Fördrag om nonaggression mellan Finland och Sovjet 21.1.1932 En français

Mellan Finland och de Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund den 21 januari 1932 i Helsingfors avslutat fördrag om nonaggression och fredligt avgörande av tvister.

(Finlands Författningssamling 249/1932, Utrikesministeriets Fördragsserie 13/1932)

(Oversättning.)

Republiken Finlands President å ena sidan och
De Socialistiska Rådsrepublikernas Förbunds Exekutiva Centralkommitté å den andra,
önskande befrämja bevarandet av det allmänna fredstillståndet,
övertygade om att fastställandet av nedanstående förpliktelser och den fredliga lösningen av alla mellan Republiken Finland och de Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund till äventyrs uppkommande tvister är överensstämmande med de höga fördragsslutande parternas intressen och ägnat att bidraga till utvecklingen av vänskapliga relationer och god grannsämja mellan de bägge staterna,
förklarande, att ingen av de fördragsslutande parterna tidigare ingången internationell förbindelse utgör hinder för den fredliga utvecklingen av deras inbördes förhållanden och icke heller står i strid med detta fördrag, angelägna att befästa och förfullständiga fördraget av den 27 augusti 1928 om krigets utdömande,
hava beslutat avsluta följande fördrag och i detta syfte till sina befullmäktigade utsett,
Republiken Finlands President:
Ministern för utrikesärendena, friherre A. S. Yrjö-Koskinen, och
De Socialistiska Rådsrepublikernas Förbunds Exekutiva Centralkommitté:
Utomordentliga sändebudet och befullmäktigade ministern Jean Maiski,
vilka befullmäktigade, efter att hava utväxlat sina i god och behörig form befunna fullmakter, överenskommit om följande bestämmelser:

Artikel 1.
1. De höga fördragsslutande parterna garantera ömsesidigt okränkbarheten av de nuvarande gränserna emellan Republiken Finland och de Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund, sådana som de fastställts i det i Dorpat den 14 oktober 1920 avslutade fredsfördraget, vilket förblir den orubbliga grundvalen för dessa staters inbördes förhållanden, och förbinda sig bägge fördragsslutande parterna att ömsesidigt avhålla sig från varje angrepp mot varandra.
2. Såsom angrepp skall anses varje våldshandling, vilken kränker den andra höga fördragsslutande partens territoriella integritet och helhet eller politiska oavhängighet, även om densamma skulle verkställts utan krigsförklaring och med undvikande av krigets kännetecken.

Protokoll till artikel 1.

Jämlikt bestämmelserna i artikel 4 av detta fördrag beröra detta fördrags stadganden icke avtalet den 1 juni 1922 angående åtgärder till tryggandet av gränsfreden, utan förblir detsamma fortfarande i gällande kraft.

Artikel 2.
1. Om den ena av de höga fördragsslutande parterna blir föremål för angrepp från en eller flere tredje staters sida, förbinder sig den andra höga fördragsslutande parten att iakttaga neutralitet under konfliktens hela förlopp.
2. Om den ena av de höga fördragsslutande parterna skrider till angrepp mot en tredje stat, kan den andra höga fördragsslutande parten uppsäga detta fördrag utan föregående anmälan.

Artikel 3.
Båda de höga fördragsslutande parterna förbinda sig att icke deltaga i fördrag, avtal eller konventioner, vilka äro öppet fientliga mot den andra fördragsslutande parten och, formellt eller sakligt, stridande mot detta fördrag.

Artikel 4.
De i föregående artiklar av detta fördrag nämnda förpliktelserna kunna i intet fall rubba eller förändra de internationella rättigheter och skyldigheter, vilka för de höga fördragsslutande parterna härflyta ur avtal, som de ingått, eller förpliktelser, som de iklätt sig före detta fördrags trädande i kraft, i den mån dessa icke äro av aggressiv natur i den bemärkelse, som detta fördrag avser.

Artikel 5.
De höga fördragsslutande parterna förklara, att de städse skola sträva att bilägga alla dem emellan möjligen uppkommande tvister, av vad slag eller ursprung de vara må, i en anda av rättvisa, och att de för lösandet av dessa tvister skola använda uteslutande fredliga medel. I detta syfte förbinda sig de höga fördragsslutande parterna att underställa alla tvister, vilka efter undertecknandet av detta fördrag dem emellan till äventyrs kunna uppkomma, och vilka icke inom skälig tid kunnat biläggas på vanlig diplomatisk väg, förlikningsförfarande inför en förlikningsnämnd, vars rättigheter, sammansättning och verksamhet skola fastställas genom ett särskilt tilläggsavtal, vilket skall utgöra en integrerande del av detta fördrag, och vilket de höga fördragsslutande parterna förbinda sig att avsluta inom kortast möjliga tid och i varje fall före ratificeringen av detta fördrag. Sagda förlikningsförfarande skall anlitas jämväl i de fall, då tvisten gäller tillämpningen eller tolkningen av något mellan de höga fördragsslutande parterna avslutat fördrag, och särskilt då fråga är därom, huruvida den ömsesidiga nonaggressionsförpliktelsen blivit kränkt eller icke.

Artikel 6.
Detta fördrag skall ratificeras och ratifikationerna utväxlas i Moskva.

Artikel 7.
Detta fördrag träder i kraft i och med utväxlingen av ratifikationerna.

Artikel 8.
Detta fördrag har avslutats för en tid av tre år. Därest ingen av de höga fördragsslutande parterna uppsäger detsamma minst sex månader före utgången av denna tid, anses det hava blivit automatiskt förlängt för en ny period av två år.

Artikel 9.
Detta fördrag är uppgjort i tvenne originala franskspråkiga exemplar i Helsingfors den 21 januari 1932.
Till bekräftelse härav hava de befullmäktigade undertecknat detta fördrag och försett detsamma med sina sigill.

A. S. Yrjö-Koskinen.
(L. S.)
J. Maisky.
(L. S.)

Maiski Yrjö-Koskinen"
Ratifikationsurkunderna utväxlades i Moskva den 9 augusti 1932.
Protokoll om förlängning av giltighetstiden för fördraget mellan Finland och Sovjet ända till 31.12.1945

Tillbaka till innehållsförteckning.