Suomen Suuriruhtinanmaan Asetus-Kokous.
1864. No 20.

Pöytäkirja, pidetty Suomen Suuriruhtinanmaan toisia yleisiä Waltiopäiwiä lopetettaissa, Waltiosalissa Keisarillisessa Linnassa Helsingissä, Huhtikuun 15 päiwänä 1864.

Suomenmaan Kenraali-Kuwernööri, Jalkawäen Kenraali Wapaaherra Platon Iwanowitsch Rokassowsky, joka Hänen Majesteetiltansa Keisarilta ja Suuriruhtinalta Armossa oli walittu ja määrätty Hänen Keisarillisen Majesteettinsa puolesta lakkauttamaan waltiopäiwät ja laskemaan Säädyt kotiin, löydytti itsensä, niiden juhlamenojen mukaan, jotka Hänen Keisarillinen Majesteettinsa Armollistmmasti oli wahwistanut waltiopäiwäin lopettamista warten, oltuaan Jumalanpalweluksessa ja saarnan aikana kaupungin Nikolai-kirkossa, kello puoliwälissä yksi jälkeen puolenpäiwän, Waltiosaliin, jolloin Kenraali-Kuwernöörin edellä kulkiwat: Keisarillisen Suomen Senaatin Wara-Esimies ja Jäsenet ynnä Prokuraatori, ja hänen jälessänsä astui:

monilukuinen seurue korkeampi-arwoisia sotaherroja, joita oli kutsuttu olemaan läsnä tässä juhlallisuudessa.

Ritaristo ja Aateli Maamarsalkin kanssa sekä Papis-, Porwari- ja Talon-poikaissäädyt Puhemiehinensä oliwat, ennen Kenraali-Kuwernöörin tuloa Waltiosaliin, siellä ko'olla.
Kenraali-Kuwernööri, jota Säädyt hänen sisään-tullessaan terwehtiwät eläköön-huudoilla, asettautui waltio-istuimen portaiden wiereen.
Sittenkuin Keisarillisen Senaatin Wara-Esimies ja Jäsenet ynnä Prokuraatori, sekä muutkin Kenraali-Kuwernöörin seuraan kuuluwat ja kutsutut miehet, oliwat käyneet heille osoitetuille sioillensa, astuiwat esiin Maamarsalkki Wapaaherra Nordenstam ja aatelittomain säätyjen Puhemiehet: Arkkipiispa Bergenheim, Wiipurin Politia-pormestari Örn ja Talonpoika Mäki-Peska Ruoweden pitäjästä Turun ja Porin lääniä, kukin wuorostaan, ja pitiwät, jokainen säätynsä nimessä, Kenraali-Kuwernöörille seuraawat puheet:

Maamarsalkki Wapaaherra Nordenstam:
(Ruotsinkielinen teksti on julkaistu vain asetuskokoelman ruotsinkielisessä painoksessa).
"Herr Baron!
De ärender, som Hans Majestät Kejsaren wid denna landtdag behagat öfwerlemna till Ständernas behandling, äro af den widtomfattande beskaffenhet, att de beröra alla grenar af statsförwaltningen och djupt ingripa i alla wåra samhällsförhållanden.

Så wigtiga frågors lösning hafwa fordrat mångsidigt och allwarligt begrundande samt wäl öfwerlagda och mogna beslut. Af denna orsak hafwa Ständernas arbeten, oaktadt all ospard möda, icke kunnat bedrifwas med önskwärd skyndsamhet och detta har föranledt dem att twenne gånger beswära Hans Majestät Kejsaren med underdåniga petitioner om landtdagens förlängning.

Ridderskapet och Adeln anhåller wördsamt att Eders Excellens gunstbenäget wille framföra till Hans Majestät ståndets undersåtliga tacksamhetsbetygelse för Hans Majestäts ynnestfulla bifall till landtdagsgöromålens fortsättning intill denna dag.

Genom det af Hans Majestät Kejsaren i Nåder fattade beslut att nedsätta twenne Komitéer för utarbetandet af förslag: det ena till förklaringar och tillägg i wåra grundlagar och det andra till reorganisation af styrelsewerken, för att Ständernas pröfning å nästinstundande landtdag föreläggas, har Hans Majestät med sin wanliga landsfaderliga omwårdnad för Sina undersåtares wäl, tillmöteskommit de förnämsta önskningsmål som Ständerne under denna landtdag uttalat. Ridderskapet och Adeln ber Eder Excellens hafwa den godheten att för denna Hans Majestäts för landet så kärkomna omsorg, betyga wår lifligaste erkänsla.

Wi äro öfwertygade om att detta nya wedermäle af Hans Majestäts wälwilliga omtanka för nationens dyrbaraste angelägenheter, skall emottagas med djup tacksamhet och ännu mera stärka den kärleksfulla tillgifwenhet, som den hyser för sin högsinte Storfurste.

Sist utber sig Ridderskapet och Adeln att få uttrycka sin hjertliga saknad deröfwer att wid detta tillfälle wara beröfwad den innerliga fägnad och den förhoppningsfulla glädje, som Hans Majestät Kejsarens ädla och hulda personlighet alltid ingifwer. Måtte Den Allrahögste förunna såwäl Hans Majestät som Hans Höga familj en ostörd lycka och allt möjligt godt på jorden; måtte Han derjemte allt mer och mer förherrliga den glans, som redan så klart och så lysande strålar öfwer Hans Majestäts ärofulla regering.

Wi anhålla ödmjukast att Eders Excellens godhetsfullt behagade för Hans Majestät Kejsaren nedlägga denna enkla, men warma och oskrymtade undersåtliga hyllning."

Herra Parooni!

Ne asiat, jotka Hänen Majesteettinsa Keisari näillä waltiopäiwillä on hywäksi nähnyt jättää Säätyjen käsiteltäwiksi, owat niin awarata laatua, että ne koskewat kaikkia waltiohallinnon haaroja ja sywältä kajoowat kaikkiin waltakunnallisiin oloihimme.

Niin tärkeiden kysymysten ratkaiseminen on waatinut monipuolista ja wakawaa miettimistä sekä hywin tuumittuja ja täysi-eräisiä päätöksiä. Siitä syystä ei Säätyjen töitä, waikka ei mitään waiwoja ole säästetty, ole woitu saada aikaan toiwottawalla joutuisuudella, ja tämä on saattanut heidät kaksi kertaa waiwaamaan Hänen Majesteettiansa Keisaria alamaisilla anomuksilla waltiopäiwäin pidentämisestä.

Ritaristo ja Aatelissääty pyytää kunnioituksella, että Teidän ylhäisyytenne suopeasti tahtoisi Hänen Majesteetillensa saattaa säädyn alamaiset kiitollisuuden osoitukset Hänen Majesteettinsa suosiollisesta suostumuksesta waltiopäiwä-töiden jatkantoon tähän päiwään asti.

Hänen Majesteettinsa Keisarin Armossa tekemän päätöksen kautta, asettaa kaksi Komiteaa walmistamaan ehdotuksia: toisen selityksiksi ja lisäyksiksi perustus-lakeihimme ja toisen hallituswirastojen uudesta-järjestämiseksi, Säätyjen tutkintoon annettawiksi ensinnä tulewilla waltiopäiwillä, on Hänen Majesteettinsa, tawallisella maan-isällisellä huolenpidollaan alamaistensa onnesta, tullut niille tähdellisimmille toiwotuksille wastaan, joita Säädyt näillä waltiopäiwillä owat ilmoittaneet.

Ritaristo ja Aateli pyytää Teidän Ylhäisyyttänne niin hywäksi, että tästä Hänen Majesteettinsa maalle niin terwetulleesta huolenpidosta lausutte hartaimmat kiitoksemme. Me olemme wakuutetut siitä, että tämä uusi todistus Hänen Majesteettinsa hywäntahtoisesta huolenpidosta kansan kalliimmista asioista, wastaan otetaan syvällä kiitollisuudella ja wielä enemmän on wahwistawa sitä rakkaudella täytettyä uskollisuutta, jota se kantaa jalomielistä Suuriruhtinaansa kohtaan.

Lopuksi pyytää Ritaristo ja Aateli saada lausua sydämmellisen kaipauksensa siitä, että siltä tässä tilaisuudessa puuttuu sitä harrasta ihastusta ja runsastoiweista iloa, jonka Hänen Majesteettinsa Keisarin jalo ja lempeä olemus aina synnyttää. Suokoon Kaikkiwaltias sekä Hänen Majesteetillensa että Hänen Korkealle perheellensä aina pysywän onnen ja kaikenkaltaista hywää maailmassa; kirkastakoon Hän sen ohessa yhä enemmän sen walon, joka jo niin selkeästi ja kirkkaasti paistaa Hänen Majesteettinsa kunnia-rikkaalle hallitukselle.

Me pyydämme nöyrimmästi, että Teidän Ylhäisyytenne hywäntahtoisesti kantaisi Hänen Majesteetillensa Keisarille tämän yksinkertaisen, mutta lempeän ja teeskentelemättömän alamaisen uskollisuuden osoituksen.

Arkkipiispa Bergenheim:
(Ruotsinkielinen teksti on julkaistu vain asetuskokoelman ruotsinkielisessä painoksessa).
"Eders Excellens!
Det är med hjertan, lifwade af djup wördnad, trogen tillgifwenhet och liftig tacksamhet Finlands Prestastånd i dag infinner sig inför sin höge och innerligt älskade Kejsares och Storfurstes thron. Det dyra minnet af de ord, fyllda af faderlig godhet för det finska folket, hwilka Hans Kejserliga Majestät personligen wärdigades egna oss wid landtdagens öppnande, har icke kunnat annat än uppfylla wåra hjertan med den innerligaste önskan, att söka göra oss wärdiga af det höga förtroende, hwarmed Hans Majestät då täcktes hedra wårt älskade fosterlands ombud.

Innehållet af de talrika och wigtiga frågor, som warit underställda landtdagens ompröfning har ytterligare gifwit oss lika många nya och owedersägliga bewis på de huldrika och upplysta omsorger, hwilka Hans Majestät icke upphör att egna sitt trogna och älskade Storfurstendöme.

Rewisionen af wår brottmålslag, för att derifrån aflägsna de alltför hårda och derföre såwäl med Frälsarens heliga och kärleksfulla lära, som med den kristliga ciwilisationen i wår tid oförenliga straffbestämningarna, åtgärder till fullkomnandet af wåra inrättningar för den allmänna folkbildningen, förbättring af kommunikationsmedlen inom landet, underlättande af wissa bördor, som företrädeswis hinderligt inwerka på jordbrukets förkofran, medel för behöflig utweckling af landets industriela och kommersiela werksamhet; sådana hafwa till största delen föremålen för wåra öfwerläggningar under landtdagen warit, och det frisinnade syfte, hwaruti styrelsens hithörande förslager warit uppfattade, hafwa wisat den wäg, hwarpå wi bordt framgå för dessa wigtiga frågors ändamålsenliga lösning, och wi äro tacksamme härför, samt känna oss lyckliga såwäl för den tid som nu är som för den framtid, hwilken synes förestå det finska folket.

Wi nedlägga nu inför wår högsinte och ädle Kejsares och Storfurstes thron uttrycket af wår oföränderliga tacksamhet och oswikliga trohet samt gå att återtaga wåra dyra befattningar såsom det gudomliga ordets tjenare, fullt öfwertygade att arbetet för befästandet af kristlig tro och befrämjandet af kristligt lif inom wårt dyra fosterland, sannerligen är det arbete, som säkrast tryggar fäderneslandets framtid och derföre mest gläder dess ädle Storfurste, hwilken Gud alltid beskydde och wälsigne."

Teidän Ylhäisyytenne!
Sydämmet täynnänsä sywää kunnioitusta, rehellistä uskollisuutta ja harrasta kiitollisuutta, astuu Suomen Papissääty tänä päiwänä korkean ja sywästi rakastetun Keisarinsa ja Suuriruhtinansa waltio-istuimen eteen. Kallis muisto niistä isällisellä hywyydellä Suomen kansaa kohtaan täytetyistä sanoista, jotka Hänen Keisarillinen Majesteettinsa itse suosiollisesti lausui meille waltiopäiwiä awattaissa, ei muuta ole woinut, kuin täyttää sydämmemme hartaimmalla halulla, koettaa tehdä itsiämme sen korkean luottamuksen ansaitsewiksi, jolla Hänen Majesteettinsa silloin tahtoi kunnioittaa rakkaan isänmaamme edusmiehiä.

Waltiopäiwäin tutkittawina olleiden monilukuisten ja tärkeiden asiain sisältö on edellensä meille antanut yhtä monta uutta ja kieltämätöntä todistusta niistä suosiollisista ja walistuneista huolenpidoista, joita ei Hänen Majesteettinsa lakkaa omistamasta uskolliselle ja rakastetulle Suuriruhtinanmaallensa.

Rikoslakimme tarkastus, siinä löytywäin liian ankarain ja siis sekä Wapahtajan pyhään ja rakkaudesta rikkaasen oppiin, että meidän aikamme kristilliseen siwistykseen yhdistymättömäin rangaistusmääräysten poistamiseksi; hankkeet saada laitoksiamme yhteistä kansan siwistystä warten täydellisemmiksi; maamme kulkuneuwojen parantaminen; eräiden kuormain kewentäminen, jotka etenki owat haittana maanwiljelyksen edistymiselle; keinot maamme teollisuus- ja kauppaliikkeen tarpeelliseksi edistämiseksi: semmoisia owat enimmäksi osaksi keskustelu-aineemme olleet waltiopäiwillä, ja se wapaamielinen suunta, johon hallituksen tähän kuuluwat esitykset owat olleet tehtyinä, on osoittanut tien, jota meidän oli waeltaminen näiden tärkeiden asiain tarpeenmukaiseksi ratkaisemiseksi, ja me olemme kiitolliset tästä, sekä tunnemme onnellisia olewamme niin nyky-ajaksi kuin siksi tulewaksi ajaksi, joka näyttää Suomen kansaa odottawan.

Me laskemme nyt jalon ja ylewämielisen Keisarin ja Suuriruhtinamme waltio-istuimen eteen muuttumattoman kiitollisuutemme ja järkähtämättömän uskollisuutemme osoitteet, ja käymme jällensä kalleihin wirkoihimme Jumalan sanan palwelioina, lujasti siitä wakuutettuina, että työ kristillisen uskon wahwistamiseksi ja kristillisen elämän edistämiseksi kalliissa syntymämaassamme tosiansa on se työ, joka wakawimmasti turwaa isänmaan tulewaisuuden ja siis enimmän ilahuttaa sen jaloa Suuriruhtinasta, jota Jumala aina warjelkoon ja siunatkoon.
Pormestari Örn:
(Ruotsinkielinen teksti on julkaistu vain asetuskokoelman ruotsinkielisessä painoksessa).
"Högwälborne Herr Baron och Generalguwernör!
Då finska folket med enhällig glädje och tacksamhet emottog ben efterlängtade, nu afslutade landtdagen, förhöjdes fröjden och jublet genom wår högtälskade Storfurstes, Hans Kejserliga Majestäts höga närwaro, i det Hans Kejserliga Majestät behagade tillika med landets Ständer här nedkalla den Högstes wälsignelse öfwer detta wigtiga förehafwande och i egen hög person öppna landtbagen. Den allmänna glädjen, det högstämda jublet följdes dock i spåren af några farhågor för den närmast stundande tiden. Den politiska horisonten öfwer wår werldsdel war mörk och hotfull; krigets olyckor wisade sig på afstånd. Näst Försynens Nåd hafwa dock Hans Kejserliga Majestäts wishet och faderliga omtanke för sina talrika folks fredliga utweckling aflägsnat farhågan, skingrat oron. Under ostördt lugn hafwa wi, Finlands representanter, widtagit och fortsatt wåra öfwerläggningar.

Då antalet och den genomgripande wigten af de Ständerne förelagda ärenden gjorde den i grundlag bestämda tiden för deras sammanwaro otillräcklig, har Hans Kejserliga Majestät allernådigst behagat twenne gånger förunna Ständerne förlängning å denna tid och erforderligt rådrum för göromålens fullständiga afslutande. Dessa dyrbara wedermälen af Hans Kejserliga Majeståts huldhet och omwårdnad hafwe wi emottagit med djupaste undersåtliga wördnad och tacksamhet, - och Borgareståndet anhåller i underdånighet att nu få till Hans Kejserliga Majestäts thron frambära de warmaste uttryck af dessa känslor.

Målet för Borgareståndets sträfwande under den i dag afslutade landtdagen har städse warit att efter bästa insigt och förmåga befrämja Hans Kejserliga Majestäts Nådiga afsigter och det dyra fosterlandets wälfärd, - hwilka begge äro på det innerligaste med hwarandra förbundna.

Då wi nu gå att åtskiljas bedja wi ödmjukast att Eders Excellens behagade för Hans Kejserliga Majestät framställa Borgareståndets underdåniga försäkran om dess orubbliga trohet, tillgifwenhet och tacksamhet - äfwensom wåra innerliga önskningar för Hans Kejserliga Majeståts wälgång, hwartill wi af allt wårt hjerta nedkalla den Högste Gifwarens näd och wälsignelse."

Korkeasti-Wapaasukuinen Herra parooni ja Kenraali-Kuwernööri!

Kun Suomen kansa yksimielisellä ilolla ja kiitollisuudella wastaan otti ikäwöidyt, nyt päättyneet waltiopäiwät, yltyi ilo ja riemu suuremmaksi meidän korkeasti rakastetun Suuriruhtinamme, Hänen Keisarillisen Majesteettinsa korkean läsnä-olon kautta, Hänen Keisarillisen Majesteettinsa tahtoessa täällä maan Säätyjen kanssa yhdessä rukoilla Kaikkiwaltiaan siunausta tälle tärkeälle toimelle ja omassa korkeassa personassaan awata waltiopäiwät. Yleisen ilon, korkea-äänisen riemun jäljissä seurasi kuitenki muutamia pelwon säwäyksiä lähinnä tulewan ajan tähden. Meidän maailman-osamme waltiollinen näkö-ala oli pimeä ja uhkaawainen; sodan onnettomuudet näkyiwät kaukaa. Luojan kaitsewata armoa lähinnä owat kuitenki Hänen Keisarillisen Majesteettinsa wiisaus ja isällinen huolenpito monilukuisten kansojensa rauhallisesta edistymisestä karkoittanut pelwon, hajoittanut lewottomuuden. Häiritsemättömässä rauhassa olemme Me, Suomen edusmiehet, alkaneet ja pitkittäneet keskustelemuksemme.

Kun Säätyjen tutkittawaksi annettujen asiain paljous ja yltä-yleinen tärkeys teki heidän perustuslaissa määrätyn ko'ossaolo-aikansa riittämättömäksi, on Hänen Keisarillinen Majesteettinsa kaikkein armollisimmasti tahtonut kaksi kertaa suoda Säädyille pitennystä tälle ajalle ja tarpeellista tilapäätä töiden täydelliseen päättämiseen. Nämät kalliit todistukset Hänen Keisarillisen Majesteettinsa armaudesta ja huolenpidosta olemme me wastaan ottaneet syvimmällä alamaisella kunnioituksella ja kiitollisuudella, - ja Porwarisääty pyytää alamaisuudessa, nyt saada Hänen Keisarillisen Majesteettinsa waltio-istuimen eteen kantaa näiden tunteittensa lämpimimmät osoitukset.

Porwarisäädyn ahkeroitsemisten tarkoituksena näillä tänään päättyneillä Waltiopäiwillä on aina ollut, parhaimman ymmärryksen ja taidon jälkeen edistää Hänen Keisarillisen Majesteettinsa Armollisia aikomuksia ja kalliin isänmaan menestystä, - jotka molemmat owat läheisimmästi toisiinsa yhdistettyinä.

Nyt käydessämme erautumaan, pyydämme me nöyrimmästi, että Teidän Ylhäisyytenne tahtoisi Hänen Keisarilliselle Majesteetillensa esitellä Porwarisäädyn alamaisen wakuutuksen säädyn järkähtämättömästä uskollisuudesta, luottamuksesta ja kiitollisuudesta, - sekä myös meidän hartaat toiwotuksemme Hänen Keisarillisen Majesteettinsa menestykseksi, johon me kaikesta sydämmestämme rukoilemme Korkeimman Antajan armoa ja siunausta.

Talonpoika Mäki-Peska:
"Korkeasti Wapaasukuinen Suomen Kenraali-Kuwernööri!

Teidän korkean ylhäisyytenne kautta pyytää Suomen talonpoikainen sääty Hänen Majesteetillensa Keisarille, maamme Suuriruhtinalle, ilmoittaa seuraawat alamaiset tunteet ja sydämmelliset mieli-alansa.

Se miespolwi on Suomessa jo aikoja sitten mennyt multiin, joka meitä ennen käwi waltiopäiwillä, ja aiwan tottumattomana alkoi talonpojan sääty nämät waltiopäiwät. Niille monille ja tärkeille esityksille, jotka rakkahin Ruhtinas täällä on meidän eteemme asettanut, olemme kyllä kokeneet tunnollisesti ja parhaan ymmärryksemme jälkeen sillä muotoa wastata, että siitä olisi Jumalalle kunnia, Hallitsiallemme suosio ja isämaallemme onni ja menestys; mutta epäilemättä olemme monessa kohden olleet puuttuwaista, josta surumme olisi suuri, joll'emme woisi toiwoa, että sittenkuin Hänen Majesteettinsa Keisari nyt on maallemme antanut määrä-aikaiset waltiopäiwät, maamme edusmiehetkin paremmin tottuneina wasta sen tekewät, mitä me emme pystyneet tekemään.

Yhdessä asiassa rohkenemme kuitenkin jokaisen rinnalle astua. Wilpittömässä uskollisuudessa ja alamaisessa rakkaudessa korkeinta Hallitsiaansa kohtaan on Suomen yhteinen kansa aina wahwana pysynyt, ja siinä rakkaudessa ja uskollisuudessa ei nykyinenkään talonpojan sääty tahdo ketään edellensä laskea. Siitä olemme jo ennen näillä waltiopäiwillä Hänen Majesteettiansa wakuuttaneet, ja siitä pyydämme wielä nytkin tällä kalliilla eron hetkellä saada Häntä wakuuttaa.

Lakkaamaton rukouksemme on, että Jumalan suloisin rauha täällä ajassa ja suurin armonsa ijankaikkisuudessa ylenpaltisesti palkitkoon Hänen lempeytensä ja isällisen suosionsa meidän rakasta Suomenmaatamme kohtaan!"

Sittenkuin Maamarsalkki ja puhemiehet oliwat astuneet Kenraali-Kuwernöörin eteen, jätti Maamarsalkki Kenraali-Kuwernöörille "Suomen Suurruhtinakunnan Säätyin Päätöksen, tehty ja annettu yleisillä Waltiopäiwillä Helsingin kaupungissa, Huhtikuun 15 p. w. 1864", Ruotsin ja Suomen kielillä kirjoitettuna.

Kenraali-Kuwernööri luki sitten Hänen Majesteetiltansa Keisarilta Säädyille annetun, Korkeimmasti-omakätisesti allekirjoitetun puheen Wenäjän kielellä, näin kuuluwan:

"Представители Великаго Княжества Финляндскаго!

Открывъ настоящій Сеймъ въ минувшемъ Сентябрѣ, Я предполагалъ, что вы окончите всѣ предстоявшія вамъ занятія въ болѣе короткій срокъ. Впрочемъ пріобрѣтенная вашими усиленными и продолжительными трудами опытность въ веденіи Сеймовыхъ дѣлъ, Я надѣюсь, значительно облегчитъ занятія будущихъ Сеймовъ.

Благодарю васъ за неоднократно выраженныя вами отъ лица финскаго народа чувства вѣрности и преданности ко МНѢ, но не могу не сожалѣть о томъ, что нѣкоторыя пренія Сейма подали поводъ къ недоразумѣніямъ касательно отношеній Великаго Княжества къ Россійской Имперіи.

Въ неразрывномъ своемъ соединеніи съ Россіею Финляндія ненарушимо сохранила предоставленныя ей права и подъ сѣнію своихъ законовъ продолжаетъ пользоваться всѣми нравственными и вещественными выгодами, представляемыми ей могуществомъ Имперіи. Россія открываетъ жителямъ Финляндіи обширное и безпрепятственное поприще торговли и промышленности, а благодушный русскій народъ не разъ, когда тяжелыя испытанія посѣщали вашъ край, доказывалъ свое братское участіе и дѣятельную помощь. Слѣдовательно ясное пониманіе истинныхъ пользъ Финляндіи должно склонять васъ къ упроченію, а отнюдь не къ ослабленію той тѣсной связи съ Россіею, которая служитъ неизмѣннымъ ручательствомъ благосостоянію вашей родины.

Намѣреваясь, какъ Я уже предъ симъ вамъ заявилъ, вновь созвать Земскіе Чины чрезъ три года, Я объявляю нынѣшній Сеймъ закрытымъ и поручая васъ покровительству Всевышняго, Пребываю къ вамъ и ко всему фиискому народу Императорскою Милостію Нашею благосклонный.

АЛЕКСАНДРЪ."

Tämän Armollisen puheen luki myös, waltio-istuimen portaiden juuressa, Senaatin Talous-Osaston Jäsen, Senaatori Knut Furuhielm ruotsalaisessa ja suomalaisessa käännöksessä, jotka, toinen toisensa jälkeen, kuuluwat seuraawaisesti:

"Representanter för Storfurstendömet Finland!

Då Jag i September månad sistlidne år öppnade denna landtdag, hyste Jag den förmodan, att alla de å Eder ankommande göromål skulle inom kortare tid hinna afslutas. Den genom Edra ansträngande och långwariga arbeten wunna större wana wid landtdagsförhandlingar skall dock, hoppas Jag, i wäsendtlig mån underlätta göromålen wid framdeles inträffande landtdagar.

Jag tackar Eder för Edra wid särskilda tillfällen å det finska folkets wägnar uttalade känslor af trohet och tillgifwenhet för Mig, men Jag kan tillika ej undgå att beklaga, det några förhandlingar wid landtdagen gifwit anledning till missförstånd rörande Storfurstendömets förhållande till det ryska Kejsaredömet.

Under sin oskiljaktiga förening med Ryssland har Finland bibehållit sina tillförsäkrade rättigheter okränkte samt åtnjuter fortfarande, under sina lagars skydd, alla de andliga och materiela fördelar, hwartill Kejsaredömets makt lemnar utwäg. Ryssland öppnar för Finlands inbyggare ett widsträckt och fritt fält för handel och industri, och det wälsinnade ryska folket har mer än engång, då Edert fädernesland warit hemsökt af hårda pröfningar, wisat prof på broderligt deltagande och werksamt bistånd. Följaktligen bör en klar insigt af Finlands sanna wäl förmå Eder att söka befästa, men ingalunda förswaga det nära sambandet med Ryssland, hwilket utgör en säker borgen för Edert fosterlands wälgång.

Enligt hwad Jag redan härförinnan inför Eder yttrat, har Jag för afsigt att efter tre år ånyo sammankalla Finlands Ständer; och jemte det Jag härmedelst förklarar landtdagen wara afslutad, anbefaller Jag Eder i den Högstes beskydd samt förblifwer Eder och hela det finska folket med Kejserlig ynnest wälbewågen.

ALEXANDER".

"Suomen Suuriruhtinanmaan Edusmiehet!

Kuin Minä Syyskuussa mennyttä wuotta awasin nämät waltiopäiwät, luulin Minä että woisitte lopettaa kaikki tehtäwänne lyhemmässä ajassa. Se suurempi tottumus waltiopaiwä-toimituksiin, johon on päästy Teidän ahkerain ja pitkällisten töittenne kautta, on kuitenki, toiwoni mukaan, suuresti huojentawa toimia wasta tulewilla waltiopäiwillä.

Minä kiitän Teitä niistä uskollisuuden ja rakkauden tunteista Minua kohtaan, joita Suomen kansan puolesta olette erinäisissä tiloissa lausuneet, mutta samalla en woi olla siitä walittamatta, että muutamat keskustukset waltiopäiwillä owat saattaneet wäärään käsitykseen siitä suhdasta, jossa Suuriruhtinanmaa on Wenäjän Keisarikuntaan.

Eriämättömässä yhdistyksessään Wenäjan kanssa on Suomi saanut sortamattomina pitää sille wakuutetut oikeutensa ja nautitsee yhtenään, lakiensa turwassa, kaikki ne hengelliset ja waralliset edut, joihin Keisarikunnan woimallisuus antaa mahdollisuuden. Wenäjä awaa Suomen asukkaille awaran ja wapaan kaupankäynti- ja teollisuus-alan, ja hyväntahtoinen Wenäjän kansa on jo useammasti silloin, kuin kowat koettelemukset owat Teidän isämaatanne kohdanneet, osoittanut weljellistä tunnollisuutta ja toimellista apua. Selwä käsitys Suomen totisesta hywästä pitää sitä waatiman Teitä lujemmaksi tekemään, etkä suinkaan heikontamaan sitä läheistä yhteyttä Wenäjän kanssa, joka on warmana takauksena Teidän isämaanne menestykselle.

Niinkuin jo tätä ennen Teidän edessänne olen lausunut, on Minulla aikomus kolmen wuoden jälkeen uudellensa kokoon kutsua Suomenmaan Säädyt; ja sen ohessa kuin Minä tämän kautta julistan waltiopäiwät päättyneiksi, jätän Minä Teidät Kaikkiwaltiaan huomaan ja pysyn Teitä ja koko Suomen kansaa kohtaan Keisarillisella lemmellä hywin suosiollisena.

ALEKSANDER."

Kuin Kenraali-Kuwernööri tämän jälkeen, Keisarillisen Senaatin Wara-Esimiehen ja Jäsenten ynnä Prokuraatorin edeltä astuessa, sekä muuten seurueensa häntä saattaessa, kello yksi meni Waltiosalista, korottiwat Säädyt hilpeitä eläköön-huutoja; jonka jälkeen Säädyt erausiwat.

Kaikkein-armollisimman määräyksen mukaan:
J. Snellman.


Sähköinen muoto: Pauli Kruhse 2004.

Suomen Suuriruhtinakunnan Säätyin Päätös, tehty ja annettu yleisillä Waltiopäiwillä Helsingin kaupungissa, Huhtikuun 15 p. w. 1864.

Pöytäkirja, pidetty Suomen Suuriruhtinanmaan toisia yleisiä Waltiopäiwiä awattaessa, Waltiosalissa Keisarillisessa Linnassa Helsingissä, Syyskuun 18 päiwänä 1863.

Takaisin historiasivuille.