FINLANDS STATS-CALENDER FÖR SKOTT-ÅRET 1840

Innehållsförteckning/
sisällysluettelo:

(Uppsatt särskilt för HTML-versionen/Laadittu erityisesti HTML-versiota varten. I ursprunglig sidoordning/Alkuperäisessä sivujärjestyksessä.)
Painettuun kalenteriin verrattuna seuraavat osat on jätetty pois/I jämförelse med den tryckta kalendern har följande delar utelämnats: