En français

Protokoll om förlängning av giltighetstiden för fördraget mellan Finland och de Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund om nonaggression och fredligt avgörande av tvister, undertecknat i Moskva den 7 april 1934.

(Översättning.)


Republiken Finlands President och Socialistiska Rådsrepublikernas Förbunds Exekutiva Centralkommitté,
besjälade av önskan att skapa en så fast grund som möjligt för utvecklingen av förhållandet mellan deras länder,
angelägna om att ömsesidigt ånyo betyga orubbligheten och fastheten av det fredliga och vänskapliga förhållande, som lyckligen uppstått mellan dem,
önskande bidraga till upprätthållande av allmän fred ävensom till en stabilisering och fredlig utveckling av förhållandet mellan staterna i östra Europa, samt
konstaterande att det fördrag, som den 21 januari 1932 i Helsingfors avslutats mellan Finland och Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund, haft en gynnsam inverkan på förhållandet mellan dem och på lösningen av ovannämnda problem,
hava beslutat att underteckna följande protokoll och i detta syfte till sina befullmäktigade utsett,

Republiken Finlands President:
Republiken Finlands utomordentliga sändebud och befullmäktigade minister i Moskva, friherre Aarno Yrjö-Koskinen, och

Socialistiska Rådsrepublikernas Förbunds Exekutiva Centralkommitté:
medlemmen av de Socialistiska Rådsrepublikernas Förbunds Exekutiva Centralkommitté, folkkommissarien för utrikesärenden Maxim Maximovitsch Litvinov,
vilka, efter det de utväxlat sina i god och behörig form befunna fullmakter, överenskommit om följande bestämmelser:

Artikel 1.
De bestämmelser i artikel 8 av det mellan Finland och de Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund den 21 januari 1932 i Helsingfors avslutade fördraget angående nonaggression och fredligt avgörande av tvister, vilka beröra fördragets giltighet och upphörande, ändras sålunda, att sagda fördrag skall förbliva i kraft till den 31 december 1945.

Artikel 2.
Detta protokoll har uppgjorts i tvenne exemplar på franska språket.
Detta protokoll skall snarast möjligt ratificeras och ratifikationsurkunderna skola i Helsingfors utväxlas mellan de höga fördragsslutande parterna.
Detta protokoll träder i kraft i och med utväxlingen av ratifikationsurkunderna.
Till bekräftelse härav hava förenämnda befullmäktigade undertecknat detta protokoll och försett detsamma med sina sigill.

Som skedde i Moskva, den 7 april 1934.

A. S. Yrjö-Koskinen
(L. S.)
M. Litvinov
(L. S.)

Ratifikationsurkunderna utväxlades i Helsingfors den 19 december 1934.

Tillbaka till innehållsförteckning.