[KOKOELMA SUOMEA KOSKEVIA LAKEJA JA ASETUKSIA, JOILLA ON YLEISVALTAKUNNALLINEN MERKITYS.]

N:o 3.
4/17 p:nä helmikuuta 1912.

Suomennos.

Valtakunnanneuvoston ja Valtakunnanduuman hyväksymä
sekä Armollisesti vahvistettu Laki.

147. Koskeva muiden Venäjän, alamaisten saattamista oikeuksissaan yhdenvertaisiksi Suomen kansalaisten kanssa.

Julkaistu N:o 15 Hallituksen säännösten ja määräysten kokoelmaa tammikuun 24 p:ltä 1912.

Alkuperäiseen on H ä n e n  M a j e s t e e t t i n s a  K e i s a r i omakätisesti kirjoittanut

» Olkoon näin» .

Tsarskoje Selossa, tammikuun 20 p:nä 1912.

Varmentanut: Valtiosihteeri, Senaattori Kryschanoffskij.

Valtakunnanneuvoston ja Valtakunnanduuman hyväksymä
Laki
muiden Venäjän alamaisten saattamisesta oikeuksissaan yhdenvertaisiksi Suomen kansalaisten kanssa.

I. Venäjän alamaisille, jotka eivät ole Suomen kansalaisia, annetaan Suomessa samat oikeudet kuin paikallisillakin kansalaisilla on.

II. Suomeen sijoitetuissa venäläisissä sotajoukoissa palvelevain henkilöiden tulee suorittaa maksuja kruunulle sekä kaupunki- ja maalaiskunnille nykyään voimassa olevain perusteiden mukaan.

III. Henkilöille, jotka ovat saaneet sivistyksensä Keisarikunnan oppilaitoksissa tai suorittaneet Keisarikunnassa säädetyt, näiden laitosten oppimäärää vastaavat tutkinnot, annetaan Suomessa samat oikeudet kuin niillä henkilöillä on, jotka ovat saaneet sivistyksensä vastaavissa Suomen oppilaitoksissa tai suorittaneet vastaavat tutkinnot paikallisten säännösten perusteella; Keisarikunnan ja Suomen oppilaitoksien sekä vastaavien tutkintojen keskinäisen vastaavaisuuden määrää Suomen Kenraali- kuvernööri yksissä neuvoin asianomaisten Ministerien ja erillisten virastojen Päällikköjen kanssa.

IV. Oikeus olla historianopettajan viroissa kaikissa Suomen oppilaitoksissa annetaan, samoilla perusteilla kuin Suomen kansalaisillekin, kaikille kristinuskoa tunnustaville Venäjän alamaisille.

V. Säädetään, että Venäjän alamaisille annetaan oikeus jättää Suomen Suuriruhtinaanmaan laitoksille ja viranomaisille venäjänkielisiä asiakirjoja ja anomuksia sekä että vastaukset tällaisiin asiakirjoihin ja anomuksiin ovat annettavat venäjänkielellä.

VI. Säädetään, että Suomen Suuriruhtinaanmaan laitoksista ja viranomaisilta välittömästi Venäjän alamaisille osotetut asiakirjat voidaan laatia paikallisella kielellä, mutta vastaanottajan kirjallisesta pyynnöstä ovat ne annettavat hänelle venäjäksi käännettyinä.
VII. Rikos- ja ojennusrangaistuksia koskevaa lakia (Lakikok. nid. XV) on täydennettävä seuraavalla artiklalla 14231:
Art. 14231. Suomen virkamiehet sekä valtion palveluksessa olevat että vaalin tai vapaan sopimuksen perusteella palvelevat niin myös valtiopäivä- ja kunnallisten vaalien vaalilautakuntain puheenjohtajat ja jäsenet, jotka tekevät itsensä syypäiksi Venäjän muiden alamaisten saattamista oikeuksiensa puolesta yhdenvertaisiksi Suomen kansalaisten kanssa koskevan lain sovelluttamisen aikeelliseen estämiseen, tuomitaan: vähintään sadan ja enintään viidensadan ruplan rahasakkoon. tai vähintään yhden ja korkeintaan kolmen kuukauden arestiin tai vankeuteen vähintään kahdeksi kuukaudeksi korkeintaan yhdeksi vuodeksi neljäksi kuukaudeksi.

Sitä paitsi on tuomioistuin oikeutettu erottamaan syyllisen virasta sekä ottamaan häneltä vähintään yhden ja enintään kymmenen vuoden ajaksi pois oikeuden palvella valtion virassa ja vaalin tai vapaan sopimuksen perusteella olla valtion ja yhteiskuntalaitosten toimissa koko Keisarikunnassa, Suomi siihen luettuna.

VIII. Suomen virkamiehet sekä valtion palveluksessa olevat että vaalin tai vapaan sopimuksen perusteella palvelevat samaten kuin valtiopäivä- ja kunnallisten vaalien vaalilautakuntain puheenjohtajat ja jäsenet, joita syytetään rikos- ja ojennusrangaistuksia koskevan lain 14231 artiklassa edellytetystä rikollisesta teosta, saatetaan näistä teoista edesvastuuseen Keisarikunnan yleisten lakien mukaan seuraavia sääntöjä noudattamalla: 1) rikossyytteen mainittuja henkilöitä vastaan nostaa Pietarin oikeushovin prokuraattori Suomen Kenraalikuvernöörin ilmoitusten perusteella; 2) Suomen Kenraalikuvernööri oikeutetaan, milloin rikossyyte on mainittuja henkilöitä vastaan nostettu, tuomareita lukuunottamatta, väliaikaisesti pidättämään heidät virantoimituksesta; 3) mainitunlaatuiset jutut käsitellään rikosprosessille säädetyssä yleisessä järjestyksessä; 4) alustavat tutkimukset toimittavat Pietarin piirioikeuden tutkintotuomarit; 5) syytetyt tuomitaan Pietarin oikeuspiirin tuomioistuimissa; 6) riidat laillisesta tuomioistuimesta Keisarikunnan oikeuslaitosten ja suomalaisten laitosten välillä ratkaistaan Hallitsevan Senaatin Kassatsiooniosastojen yhteisistunnossa ja 7) henkilökohtaiset rangaistukset, jotka ovat tuomitut tämän lain perusteella annetuilla oikeuden päätöksillä, suoritetaan Keisarikunnan rajojen sisäpuolella.

IX. Ne erityiset Suomen lainsäännökset, jotka koskevat juutalaisia, pysytetään voimassa.

X Tämä laki astuu voimaan toukokuun 1 (14) p:nä 1912.

Allekirjoittanut: Valtakunnanneuvoston Puheenjohtaja M. Akimoff.


Venäjän Valtakunnanneuvoston ja Valtakunnanduuman 17.6.1910 hyväksymä laki yleisvaltakunnallisesta lainsäädännöstä.

Takaisin sisällysluetteloon.