Postikuljettaja Wiraan-Kirja

Nijnkuin (Henrici Thomaanpoika Tuomelan Posti Talossa Kouvolan kylässä Hattulan Pitäjästä Hämeenlinnan ja Turun kaupungien wälissä)*

on otettu ja asetettu olemaan Postinkuljettaja; niin pitä hänen tietämän welwollisudensa olewan, että kaikella murhenpidolla ja uskollisudella rehellisesti ja hywin kuljettaa ja holhota Postia, nijn myös sen ohesa erinomattain seurawaisesta waariaottaa: sixi

1:xi Postiwäskyä wastanottaisa, taikka Posti-Contoirisa taikka tulewilda Postinkuljettailda, pitä hänen wisusti peräänkatsoman, jos Wäsky on ehjä, hywin lukettu ja seilattu, niin myös, jos se muunkaltaisena löytään, Posti-Contoirisa andaman sitä Postförwaltarille tietä, jonga silloin kohta pitä paneman sitä soweljaan tilaan; mutta Wäskyä wastanottaisa tulewilda Postinkuljettailda osotetaan hänelle jos wika eli wahingo sen päälle on tullut, koska, sen laatuisesa waarallisesa tapauxesa, että Kirja eli Paqueti siitä mahdollisesti taidais poistulla, Wäsky taikka sitomisen kautta, eli muulla kelpotawalla pitä säilytettämän, jonga jälken, tullesa lähimmäisen Postinkuljettajan tygö, sille samalle Wäskyn laadusta pitä tieto annettaman, ja nijn Postinkuljettajalda Postinkuljettajalle haman likimmäisen Postförwaltarin tygö, jollenga tapaus ilmoitetaan ynnä Postinkuljettajan nimen kansa joka sen ensin ilmoitti, jolla tawalla myös menetetän, koska yxi Postinkuljettaja hawaitsee että joku toinen Postinkuljettaja on welwollisudensa laiminlyönyt, eli muutoin jollakulla tawalla welwollisuttansa wastan rikkonut.
Jos Postinkuljettaja senkaltaista ej waarinota, wetäkön sakkoa laiminlyömisen tähden 16 Skillingiä ja wastatkon sitä paitsi sen edestä, mitä Wäskystä löytään olewan poistulluna.

2:xi Pitä hänen yhdellä täkillä eli muulla peitteellä säilyttämän Wäskyä märkydeldä, ja wisusti wälttämän, ettei sitä, taikka Postinmuutteesa eli muutoin loukata, heitetä tai syöstä, waan pitä se kaikella taitawaisudella pidettämän.

3:xi Ei hän saa andaa Wäskyn tulla wieraisiin käsihin, eli joldakulda muulda kuin Postförwaltarilda awattaa, Kirjaa sieldä ulosotettaa, eli sinne sisällepandaa.

4:xi Hänen pitä pitämän hywiä ja wäkewiä Postihewoisia, niin myös, koska Postilljoni ej myötäseuraa, Postinkuljettamiseen ej milläkän muotoa käyttämän Waimowäkeä, alaikäisiä, eli raajarikkoja, waan taikka kelwollista Posti-Trengiä, jonga rikoxen ja laiminlyömisen edestä hän tulee wastamaan, elikkä myös itse postia edeskuljettaa.

5:xi Koska postihetki lähestyy pitä Postinkuljettaja oleman walmis, Waatetettu, ja pitämän Postihevoista warasa, niin myös ilman pienindäkän wijwytystä riendämän, olkon se yöllä eli päiwällä, hywäsä eli pahasa ilmasa, ej andaman itsiäns tiellä joldakulda ylöspidettä, wähemmin johongun paikkaan Postin kanssa sisällemennä, ja ei kuluttaman enämbätä, kuin Yhden ja Yhdenneljännenosan hetkeä penikulman päällä, koska Tiet owat hywät, ja Yhden ja Yhden puolen hetkeä koska ne owat waiwalloiset, kuudentoistakymmenen Skillingin sakon haastolla hänen palkastansa, jokaitsen sen ylitse wijwyteldyn hetken edestä, jollei aiwan suuri pimeys ja nijn sywät Tiet ja lumiryöppy sisällelangee, että se on ollut mahdotoin tulla nijn pian kuin eteenkirjoitettu on. Jos laiminlyöminen löytään Postinkuljettajan Trengin tykönä, ulosotetaan tosin sakko Postipalkasta, kuitenkin mahta Postinkuljettaja sitä samaa itsellensä Trengin palkasta hywäxi lukea.

6:xi Postia wiedesä pitä hänellä oleman Postimerkki rinnasa ja Postisarwi myötänä, johonga hän puhaldaa koska lähtee pois jostakusta, eli tulee johonguun Posti-Contoirijn, nijn myös koska joku tiellä händä wastan tulee ja koska hän lähestyy muuttopaikkoja

7:xi Ne irtaalliset Kirjat ja Wäskyt, niin myös Postirahat kuin hänelle, ilman pienindäkän ajankulutusta, annetan, pitä hänen hywin ja rehellisesti lähimbäiseen muuttopaikkaan edessaattaman ja tyköänsä poisjättämän.

8:xi Jos hän petollisesti otta pois kirjoja eli rahoja, maxakon sitä jällens ja pahantegon edestä kärsikön ruumijn rangaistusta. Samalla tawalla jos hän poisotta nahkaa Postiwäskystä, rihmoja, lukkua eli muuta sen tarpeita.

Kaikkea tätä pitä Postinkuljettajan waari ottaman ja kuuliaisesti jälkenelämän, ja muutoin itsiänsä rehellisesti ja hywin käyttämän, tieten että Postinkuljettaminen on yxi tarpeellinen toimitus Kuning:sen Maij:tin palweluxexi ja yhteisexi parahaxi; Jota wastan hän tulee nautitsemaan sitä palkkaa ja muita etuja Postinkuljettamisen tähden, kuin Kung:nen Maj:ti Armollisimmasti määrännyt on.

Stockholmisa Kuning:sa Yli- Post-Directionisa sinä (25) päiw:nä (Tammi) Kuusa (1804).

Welwollisen, Wiraan ja Kutsumisen puolesta
(U.J.Franc)

(sinetti)

(varmentaja)


*) Suluissa olevat osat kirjoitettiin kullekin viranhaltijalle käsin.
Vuonna 1801 maksettiin postitalonpojille pääteillä 3-3 1/2 killinkiä peninkulmalta, kun kulkuvuoroja oli neljä kertaa viikossa. Maksu oli heikompi kuin kestikievarikyytien, joista sai 8 killinkiä peninkulmalta.
Ruotsin kuningas Kaarle XI oli määrännyt v. 1682, että postinkulkua ei saa estää ja että postille on annettava puoli tietä, kun posti puhaltaa torveensa.
Lähde: Posti- ja lennätinlaitos. Toim. Einari Kaskimies. Helsinki 1937. Kuvajäljennös Postimuseon kokelmista.

Vanha peninkulma oli 10,688 m. Killingin kupariraha otettiin käyttöön 1776, jolloin säädettiin, että yksi riikintaaleri = 48 killinkiä.


Takaisin historiasivulle.