TILL HANS MAJESTÄT NIKOLAI II, KEJSARE ÖFVER RYSSLAND OCH STORFURSTE TILL FINLAND

Vi undertecknade, som med lifligaste förhoppningar berörts af de upphöjda tänkesätt, hvilka ledt Eders Kejserliga Majestät vid utfärdandet af det reskript, som föranledt fredskonferensen i Haag, hafva dock icke kunnat undgå att taga del i de djupa bekymmer, hvilka för närvarande i vida ktetsar öfver hela verlden sprida oro med anledning af en fråga, som står i allra närmaste sammanhang med de rättens och rättfärdighetens principer, hvilka Eders Kejserliga Majestär själf behagat angifva såsom grundvalen för staternas säkerhet och folkens välfärd.

Djupt rörda hafva vi läst den petition, genom hvilken mer än en half million finska män och kvinnor till Eders Kejserliga Majestät hafva riktat en högtidlig vädjan rörande upprätthållandet i full kraft af de rättigheter och privilegier, hvilka för evärdelig tid stadfästes af Hans Majestär Kejsar Alexander I vid Borgå Landtdag och därefter ytterligare bekräftats genom de mest högtidliga akter af samtlige Hans Efterträdare.

Detta finska folk, som sedan århundraden med outtröttligt tålamod brutit sin mark i en karg natur, och som under hägnet af upplysta Monarker med aldrig sviktande plikttrohet och med beundransvärd viljekraft inom sina gränser rest en odling, hvilken vi alla lärt att älska och akta, kan icke annat än omfattas af hela det bildade Europas uppriktiga och broderliga medkänsla.

Det är visserligen första gången, som representanter för olika områden inom den högre kulturen, män från vidt skilda folk och länder på detta sätt och i en fråga af denna art vända sig till en mäktig herrskare, men just Eders Kejserliga Majestäts sannt människoälskande uppfattning af freden och rättvisan har förlänat oss mod till detta handlingssätt.

Vi våga alltså i djupaste ödmjukhet anhålla, att Eders Kejserliga Majestät i nåder täcktes lyssna till de varma böner, som nu från hvarje Finlands hem riktas till detta lands höge Monark, samt villfara den högtidliga vädjan, som Eders Kejserliga Majestäts trogna finska folk framställt i ofvan nämnda underdåniga petition.

Tillbaka.