Gabriel Rein: Kejsaredömet Rysslands statistik i sammandrag, Helsingfors, J.C. Frenckell & Son, 1838:

Riddareordnar.

Före PETER den Stores tid funnos inga ordnar i Ryssland, han införde bruket att såsom belöning för medborgerliga förtjenster utdela ordnar. De äro följande: 1) St. Andreae orden [орденъ Св. Апостола Андрея Первозваннаго, den först kallade hel. Apostelen Andreae O.] stiftades af PETER den 30 Nov. 1698, och är den förnämsta af Rysslands ordnar. Kejsarinnan ANNA förnyade denna orden och försåg den med Statuter. Ordenstecknet består af ett mörkblått emailleradt guldkors uti en fläckter med tre kronor smyckad örn, i hörnet med bokstäfverne S. A. P. R. d. ä. Sanctus Andreas Patronus Russiae, hängande vid ett bredt himmelsblått vattradt band, som bäres öfver högra axeln. På motsidan af örnen står inscriptionen ?? за вѣру и бѣрность, för tro och trohet. På venstra sidan af bröstet bara Riddarene en åttkantig silfverstjerna med ett blått af en kunglig krona betäckt kors, i hvars midt ordens-devisen med guldbokstäfver befinner sig.

2) Den 24 Nov. 1714 stiftade PETER d. Store, till sin andra Gemåls ära, den qvinliga St. Catharine Orden [О. Св. Великомученицы Екатерины]. Ordenstecknet består uti ett rödt band med silfver infattning öfver högra axeln, ett hvitt kors, hållet i hand af den hel. Catharina, uti ett gyllene rödt emailleradt fält; uti midten af det större korset ett mindre med strålar prydt kors, och uti korsets ändor bokstäfverne D. S. F. R. [Domine salvum fac Regem]. Samma devis läses på ordensbandet. På venstra bröstet bäres en åttkantig silfver-crachan, i hvars midt ett silfverkors i rödt fält befinner sig med omskrift: за любовъ и отечество [för kärlek och fosterland]. Orden sönderfaller i tvenne classer, första classen med stora korset, det andra med lilla korset,

3) Alexander Newsky Orden [О. Св. Князя Александра Нѣвскаго], stiftad af PETER d. St. 1722 och benämnd efter Fursten i Novgorod, sedermera Storfursten ALEXANDER JAROSLAVITSCH, hvilken 1240 besegrade Svenskarne vid floden Neva och deraf und fick binamnet Newskji, Orden utdelades först af Kejsarinnan CATHARINA I. Ordensinsignierne äro ett högrödt band öfver venstra axeln, ett rödt emailleradt kors, i inskärningarne af korset en fläckter örn, och i midten den hel, Alexanders bild till häst; på motsidan furstens namnchiffer i hvitt fält. På venstra sidan af bröstet en åttkantig silfvercrachan i midten med furstens namnchiffer, med omskrift: за труды и отечество, för mödor och fosterland. Alla Riddare af Andreae orden äro tillika Riddare af denna orden.

4) St. Annae Orden, stiftad, år 1736, af Hertig Carl Fredric af Holstein, till sin gemål Anna Petrownas ära; kom genom deras son PETER III till Ryssland, och förklarades af Sonesonen Kejsar PAUL 1797 för en Rysk orden. Den indelas i fyra classer; insignierne för första classen äro ett rödt band med gul kant giver vänstra axeln med vidhängande rödt kors, hvarpå den hel. Annas bild framställes. En silfvercrachan med ett rödt kors i midten och omkriften: Amantibus Justitiam, Pietatem, Fidem, bäres på högra bröstet. Andra classen bärer korset i smalare rödt band kring halsen, den tredje i knapphålet. Fjerde plassen bärer ett dylikt kors, som är afbildadt på första classens crachan, uppå värjan och utdelas detsamma endast för militaira förtjenster. Lägre militairgrader erhålla äfven St. Annae ordens medaille.

5) St. Georgs Orden, [Орденъ Св. Великомученика и Побѣдоносца Георгия, den hel. Martyren och segervinnaren Georgs O.], stiftad af Kejsarinnan CATHARINA II år 1769, till belönande af militairisk förtjenst. Den indelas i fyra classer: den första och andra classens insignier äro en fyrkantig gyllene crachan med den hel. Georgs namnchiffer i midten och omkrift: за службы и храбность, för tjenst och tapperhet, på venstra bröstet, och ett brandgult och svartrandigt band med vidhängande hvitt emailleradt, i midten med Tsardömet Moskvas vapen beprydt, kors. Bandet bäres af första classen öfver högra axeln uppå västen, af andra classen om halsen. Tredje classens Riddare bära endast det hvita korset i något smalare band på halsen, och fjerde classens i knapphålet. Första classen kan endast förtjenas enär man som anförare vunnit en seger öfver rikets fiender eller eröfrat en fästning; år 1835 bärs denna class endast af 5 Riddare, Europas utmärktaste fältherrar. — Sedan 1807 utdelas åt lägre militair-grader för bevisad trogen tjenst eller tapperhet St. Georgs Ordens medaille.

6) St. Wladimirs Orden, [О. Св. Равноапостольнаго Князья Владимира, den helige Apostellike Furst Wladimirs O.], stiftad 1782 af Kejsarinnan CATHARINA II och indelad i fyra classer. Insignierne för första och andra classen äro en åttkantig crachan med ömsom silfver- och gold-strålar, i hvars midt, i svart fält, de Ryska bokstäfverne С. Р. К. В. [d. ä. Св. Равноапостольный Князь Владимиръ] stå med omskrift: польза, честь и слава: gagn, ära och beröm, på vänstra bröstet; ett mörkrödt bandmed svarta kanter med vidhängande rödt emailleradt guldkors, i hvars midt Furst Wladimirs namnchiffer, inom en hermelins mantal, framställes. Bandet bäres af första classen öfver högra axeln öfver västen, af andra classen kring halsen. Tredje och fjerde classerne bära endast korset, den förra påhalsen, den sednare i knapphålet, uti smalare band,

7) Hvita Örns Orden, ursprungligen Polsk, uppgifves vara stiftad af Konung WLADISLAV I år 1325, förnyades af Konung AUGUST II 1705, och upptogs 1832 bland antalet af de Ryska ordnarne. Dess insignier äro en åttkantig guld-crachan på vänstra bröstet, och ett mörkblått vattradt band öfver venstra axeln, med vidhängande ordenstecken, föreställande en svart krönt fläkter örn, med gyllene hufvuden; uti bröstskölden, inom en guldstjerna, ett rödt kors, hvaruti en enkel hvit örn befinner sig,

8) St. Stanislai Orden, stiftad år 1765 af Konung STANISLAUS PONIATOWSKY, 1815 delad i 4 classer och 1832 upptagen bland Ryska ordnar. Första classens insignier äro en åttkantig silfver-crachan med bokstäfverne S. S. (Sanctus Stanislaus) i hjertskölden på vänstra bröstet, ett rödt vattradt band med hvita kanter öfver vänstra axeln och dervid hängande rödt emailleradt kors med mellanstående örnar. Andra classen bär äfven crachan och korset vid smalare band om halsen, tredje endast korset om halsen och fjerde i knapphålet.
Elektronisk form: Pauli Kruhse (2009).

Föregående sida | Innehållet | Följande sida