sumuinen / jota myös itzecungin Cotonans ja Huonesans tekemän pitä / muutoin myös muita soweliaita warjelewaisia parannuxia ja sawutuxia / nijncuin cungin tilat ja warat myöden andawat/ joista Medicuxet ja Fältskärit eij suingan mahda heitäns wedättä / cosca heildä anotaan / caickinaista tarpelista ja seweliasta neuwo andaman.

3.

Caicki kelwotoin ja joutilas partii, Waiwaiset myös ja radolliset pitä käskettämän Caupungista / cuitengin on se Christillinen ja cohtullinen / että Caupungin Waiwaiset saawat ulcona Caupungista jongun paican ollaxens / josa he Almunsa Caupungista nautitzisit / ettej he nälkähän näännyis / ne muut käsketän cukin Pitäjällens ja endisille cotopaicoilens mennä.

4.

Ne Talot joisa Tauti äsken alca / pitä cohta Portin päällä mustalla ristillä merkittämän/ että itzecukin taidais sitä cartta / ja wahingosta itzens cawahta / ja jos Tauti wähängin wallan otta / nijn ey sijnä pidä yhtäkän ulos eli sisälle pästettämän waan Owet ja Ackunat cohta kijninaulittaman / paitzi yhtä Owe / johon sillä pandulla Sairasten-Wartialla ainuastans Awain oleman pitä / hänelle ainuastans sencautta sisälle mennäxens / andamahan sille Sairalle parannuxia / ja mitä hän muutoin ylöspitämisexi ja corjamisexi cowin tarwitze.

5.

Ne jotca ollet owat tällä Taudilla ryhdytetyt / ja Jumalan Armon cautta jällens terwexi tullet / ey pidä / eroittamisen tähden muista / ikänäns itziäns näyttämän Caduille eli Cuille / muutoin cuin ne Mieswäestä / alinomaisest kädesäns candawat / yhden walkian colme kynärätä pitkän Sauwan / ja ne Waimowäestä myöskin Kädesäns pitäwät walkian Lijnaisen / ja sitä nijn julkisesti / että jocainen cuin sencaldaisen cohta / selkiän merkin ja warotuxen sijtä hawaitzis.

6.

Cosca jocu Tarttuwaisesta Taudista pois cuole / eij pidä sen hautamisella milläkän muoto ylöslykättämän / waan Ruumin cansa 12 Hetkein culumisesa / ilman caickia Processiä ja seurata / kijrutettaman Hautaan: jota warten yhdet eli cahdet Waunut / cahden Hewoisen cansa toinen toisens edellä / määrätän / ja nijn soweliasti raketan ja warustetan / että Ruumijt nijsä taitan ilman muiden cauhistamusta Caupungin läpitze wietä / ja siellä juuri sywän maahan caiwetta / ja cohta mullalla wisusti peitettä.

7.

Paarten-Wercoja / Murhe-Waatteita ja Capoja, eij millän muoto sallita / Ruumisten hautamises pidettäwäxi / sillä Ruumin-löhkä nijhin ryhty ja tartumisen waicutta.

8.

Wissit Candajat ja Caiwajat määrätän / jotca sijnä askaresa ainuastans pysykän.

9.

Uloswalitan wissit Sairasten Wartiat / Miehistä ja Waimoista cuhungin Cortelihin / jotca pitä Sairaita corjaman ja auttaman.

10.

Otetan wissit Ruotomestarit / joca Cortelihin / joiden wirca pitä sijnä seisoman / että he wiriästi käyskelewät Huoneisa / ja nijnpian cuin he hawaitzewat jongun tarttuwaisest sairaxi / silloin cohta ilman personan catzomusta / sitä Fältskärille tiettäwäxi tekewät: Nijn cuin heidän pitä myös welgolliset oleman / joca Aamu ja Ehto ahkeran peränkysymisen jälken / Sairasten-Papille ja Fältskärille / andaman yhden selkiän Listan : caickein nijden päälle / jotca sijnä edesmennenä Päiwänä eli Yönä pois cuollet owat / elickä Sairaxi tullet / jota Fältskärin pitä edemmä / Borgmestari-Raadin eteen / ilman wiwyttelemistä saattaman.

11.

Sen Cuollen omaisus jääpi tallella Huoneisin / ja sitten Borgmestar-Raadin Käskyläisildä Cappale cappalelda oikein ylös kirjoitetan; eij sitä pidä cohta käsiteldämän / eikä Huoneista pois wietämän / waan annettaman seisoa paremmin edespäin; silloin myös yxi osa sijtä tule Papin / Fältskärin / ja nijden muiden Palwelus-Personain palcan maxoxi pandawaxi / ja se cuin ylitzen jääpi / inventariumin jälken Perilisiä / ja Welcamiehiä warten pidettäwäxi.

12.

Nämät wastanotetut Palwellus-Personat / erottamisen tähten muista / eij pidä coscan heitäns näyttämän ilman walkeita pitkiä Waatteita / bleicamattomasta Lijnasta / tule myös caickein näiden ynnä Papin ja Fältskärin cansa walansa tehdä / että cukin puolestans pitä tekemän Wircans / ilman hitautta ja wilpiä / ja ettej mitäkän Tauti-Huonesta ja sen Cuolluen calusta / heidän tiedollans ja tahdollans pidä hajotettaman eli poiswarastettaman.

13.

Yxi wissi Sairasten-Pappi / nijnmyös Fältskäri / pitä Sairasten oppimiseen / ja soweliain parannusten tähden / myös asetettaman / ja paremman tilan tähden / ynnä yhdes Huones oleman, / ja ettej nämät / eikä ne toisetcan Palwelus-Personat / pidä Terwetten seas cansakäymises oleman / eikä johongun Huoneseen cutzumata sisälle käymän /ja nijn eij jätetä heille mitän muuta Neuwo heidän ylöspitämisexens / sentähden pitä myös yxi wissi Cuucauden palka / sen jälken cuin itzecungin toimitus on / heille caikille määrättämän / jota warten caicki Caupungin Asuwaiset / eij ketän ulos ottain / mistä säädystä ja arwosta, hän olla taidais / pitä heidän osans andaman / jonga cansa että sitä selkemmästi ja kirusemmasti mahdais käydä / niin pitä yxi Almu-Kiria nyt cohta walmistettaman / jonga cansa yxi Toimellinen ja Uscottawa Borgari pitä käymän ymbäri ylipään coco Caupungis / jonga sisälle itzecungin pitä ylöspaneman / mitä hän nijn Christelisen ja tarpelisen työn edesauttamisexi ulosandapi / joutuin sencaldaiset Rahat seisoman Borgmestar-Raadin dispositionis ja tallellapitämises / eikä mihingän muihin ulosandoihin cuin sanottu on / pandaman.

Tätä caickia olen minä nykyisnä sairaloisna aicana tarpellisexi löytänyt tällä muoto asetta / ja Trykistä anda uloskäydä / sitä warten / että yxi wissi Reglementi mahdais olla jonga jälken caicki ja itzecukin täsä Suuri-Ruhtinan-Maasa Suomesa / ja sijnä olewaisisa Lähneisä ja Maacunnisa / pitä heitäns menettämän ja ojendaman / etten me omalla catzomattomudellam ja lugunpitämättömydelläm olisi syy / omaan meidän wahingom ja onnettomuteem: nijn käsketän sijs asetettua Borgmestar-Raadia Caupungeisa / Cruunun myös Palwelioita Maalla / ahkerata peräncatzomusta sen ylitze pitämän / ettej tämä tewellinen ja tarpellinen Asetus tulis jollaculla tawalla ricotuxi / waan caikisa cappaleisa / caikella wireydellä ja murhenpitämisellä sen jälken eletyxi / hywin tieten / että joca rohkenis tätä wastan ricko / sen saman pitä cowan rangaistuxen sentähden ulosseisoman. Enämmäxi wahwistuxexi olen minä tämän omalla Kädelläni allakirjottanut / ja totutulla Signetilläni wahwista andanut. TURUSA / 29. Loca-Cuusa / Wuonna 1710.

CARL NIEROHT.

Locus
Sigilli.

JACOB POPPELMAN


Lähde: Yliopiston kirjasto.

Ruttoon kuoli Helsingissä v. 1710 neljässä kuukaudessa asujamistosta 2/3 eli yhteensä 1185 henkeä. Heidät haudattiin Kampin tilapäiseen hautausmaahan, jonka kohdalla on nyt Vanhan kirkon puisto. Puistossa nyt olevat vanhat hautapaadet ovat ruttoa myöhäisemmältä ajalta.

Carl Nieroth, n. 1650 - k.1712 Pernajassa. Suomen kenraalikuvernööri 1709-12.


Nykykielelle mukautettu versio.

A General Study of the Plague in England 1539-1640

Takaisin historiasivulle.