Kejsarillisen Majestetin Armollinen Asetus,

Kiellosta Ulkomaalla präntättyin wahingollisten ja wiettelewäisten
Kirjain ja Kirjoitusten sisälle tuomista wastaan ja niiden
edeswastauxesta jotka niitä myywät ja uloslewittäwät.


Zarskoje-Selosa s. 2 p. Elokuusa 1823.
(Helsingin Kaupungisa, präntätty J. Simeliuxen tykönä 1823.)Me ALEXANDER I:nen, Jumalan Armosta, Keisari ja Itsewaldias koko Wenajänmaan ylitse, Suuri-Ruhtinas Suomesa etc. etc. etc.

Teemme tiettäväxi: Että sitten kuin MEIDÄN Suomesa asetettu Senatimme MEILLE tutkittawaxi alamaisudesa ilmoittanut on ei wähemmin mitä lawiammasti säätettämän pidäis sen estämisexi, että wiettelewäisiä ja wahingollisia Kirjoja ja Kirjoituxia, kuin wieraisa Maakunnisa präntistä ulosannetaan, ei mahdais Suomenmaahan sisälle tuotaa ja siellä uloslewitettä, kuin edeswastauxen määrämisestä niille, jotka tahtowat myydä luwattomasti sisälle tuotuja ulkomaan Kirjoja ja Kirjoituxia, niin olemma ME hywäksi löytäneet Armosa säätää ja asettaa niin kuin seuraa:

1:xi Kaikki Kirjat ja präntätyt Kirjoituxet, kuin Ulkomaalda Suomeen tulewat, pitä asianomaisesa Tulli-Kamarisa sisälle tuotawaxi ilmoitettaman ja sieldä ei ulosannettamaan, ennen kuin MEIDÄN Senatisa asetettu Prokuratorimme, jolle näiden Kirjain ja Kirjoitusten tutkiminen ylösvedetty on, taikka itse, eli uloskatsotun Siaisensa kautta, kirjallisen luwan siihen andaa, josa päällekatsannosa yxi Lista niiden ylitse kaxinkertaisesti tehtämän pitä ja Prokuratorille eli hänen Siaisellensa näytettämän: Ja tulee toinen exemplari siitä hänen tykönänsä seisahtaman, mutta se toinen omistajalle, hänen wakuudexensa, takaisin annettawaxi.

2:xi Kirjakaupiain, eli jongun muun, kuin Kirjain kanssa Kauppa tekee, pitä, koska hän myytäwänä pitää senkaldaisia Kirjoja eli präntätyitä Kirjoituxia, jotka edellä mainitulla tawalla ei ole ylösannetut ja sisälle tuotawaxi sallitut, paitsi itse Kirjain ja Kirjoitusten kadotusta, kuin poisotettaman (confiscerattaman) pitä, wetäwän sakkoa ensimäisen kerran Kymmenen ja toisen kerran Kaxikymmendä Rublaa Hopiasa, eli, jos hän ei woi sakkoa maxaa, sen sowittaman 4 § jälkeen V Lug. Rangaistus Kaaresa. Jos hän kolmannen kerran sen kanssa löyttään, olkoon kadottanut oikeudensa että Kirjain kanssa edespäin kauppa tehdä.

3:xi Jos ne poisotetut (confisceratut) Kirjat owat senkaldaiset, että ne saawat Suomenmaasa seisahtaa, pitä ne julkisella auctionilla sille enin taritsewaiselle myytämän, ja ne niiden edestä sisälle tulewaiset rahat, ynnä edellä mainitun sakon kanssa, jos se rahalla sowitetaan, tygö langeman Waiwaisten ja Työhuone-Rakennusten Kassalle; mutta jos Kirjat ja Kirjoituxet owat siitä sisällepidosta, että niitä Maakunnasa ei pidä ymbärin lewitettämän, niin tulewat ne sinetillä warustettuna tallella pidettäwäksi Prokuratorin Archiwisä, johon myös yhteisesti kaikki Kirjat ja Kirjoituxet wiimexi mainitusta ladusta, jotka muiden kuin Kirja Kaupiain tykönä tawataan, mahtawat, niinkuin myöskin rikotut, nimitetysä päällekatsannosa lähetettää.

4:xi Mitä taas Kirjoihin ja Kirjoituxiin tulee, kuin eteenkirjoitetulla tawalla sisälle tuotawaxi ilmoitetaan, mutta tapahtuwaisesa tutkistelemuxesa hawaitaan olewan senkaldaiset, että lupaa niiden seisahtamiseen Suomesa ei annetta taida, niin pitä ne TulliKamarin murhenpidon kautta, Maakunnasta Ulkomaalle takaisin lähetettämän, sitten kuin ne laatikat eli paketit, joihin Kirjat pandaan, owat warustetut, ei wähemmin Prokuratorin eli hänen Sialisensa kuin TulliKamarin Sinetillä: Tullen Tullipalweliain todistus Kirjain ulosvisitationin ylitse, TulliKamarin kautta, Prokuratorille eli hänen Siallisellensa wiiwyttämätä lähetettäwäxi. Jonga jälkeen asianomaisten tulee heitänsä alamaisudesa ojenda.

Sitä suuremmaxi wakudexi olemma ME tämän Omalla Kädellämme alakirjoittaneet, kuin tapahtui Zarskoje-Selosa s. 2 p. Elokuusa 1823.

ALEXANDER

ROBERT REHDINDER


Lähde: Hans Kejserliga Maj:ts Nådiga Kungörelse, angående förändrade Tull-bestämmelser för åtskillige till Storfurstendömet Finland inkommande och derifrån utgående varor. Helsingfors den 25 Januarii 1826. Tryckt hos J. Simelius 1826.

Takaisin sisällysluetteloon.