In English

Kongl. Maj:ts

Nådiga

Kungörelse

til

Samtelige Des trogne Undersåtare i Anledning af Sveaborgs Fästnings Öfvergång.

Gifwen Stockholms Slott den 6 Maji 1808

WI GUSTAF ADOLPH med Guds Nåde, Sweriges, Göthes och Wendes Konung &c. &c. &c. Arfvinge til Dannemark och Norrige, Hertig til Schlesswig Hollstein &c. &c.
Tilbjude Eder Oss älskelige, Wåre trogne Undersåtare, Wår synnerliga ynnest, Nådiga benägenhet och gunstiga wilja med Gud Alsmägtig. Wi finne nogsamt, at Sveaborgs Fästnings aldeles oförmodade öfwergång til Fienden, måste hos alla wältänkande wäcka bekymmer och oro; Men det egnar Eder, trogne Undersåtare och redelige Swenske Män, att i olyckan icke fälla modet, icke misströsta om Fäderneslandets räddning. Sjelfwa denna widriga händelse bör höja Eder behjertenhet, fördubbla Edre omsorger, samt gifwa förökad styrka och lif åt Edra bemödande, at med förenade krafter emotstå Fiendens anslag och hwar i sit kall efter yttersta förmöga medwerka och bidraga til et älskade Fosterlands frelsning och förswar, samt nitiskt understödja wåre oafbrutna omsorger för dessa dyrbara föremål. Under så stora och heliga pligtens sorgfälliga upfyllande wänder Eder med hopp och förtröstan til den Ewige, Rättfärdige och Alsmäktige Guden, som i Sin wishet ej sällan sätter redeligheten och ståndaktigheten på prof, men aldrig förgäter at dem hägna och belöna; Och waren förwissade att de som redligt och troget iakttaga de dyrbara skyldigheter, som dem i denne wärlden äro ålagde och hwarföre en gång inför den Aldrahögste måste göras redo, skola njuta inom egne bröst en tilfredsställelse och belöning, som icke de widrigaste öden kunna dem betaga. Wi befalle Eder samt och synnerligen Gud Alsmägting Nådeligen.
Stockholms Slott den 6 Maji 1808.

GUSTAF ADOLPH.

(L.S.)
                       M.Rosenbland

An account by Sarah Hale on Relations between Russia and Sweden, 1801 - 1814.

History of Russian Navy utgiven av förlaget "Alexander PRINT". Det är beklagligt att många namn kan ej igenkännas på grund av den ryska translitterationen (e.g. Gangut = Hangöudd).


Tillbaka till innehållet.