Waihetus- Laina- ja Depositioni-Contori Suomen Suuren-Ruhtinanmaasa

Wäxel- Låne och Depositions-Contoiret i Stor-Furstendömet Finland
Me ALEXANDER I:nen, Jumalan Armosta, Kejsari ja Itzewaldias koko Wenäjänmaan ylitze etc. etc. etc., Suuri-Ruhtinas Suomesa etc. etc. Teemme tiettäwäxi: Että niinkuin Me, niitä wastuxia Armosa tutkeisamme, kuin kohtavat Meidän uskollisia Suomen Alamaisiamme niiden welkain maxosa, joidenga alaiset usiammat heistä ovat, osittain yhteisiin Kassoihin, osittain erinäisille Raha-miehille Ruotsisa, kuin myös edesauttaxemme Maanwiljelystä, Kaupantekoa ja muita Elatus-keinoja, ja saattaxemme wähittäin ainoastans yhden Rahan laadun Kulkuun Maakunnasa, Armosa olemme hywäxi löytäneet, että Maakunnan Säätyin Borvosa ja Meidän Hallitus-Raadimme alamaisten eteen asetusten johdatuxesta, Armosa andaa suostumuxemme yhden Waihetus- Laina- ja Depositioni-Contorin Asettamiseen, niin olemme Me tämän kautta Armosa tahtoneet säättää ja määrätä, kuinga tämä Contori pitä asetettaman ja edesseisottaman.

WI ALEXANDER den 1:ste, med Guds Nåde, Kejsare odh Sjelfherrskare öfwer hela Ryssland, etc. etc. etc. Stor-Furste till Finland etc. etc. Göre wetterligt: Att som Wi, under Nådigt öfwerwägande af de olägenheter och swårigheter, som möta Wåre trogne Finske undersåtare wid afliquiderandet af de skulder, hwarföre åtskillig af dem häfta, dels till Allmänna Cassor, dels till enskildte Capitalister i Swerige, såsom ock för att befrämja Åkerbruket, Handel och Näringar, samt att efter hand bringa blott en Myntsort i omlopp uti Landet, i Nåder för godt funnit, att med anledning af Landt-Ständernas i Borgå underdåniga hemställan, och efter Wår Regerings-Conseils ytterligare gjorde underdåniga anmälan, i Nåder bifalla Inrättningen af ett Wäxel- Låne- och Depositions-Contoir, så hafwe Wi härmedelst i Nåder welat stadga och förordna, huru detta Werk kommer att inrättas och förwaltas.

I Pääkappale.

Yhteiset perustuxet Contorin Asettamiseen.

1 §. Waihetus- Laina- ja Depositioni-Contorin ensimäinen Pää-Summa tulee olemaan yxi Millioni Rublaa, luettuna Maakunnan määrätyn Rahan-laadun jälkeen Hopiasa, kuin otetaan yli jääneistä Wero rahoista, ja ulosmaxetaan sentähden tämä Summa, Meidän kirjoituxemme jälkeen Meidän General-Gouvernörimme tygö siitä 11 (23 p.) Helmi-Kuusa tänä wuona, Kahdella Millionilla Rublaa Banko-Sedeleisä, sen jälkeen kuin ne säästö-Kassaan sisälle tulevat.

Art. I.

Allmänna grunder för Werkets Inrättning.


1 §. Primitiwa Fonden för Wäxel- Låne- och Depositions-Contoiret, blifwer En Million Rubel, beräknad efter Landets fastställde Myntsort i Silfwer, som tages af Öfwerskotts Stats-Medlen, och på sådan grund, jemlikt Wår Nådiga Skrifwelse till Wår General-Gouwernör öfwer Finland, af den 11 (23) Februarii detta år, utgår denna Summa med Twå Millioner Rubel i Banco-Assignationer, allt efter som de uti Besparings-Cassan inflyta.

2 §. Ehkä Contorin ensimäinen Pää-Summa niin muodoin tulee olemaan Banko-Sedeleisä, taitaa kuitenkin edespäin, koska paremmat ajat lisätyn kaupanteon ja lawiambain elatuskeinoin kautta mahdollisesti sisälle langewat, tila löytyä, että wähittäin käändää tämän Summan Hopiaxi, jonga tähden Contorilla on walda, että asianhaarain jälkeen ja jos se hyödyllisesti tapahtua taitaa, joka asia, Hallitus Raadilda tehtävän eteen-asetuxen jälkeen, Meidän likemmän koettelemuxemme päälle tulee, senkaldaisen tilan hyödytyxexensä käyttää, jonga kautta vielä suurembi waakuus Maakunnan Rahan menossa woitetaan. 2 §. Ehuruwäl Contoirets första Fond således kommer att bestå af Banco-Assignationer, kunna dock wid framledes möjeligen inträffande förmonligare Conjuncturer af ökad Handel och utwidgade näringar, utwägar öppnas, att efter hand förwandla denna Fond till Specie; Hwarföre det tillåtes Contoiret, att efter det omständigheterne sig förete, och så widt det med fördel ske kan, hwilket på skeende anmälan af Wår Regerings-Conseil, på Wår widare Nådiga pröfning då ankommer, af sådane utwägar sig begagna, hwarigenom äfwen ytteligare stadga i Landets Penninge-Werk beredes.
3 §. Kaikki Waihetus- Laina- ja Depositioni-Contorin tarpelliset maxot täytywät nyt ensin otettaa Itze Pää-Summasta; mutta ajan päälle sisälle tulemista Kaswoista, ja mitä niistä yli-jääpi, pannaan itze Pää-Summan lisäyxexi. 3 §. Wid Wäxel- Låne- och Depositions-Contoirets första inrättning, måste wäl alla nödiga utgifter bestridas af själfva Capitalet, men sedermera af efter hand inflytande Interessen, hwaraf Öfwerskottet ingår till ökande af Fonden.
4 §. Pienen-Rahan puutoxen poispoistamisexi, kuin Maakunnasa on matkaan saattanut monda wastusta, jotka tulewat wielä rasittawaisemmaxi sen jälkeen, kuin Ruotsin pienet Sedelit yhteisestä liikunnosta poiskatoavat, ulosandaa Contori pienembiä Sedeleitä (20) Kahdenkymmenen (50) Wiidenkymmenen (75) Seitzemänkymmenen ja Wiiden Kopekan päälle, Maakunnan tarpeen jälkeen. Nämät Sedelit käyvät ainoastansa Suomen Suuren-Ruhtinanmaasa ja ulosvaihetetaan suurempia Banko-Sedeleitä wastaan, kuin myös Contori on welkapää, koska ne ylösnäytetään, niitä sisälle lunastamaan Banko-Sedeleillä. Nämät pienet Sedelit tulevat yhdenkaldaisesti niiden suurembain kanssa käymään kaikesa Kaupasa ja liikunnosa, kuin myös Kruunun ylöskannosa. 4 §. Till afhjälpande af den brist på skiljemynt, som i landet förorsakat betydeliga olägenheter, hwilka blifwa än kännbarare, allt efter det de Swenska Små Sedlarna komma utur Allmänna rörelsen, utgifwer Contoiret mindre Sedlar på (20) Tjugu (50) Femtio och (75) Sjuttiofem Kopek, efter Landets behof. Dessa Sedlar blifwa endast i Storfurstendömet Finland gångbara och utwäxlas emot större Banco-Assignationer, äfwensom Contoiret är skyldigt, att dem wid uppwisandet, med lika Assignationer åter inlösa. Föröfrigt komma Små Sedlarne, att lika med de större, blifwa gällande i all Handel och rörelse, lika som i Kronans Uppbörd.
5 §. Pienet Sedelit Varustetaan Kahdelta Stämpelillä. Toisesa on Kejsarillisen Wenäjän- ja Suomen Suuren-Ruhtinanmaan Waakuna, saman muotoinen kuin Hallitus-Raadin Sinetisä, ja toisesa nämät sanat: Suomen Suuren-Ruhtinan-maan Waihetus- Laina- ja Depositioni-Contori.

Ne tulewat olemaan seurawaisesta sisällepidosta:

Suomen Suuren-Ruhtinan-maan Waihetus- Laina- ja Depositioni-Contoriin on sisälle pandu Yxi Summa (Kahdestakymmenestä) (Wiidestäkymmenestä) (Seitzemästäkymmenestä ja Wiidestä) Kopekasta Kejsarillisisa Banko-Sedeleisä, jotka (00) Kopekaa, tämän Sedelin omistaja tulee takaisin saamaan.

Pienet Sedelit alakirjoitetaan yhdellä Commissariuxelda ja contrasignerataan yhdellä Bokhållarilda. Summa ulospannan Sedelin ala Bokstaweilla Wenäjän, Ruotzin ja Suomen kielellä, ja taka-puolelle Ziffroilla, eli tawallisilla lukumerkeillä.

5 §. Små Sedlarne förses med twå Stämplar. Den ena innehåller Kejserlige Ryska och Stor-Furstendömet Finlands wapen, i likhet med Regerings-Conseilens Sigill, och den andra de Orden: Stor-Furstendömet Finlands Wäxel- Låne- och Depositions-Contoir.

De blifwa af följande lydelse:

Uti Stor-Furstendömet Finlands Wäxel- Låne- och Depositions-Contoir, är insatt en summa af (Tjugu) (Femtio) (Sjuttiofem) Kopek Kejserlige Ryska Banco-Assignationer, hwilka (00) Kopek, innehafwaren häraf har att återbekomma.

Små Sedlarne underskrifwas af en Commissarie och Contrasigneras af en Bokhållare. Waleuren utföres äfwen med Bokstäfwer nederst på Sedeln å Ryska, Swenska och Finska Språken, samt å frånsidan med Ziffror.

6 §. Sitten kuin tämä Contori edespäin on täyteen toimeen tullut, ja sen Pää-Summa kaswoin kautta, kuin nousewat wuotisten ulosmaxoin ylitze, on lisätty; niin ylösostetaan kuparia pienden rahain myntämisexi, jonka tähden yxi Mynti-huone jollekulle sowelialle paikalle Maakunnasa raketaan; ja tulee Hallitus-Raadin Meidän tykönämme ylösandaa, kuinga tämä huone pitä rakettaman, niin pian kuin ne siihen tarpelliset rahat owat kootut. 6 §. Sedan Werket framledes kommit till behörig stadga, och dess Fond genom Interessen, öfwerskjutande årliga Utgifterne, hunnit ökas, uppköpes Koppar till Utmyntning af Skiljemynt, i hwilket afseende ett Mynt-Hus på något tjenligt ställe i Landet, kommer att inrättas; Och skall Wår Regerings-Conseil till Oss inkomma med särskilt underdånigt Förslag till en sådan inrättning, så snart nödige medel dertill blifwa att tillgå.
7 §. Tähän Contoriin sisällepannan kaikki Kruunun sisälletulot Suomen-maasta Meidän vallitzemuxemme ala, sitten kuin joka Räntteri on poiseroittanut ja pidättänyt, mitä Staatin jälkeen ulosmaxoihiin tarvitaan. 7 §. Uti detta Contoir insättes alla Kronans af Finland inflytande inkomster, till Wår Nådiga Disposition, sedan hwarje Ränteri afdragit och behållit, hwad efter fastställd Stat för årets utgifter sig belöper.
8 §. Erinäisille Personeille on sallittu, Contoriin sisälle panna suurempia ja vähembijä Summoja, kuitenkin ilman että he saawat niiden edestä waatia kaswoa, ja taitawat nämät Summat taikka yhtä haawaa eli wähittäin ulosotettaa eli muille ulosotettawaxi osotettaa, jonga tähden Contori itze kungin kanssa, joka sinne rahoja on sisälle pannut, pitää eri laskun. 8 §. Enskilde Personer tillåtes äfwen, att i Contoiret deponera större och mindre Summor, dock utan, att derföre fordra någon ränta; Och kunna desse Summor, antingen till hela sitt belopp, eller till någon del af Insättaren uttagas eller utassigneras, hwarföre Contoiret med en och hwar, som Penningar derstädes deponerat, förer särskild räkning.
9 §. Waihetus-Contori saa myös sisälle waihettaa kuluneita ja rikkeimiä Banko-Sedeleitä, sitten lähettäxensä ne S:t Pietarborin Bankoon sisälle waihetettawaxi, josa wariin otetaan se asetus, kuin mainittuin Banko-Sedelein suhteen woimasa on, ja joka jälkeenelämisexi Maan kielellä pitä ulosannettaman. 9 §. Wäxel-Contoiret får ock inwäxla sådana Banco-Assignationer, som genom bruk blifwit förflitne, för att dem sedermera till utbyte uti Banken i S:t Petersburg insända, hwarwid iakttages den författning, som i afseende till sagde Banks Sedlar är gällande, och hwilken till efterrättelse på Landets språk, skall utfärdas.
10 §. Waihetus- Laina- ja Depositioni-Contori asetetaan ja tulee olemaan siellä, kusa Hallitus-Raadin istundo paikka on, ja seisomaan Hallitus-Raadin perään katzomuxen alla, niin myös tulee Hallitus-Raadin, tarpeen ja asian haarain jälkeen, andaa senkaldaisia ojennus-nuoria, kuin Contorin järjestyxen, wakuuden, seisowaisuuden ja kaswon suhteen, ovat tarpelliset ja otolliset. 10 §. Wäxel- Låne- och Depositions-Contoiret kommer att inrättas och förblifwa, där Regerings-Conseilen har sitt säte, och blifwer detta Werk stående under Conseilens öfwerinseende, äfwensom det ankommer på Conseilen, att efter behof och omständigheter, framledes meddela sådana föreskrifter, som för Contoirets ordning, säkerhet, bestånd och förkofran, kunna blifwa nödige och tjenlige.
11 §. Tämä Contori, niin kuin olewa Meidän Oman Korkian Suojeluxemme alla, nautitzee kaikki ne edut ja oikeudet, kuin Ruotzin-Banko, woimasa olewain Asetusten jälkeen, nautitzee, niin lawiasti kuin ne tähän sopivat; ja pitä yxi ulosweto niistä Hallitus-Raadin murhenpidon kautta tehtämän ja Präntistä yhteisen kansan tiedoxi ulosannettaman. 11 §. Detta Contoir, såsom warande under Wårt Eget Höga Beskydd, åtnjuter all de förmåner och rättigheter, som Swenska Banken äger, efter gällande Författningar, så widt de äro hit lämpelige; Och skall ett sammandrag af dem, genom Wår Regerings-Conseils försorg, göras, och af trycket till Allmänhetens underrättelse, utfärdas.

II Pääkappale.

Lainoista Waihetus- Laina- ja Depositioni-Contorista.

1 §. Se ensimäinen Pää-Summa (Fondi) uloslainataan Pantia wastaan kindiöisä Omaisuxisa ja Wiisi Sadalda Kaswosa, ilman sitä maxetaan joka wuosi itze Summan päälle Wiisi Sadalda, niin että yxi laina Kahdenkymmenen wuoden sisällä tulee täydellisesti maxetuxi. Samalla tawalla owat Lainanottajat, sitten kuin ne Kymmenen ensimäistä vuotta Lainan saamisesta owat kuluneet, wuotta ennen tapahtuneen ylössanomisen jälkeen welwolliset, takaisin maxamaan koko sen jälillä olewan Summan, jos senkaldaiset asianhaarat sisällelangewat, kuin waatiwat Contoria Lainaa ylössanomaan ja sisälle ajamaan.

Kaikilda Welkapäildä waaditaan ensimäinen Panttiomaisuden Sisällekirjoitus wakuudexi näiden Lainain edestä. Kuitengin, että ne, joidenga Omaisudet ennen owat sisällekirjoitetut Lainain edestä Bankosta, eli muista yhteisistä Kassoista, eli erinäisildä Raha-Miehildä Ruotzisa, myös mahtawat taitaa hywäxensä käyttää sen tilan, kuin tämän Asetuxen kautta niiden welkain maxamisexi heille on suotu, olemme Me Armosa tahtoneet tehdä sen eroituxen, että Omaisutten päälle, jotka ej ole muulla sisällekirjoituxella rasitetut kuin welkain edestä Ruotziin, Lainoja Contorista myös mahdetaan andaa, koska Omaisuden Arwio on kaxikolmatta osaa suurimbi kuin se sisällekirjoitettu Summa, ja Lainanottaja sitoo itzens, että kohta eli wiimeisexi yhden wuoden sisällä sen jälkeen kuolettaa sen endisen sisällekirjoituxen, ja siinä siwusa sen täyttämisen eli Lainan takaisin maxon edestä muusa tapauxesa, mainitun ajan sisällä asettaa kelvollisen takauxen, ja pitä päällisexi niiden Lainain Summa, kuin senkaldaisten ennen sisällekirjoitettuin Omaisutten päälle annetaan, niiden täsä edespäin 5 § määrättyin perustusten johdatuxesta, sowitettaman omaisuden arwion jälkeen, sitten kuin se sisällekirjoitettu Summa on siitä poisvedetty.

Art. II.

On Lån utur Wäxel- Låne- och Depositions-Contoiret.

1 §. Den primitiva Fonden, utlånas emot säkerhet i Fastigheter och Fem Procents Ränta, hwarutom Fem Procent hwart år å Capitalet afbetalas, så, att ett Lån inom Tjugu år blifwer fullo betalt. Likaså blifwa Låntagarena förplicktade, att, sedan de första Tio åren efter Lånets erhållande förflutit, på skeende uppsägning ett år förut, återbetala hela det återstående Capitalet, i fall sådane omständigheter skulle inträffa, som kunde föranleda Contoiret, att lånet uppsäga och inkassera.

I allmänhet fordras första Inteckning, såsom säkerhet för dessa Lån. Dock på det de, hwilkas Egendomar förut äro intecknade för Lån utur Banken, eller andre Publike-Cassor, eller ock av enskilta Capitalister i Swerige, äfwen måga kunna begagna den utwäg till slike Låns gälldande, som igenom denna Inrättning blifwit öppnadt, wele Wi härwid i Nåder hafwa gjort det undantag, att å Egendomar, som ej äro med annan Inteckning än för Swenska fordringsägares räkning behäftade, Lån utur Contoiret äfwen må bewiljas, enär Egendomens wärde till twå tredjedelar öfwerskjuter den intecknade Summan, och Låntagaren förbinder sig, att genast och sist inom ett år derefter, hafwa den äldre inteckningen dödad, samt tillika för fullgörandet deraf, eller Lånets återbetalning i annat fall, inom sagde tid ställer wederhäftig borgen, och bör i öfrigt beloppet af de Lån, som å sådane förut intecknade Egendomar meddelas, enligt de här nedanföre i 5 § utstakade grunder, bestämmas i förhållande till Egendomens ograwerade wärde, sedan den intecknade Summan blifwit afdragen.

2 §. Jos edespäin senkaldaiset ajat sisälle langewat, että Contori näkee itzens hyödytyxellä taitawan ylösottaa Lainoja kaswoa wastaan, niin pitä siitä ja millä ehdolla se taita tapahtua, eri Säändö, Hallitus-Raadin eteen asetuxen jälkeen, Meildä ulosannettaman. 2 §. Om framdeles sådane Conjuncturer inträffa, att Contoiret ser sig med fördel kunna upptaga Lån emot Ränta, skall derom samt willkoren derwid, särskild Författning efter Regerings-Conseilens hemställan, af Oss utfärdas.
3 §. Niin kuin se ej ole uskottava, että suria Summoja pienistä Sedeleistä yhtä haawaa sisällelunastuxexi edestarjotaan, niin taitaa yxi kolmas osa ja myöskin puoli siitä niiden edestä pantixi pannusta Summasta Banko-Sedeleisä ulos lainattaa lyhemmäxi ajaxi, kuitenkin ej vähemmäxi kuin Kuudexi Kuukaudexi, eli myös yhdexi wuodexi, kaswoa wastaan Wiisi sadalda, joka Ruotzin ja Suomen Disconti-Wärkkein Asetusten jälkeen tulee kahden kertaisexi, jollei laina Neljäntoistakymmenen päiwän sisällä, maxo-päiwän jälkeen, tulis sisällemaxetuxi. Niillä, jotka harjoittajat Bruki- Manufactori- ja Fabrikiliikundota, on etuoikeus Lainoihin näistä Summoista, koska he Pantixi panewat heidän näytettäwästi myymätä olewat tekokalunsa, eli taitawat kelvollisen takauxen asettaa.

Jos sisälletulot sen myöden andawat, taitaa Contori siitä jälillä olewasta Summasta pideminäxi ajaxi, mutta samalla ehdolla maxon suhteen, auttaa Kindiän Omaisuden Omistajia Lainoilla, jonga kautta he joutuwat wielä parempaan tilaan, että maxaa ne Summat, kuin he, heidän Omaisuttensa päälle, owat Ruotsisa welaxi saaneet.

3 §. Som det icke är att förmoda, det stora Summor af de utlöpande Små Sedlarne blifwa på en gång till inwäxling presenterade, så kan en tredjedel, till och med hälften af den för desse Sedlar i Contoiret warande Hypotek-Summan i Banco-Assignationer utlånas på kortare tid, dock ej på mindre än Sex månader, till och med ett år, äfwen emot Fem Procents Ränta, som enligt Författningarne för Swenska och Finska Discont-Werken, fördubblas, i fall Lånet inom fjorton dagar efter förfallodagen, ej blifwer inbetalt. De som idka Bruks-, Manufaktur- och Fabriksrörelse, äga förmons-rätt till Lån af Hypoteks-Summan, emot pantsättande af deras bewisligen oförsålde tillwerkningar, eller praesterad wederhäftig Borgen.

Om tillgångarne medgifwa, kan Contoiret äfwen af detta återstående Capital, på något längre tid, men under lika wilkor för återbetalningen, bispringa Fastighets-Innehafware med Lån, hwarigenom dessa erhålla en ytterligare utwäg till betalande af de skulder, hwarföre deras Egendomar nu häfta i Swenska Fonderne.

4 §. Ehkä tämän Contorin ensimäinen Pää-Summa luetaan Maakunnan määrätyn Mynti Laadun jälkeen Hopiasa; niin tapahtuu kuitenkin kaikki lasku lainoista ja maxoista ainoastans Banko Sedeleisä, jonga tähden kaikki welka kirjat tehdään senkaldaisten Sedelein päälle, takaisin maxettawaxi yhtä suuresa Summasa, kuin Laina oli. 4 §. Ehuruwäl första Fonden för detta Contoir beräknas efter Landets fastställda Myntsort i Silfwer, så sker dock all beräkning af utlåningar och inbetalningar, endast i Banco-Assignationer, hwarföre äfwen alla Skuld-Sedlar på erhållne Lån utur Contoiret, ställas blott på sådane Assignationer, till återbetalning av samma numeraira belopp, som lånet utgjorde.
5 §. Lainaxi Frälsi-Omaisutten päälle annetaan puoli eli Kaxikolmatta osaa siitä Summasta, johon omaisus laillisesa arwiosa on arwattu. Sääteri-Rusthållein ja Perindö-taloin päälle ej mahda suurempaa lainaa annettaa kuin puoli Arwio-Summasta. 5 §. Lån på Frälse-Egendomar, bewiljas till hälften eller twå tredjedelar af den Summa, hwartill Egendomen wid laga wärdering blifwit uppskattad. På berustade Säterier och Skatte-Jord, må ej större Lån än hälften af Wärderingssumman, utlemnas.
6 §. Lainat pienistä Sedeleistä ej saa olla suuremmat kuin Kymmenen Tuhatta (10,000) Rublaa Banko-Sedeleisä itze kullekin Lainanottajalle. 6 §. Lån af Små-Sedels-Fonden, få ej öfwerstiga Tio Tusende (10,000) Rubel Banco-Assignationer å hwarje Låntagare.
7 §. Niillä, jotka owat welanalaiset Ruotzin Bankoon eli muihin Kassoihin, eli myös erinäisille Raha-miehille Ruotzisa, ja taitawat asettaa kelvollisen Pantin Frälsi- eli Perindö-maasa, on nyt ensin paras oikeus lainain saamiseen. 7 §. De, hwilka häfta för skulder uti Swenska Banken eller andre Publike-Cassor, eller ock hos enskilde Capitalister i Swerige, samt kunna ställa nöjaktig säkerhet i Frälse- eller Skatte-Jord, äro i början närmast berättigade till Låns erhållande.
8 §. Sen kuin lainaa etzii, pitä Contorin Edesseisojan tykönä kirjallisesti siitä hakemuxen tekemän ja siinä siwusa sisälle paneman itze ne Pää-kirjat eli todistajilda wahwistetut uloskirjoituxet niistä, jotka osottawat hänen Omistus-oikeuttansa siihen kindiään Omaisuteen, kuin pantixi taritaan, ja ettei Omaisus ennen ole sisällekirjoituxella waiwattu, ettei mikään Perindö-Lunastus-raha omaisudesa sisälläseiso, ja ettei sen etziwäisen hallusa ole taikka Kruunun ylöskandoa, Lasten-perindötä eli muita rahoja, joilla on etu-oikeus. 8 §. Den, som söker Lån, bör hor Contoirets föreståndare skrifteligen derom sig anmäla, och tillika in Originali, eller trowärdigt bewittnade afskrifter ingifwa de Handlingar, som styrka ägande rätten till den fasta Egendom, som i pant erbjudes, och att Egendomen förut icke är med Inteckning belastad: att någon Löse-skilling i Egendomen icke innestår, samt att Sökanden hwarken har Publik Uppbörd, Barna arf eller andre prioriterade medel om händer.
9 §. Ennen kuin laina-anomuxiin suostutaan, pitä se Pantixi pandu omaisus arwattaman, niin kuin Asetus siitä 4 päiwästä Helmi-Kuusa 1757 Banko-Lainoista eteenkirjoittaa. 9 §. Förr än Lån bewiljas, bör den Pantförskrifne Egendomen uppskattas, på sätt Förordningen av den 4 Februarii 1757 om Banco-Lån föreskrifwer.
10 §. Niin pian kuin Contorin-Directioni on tutkinut niiden Kirjain kelwollisuden, kuin se etziwäinen on sisälle andanut, saa hän Uloswedon kautta Protokollasta tietä Laina-Summan. Sen päälle hän perustaa Welka-Kirjoituxensa, joka myös, jos hän on nainut, hänen Waimoldansa alakirjoitetaan. Että nämät alakirjoituxet owat oikiat, todistetaan Tuomarilda, Notariuxelda Kaupungisa, eli kahdelda rehelliseldä mieheldä, kuin taitawat kirjoittaa. Tämä Welka-kirja ylösnäytetään tulewisa Käräjisä Paikkakunnasa Tuomio-istuimen edesä, jonga tulee, anomuxen päälle, andaa sisälle Kirjoituxen siihen Pantixi panduun omaisuteen, niin kuin 20 § Concursi-Asetuxesa siitä 28 päiwästä Heinä-Kuusa 1798 eteenkirjoittaa.

Warustettu Protokollan kanssa tämän ylitze, ynnä sen Tuomarilda päällekirjoitetun Welka-Kirjan kanssa, ilmoittaa se etziwäinen itzensä Contorin-Directörein tykönä, jotka näitä Kirjoja wastaan andawat hänelle Osotus-Kirjan sen lainaxi suodun Summan päälle.

Jos jongun Lainanottajan tarwe olisi niin suuri, ettei hän taidais odottaa laillisia Kihlakunnan Käräjiä Sisällekirjoitusta toimittaxensa, tulkoon se Commissariusten koettelemuxen päälle, jos se lainaxi etzitty Summa takausta wastaan hänelle kohta mahdetaan andaa, josa tapauxesa Lainanottajan ensimäisesä Käräjäsä sen jälkeen wälttämättömästi pitä täyttämän, mitä Sisällekirjoituxesta täsä ennen säätty on.

Jos edespäin joku sowitus täsä aineesa tarpellisexi löyttään, Contorin wakuudexi, niin tulee Commissariusten edeswetää senkaldaiset asiat Meidän Hallitus-Raadimme tutkinnon ja säättämisen ala.

10 §. Så snart Contoirets Direction pröfwat giltigheten af de Handlingar Sökanden inlämnat, underrättas han genom Protocolls-Utdrag om Låne-Summans belopp. Derpå grundar han sitt skuldebref, som, i händelse han är gift, av hans Hustru äfwen underskrifwes, och med bägges Signeten bekräftas. Riktigheten af desse underskrifter bewittnas af Domaren, Notarius-Publicus i Staden, eller twå andre Skrifkunnige och trowärdige Män. Detta Skuldebref uppwisas å nästa Ting wid Domstolen i Orten, som uppå anmälan äger meddela Inteckning uti den Pantförskrifne Egendomen, på sätt 20 § uti Concurs-Stadgan af den 28 Junii 1798 föreskrifwer.

Försedd med Protokoll häröfwer, jemte det af Domaren påtecknade Skuldebrewet, anmäler Sökanden sig hos Contoirets Directeurer, som emot desse Handlingar, lemna honom anwisning på det bewiljade Lånet.

Wore behofwet för någon Låntagare så trängande, att han icke kan afbida tiden till Intecknings meddelande wid Laga Härads-Ting, må det ankomma på Commissariernes pröfning, huruwida den begärde Lån-Summan emot wederhäftig Borgen genast må kunna aflemnas, i hwilket fall Låntagaren wid nästskeende Ting, owägerligen bör fullgöra hwad on intecknings anskaffande här förut stadgat är.

Skulle framledes någon jemnkning i dessa ämnen finnas nödig för Contoirets säkerhet, äga Commissarierne underställa slika mål Wår Regerings-Conseils ompröfning och förordnande.

11 §. Jos joku senkaldainen Omaisus myymisen kautta joutuis ensimäisen Lainanottajan hallusta ja Käräjisä Kiinne-Kirjan woittamisexi kuulutetaan, niin ej pidä sen päälle kolmatta kuulutusta suotaman, ennen kuin uusi Welka-Kirja Omaisuden nykyiseldä Omistajalda on annettu ja etu-oikeudella, niin kuin ensimäinen Sisällekirjoitus, oikein sisällekirjoitettu. 11 §. Skulle någon sådan Egendom genom köp komma utur första Låntagarens hand och wid Domstolen till Lagfart anmälas, bör sista uppbudet derå icke meddelas förr, än nytt Skuldebref af Egendomens nya Innehafware blifwit afgifwit, och med förmons rätt, såsom första Inteckning wederbörligen intecknadt.
12 §. Näiden lainain edestä tulee kaswo jokaitzen wuoden lopulla maxettawaxi, wuosi luettuna siitä päiwästä, koska laina saatiin, kuin myös se kuukausi, jona Lasku tehdään luetaan Kolmexi kymmenexi päiwäxi. jollei se, kuin on ottanut seisowia lainoja Kindiän Omaisuden päälle, Neljäntoistakymmenen päiwän sisällä jokaitzen wuoden lopun jälkeen sisälle tulee kaswon kanssa; niin hänen pitä maxaman kaxinkertaisen kaswon eli Kymmenen sadalda niin kauwan ja siihen asti, kuin hän welwollisudensa täyttää. jos hän taas wiipyy sen kanssa kokonaisen wuoden, niin ettei kaswo eikä se määrätty osa Pää-Summasta tulee maxetuxi, niin pidetään Laina ylössanottuna ja Pantin kanssa menetetään, niin kuin Ruotzin Banko-Asetuxet senkaldaisesa tapauxesa eteenkirjoittawat. 12 §. För dessa Lån, kommer räntan wid hwarje års förlopp, att betalas, året beräknadt från den dag, Lånet erhållits, äfwensom månaden då liquiden göresräknas till Trettio dagar. Om Låntagaren af stående Lånen på fast Egendom, inom Fjorton dagar efter hwarje års utgång icke infinner sig med det upplupne Intresset, kommer han att erlägga dubbel ränta eller Tio procent, så länge och intill dess han sin förbindelse uppfyllt. Dröjer han åter dermed ett år, så att hwarken ränta eller den bestämda delen af Capitalet warder betald, anses Lånet såsom uppsagt och Contoiret äger med Panten förfara, på sätt Swenska Banco-Författningarne i thy fall föreskrifwa.
13 §. Jos joku tahtoo sisällemaxaa taikka koko Lainan eli jongun osan siitä, ennen kuin oikia maxon aika sisällä on; niin olkoon se hänelle sallittu ja andakoon hän sen Contorille tietä yhtä Kuukautta ennen. 13 §. Will någon Låntagare inbetala antingen hela eller någon del af Låne-Summan förr än rätta betalningstiden infaller, stånde det honom rätt, och gifwe han sådant Contoiret en månad förut tillkänna.
14 §. Jos joku Lainanottaja laimiin lyö maxo-welwollisudensa, ja se Pantixi pandu Omaisus sen tähden Auctionin kautta tulee myytäwäxi; niin pitä, sitä arwatesa, kuuluttaisa ja myydesä wariinotettaman, mitä Asetuxet Ruotzin Banko Lainoista eteenkirjoittawat, kuin myös Asetus siitä 30 p. Touko-Kuusa 1781 Kaupan wastamisesta pitä jälkeen elettämän. 14 §. Skulle Låntagaren eftersätta sin betalnings skyldighet, och den Pantförskrifne Egendomen således komma att genom Auction försäljas, skall wid dess wärdering, uppbud och försäljning iakttagas hwad Författningarne om Swenska Banco-Lån i denne del stadga, äfwensom Förordningen af den 30 Maji 1781 angående Hemul för slik egendom, efterlefwas bör.

III Pääkappale.

Contorin Wirkamiehistä ja Palwelijoista.


1 §. Tämä Contori tulee edesseisottawaxi kahdella Banko-Commissariuxilda, jotka Meildä Armosa nimitetään Hallitus-Raadin eteenasetuxen jälkeen. Toisen heistä pitä tundeman Maakunnan Lait ja Oikeuden käymisen järjestyxen, ja on hän Päämies Directionin kokouxisa. Jos Commissariusten luulot owat eri-mieliset, niin tulee asia lepämään siihen saakka, kuin Hallitus-Raadi sen ylitze on päätöxensä andanut.

Commissariuxet tulewat kokoon, niin usein kuin aina anomuxia sisälletulee, eli muut asiat sen waatiwat. Jos joku on sairas eli muutoin laillisesti estetty, niin uloskatzoo ja määrää Hallitus-Raadi jongun toisen hänen siaansa, kuin sen edestä nautitzee eri-palkan.

Päämiehen Hallitus-Raadin Financi-Expeditionisa eli sen kuin hänelle awuxi säätty on, eli jongun muun jäsenen Hallitus-Raadin Huoneen-Hallituxen Departementistä, kuin siihen walitaan, pitä läsnäoleman, koska kysymys on Kymmenen Tuhannen Rublan eli suuremmista lainoista, ja suostumuxensa siihen andainan. Jos Hänen ja Directionin luulot owat erimieliset, niin tulee asia Hallitus-Raadilda tutkittawaxi ja päätettäwäxi.

Art. III.

Om Contoirets Embetsmän och Betjening.

1 §. Detta Contoir kommer att förwaltas af 2:ne Banco-Commissarier, hwilka dertill af oss i Nåder utnämnas, efter Regerings-Conseilens underdåniga förslag. En af dem bör wara kunnig i Landets Lagar och Rättegångs-Ordning, och äger den främste i Directionen föra Ordet wid alla sammanträden. Skulle desse twenne Commissarier wara af skiljaktig mening, kommer målet att hwila till dess Regerings-Conseilen sig deröfwer utlåtit.

Commissarierna träda tillhopa så ofta Låne-Ansökningar inkomma, eller andre ärender sådant fordra. I händelse af sjukdom eller andra Laga förfall, utser och förordnar Conseilen en Vicarie för den frånwarande, emot åtnjutande af särskilt Arwode.

Chefen för Regerings-Conseilens Finance-Expedition, eller om någon såsom Adjungerad, wore nämnd honom biträde, och om desse wore hindrade, någon annan ledamot af Regerings-Conseilens Oeconomie-Departement, som dertill wäljes, bör öfwerwara och bifalla alla frågor om Lån på Tio Tusende Rubel och derutöfwer. Är han af skiljaktig mening med Direktionen, kommer målet att af Conseilen pröfwas och afgöras.

2 §. Contorin Wirkamiehet owat:
2 Kamreriä.
1 Sihteri.
2 Kassöriä.
2 Bokhållaria ja muut Staatisa määrätyt wirkamiehet.

Kamrerit, Sihteri, Kassörit ja Bokhållarit nimitetään Hallitus-Raadilda Commissariusten eteenasetuxen jälkeen, mutta Paperin lukia ja Wahti-Mästarit Commissariuxilda.

Ilman sitä tulee Hallitus-Raadin säättää jongun kuin tundee lait ja asetuxet, Contorille awuxi ilmestywisä riidoisa.

2 §. Contoirets Tjenstemän, komma att bestå af 2:ne Kamererare.
1 Sekreterare.
2:ne Casseurer.
2:ne Bokhållare och öfrige uti bilagde Stat uppräknade betjening.

Kammarerare, Secreterare, Casseur och Bokhållare, utnämnas af Regerings-Conseilen, efter ett af Commissarierne upprättadt förslag; men Pappersräknaren och Waktmästarene antagas af Commissarierne.

Dessutom antager och förordnar Conseilen en Lagkunnig man, att såsom ombudsman biträda Contoiret wid förefallande Rättegångar.

3 §. Mitä itse kungin Wirkamiehen ja Palweljan toimituxiin ja welwollisuxiin, Työnteon muotoon Contorisa, ja Controlliin, niin hywin pieniä Sedeleitä tehdesä, kuin rahain wastaanottamisesa, säilyttämisesä ja ulosandamisesa, kuin myös tilin tekoon ja Inventeringiin tulee; niin olemme Me Armosa tahtonet Hallitus Raadille ylöswetää, että sitten kuin Me olemme Contorin-Commissariuxet nimittäneet, ja he ettenasetuxen kanssa ennen mainitusa aineesa owat Hallitus-Raadiin sisälle tulleet, tehdä ja toimittaa senkaldaisia Asetuxia, kuin täsä päälletarkoituxesa sowelioixi löytään. 3 §. Hwad beträffar en och hwar af desse Embetsmäns och Betjentes göromål och skyldigheter, arbets Methoden inom Werket, samt Controllen, så wäl wid Små Sedlarnes tillwerkning, som säkerheten wid Penningarnas emottagande, förwarande och utgifwande, jemte Rewideringen och Inwenteringen; så wele Wi i Nåder hafwa uppdragit åt Regerings-Conseilen, att efter det Wi utnämdt Commissarier wid detta Werk, och de med förslag i förenämnde ämne till Conseilen inkommit, widtaga de författningar och meddela de föreskifter, som för ändamålet lämpeligast finnas.

IV Pääkappale.

Oikeuden käymisestä.

1 §. Kaikki Waihetus- Laina- ja Depositioni-Contorin oikeuden käymisen asiat, jotka owat samankaldaiset kuin ne Ruotzin Bankon asiat, jotka owat Ruotzin Hourätin niin kuin niiden oman Tuomioistuimiensa (Forum privilegiatum) alla, ylösotetaan ja päätetään Meidän Hourätildämme Turusa niin kuin ensimäiseldä Tuomioistuimelda; mutta kaikki ulosmittaus asiat tulewat Maanherran päätöxen ala. Korkein Tuomio-Istuin kaikisa näisä asioisa on Oikeuden käymisen Departementi Meidän Hallitus-Raadisamme.

Art. IV.

Om Rättegången.

1 §. Alla Rättegångs-mål, som röra Wäxel- Låne- och Depositions-Contoiret, samt äro af enahanda beskaffenhet med de Swenska Banken rörande mål, hwilka tillhöra Swea Hof-Rätt, såsom Forum privilegiatum, upptagas till afgörande af Wår Hof-Rätt i Åbo, såsom första Domstol; men utmätnings-frågor, bero på Landshöfdingarnes åtgärd. Högsta Instancen för alla dessa mål, blifwer Wår Regerings-Conseils Justitiae-Departement.

2 §. Oikeuden käymisen järjestys pidetään muuttamata, niin kuin se Maakunnan Laisa ja Banko Asetuxisa on eteenkirjoitettu. 2 §. Rättegångs-Ordningen förblifwer oförändrad, sådan, som den i Landets Lag och Stadgar samt Banco-Författningarne är föreskrifwen.
3 §. Maanherrat, Tuomarit ja muut Wirkamiehet yhteisest owat welwolliset, Contorille andamaan riendäwäisen awun kaikisa niisä asioisa, joidenga kanssa heillä on toimittamista, ja tämän Reglementin sisällepitoa wisusti waariin ottamaan. 3 §. Samtelige Landshöfdingar, Domare och öfrige Embetsmän, äro wid answar förplicktade, att lemna Contoiret Laglig handräckning uti alle de mål, som på deras åtgärd ankomma, samt innehållet af detta Reglemente noga iakttaga.


Tekstit on julkaistu Emil Schybergsonin kirjoittamissa Suomen Pankin juhlakirjoissa "Suomen Pankki 1811-1911, Finlands Bank 1811-1911". Helsinki 1914.
Johtokunta - Directionen 1840.
Takaisin historiasivulle.