In English

Birger Magnussons skyddsbrev för kvinnorna i Karelen. 1.10.1316.

Det originala pergamentbrevet förvarades ända till slutet av 1800-talet i Viborgs stadsarkiv. Nuförtiden är det i Riksarkivet. På baksidan av brevet står följande text: Privilegia för Quinfolch hustror Änkior Jungfrur i Wiborg och hele Carelen gifne af Konung Birger A:o 1316 och the samme stadfestede aff Konung Albrecht Anno 1360.
Omnibus presentes litteras jnspecturis, Birgerus dei gracia Sueorum gothorumque rex Salutem jn Domino sempiternam Tenore presencium notum esse volumus tam posteris quam modernis, Nos de consilio et consensu Nobilium virorum Dominorum Kanuti Jonsson legiferi ostgotorum, Thorwi Kætilsson, et Johannis Brunckow dapiferi nostri, nec non et aliorum consiliariorum nostrorum dilectorum firmiter statuisse, quasi pro lege servandum, quod mulieres omnes seu femine nostre dicioni subjecte juxta castrum nostrum Wyborgh vel in terra Karelie habitantes, sint coniugate, vidue, continentes, aut virgines plena debent pace et securitate gaudere, sicut in ipso regno nostro Suecie jn rebus pariter et personis, acerbissima contra transgressores nostra vindicta regia procedente, Quare omnibus et singulis firmiter prohibemus, Ne quis mulieres seu feminas supra dictas, jniurijs aliquibus gravare vel molestare presumat, aut ipsis inferre violenciam aliquam corporalem, sicut regiam nostram evitare voluerit vlcionem, Eam videlicet, que in regno nostro suecie predicto pro lege servatur. Datum Yninge Anno Domini M.o CCC.o sexstodecimo, prima die octobris.
( Sigill ).

Birger, med Guds nåde Svea och Göta konung, allom, som detta bref se, evärdelig välfärd i Gud. Af innehållet i detta bref vare veterligt för så väl efterkommande som samtida, att vi enligt de ädle männen Knut Jonssons, Östgöta lagmans, Thorvi Ketilssons och Johannes Brunchows, vår drottes, äfvensom ock våra andra kära rådgivares råd och bifall fastställt att såsom lag iakttagas, att alla under vårt välde lydande kvinnor, som bo vid vårt fäste Viborg eller i landet Karelen, vare sig gifta, enkor eller jungfrur, böra åtnjuta full frid och säkerhet, liksom i vårt rike Sverige, såväl till egendom som till person, alldenstund vår kungliga räfst med största stränghet träder i värksamhet mot dem, som häremot bryta. Hvarför vi strängeligen förbjuda alla och en hvar att djärfvas med någon oförrätt kränka eller besvära ofvannämnda kvinnor eller begå något kroppsligt våld emot dem, så vidt han vill undvika vår kungliga vedergällning, den nämligensom i vårt förbemälde rike, Sverige, såsom lag iakttages. Gifvet i Yninge Anno Domini 1316, 1 okt.

(sigill)


Bilder från nuvarande Viborg.
Översättning: Valda urkunder till Finlands historia. Utgifna av P. Nordmann, Helsingfors 1899.
Tillbaka till historiasidan.