Censur-Comitén.

(Helsingfors.)

Ordförande: Hr Pehr Törnqvist. Stats-Råd, Allmän Referendarie-Secreterare i Kejserl. Senaten.

Ledamöter:
Hr Johan Magnus af Tengström. Philos. och Medicinæ Doctor, Professor, Inspector Musei och Adjoint vid Kejserl. Alexanders-Universitetet.
Hr Fredric Granbom. Collegii-Assessor, Lector och Vice Cancellers-Secreterare vid Kejserliga Alexanders-Universitetet.
Hr Sven Johan Backman. Philos. Doctor, Förste Amanuens vid Kejserliga Alexanders-Universitetets Bibliothek.
Hr Henric Widenius. Protocolls-Secreterare, Cancellist i Kejserl. Senaten, Philos. Doctor, J.U. Candidat
Secreterare: Hr Gustaf Adolf Uhlenius. Philos. Doctor, Förste Amanuens vid Kejserl. Alexanders-Universitetets Consistorium.

Copister:
Hr Carl Uhrveder. F.d. Academie-Fogde.
Hr Hugo Schauman. Kammarskrifvare i Kejserl. Senaten för Finland.

Särskilde Censorer:
I Åbo: Hr Henric Heikel. Philos. Magister, Lector vid Gymnasium i Åbo.
I Wiborg: Hr Johan Thesleff. Collegii-Råd.
I Wasa: Hr Carl Johan Boy. Philos. Doctor, Vice Advocat-Fiscal uti Kejserl. Hof-Rätten i Wasa.
I Uleåborg: Hr Johan Simon Appelgren. Collega Inferior vid Trivial-Skolan i Uleåborgs Stad.
I Borgå: Hr August Lindfors. Philos. Magister, Adjoint vid Gymnasium i Borgå.
Tillbaka till innehållsförteckning.