Työväen Vallankumouksellisen Keskusneuvoston Tiedonantolehti N:o 1 14.11.1917:

Työwäki taisteluun leiwän
ja oikeuden puolesta!

Pyörät seisomaan!

Kesästä asti on Suomen porwaristo walmistanut wastawallankumousta. Wenäjän porwarillisen hallituksen awulla he hommasiwat eduskunnan hajottamista, eduskunnan, joka ensimäisen kerran Suomen historiassa oli ottanut päämääräkseen ajaa työtätekewän kansan etua. Häpeämättömästi ne ilkkuiwat, kun Wenäjän hallitusherrat wäkiwallalla estiwät eduskunnan kokoontumasta. Noin menetellen toiwoiwat porwarit woiwansa tehdä mitättömiksi ne työwäelle tärkeät uudistukset, jotka eduskunta sosialidemokratien ehdotuksesta oli päättänyt.

Eikä sillä hywä. Waan kun uusi, laittomalla tawalla aikaansaatu eduskunta kokoontui, koettiwat porwarit sen awulla, wastoin laillisen eduskunnan päätöstä, kaapata korkeimman wallan käsiinsä, woidakseen wastaisuudessakin entistä warmemmin wastustaa työwäen waatimuksia ja kansanwaltaista wapautta.

Samalla on työwäen nälkä ja kurjuus kiristetty äärimmilleen. Elintarweasia on hoidettu keinottelijain ja kapitalistien etujen mukaan ja siten lisätty puutetta ja kurjuutta sekä ärsytetty ja kiusattu työwäkeä nälällä.

Työwäen keskusjärjestöt ja sen eduskuntaryhmä ryhtyiwät tarmokkaasti toimenpiteisiin työwäen nälkäkuolemasta pelastamiseksi ja sen waatimusten perille wiemiseksi. Mutta niin hywin hallituksen kuin eduskunnan porwarillisen enemmistön puolelta kohtasiwat nämä waatimukset mieletöntä wastarintaa.

Nyt on työwäen kärsiwällisyyden mitta täyttynyt. Kun sen edustajain ja keskusjärjestöjen ponnistukset eiwät ole woineet taiwuttaa porwaristoa myönnytyksiin, on työläisten itse pakko puhua semmoisella kielellä, jota porwariston on ymmärrettäwä. Porwaristo on tukkinut työwäeltä tawalliset taistelutiet. Se on pakottanut työwäen joukkotoiminnan tielle. Sillä tiellä eteenpäin leipää ja oikeutta waatimaan!

Wiime yönä klo 12 alkoi työwäen suurlakko useissa paikoin maatamme.

Lakkowaatimuksemme owat:

Ylewä on taistelumme päämäärä. Tarmokkaasti ja wakawasti on sitä käytäwä. Se taistelu waatii ehdotonta kuria ja järjestystä. Se woi myöskin waatia kestäwäisyyttä ja uhrauksiakin. Seisokoon jokainen uskollisesti paikallaan riwissä noudattaen ainoastaan järjestäytyneen työwäen hywäksymää toimintatapaa ja järjestöjen tekemiä päätöksiä.

Porwaristo tietäköön, että nyt on Suomen työwäki sanansa sanonut ja noussut kaikella woimallaan walloittamaan täydet takeet elinehtojensa ja kansanwallan turwaksi. Kansan wihollisten on nyt taiwuttawa, sillä muuten lankeaa heidän päälleen sorretun kansan kaikki waltawa wiha ja woima. Suomen työwäenluokka on liikkeelle lähtenyt ja se tulee käymään ylewän taistelunsa loppuun asti.
Venäjän Suomessa olleen sotaväen divisioonankomentajan, toukokuussa 1917 bolshevikkien kannattajaksi siirtyneen eversti Mihail Svetshnikovin selonteko (1923) venäläisen sotaväen roolista yleislakossa ja sen jälkeen. Pietarin Kansankomissaarien neuvosto nimitti hänet tammikuun 1918 alusta koko Suomessa olevan venäläisen varuskunnan ylipäälliköksi.

Paluu vv. 1917-18 hakemistoon. Paluu historiasivuille.