Landshöfdingar med Lands-Cancellier och Contoir m. m.

Åbo och Björneborgs Län med Åland.

(Åbo.)

Landshöfding, Herr Baron Knut von Troil,
verkelig Kammarherre hos Hans Kejserl. Maj:t, Ledamot i Kejserl. Regerings Conseilen, Riddare af Kejserl. St. Annæ Ordens Första Class och Kongl. Svenska Svärds Orden.
Secreterare, Hr And. Joh. Heurlin, Lagman.
Kamererare, vacant.
Räntmästare, Hr Joh. Gust. Winter.
Vice Lands Secreterare, Hr J.J. Grönblad, vice Häradshöfding.
Vice Lands Kamererare vacant.
Magazins-Förvaltare, Hr F. W. Tillman, Assessor.
Läne-Bokhållare, vacant.
Cancellist, Hr C. E. Strandberg.
Contoirist, Hr C. F. Holmberg.
Lands Fiscal: Hr Carl Gust. Laurén.
Hr Henr. Gudmund Reinholm.

Regements-Skrifvare.

Hr Daniel Ithimæus, Fält-Kamererare. (f. d. Åbo Läns Regemente.)
Hr Carl Rosendal. (f. d. Björneborgs Regemente.)
Hr N. G. Holmberg, Vice Regements-Skrifvare. (Adelsfanan.)

Krono-Fogdar.

Hr Israël Wallin, Fältkamererare, (Åland.)
Hr Gust. Berndt Sahlberg, Assessor, (Wemo.)
Hr Eric Joh. Backmansson, Assessor, (Wirmo.)
Hr Johan Hedman, Assessor, (Pikie.)
Hr Jacob Christ. Sevon, (Haliko.)
Hr Eric Joh. Taxell, Assessor, (Nedre Satagunda.)
Hr A. G. Rosendal, vice Lands-Secreterare, (Öfre Satagunda Öfredels.)
Hr Johan Fredr. Sanmark, Assessor, (Öfre Satagunda Nedredels.)
Hr Eric Holmström, Vice Lands-Kamererare. (Masku.)

Härads-Skrifvare.

Hr Anton Grönlund, (Wemo.)
Hr Carl M. Boerman, (Wirmo.)
Hr C. C. Grönlund, v. Häradsskrifvare, (Masku.)
Hr Christ. Tillman, (Pikie.)
Hr Eric Wasz, (Haliko.)
Hr A. F. Laurin, (Nedre Satagunda.)
Hr Jacob Tallgren, (Öfre Satagunda Öfredels.)
Hr Thomas Sandbäck, (Öfre Satagunda Nedredels.)
Hr Wilhelm Dahlén, (Åland.)

Hospitals Syssloman.

Hr. H. J. Holmberg, (Själö.)

Jägeri Staten.

Hr P. G. Bodén, Öfver-Jägmästare, (Åbo.)
Heideridare, Hr Carl Fogelholm, Jägmästare, (Åland.)

Nylands och Tavastehus Län. (Tavastehus.)

Landshöfding, Hr Gustaf Fredr. Stjernwall,
Riddare af Kongl. Svenska Svärds Orden.
Lands-Secreterare, Hr Daniel Levander, Lagman.
Lands-Kamererare, Hr Henr. Christ. Nordensvan, Kammar-Råd,
Ledamot i Kejserl. Regerings-Conseilen, Riddare af Kejserl St. Wladimirs Ordens Fjerde Class.
Räntmästare, Hr Jacob G. Cygnæus, Assessor.
Vice Secreterare, Hr Bengt D. Krook, Assessor.
Vice Kamererare, Hr Joh. Gabr. Martin.
Hr Magn. Gust. Florin.
Läne-Bokhållare, Hr Carl Joh. Nordberg.
Cancellister: Hr Axel Gust. Lilius, vice Lands-Secreterare.
Hr Gust. Ad. Stephanius.
Hr Gust. Ad. Grenfors.
Contoirist, Hr Fab. Fredr. Floor.
Lands-Fiscal, Hr Gust. Joh. Bærman.
Translator för Ryska Språket, Hr Gustaf von Knorring, Lieutenant.

Magazins-Förvaltare.

Vacant. (Helsingfors.)
Hr Gustaf Magnus Florin, Krigs-Commissarie, (Tavastehus.)

Regements-Skrifvare.

Hr Joh. Agricola, Fält-Kamererare. (f. d. Nylands Infanteri Regemente.)
Hr Joh. Lannér, tjenstfri. (f. d. Nylands Dragoner.)
Hr Carl Joh. Lannér, vice Regements-Skrifvare, Fält-Kamererare.
Hr Henr. Joh. Grönros, Fält-Kamererare, tjenstfri, (f. d. Tavastehus Infant. Regemente.)
Hr Jacon Andersin, vice Regements-Skrifvare.

Krono-Fogdar.

Hr Johan Antman, (Borgå.)
Hr Fredr. Sandberg, Assessor, (Raseborgs Östra.)
Hr Henr. Bæckström, Assessor, (Raseborgs Wästra.)
Hr Jöran Fredric Winter, vice Häradshöfding, (Öfre Hollola.)
Hr Henric Joh. Stephanius, vice Lands-Secreterare, (Nedre Hollola.)
Hr Carl Johan Helsingius, (Öfre Sääxmäki.)
Hr Reinh. Holmberg, (Nedre Sääxmäki.)
Hr Carl Ad. Maexmontan, vice Häradshöfding, (Satakunda.)

Härads-Skrifvare.

Hr Ephraim Rydman, (Borgå.)
Hr H. J. Ekholm. (Raseborgs Östra.)
Hr Gustaf Ad. Linderoos, (Raseborgs Wästra.)
Hr Gustaf Bohm. (Öfre Hollola.)
Hr M. A. Nylund, (Nedre Hollola.)
Hr And. Joh. Favorin, (Öfre Sääxmäki.)
Hr Jac. J. Helsingius, (Nedre Sääxmäki.)
Hr Gustaf Ekmark, (Satakunda.)

Kymmenegårds Län. (Heinola.)

Landshöfding, Hr Fredric Adolph Jägerhorn,
Riddare af Kejserl. St. Annæ Ordens Första Class och af Kongl. Svenska Svärds Orden.
Secreterare, Hr Petter Ad. M. Högström.
Kamererare, Hr Carl Fredr. Gylling,
Kammar-Råd och Riddare af Kejserl. St. Wladimirs Ordens Fjerde Class.
Räntmästare, Hr Adolph Pose, Kgl. Räntmästare.
Vice Secreterare, Vacant.
Vice Kamererare, Hr A. H. Gylling.
Läne-Bokhållare, Hr C. G. Ringbom.
Cancellister: Hr G. Björcklund, vice Lands-Secreterare.
Hr Fredric Morberg.
Hr G. Nordanwehr, vice Härads-Skrifvare.
Contoirister : Hr M. Sahlan, vice Auditeur.
Hr L. F. Kuhlström.
Translator för Ryska Språket, Hr Fredric von Knorring.
Lands-Fiscaler: Hr G. C. Löthman, Lieutenant.
Hr G. A. Lyhr.
Krigsmanshus-Bokhållare, Hr Israël Göhle.

Regements-Skrifvare.

Hr A. J. Berner, f.d. Carelska Dragone Corpsen.)
Hr A. J. Nomell, Fältkamererare, (f. d. Nylands Jägare Bataillon.)

Krono-Fogdar.

Hr Daniel Walle, Assessor, (Kymene.)
Hr Bengt Krook, (Öfre Hollola.)
Hr Aug. Andersin, (Savolax Öfredels.)
Hr Sam. Schele, (Savolax Nedredels.)

Härads-Skrifvare.

Hr Lorenz Gustaf Meijer, (Kymene.)
Hr Johan Stenmarck, (Öfre Hollola.)
Hr Henric Weckman, (Savolax Öfredels.)
Hr Carl Johan Krook, (Savolax Nedredels.)

Magazins-Förvaltare.

Hr A. J. Florin, Rådman, (Borgå.)
Hr C. A. Broberger, Öfverste-Lieutenant

och Riddare af Kongl. Svenska Svärds Orden, (Lovisa.)
Hr J. U. Gylling, Fält-Kamererare, (Heinola.)
Hr Casper Carlborg, Tull-Inspektor, (St. Mickel.)
Lazaretts Sysslomanns-Tjänsten, Vacant.

Savolax och Karelens Län. (Kuopio.)

Landshöfding, Hr Gustaf Aminoff,
Riddare af Kongl. Svenska Svärds Ordens Stora Kors.
Secreterare, Hr Georg Borgström.
Kamererare, Hr Gustaf Fredr. Kepplerus.
Vice Lands-Secreterare[,] Hr Joh. Ludvig Cederwald.
Vice Lands-Kamererare, Hr Gabriel Heinricius, vice Häradshöfding.
Landt-Räntmästare, Hr Emanuel Jurvelin.
Läne-Bokhållare, Hr Lars Setterstrand, Fält-Revisor.
Cancellist, Hr Gust. Wilh. Aminoff.
Contorist, Hr Joh. Pett. Rungrén, Stads-Casseur.

Regements-Skrifvare.

Hr Sam. Antell, (f. d. Savolax Infant. Regemente.)

Krono-Fogdar.

Hr Carl Gabr. Forstén, (Öfre Savolax.)
Hr Nils Henr. Krogerus, Oeconomie Directeur, (Nedre Savolax.)
Hr Anders Wilh. Floman, (Karelens Öfre.)
Hr Gabr. Gabrielsson Wallenius, Krigs Collegii Kamererare, (Karelens Nedre.)

Härads-Skrifvare.

Hr Anders Rudbäck, (Öfre Savolax.)
Hr Zachr. Cajander, (Nedre Savolax.)
Hr Axel Argillander, (Karelens Öfre.)
Hr Johan Renheim, (Karelens Nedre.)

Magazins-Förvaltare.

Hr Gustaf Gustafsson Salonius, (Kuopio)
Vacant, (Joensu.)

Ord[s]ningsman i Kuopio.

Hr Isaac Sjöberg, Post-Inspector.

Wasa Län. (Wasa.)

Landshöfding, Hr Baron Carl de Carnall,
Riddare af Kejserl. St. Annæ Ordens Första Class.
Secreterare, Hr Henric Fleege, Lagman,
Riddare af Kejserl. St. Annæ Ordens Andra Class.
Kamererare, Hr Johan Silfverberg,
Riddare af Kejserl. St. Wladimirs Ordens Fjerde Class.
Vice Lands-Secreterare, Hr J. F. Clàsen, Lagman.
Vice Lands-Kamererare, Hr Joh. Silfverberg.
Räntmästare, Hr David Widén, Directeur.
Läne-Bokhållare, Hr Matth. Kullwik.
Translator i Ryska Språket, Hr G. F. von Tunzellman, Capitaine.
Cancellist, Hr Carl Sadelin, vice Lands-Secreterare.
Contoirs-Skrifvare, Hr Fredric Hellström, vice Lands-Fiscal.
Lands-Fiscaler: Hr I. Inberg.
Hr B. W. Aspegren, Fändrik.

Krono Fogdar.

Hr Fredr. Basilier, Fält-Kamererare, (Korsholms Norra Fögderi.)
Hr Carl Basilier, Assessor, (Korsholms Medledels.)
Hr Jacob Peuron. (Korsholms Södra.)
Hr Carl Henr. Limatius, (Korsholms Östra.)

Härads-Skrifvare.

Hr Gabriel Palmquist, (Korsholms Norra.)
Hr Lars Basilier, Lieutenant, (Korsholms Medledels.)
Hr Adolph Sterner, (Korsholms Södra.)
Hr Johan Larich, (Korsholms Östra.)

Uleåborgs och Kajana Län. (Uleåborg.)

Landshöfding, Hr Carl Ehrenstolpe,
Riddare af Kejserl. St. Annæ Ordens Första Class.
Secreterare, Hr Jacob Snellman.
Kamererare, Hr Erik Tulindberg,
Ledamot af Kejserl. Regerings Conseilen i Finland, Kammar-Råd, Riddare af Kejserl. St. Wladimirs Ordens Fjerde Class.
Vice Lands-Secreterare, Hr Adolph Fredr. Westman, vice Häradshöfding.
Tjenstförrättande Lands-Kamererare: Hr Lars Uhlbrandt, Andre Läne-Landtmätare.
Hr Herman Joseph Hällström, Fält-Kamererare.
Landt-Räntemästare, Hr Gustaf Bergbom, Kongl. Räntemästare.
Läne-Bokhållare, Hr Johan Herman Enbom, vice Lands-Kamererare.
Lands-Cancellist, Hr Gustaf Adolph Lund.
Lands-Contoirist, Hr Fredric Gustaf Långhjelm.
Magazins-Förvaltare, Hr Eric Wilh. Liljequist, Krono-Fogde.
Lands-Fiscal, Hr Adolph Lithovius.
Hr Alexander Schroderus.
Vice Fiscal, Hr Olof Wallin.

Krono-Fogdar.

Hr Daniel Elfving, (Kajana.)
Hr Carl Eric Nordberg, Assessor, (Kemi.)
Hr Eric Wilhelm Liljequist, Magazins-Förvaltare, (Uleå.)
Hr Gabriel Bergbom, Assessor, (Salo.)
Hr Jacob Heickell, (Torneå.)

Härads-Skrifvare.

Hr Bengt Eric Maskulin, Fält-Kamererare, (Kajana.)
Hr Nils Sarelius, (Kemi.)
Hr Fredric Ottelin, (Uleå.)
Hr Johan Levon, (Salo.)
Hr Petter Bernhard Wåhlberg, (Torneå.)


Tillbaka till innehållsförteckning.