Gabriel Rein

Kejsaredömet Rysslands
Statistik i sammandrag

F ö r o r d.

Den öfvertygelse, att en på Svenska författad kort framställning af Rysslands öconomiska, literära ock medborgerliga förhållanden för dem af mina landsmän, hvilka icke varit i tillfälle att ur större, på fremmande språk författade arbeten öfver dessa ämnen förskaffa sig kännedom, icke vore ovälkommen, då en sådan, oaktadt Finland numera i närmare trettio år varit med det mäktiga Kejsareriket förenadt, hittills saknats, har föranledt utgifvandet af detta sammandrag. Dervid har jag lagt till grund "SCHUBERTS Handbuch der allgem. Staatskunde von Europa," hvars första del, utgifven i Königsberg 1835, jemte en allmän indelning, innehåller Rysslands statistik, och ofta endast öfversatt, samt för mitt ändamål sammandragit, hvad af Schubert utförligare blifvit afhandladt. Vidare hafva blifvit rådfrågade: Wichmanns Darstellung d. Russ. Monarchie, Lpz. 1813; Brömsen Russland u. d. Russ. Reich, Berl. 1819; Hassels Lehrb. d. Statistik d. Europ. Staaten, Weimar 1822; Schnitzler, Essai d'une Statistique générale de l'Empire de Russie, Paris et Petersb. 1829; Sjäblowskij Россiйская статистика, Спб, 1832; Steins Handb. d. Geogr. u. Statist. 6:e Aufl. v. Hörschelmann, Lpz. 1833; Schnitzler La Russie, la Pologne et la Finlande, tableau statistique etc. Paris 1835, jemte några andra arbeten. Deremot har den för tjenstfulle von Bulgarins större statistiska verk af mig icke kunnat begagnas, emedan framställningen af Rikets physiska och öconomiska tillstånd, hvilket i de hittills utkomna delarne af von Bulgarin behandlas, i min bok redan var af tryckt, då bemälta arbete utkom. I frågan om ståndsförhållanderne och styrelse-auctoriteterne har jag gått till grundkällan, I, II och IX Tomerne af den nu gällande Ryska lagen. Då afsigten endast varit att lemna en allmän statistisk teckning af Ryska riket, så har jag icke inlåtit mig, att uppge de mindre nuancer, hvarigenom några Gouvernementers styrelse skiljer sig ifrån den allmänna regeln; än mindre har härvid afseende kunnat fästas på Polens och Finlands afvikande styrelseformer; och äro dessa länder endast så mycket vidrörda, som nödigt var, för att teckna de allmänna statistiska contourerne. Emedan denna bok småningom och efterhand, allt som andra göromål lemnat mig ledighet, blifvit utarbetad och derpå styckevis i Akademiska disputationer utkommit, har en ojemnhet i behandlingen uppstått, så att några ämnen, i förhållande till andra, blifvit kanske för vidlöftigt, andra för kort behandlade; jag hoppas dock att detta fel förlätes, i händelse ändamålet med arbetet för öfrigt kunde vinnas. Sedan utgifvandet deraf sistlidet år begynte, har en och annan förändring i Rikets styrelse emedlertid inträffat, hvilken jag antydt i tillägget; likaså här ett och annat under fortsättningen af arbetet upptäckt misstag der blifvit rättadt; vid detta tillägg behagade derföre den benägne Läsaren före arbetets begagnande fästa uppmärksamhet.

Helsingfors den 13 Augusti 1838.

G. R.


Innehåll.

Sid.

Omfång och gränsor .... 1.
Allmän politisk indelning .... 6.
Physisk beskaffenhet:

Klimat .... 8.
Bergsåsar .... 9.
Jordmon .... 12.
Sjöar.... 14.
Floder .... 15.
Kanaler .... 23.
Befolkning .... 25.
Ståndsförhållanden
Adel .... 31.
Presterskap .... 39.
Borgerskap .... 39.
Bondestånd .... 46.
Religionsförhållanden
Den Grekisk-Ryska kyrkan .... 60.
Andra religions-secter .... 71.
Naturalster .... 73.
Fabriker och Manufacturer .... 79.
Handeln .... 80.
Mynt, mått och vigt .... 86.
Vettenskaplig kultur .... 88.
Statsförfattning:
Rikets grundlagar .... 97.
Kejsaren .... 101.
Riksvapnet .... 105.
Det Kejserliga huset och hofstaten .... 107.
Riddare-ordnar .... 116.
Administration: Allmänna Auctoriteter:
Riksconseillen.... 121.
Dirigerande Senaten .... 123.
Riksministerium .... 127.
Den hel. dirigerande Synoden .... 135.
Styrelse Auctoriteter för Rikets särskilta provinser .... 136.
General-Gouverneurer .... 137.
Civil-Gouverneurer .... 138.
Gouvernements regeringen .... 139.
Kameral-hofvet och andra auctoriteter inom Gouvernementerne .... 140.
Gouvernements domstolar .... 141.
Gouvernementernes indelning i kretsar och inom dem befinteliga auctoriteter .... 143.
Lagstiftning.... 147.
Rikets finanser .... 148.
Krigsmagt.... 150.

Elektronisk form, Pauli Kruhse (2009).

Tillbaka till historiasidornas innehållsförteckning.

Takaisin historiasivujen sisällysluetteloon.