Proclamation.

Det är med det största missnöje som Hans RYSSKA KÄJSERLIGA MAJESTÄT min Allernådigste Herre och Stormächtigste Furste, ser sig tvungen, at låta Sina under mit Befäl stående Trouppar, besöka Edert Land, gode Grannar och Inbyggare af Svänska Finnland.

Det är för Hans KÄJSERLIGA MAJESTÄT så mycket mera obehagligt at skrida till detta steg hvartill de händelser som sig uti Sverige tilldraga, Honom nödgar, som Han ännu har uti friskt minne, det ädla tänckesätt af en god grannsämja, så väl som det uprichtiga, fria och otvungna förtroende till Rysslands beskydd, den Finska Nation i början af sista kriget så oförskräckt ådagalade, då utan minsta anledning, och tvärt emot Eder Constitution den Svänska KONUNGEN gjorde et lika oförmodligt, som obilligt inbrott på våra gräntzor.

Men då Hans   K o n u n g s l i g a   S v ä n s k a   M a j e s t ä t   långt ifrån at med dess KÄJSERLIGA RYSSKA MAJESTÄT villja sig förena uti det fridsamme bemödande, hvarmed Hans KÄJSERLIGA MAJESTÄT sökt at återställa det lugn hvaraf Europen varit så länge i saknad, och endast förvänta kan af det förbund som så lyckligen blifvit knutit emellan tvänne de mächtigaste Stater, afsöndrar Hans   K o n u n g s l i g e   S v ä n s k a   M a j e s t ä t   sig icke allenast mer och mer därifrån, utan förbinder sig ännu närmare med den gemensamme Fienden af allmän ro, hvars tryckande systeme och oärhörda förfarande emot Hans KÄJSERLIGA MAJESTÄTS och Dess egen närmaste Bundsförvant, icke kan af Hans KÄJSERLIGA MAJESTÄT med kallsinnighet anses.

Det är altså i betracktande af desse skjäl, förenadt med det hvad Hans KÄJSERLIGA MAJESTÄT til Dess egne Länders säkerhet skyldig är, som Han sig nödgad finner taga Edert Land under sitt Beskydd uti Besittning, för at förskaffa sig behörig satisfaction, i fall Hans Konungsliga Svänska Majestät fortfar uti den föresats at icke antaga de billiga Fredsvilckor, som HONOM under Dess RYSSKA KÄJSERLIGA MAJESTÄTS bemedling, blifvit af Hans   K ä j s e r l i g a   F r a n s y s k a   M a j e s t ä t   Mayestät förelagde, till återförnyande af en lycklig fred, som varit och altid är Hans KÄJSERLIGA RYSSKA MAJESTÄTS förnämsta föremål.

Blifven stilla, fridsamme, och utan all frucktan vid edre Hemvister, gode Grannar och Finnske Män; Vi komma ej till Eder som Fiender, men som Vänner och Skyddsherrar, för at gjöra Edert tillstånd lyckligare, då vi härigenom sätta oss i stånd at ifrån Edert Land, afböja de plågor, för hvilka I, i fall et Krig, nödvändigt skulle blifva et oundvikeligt offer.

Låten Eder icke förföras at taga til Vapn, eller på minsta sätt förolämpa Hans KÄJSERLIGA MAJESTÄTS Truppar som mig i nåder anförtrodde blifvit; den sig härutinnan förgår må skylla sig sjelf för föligderna däraf; Däremot komma alla de som sig med benägenhet utmärcka, at instämma med Hans KÄJSERLIGA MAJESTÄTS faderliga omsorg för Landets väl, at gjöra sig förtjänte af Dess höga beskydd och välvillja.

Och som Hans KÄJSERLIGA MAJESTÄT önskar at alt hvad sig uti Landet kan tilldraga, må gå uti sin vanliga gång, enligt Edre Lagar, seder och bruk, hvilket alt oryggeligen bibehållas skall, så länge Dess Truppor i Landet nödgas förblifva, så stadfästes härmed hvarje Embetsman så väl af civil som af Militair Stånd, vid sine laglige Kall och Embeten, dock med undantag af den som Svänsk född till äfventyrs kunde betjäna sig häraf, at förvilla och förföra Menige Man, emot Landets bästa.

Hvad till Truppernas underhåll och förfriskning nödigt tarfvas skall promt och bar betalas; Hvarje Lefverantz godtgjöres i Öfverenskommelse med våra och Landets commissarier; Och på det J äfven härutinnan må röna Hans KÄJSERLIGA MAJESTÄTS höga omsorg för Edert väl, har Hans KÄJSERLIGA MAJESTÄTS befallt att flere Magaziner, utom de som redan äro, inrättas skall, hvarifrån de mäst nödlidande af Landets Invånare kunna jemte Dess MAJESTÄTS egna Truppar blifva providerade.

Som icke dess mindre flere omständigheter kunna förefalla, till hvilckas afgjörande i god grannsämja, inbördes förtroende i öfverläggning, och endrächt i besluten nödigt är, upmanas J härmed, at så skyndosamt sig gjöra låter, insända Edra Deputerade af hwarje Provinz i den laga ordning, som vid Edra vanliga Riksmöten öfligt är, hvilka hafva sig i Åbo Stad att infinna, at rådgjöra om alt hvad till Landets välfärd vidare tillgjöras kan.

Storfursten dömmet Finnland kommer altså ifrån denna stund och tills vidare at anses i likhet med öfrige conqueterade Rysska Rikets Provincer, som under Hans KÄJSERLIGA MAJESTÄTS förfäders milda Regering, och ännu under Dess Spira åtnjuta et lyckligt lugn, med bibehållandet af alla de Privilegier, fria Religions öfning (fri och- rättigheter) som de af ålder, och ännu äga, med mera.

De vanliga krono utskylder, komma altså hädanefter utan förvandling at utgå, blott efter gammal Jorde boks Ränta, utom hvad till vederbörande Embetsmäns aflöning hörer, som förblifver på vanlig fot.

Hvilcket alt til vederbörandes efterrättelse länder, som härutinnan, som i alt annat hafva att rätta och ställa sig till åtlydnad hvad framdeles uti Hans KÄJSERLIGA MAJESTÄTS Ukaser anbefallas kan. Gifvit uti Högqvarteret i Fredrikshamn den 18/6 Februari 1808 1.

Proklamation till finske soldaten:

"Soldater, min Allernadigste Keisare gior det ondt, at han är for anlåten, emot dess önskan, til et wärkeligt Beskydd, endast för lugnets, stillhetens erhållande samt för Finnarnes lycka, at låta sina Truppar inrycka uti Finnland.

Wid detta rättwisa företagande har Han stadfäst, att ej låta skjuta första skottett til des J, glömmande egen frihet, och för agtande lugnet, begynnen at wara wärksamme, och til wårt missnöje hafven J det gjordt. Förnyande denna Hans Käjserliga Majestäts wilja försäkrande Finska Nation om des upriktiga och sanna wälwilja för detta land och ånyo förvissande äfven er Soldat at J ägen del uti dess Käjserliga Majestäts nåd, — J gode Finnar som igenom ödets skickelse ären landets Krigsfolk J ären mer beklagansvärde J lämnen eder hemwisten edra anförwandter och måste söka döden för en orättwis sak. Soldater min Allernådigste Kejsare har befaldt mig at til låta den af eder Som friwilligt afgifwer gewär, at återwända til sina hemwister, eller hwart hwar och en önskar, och dessutom, betalar för hwarje gewär Twå Rubell för en Sabel och andra wapen En Rubell, Samt för hwarje häst Tjo Rubell, Hwem ibland Eder skulle så litet älska lugnet, at han icke skyndar sig att släcka det orätta upmanandet til krig för att skaffa sig ett fredligt och lyckligt lif under min Allernådigste Kejsares beskydd. Louisa Högqvarteret den 10/22 Februarij 1808."

1 Denna Proclamation blef kringskickad til Kyrkoherdarna i de närmast gränsen belägna församlingar, med följande handskrifna sedlar:
           "Högtärade Herre
War God och Emod Taga dessa proclamation till säkerhet och gif Eder församlingen til känna innehollet har af hvar på genast fölljer fri bref af Ryska Kejserliga Mayg."


Utgiven på samma dag när ryska truppen överskred finska gränsen vid Kymmene älv.

Källa/Lähde: Åttioåriga minnen. Deklarationer, Proklamationer, Kungörelser och andra officiella publikationer utfärdade i Finland under kriget 1808-1809 och under de nästföljande åren. Helsingfors 1890, G.W. Edlunds förlag.

Takaisin historiasivulle.
Tillbaka till innehållet.