no-pyccku

Salainen.
Luonnos.

ASIAKIRJA SUOMEN EHDOTTOMASTA ANTAUTUMISESTA


    Suomen Hallitus ja Ylin Sotilasjohto tunnustaen Suomen sotavoimien täydellisen häviön sodassa SNTL:oa vastaan, ilmoittavat Suomen ehdottoman antautumisen ja pyytävät sotatoimien lopettamista. Tästä lähtökohdasta SNTL:n hallitus myöntyy asettamaan ehdot, joilla se on valmis pysäyttämään sotatoimet Suomea vastaan, kun kerran Suomen Hallitus ja Ylin Sotilasjohto hyväksyy täysin Neuvostoliiton vaatimukset ja sitoutuu olemaan estämättä Yhdistyneiden Kansakuntien sotatoimia Saksaa ja muita akselivaltoja vastaan.

    Edelläolevan perusteella Neuvostoliiton Sotavoimien Ylimmän johdon edustajat toisaalta ja Suomen hallituksen ja Ylimmän Sotilasjohdon edustajat toisaalta, asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet allaolevan asiakirjan Suomen ehdottomasta antautumisesta:


I. Sotilaalliset artiklat
A. Yleiset sotaa koskevat artiklat.
 
    1. Suomen maa-, meri- ja ilmavoimat, missä ne nyt ovatkin, antautuvat ehdoitta juuri tällä hetkellä.

    2. Suomen Hallitus ja Ylin Sotilasjohto lakkaavat ... tunnin kuluessa tämän asiakirjan allekirjoittamisesta kaikista sotatoimista Yhdistyneitä Kansakuntia vastaan maalla, merellä ja ilmassa kaikilla sotanäyttämöillä.

    3. Suomen Hallitus ja Ylin Sotilasjohto luovuttaa Neuvostosotilasjohdolle välittömästi täydelliset tiedot Suomen kaikkien maa-, ilma- ja merivoimien sijainnista, kokoonpanosta ja aseistuksesta kaikkialla, missä ne sijaitsevatkin, kuten myös sen Suomen alueella olevien liittolaisten tai Suomen sotajoukkojen kanssa yhteistoiminnassa olevien joukkojen näistä tiedoista.

    4. Suomen Ylin Sotilasjohto toimittaa Neuvostosotilasjohdolle täydelliset tiedot kaikista Suomen asevoimien ja sen liittolaisten asettamista miinoista, miinakentistä ja kaikista muista liikkumisen esteistä, olivatpa ne missä tahansa, erityisesti miinakentissä Itämerellä ja Barentsin merellä, Laatokalla ja Äänisjärvellä ja muissa vesistöissä.

    Miinanraivauksen ja esteiden poiston tekevät Suomen sota- ja laivastovoimat Neuvostosotilasjohdon valvonnassa, sen määräämässä järjestyksessä ja ajankohtina.

    5. Suomen Hallitus ja Ylin Sotilasjohto ryhtyvät tämän asiakirjan voimaantullessa toimiin kaikilla muilla rintamilla toimivien Suomen sotavoimien vetämiseksi Suomeen ja riisumiseksi aseista.

    6. Saksan Suomen alueella toimivat sotatoimiyhtymät ja yksiköt riisutaan välittömästi aseista ja internoidaan ja näiden joukkojen päällystö sekä saksalaisten esikuntien koko henkilöstö pidätetään.

    Suomen Hallitus ja Ylin Sotilasjohto antavat kaiken avun Neuvostosotilasjohdolle näiden armeijoiden riisumiseksi aseista. Tämän avun mahdollistamiseksi, Neuvostosotilasjohdon pyynnöstä, Suomen puolustusvoimat auttavat saksalaisten joukkojen aseistariisunnan toteuttamisessa.

    Saksan Ylimmän Sotilasjohdon edustajat Suomen armeijan päämajan ja rintama- ja selustayksiköiden esikunnissa pidätetään välittömästi ja luovutetaan Neuvostosotilasjohdolle.

    Suomen Hallitus ja Ylin Sotilasjohto kieltävät Saksan joukkojen kuljetuksen Suomen läpi samoin kuin aseiden, huoltotarpeiden ja muun materiaalin kuljetuksen Saksan joukoille ja niiden toimittamisen paikallisista varastoista.

    7. Suomen Ylin Sotilasjohto panee toimeen Suomen kaikkien maa-, ilma- ja merivoimien aseistariisunnan Neuvostosotilasjohdon ohjeiden, ehtojen ja aikataulujen mukaisesti sen valvonnan alaisena.

    8. Käsillä olevan asiakirjan allekirjoittamishetkestä ja ennen Neuvostosotilasjohdon valvonnan perustamista kaikki tietoliikenne Suomessa (artikla 48), kaikki radiolähetykset Suomen alueella on kielletty ja lennätin-. puhelin- ja radioliikenneyhteydet toisiin maihin on katkaistu.

    9. Suomen Hallitus ja Ylin Sotilasjohto turvaavat SNTL:n joukkojen siirron Suomen alueella junilla ja muillakin kulkuneuvoilla ja tarpeellisen huollon hankinnan.

    10. Varmistaakseen antautumisehtojen toteuttamisen ja suojatakseen SNTL:n edut Neuvostosotilasjohto voi asevoimillaan miehittää, harkintansa mukaan, koko Suomen alueen tai osan siitä, sen satamat ja myös Ahvenanmaan saariston ja Suomenlahden saaret.

    Miehitetyillä Suomen alueilla SNTL:llä on kaikki miehitysvallan oikeudet. Neuvostosotilasjohto julkaisee kaikki asiaankuuluvat ohjeet ja määräykset. Suomen Hallitus ja Suomen kansa tukee kaikin mahdollisin keinoin näiden määräysten ja ohjeiden toimeenpanoa. Tämän toteuttamiseksi Suomen Hallitus määrää kaikki keskus- ja paikallishallinnon laitokset, oikeus- ja julkishallinnon yhteisöt ja kaikki virkamiehet pysymään virassaan ja ehdottomasti noudattamaan määräyksiään ja toimittamaan huolellisesti tehtävänsä siihen saakka, kunnes ne saavat ohjeet Neuvostoliiton sotilasjohdolta.

    11. Miehitetyillä Suomen alueilla Neuvostosotilasjohto vastaa yleisen järjestyksen ja rauhan ylläpidosta. Miehittämättömillä Suomen alueilla tämä vastuu on asetettu Suomen Hallitukselle.

    12. Suomen Hallitus sitoutuu toteuttamaan sellaiset lakisääteiset ja muut toimenpiteet, jotka Neuvostosotilasjohto katsoo tarpeellisiksi tämän asiakirjan ehtojen toteuttamiselle.

    13. Suomen Hallitus vastaa kaikista miehitykseen liittyvistä kustannuksista.

B. Suomen maa- ja ilmasotavoimat.


    14. Aseistariisuttujen Suomen maavoimien tulee pysytellä niissä asemapaikoissaan tai kasarmeissa, joissa ne olivat tämän asiakirjan allekirjoitushetkellä, siihen saakka kun ne saavat Neuvostosotilasjohdon ohjeet niiden siirrosta, demobilisaatiosta tai muusta tehtävästä.

    15. Suomen Hallitus ja Ylin Sotilasjohto luovuttavat Neuvostosotilasjohdon pyynnöstä viimeksi mainitulle ilmoitetussa ajassa ja ilmoitetulla tavalla kaikki jalkaväen ja panssaritorjunta-aseet, kaikenlaisten kaliiberien ja tarkoitusten tykit, panssarivaunut, panssariautot, panssarijunat, kaikenlaisten tyyppien ja tarkoitusten lentokoneet, kaikki ilmatorjunta-aseet ja tietoliikennevälineet ja kaikenlaiset muut aseet kuten myös kuljetusvälineet, ampumatarvikkeet, miinat ja muun Suomelle kuuluvan sotamateriaalin kuten myös sen alueella olevat ja akselivaltojen omistamat aseet ja materiaalit sellaisena kuin ne olivat tämän asiakirjan allekirjoitushetkellä.

    16. Tämän asiakirjan allekirjoittamishetkestä lukien kaikenlaisilla Suomen sotilas- ja siviililentokoneilla, kuten myös muiden maiden lentokoneilla nousu ilmaan on kielletty ilman Neuvostosotilasjohdon lupaa.

    Jokaista lentokonetta, joka ilmestyy ilmaan luvatta, pidetään vihollisena.
   
    Kaikki tässä artiklassa mainitut lentokoneet miehistöineen ja huoltopalveluineen pysyvät niissä paikoissa, joissa ne olivat tämän asiakirjan allekirjoitushetkellä, kunnes Neuvostosotilasjohdon puolelta on annettu määräys niiden sijoituspaikasta.

    17. Suomen Hallitus ja Ylin Sotilasjohto luovuttavat Neuvostosotilasjohdolle sen määräämässä aikataulussa ja järjestyksessä kaikki lentokentät laitteineen, varastoineen ja lentoasemineen täydessä toimintakunnossa.

    18. Suomen Hallitus ja Ylin Sotilasjohto siirtävät Neuvostosotilasjohdolle toimintakunnossa kaikki maa- ja rannikkolinnoitukset kaikkine niiden aseineen, ampumatarvikkeineen, materiaaleineen, niissä olevine tuotantolaitoksineen, kaikkien näiden linnoitusten asema- ja pohjapiirrokset ja takaavat niihin esteettömän ja turvallisen pääsyn.

C. Suomen sota- ja kauppalaivasto


    19. Suomen Hallitus ryhtyy kaikkiin toimenpiteisiin varmistaakseen, että kaikki Suomen pinta-alukset ja sukellusveneet, jotka ovat asiakirjan allekirjoitushetkellä Suomen meri- tai järvisatamissa, pysyvät näissä satamissa miehistöineen eikä salli näiden poistuvan ennen kuin se on saanut sitä koskevan ohjeen Neuvostosotilasjohdolta.

    Kaikki pinta-alukset ja sukellusveneet, jotka ovat merellä, kääntyvät lähimpiin satamiin, jossa ne pysyvät erityisohjeita odottaen.

    Sota-alusta, joka rikkoo tätä määräystä, Neuvostosotilasjohto kohtelee vihollisena.

    20. Suomen kauppa-, kalastus- ja muut aluksia, samoin kuin minkä tahansa lipun alla purjehtivia aluksia, olivatpa joki- tai järvilaivaston aluksia, jotka tämän sopimuksen allekirjoitushetkellä ovat Suomen satamissa, on kielletty lähtemästä näistä satamista ja Suomen aluevesillä kulkevat alukset määrätään välittömästi siirtymään lähimpään Suomen satamaan ja pysymään sen selvitttämiseksi, kenelle ne kuuluvat, ja kunnes ne ovat saaneet lisäohjeet Neuvostosotilasjohdolta.

    Jokaista alusta, joka rikkoo tätä määräystä, pidetään Neuvostosotilasjohdon taholta vihollisena.

    21. Suomen Ylimmän Sotilaspäällystön luona olevat Saksan Laivaston Päällystön edustajat Suomen satamissa ja tukikohdissa, kuten myös Suomen merivoimien esikunnissa, tulee välittömästi pidättää ja luovuttaa Neuvostosotilasjohdolle.

    22. Suomen Hallitus ja Ylin Sotilasjohto luovuttavat Neuvostosotilasjohdolle kaikki laivaston pinta-alukset ja sukellusveneet, kauppa- ja tekniset alukset, erikoisalukset kuten myös vesitasot, tekniset laitteistot ja kaikenlaiset merivoimien aseet ja ampumatarvikkeet sellaisina kuin ne tämän asiakirjan allekirjoittamishetkellä ovat, kaikkine asiankuuluvine tietoineen ja piirustuksineen.

     23. Artiklassa 22 lueteltujen sotalaivojen ja kaikkien alusten siirto muun valtion lipun alle kuin missä ne olivat, on kielletty.

    Kaikki kauppasopimukset, jotka koskevat Suomen sota-aluksia tai muita meri- ja jokialuksia, kuten: myyntiä, vaihtoa, vuokrausta tai muulla perusteella tapahtunutta luovutusta, katsotaan, jos sellainen toimi sattui kuuden kuukauden sisällä ennen tämän asiakirjan allekirjoitusta, pätemättömiksi, ja kaikkia niitä laivoja ja aluksia, joita koskien tähän toimeen oli ryhdytty, myös silloin kun tällaiset laivat ja alukset on kätketty ulkomaan satamiin, pidetään suomalaisina, riippumatta siitä, missä nämä alukset olivat tämän asiakirjan allekirjoitushetkellä.  

    Suomen Hallitus ryhtyy kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin palauttakseen tällaiset laivat ja alukset Suomeen ja luovuttaakseen ne artiklan 22 mukaisesti Neuvostosotilasjohdolle.

    Sellaisten sotalaivojen ja alusten, jotka eivät palaa Suomeen, arvon Suomen Hallitus korvaa Neuvostosotilasjohdolle.

    24. Artiklojen 20, 22 ja 23 säädökset ulotetaan samassa määrin sellaisiin Saksalle, Italialle ja Romanialle kuuluviin laivoihin, aluksiin ja lentokoneisiin, jotka tämän asiakirjan allekirjoitushetkellä ovat Suomen satamissa tai aluevesillä. Näiden alusten miehistö on internoitava välittömästi ja alukset siirretään Suomen satamaviranomaisten suojeluun ja hoitoon, kunnes toisin määrätään.

    25. Kaikki Yhdistyneille Kansakunnille kuuluvat alukset Suomen satamissa, riippumatta siitä, onko näiden laivojen omistus siirretty sotasaalistuomioistuimissa tai jollakin muulla tavalla suomalaisille yhteisöille tai kansalaisille, palautetaan välittömästi Neuvostosotilasjohdolle sellaisina kuin ne asiakirjan allekirjoitushetkellä olivat, jotta ne voidaan palauttaa niille, joille ne kuuluvat.

    Suomen Hallitus kantaa täyden materiaalisen vastuun kaikenlaisista näitä aluksia kohdanneista vahingoista ja hävityksestä.

II. Sotavankien palautus ja Yhdistyneiden Kansakuntien siviiliväestön vapauttaminen.

    26. Suomen Hallitus ja Ylin Sotilasjohto vapauttavat viivytyksettä kaikki sen vallassa olevat Yhdistyneiden Kansakuntien asevoimiin kuuluvat sotavangit Neuvostosotilasjohdolle niissä paikoissa, tavalla ja sinä ajankohtana, joka heille määrätään.

    27. Kaikki Yhdistyneiden Kansakuntien kansalaiset, jotka Suomen viranomaiset ovat vanginneet tai internoineet, samoin kuin saattaneet orjuuteen, tulee vapauttaa välittömästi.

    28. Suomen Hallitus ja Ylin Sotilasjohto sitoutuvat tämän asiakirjan allekirjoitushetkestä lukien takaamaan kaikille sotavangeille samoin kuin Yhdistyneiden Kansakuntien vangituille, internoiduille tai orjiksi otetuille kansalaisille riittävän ravinnon, vaatetuksen, terveydenhuollon ja hygieenisyysvaatimukset täyttävät asumukset.

    29. Suomen Hallitus luovuttaa Neuvostosotilasjohdolle luettelon työnantajista ja muista henkilöistä, joille Yhdistyneiden Kansakuntien tämän asiakirjan artikloissa 26 ja 27 luetellut kansalaiset työskentelivät.

III. Suomen suhteiden katkaisu akselivaltoihin


    30. Nykyisen asiakirjan allekirjoittamishetkestä lukien Suomen Hallitus katkaisee kaikki valtiolliset, taloudelliset ja muut suhteet akselivaltoihin. Tästä hetkestä lukien Suomen diplomaatti-, sotilas-, konsuli- ja muut edustajat näissä valtioissa menettävät valtuutensa ja heidät tulee välittömästi kutsua takaisin Suomeen.

    Akselivaltojen diplomaatti-, sotilas- ja konsuliedustajia Suomen alueella kohdellaan SNTL:n hallituksen määräysten mukaisesti.

    31. SNTL:n hallitus voi määrätä säännöt Suomen alueella olevien puolueettomien diplomaatti-, sotilas- ja konsuliedustajien yhteydenpidolle omiin hallituksiinsa, tai vaatia näiden edustajien poistumista Suomen alueelta samoin kuin määrätä säännöt Suomen hallituksen suhteille puolueettomien maiden edustajien kanssa.

IV Sotilaspoliittiset ehdot.


    32. Kaikki suojeluskuntayksiköt ja muut senkaltaiset järjestöt Suomessa, jotka ovat rintamalla tai selustassa, on välittömästi riisuttava aseista.

    Aseistariisumisen ja aseidenluovutuksen järjestyksen määrittelee Neuvostosotilasjohto.

    Kaikki suojeluskuntien jäsenet internoidaan.

    33. Suomen Hallitus hajottaa välittömästi kaikki ne järjestöt, jotka Neuvostosotilasjohto sille ilmoittaa.

    34. Ne sotaan syylliset ja sotarikolliset, joiden nimet on ilmoitettu SNTL:n hallituksen toimittamassa luettelossa, tulee Suomen hallituksen välittömästi pidättää ja luovuttaa SNTL:n hallitukselle Neuvostosotilasjohdon välityksellä.

    35. Suomen Hallitus vapauttaa välittömästi kansalaisuudesta tai kansallisuudesta riippumatta kaikki henkilöt, jotka on pidätetty syytettyinä myötämielisyydestä Yhdistyneille Kansakunnille tai toiminnasta heidän hyväkseen.

    36. Kaikki henkilöt, jotka kuuluvat akselivaltojen kansalaisiin, taistelivatpa mitä Yhdistynyttä Kansakuntaa vastaan tahansa ja jotka oleilevat Suomen alueella tämän asiakirjan allekirjoitushetkellä, internoidaan välittömästi. Kysymyksen näiden henkilöiden myöhemmästä asemasta ratkaisee SNTL:n hallitus.

    37. Suomen Hallitus kieltää välittömästi kansalaisiaan liittymästä sellaisen armeijan palvelukseen, joka taistelee joko Yhdistyneitä Kansakuntia tai myös puolueettomia vastaan.

    38. Suomen kansalaisilta ja Suomen alueella olevan minkä muun muun valtion kansalaisilta, on asiakirjan allekirjoittamisesta lukien kielletty ryhtyminen mihinkään toimeen minkään sellaisen valtion eduksi, joka on sotatilassa jonkin Yhdistynyneen Kansakunnan kanssa.

    39. Tämän asiakirjan allekirjoitushetkestä lukien kenenkään ei ole sallittu matkustaa Suomen rajojen ulkopuolelle tai saapua sen alueelle ilman Neuvostosotilasjohdon lupaa.

    40. Suomen Hallitus esittää kaikki SNTL:n hallituksen vaatimat arkistot ja asiakirjat ja ennen kaikkea kaikki muistiinpanot ja asiakirjat, jotka koskevat asevoimia tai aseteollisuuden yrityksiä. Arkistojen, muistiinmerkintöjen, suunnitelmien ja minkä muun asiakirjan tai tiedon hävittäminen tai muu piilottaminen on kielletty.

V. Sotataloudelliset ehdot.


    41. Tämän asiakirjan allekirjoitushetkestä lukien kaikentyyppisiä aseita, ammuksia, räjähdysaineita ja sotilaslaitteita valmistavien sotatilauksia toimittavien Suomen valtion ja yksityisten yritysten työ loppuu.

    42. Kaikki Suomen sotateolliset yritykset siirtyvät vahingoittumattomina ja täydessä toimintakunnossa  kaikkine valmistuotteineen, laitteistoineen, raaka-aineineen ja muine materiaaleineen, suunnitelmineen, piirustuksineen, patentteineen jne. Neuvostosotilasjohdon valvontaan.

    43. Kaikkien artiklassa 41 määriteltyjen yhtiöiden työntekijät ja toimihenkilöt pysyvät paikoillaan ja Suomen Hallitus turvaa heille ne palkat, jotka he saavat asiakirjan allekirjoittamishetkellä siihen, kunnes yritys on siirtynyt siviilituotantoon tai kun mainitulle työvoimalle osoitetaan muu käyttö Neuvostosotilasjohdon luvalla.

    44. Suomen Hallitus sitoutuu tuottamaan lyhyimmässä mahdollisessa ajassa Neuvostosotilasjohdolle ehdotuksensa sotatarpeita tuottavien yritysten siirtämiseksi siviilituotantoon.

    45. Suomen Hallitus ja Ylin Sotilasjohto ryhtyy kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin estääkseen vahingonteon tai tuhoteon, joka kohdistuu teollisuuslaitoksiin, voimalaitoksiin, sää- ja radioasemiin, rautatie-, maantie-, satama- ja muihin laitteisiin, sotatarvikkeisiin, taloudellisiin kohteisiin, varastoihin, sotilastukikohtiin ja muihin, samoin kuin turvatakseen julkisen ja yksityisen kiinteän ja irtaimen omaisuuden vartioinnin.

    46. Suomen Hallitus kantaa täyden vastuun kaikesta teollisuusyrityksiin ja laitteistoihin kohdistuneesta vahingosta ja hävityksestä samoin kuin muuhun määriteltyyn omaisuuteen.

    Sen oikeudellisen vastuun lisäksi, jonka alaisia tässä artiklassa mainittujen kohteiden vahingon- tai tuhotekojen suoranaiset tekijät ovat, viimeksimainittujen arvo otetaan huomioon laskettaessa Suomelle tulevaa sotakorvausta.
   
    47. Tämän asiakirjan allekirjoitushetkestä lukien ja koko sen voimassaoloajan suomalaisilta fyysisiltä ja juridisilta henkilöiltä, kuten myös valtiollisilta yrityksiltä ja laitoksilta kielletään kaikenlaisen kiinteän omaisuuden (mukaan lukien tehtaat, voimalaitokset jne) myynti, vaihto, vuokraus tai jollakin muulla perusteella toteutettu luovuttaminen ulkomaiden kansalaisille tai yrityksille.

    Kaikenlaiset kiinteistöjä koskevat kaupat, jotka on toteutettu vuoden aikana ennen tämän asiakirjan allekirjoitusta, katsotaan pätemättömiksi ja kaikenlainen omaisuus, jonka suhteen sellaiset toimenpiteet on solmittu, katsotaan laadultaan suomalaiseksi omaisuudeksi.

    48. Tämän asiakirjan allekirjoituksesta lukien ja koko sen voimassaoloajan määrätään Neuvostosotilasjohdon valvonta:
    a) Suomen kaikkeen raaka-aine-, jalostus- ja muuhun teollisuuteen;
    b) raaka-ainevarantoon;
    c) kaikkien viljatuotteiden, elintarvike- ja rehuvarojen varastointiin;
    d) ulkomaan ja kotimaan kauppaan, sekä myös kaikkien pankkien toimintaan:
    e) kaikkiin rautatie-, vesi- ja autokuljetuksiin, sekä myös siviililentoreitteihin;
    f) kaikenlaisiin liikennevälineisiin, kuten: postiin, radiolennättimeen, puhelimeen jne.;
    g) kaikkien painotuotteiden julkaisemiseen, teatteri- ja elokuvaesityksiin, radiolähetyksiin ja kaikkeen muun laatuiseen propagandaan ja huvinäytöksiin

    49. Täydellisesti lakkautetaan kaikenlaiset finanssi-, kaupalliset ja muut suhteet tai kaupankäynti akselivaltojen kanssa tai niiden eduksi, kuten myös akselivaltojen miehittämien maiden kanssa.

    50. Suomen Hallitus sitoutuu Neuvostosotilasjohdon määräämässä ajassa palauttamaan SNTL:oon kaiken vihollisuuksien aikana poisviedyn valtiolle, julkishallinnolliselle tai osuustoiminnalliselle yhteisölle, laitokselle tai yksittäisille kansalaisille kuuluneen omaisuuden vahingoittumattomana, niitä ovat: tehtaiden ja verstaiden laitteistot, veturit, rautatievaunut, traktorit, historialliset muistomerkit, museoiden arvoesineet ja muu omaisuus.

    51. Suomen Hallitus ja Suomen kansa korvaavat SNTL:lle kaikki Suomen sotatoimista aiheutuneet menetykset.

    Suomen Hallitus ryhtyy Neuvostosotilasjohdon vaatiessa edelläolevassa kappaleessa mainittujen menetysten ennakoivaan korvaamiseen tämän Sotilasjohdon määrittelemässä järjestyksessä, muodossa ja aikarajoissa.

    Turvatakseen Yhdistyneille Kansakunnille aiheutuneiden vahinkojen maksun Neuvostosotilasjohto saattaa voimaan kultavarantojen, ulkomaan valuutan ja muiden arvoesineiden takavarikoinnin sekä Suomen valtion että muista pankeista näiden pankkien vuoden 194.. virallisten kirjojen ja asiakirjojen mukaan. Suomen Hallitus ryhtyy kaikkiin tarpeellisiin toimiin sille kuuluvien, mutta ulkomailla sijaitsevien, kultavarantojen, ulkomaan valuutan ja muiden Suomen valtion ja muiden pankkien arvoesineiden mahdollisimman nopeaksi palauttamiseksi Suomeen.

    Tämän asiakirjan allekirjoittamishetkestä ja koko sen voimassaoloajan ovat kiellettyjä kaikenlaiset tässä artiklassa edellälueteltuja arvoesineitä koskevat kaupat, ja kaikkia näihin arvoesineisiin liittyviä kauppoja niin Suomen alueella kuin ulkomailla ennen tämän asiakirjan allekirjoitusta pidetään pätemättöminä ja kaikkia sellaisten kaupankäynnin kohteina olleita arvoesineitä pidetään laadultaan suomalaisena omaisuutena riippumatta siitä, missä nuo arvoesineet sijaitsivat Suomen antautumishetkellä.

VI. LOPPUSÄÄDÖKSET.


    53. Tämä asiakirja tulee voimaan allekirjoitushetkellä ja on voimassa Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen rauhansopimuksen voimaantuloon saakka.

    54. Tämän asiakirjan säädösten voimaansaattamiseksi SNTL:n hallitus perustaa Valvontakomission, joka toimii Suomen alueella Neuvostosotilasjohdon yleisen johdon alaisena.

    55. Jos Suomen Hallitus tai Ylin Sotilasjohto ei pane toimeen jotakin tässä asiakirjassa mainittua ehtoa, Neuvostosotilasjohto saattaa voimaan pakotteita, jotka turvaavat niiden toimeenpanon. Jos tarpeen, SNTL:n hallitus julistaa tämän asiakirjan välittömästi voimaantulevin vaikutuksin mitättömäksi.
   
    56. Tämä dokumentti on laadittu venäjän ja suomen kielellä. Venäjänkielinen teksti katsotaan autenttiseksi ja kaikissa sitä koskevissa tulkintakiistoissa Valvontakomission päätös on lopullinen. 

SNTL:n hallituksen valtuuttamina -
Neuvostoliiton asevoimien Ylimmän
Johdon edustajat
Suomen Hallituksen valtuuttamana
(allekirjoitus)
(allekirjoitukset)Suomen Ylimmän sotilasjohdon valtuuttamana
(allekirjoitus)


Lähde: Архив МИД. КОМИССИЯ тов.К.Е.ВОРОШИЛОВА ПО ВОПРОСАМ ПЕРЕМИРИЯ. О безоговорочной капитуляции Финляндии. (13.Х.43.) НКИД  СССР. Фонд 06 «Секретариат Наркома т. В.М.Молотова 1944 г.» Опись 6 Дело 155 Папка 15  (Venäjän ulkoministeriön arkisto. Toveri K.E. Vorošilovin aselepokysymysten komissio (asetettu 13.10.1943). Suomen ehdottomasta antautumisesta. SNTL:n Ulkoasioiden kansankomissariaatti "Kansankomissaari tov. V.M. Molotovin sihteeristö v. 1944"). Koneavusteinen käännösluonnos Pauli Kruhse.

Takaisin historiasivuille