Gabriel Rein: Kejsaredömet Rysslands statistik i sammandrag, Helsingfors, J.C. Frenckell & Son, 1838:

[Riksministerium, Den heligst dirigerande Synoden]

III. Riks-Ministerium [Государственное Министерство] utgöres af 8 Ministrar och 4 af dem oberoende General-Directeurer. (Tillägg i rättelser: Genom en den 26 Dec. 1837 aflåten Ukas är ett nytt, nionde Ministerium inrättadt, som har förvaltningen af Kronans domäner och curatelet öfver Kronobönderne, de utländska colonisterne och nomodiska folkslagen sig ombetrodt.) För att öfverlägga om allmänna riksangelägenheter sammanträda dessa, under Kejsarens ordförandeskap, eller, i hans frånvaro, under en särskild praesident, i ministerrådet eller ministercomitén, der äfven andra af Kejsaren utnämnde ständige Ledamöter hafva säte. Protocollet vid dessa sammanträden föres af en Riks-Secreterare. Oberoende af denna comité, förvalta dock Ministrarne de dem åliggande skiljda functionerne. Ministerierne och General-Directionerne äro följande:
a) Ministerium för det Kejserliga hofvet, [министерство Императорскаго двора], hvars befattning det är att förvalta alla de ärender som omedelbart röra det Kejserliga hofvets oeconomie, byggnaderne i Kejserliga Residensstäderne och på Lustslotten, m. m.
b) Ministerium för Utrikes ärenderne [м. иностранныхъ дѣлъ], hvars åliggande är ledningen af Rikets förhållanden till utrikes makter. Chef för detta ministerium är Riks-Cancellern, eller, då ingen sådan finnes, Rikets Vice Canceller. Under honom lyda Collegium för de yttre ärenderne och missionerne vid de utländska makterne. Till underhållande af de diplomatiska och commerciella förbindelserne, äro af Ryssland på utrikes ort anställde: Tre Ambassadeurer eller sändebud af första rangen, nemligen i Wien, Paris och London; sjutton af andra rangen eller såkallade befullmäktigade ministrar, ministres plenipotentiers, nemligen i Berlin, Stockholm, Köpenhamn, Haag, Madrid, Lissabon, Turin, Rom, Neapel, Constantinopel, München, Dresden [utom för Sachsen äfven Sändebud för Hannover och Braunschweig], Stuttgart, Frankfurt am Main [sändebud vid Tyska förbundsdagen och i Churhessen]; i Washington, Rio Janeiro och Teheran; sju minister-residenter och chargés d'affaires: i Schveitz, Carlsruhe, Florens, Weimar, Hamburg [för de Hanseatiska städerne och Oldenburg], i Athen och Lucca. Dessutom General-Consuler, Consuler eller Vice Consuler i Europas, Asiens och Amerikas förnämsta hamnar.
c) Krigsministerium, [военное министерство], vårdar Rikets krigsmakt till lands, och under detsamma lyda alla landtarmén styrande auctoriteter i Riket. Sedan år 1832 har krigsministern äfven den function, som förut tillhörde chefen för Hans Majestäts General-Stab för landtarmén. Till General-Staben räknas dessutom General-Fälttygmästaren, General-Inspectoren för ingenieur-väsendet, General-Qvartermästaren, Dejour-Generalen, Befälshafvaren för Hans Majestäts Hufvudqvarter, Chefen för Krigscancelliet, General- och Flygel-Adjutanterne, General-Inspectorn för arméns hälsovård, arméns Öfverprest m. fl. Genom Krigsministern anmälas krigsärenderne hos Kejsaren, och emottagas de Kejserliga befallningarne. Krigsministern styrer arméns angelägenheter dels ensam, dels i förening med krigscollegium. Krigsministern underlydande förvaltnings-auctoriteter äro: General-Stabens Departement med det Topographiska krigsdepot och den Topographiska corpsen; Inspecteurs-Departementet, som bestyrer om utfärdande af Kejsarens och Krigsministerns befallningar och deras afsändande till de särskilta armécorpserne, sörjer för arméns complettering o. s. v., Medicinal-D., Militair-Coloni-D.; Krigsvettenskaps-comitén, Auditoriats - D., Artilleri - D., Ingenieur - D., Proviant-D.; Commissariats - D. m. m. Kejsaren utnämner till de högre militairgraderne, ministern till lägre officersrang.
d) Sjöministerium, [морское министерство] vårdar rikets krigsmakt till sjös under ledning af Sjö- eller Marine-Ministern. Denne delar dock tillsynen öfver sjöväsendet med Chefen för Marine-General-Staben, hvilken är mellan-person mellan Kejsaren och Sjöministern, hos den förre föredrager den sednares rapporter och meddelar de Kejserliga befallningarne. Under Chefen för General-Staben lyda äfven a) den hydrographiska General-Styrelsen, och hydrographiska depot, b) Inspecteurs-Departementet, som utfärdar de Kejserliga förordnanderne, c) Auditoriats-D., d) Sjövettenskaps-comitén m. m. hvaremot, under Ministern lyda a) Amiralitets-collegium, som svarar mot krigscollegium vid landtarmén, b) General-Intendents-styrelsen, som ombesörjer flottans oeconomi och hvartill Skeppsbyggeri-, Comissariats- och Artilleri-Departementerne höra; c) Flottans medicinal-styrelse, d) Departementet för de till skeppsbyggnad anslagne skogar m. m. Det synes således som Chefen för Marine-General-Staben i allmänhet hade sjöväsendets och nautikens vettenskapliga, men Sjöministern dess practiska och oeconomiska sida sig ombetrodd.
e) Ministerium för inre ärenderne, [министерство внутренныхъ дѣлъ] äger att träffa åtgärder till bibehållande af lugn och säkerhet i riket, att draga försorg om landt-oeconomien och industrien i allmänhet, samt om offenteliga byggnader, och har styrelsen öfver de i Ryssland bosatte colonisterne sig ombetrodd. De under detta ministerium lydande styrelse-auctoriteter äro derföre a) Polis-Departementet, hvars befattning namnet redan utviser; b) Oeconomie-D. som har tillsyn öfver stads- och landt-magazinerne, öfver de allmänna försorgs-collegierne, samt att i allmänhet sörja för tillräcklig tillförsel på lifsförnödenheter till alla delar af riket; c) Allmänna rikshushållnings- och byggnads-Departementet; d) Medicinal-D. e) Medicinska Akademierne. Ministern för inre ärenderne leder Gouvernementernes förvaltning, och Gouvernements-styrelserne hafva att af honom emottaga befallningar, han leder äfven adels- och borgare-sammankomsterne. I anseende till ärendernes mängd biträdes inrikes-ministern af en minister-adjoint.
f) Justitie-Ministerium, [министерство юстицiи] har, som controllerande auctoritet, tillsyn öfver rättvisans lagenliga skipande i riket, utan att dock sjelf utgöra någon domstol. Detta ministerium delas i tre expeditioner: a) för i Senaten anhängige mål; b) för rättvisans skipande i provinserne; c) heroldiemål. Under justitie-ministern lyda: a) arf-departementet, som sysselsätter sig med arfsmål; b) landtmäteri-cancelliet.
g) Ministerium för folk-upplysningen, [министерство народнаго просвѣщенiя],har att vaka öfver den allmänna bildningen och vettenskapernes förkofran i riket och är således den öfversta förvaltnings-auctoritet för alla allmänna vettenskapliga och konstinstituter, för Academierne, Universiteterne, och Skolorne, har tillsyn öfver Bibliotheker, Bokhandel, Boktryckerier och Censurväsendet. Undantagne från Upplysnings-ministerns jurisdiction äro sådana vettenskapliga inrättningar, hvilka uttryckeligen blifvit underlagde en annan auctoritet, såsom de andeliga och krigs-skolorne. Under detta ministerium lyda derföre: a) Departementet för folkupplysningen, b) Censur-Öfverstyrelsen, c) Vettenskaps-Akademien, d) Ryska Akademien, e) Öfver-Skolstyrelsen, f) Paedagogiska institutet m. fl.
h) Finans-Ministerium, [министерство финансовъ] förvaltar rikets inkomster och utgifter; derföre höra till Finans-Ministerns embetskrets också källorne för Rikets inkomster och uppbörden, äfvensom fördelningen af densamma till de särskilta behofven. Vidare vårdar han rikets creditväsende i allmänhet; Commissionen för riksskuldens afbetalande, Bankerne m. m. lyda under honom. Finans-Ministerium indelas i a) Depart. för kronans egendomar [деп. Государственныхъ имуществъ] som har förvaltningen öfver krono-bönderne, kronans oeconomiska inrättningar [хозяйственныя заведенiя]; arrendegods, kronoskogar, colonister m. m. b) Bergverks- och Salt-Departementet, c) Dep. för utrikes handeln; d) D. för utskylder och deras uppbörd; e) D. för manufacturer och den inre handeln; f) riks-skattmästare-embetet.
i) Rikscontrollen, [Государственный контроль] äger att revidera och controllera samteliga räkenskaper öfver Rikets inkomster och utgifter. Dess chef är Rikscontrolleuren. Under honom lyda expeditionen för räknings-revision; krigsräknings-expeditionen; controll-departementet för sjöräkenskaperne m. fl. hvilkas chefer, under Rikscontrolleurens praesidium, utgöra rikscontroll-conseillen.
k) General Post-Directionen, [Главное управленiе почтъ] leder, under General Post-Directorn [Главноначальствующiй] som chef, postverket och skjuts-inrättningen, med allt hvad dertill hörer. Till postverket höra a) General Post-Conseillen, hvilken, under General Post-Directorns ordförandeskap, äger att yttra sig öfver nya lagförslag och inrättningar inom postverket, hvaröfver ministerrådet velat inhemta dess utlåtande, och sålunda kan anses som den lagstiftande auctoriteten inom postverket, hvaremot b) Post-Departementet, hvars chef tillika är Post-Director i St. Petersburg, har den egentliga styrelse detaillen. Med afseende å postförvaltningen är riket deladt i elfva districter, hvart och ett med en Districts-Post-Inspector i spetsen; hvarutom Petersburgska och Moskovska Gouvernementerne hafva hvar sin skiljda postförvaltning.
l) Directionen för icke grekiska trosförvandters kyrkoärender är för närvarande, såsom ett särskilt Departement, [деп. духовныхъ дѣлъ иностранныхъ исповѣданiй], förenad med ministerium för inre ärenderne, samt delas uti tre sectioner 1) för Catholikers, unierade Grekers och Armeniers, 2) för protestantiska trosförvandters och 3) för icke christna seders religionsärender.
m) Directionen för väg- och vatten-communicationen, [Главное управленiе пушей сообщенiя], som utgöres af 1) General-Directeuren [Главноуправляющiй], 2) Conseillen, såsom rådslående auctoritet Directeuren till biträde vid nya anordningars vidtagande och andra vigtiga åtgärder, hvarmed ett revisions-contoir är förenadt; 3) Departementet, hvilket äger leda verkställigheten af beslutna och anbefalta åtgärder; 4) väg- och vattucommunicationens-stab m. fl. Undervisnings-anstalter till bildande af ingenieurer och conducteurer för detta verk, lyda under Directionen. Hela riket är deladt i tio väg- och vattucommunications-districter.

IV. Den heligst dirigerande Synoden, [Святейшiй правительствующiй синодъ], i St. Petersburg, är den Grekisk-Ryska kyrkans högsta styrande auctoritet, äfvensom dess högsta andeliga domstol; hela andeliga ståndet lyder under densamma och den behandlar i högsta instans alla dess kyrka rörande religions och trosärender, äfvensom andra dermed sammanhängande mål, såsom hädelse mot Gud, trolldom, kätteri, spådom, äktenskap i förbjudna leder, äktenskapsskilnad, våldsam invigning till klosterståndet, o. m. dyl. Ledamöter i densamma äro en Metropolit, tre Erkebiskopar, en Biskop, Kejsarens Biktfader, en Archimandrit, Arméns och Flottans Öfverste-Prest och en Protojerej. Synodens Öfverprocurator controllerar målens lagenliga behandling. En afdelning af Synoden finnes äfven i Moskva, hvari från dock får vädjas till Synoden i St. Petersburg. Under Synoden lyda Commissionen för de andeliga skolorne, den andeliga bokcensuren, m. m.
Elektronisk form: Pauli Kruhse (2009).

Föregående sida | Innehållet | Följande sida