Original en français

Oversettelse

I den Hellige og Udelelige Treenigheds Navn!

Hans Majestæt Kongen af Sverige og Norge og Hans Majestæt Keiseren af Rusland, i lige Grad besjelede af det Ønske, at lade i alle Forhold imellem deres respective Undersaatter herske den samme gode Forstaaelse, der er saa overensstemmende med det Venskabs- og gode Naboe-Forhold, som finder Sted imellem de høie Hoffer, have paa Grund heraf villet forebygge de Tvistigheder, som hidtil have kunnet opstaae, paa Grund af, at der savnedes en nøiagtig Grændsebestemmelse imellem Norge og Rusland i de, under Navn af Fælledsdistricter bekjendte, Landstrækninger i Finmarken, og have desaarsag besluttet, ved en paa gjensidig Beqvemmelighed grundet Berigtigelse, at bestemme de Grændser, som for Fremtiden skulle adskille deres respective Besiddelser i de ovennævnte Districter, saavelsom ogsaa det Forhold, hvori de bemeldte Grændsedistricter beboende Lapper skulle staae i til hinanden. Til den Ende have Deres Majestæter, efter først at have sendt Commissarier til Stedet, som have gjort sig bekjendte med Sagernes nuværende Stilling, og som have optaget et topographisk Kort over de saakaldte Fælledsdistricter, udnævnt til deres Befuldmægtigede, nemlig:

Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, le sieur Nicolas Frédéric Baron de Palmstierna, son Envoyé Extra­ordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Em­pereur de Toutes les Russies, son Aide de Camp Général, Colonel dans ses Armées, Chambellan, Porte Étendart de ses Ordres, Commandeur de l'Ordre de l'Étoile Polaire et Chevalier de celui de l'Épée;

et Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies le sieur Charles Robert Comte de Nesselrode, son Conseiller Privé actuel et Chambellan actuel, Membre du Conseil de l'Empire, Secrétaire d'État dirigeant le Ministère des Affaires étrangères, Chevalier des Ordres de St. Alexandre Newsky, de St. Wladimir de la première classe, de l'Aigle Blanc de Pologne, Chevalier de l'Ordre des Séraphins de Suède et de plusieurs autres,

hvilke, efterat have udvexlet deres Fuldmagter, som befandtes i behørig Form, ere komne overeens om følgende Artikler:

ART. I.

Da den imellem Sverige og Danmark i Aaret 1751 afsluttede Tractat har fastsat den Grændselinie, som skulde adskille Sverige och Norge, skal bemeldte Linie vedblive, forsaavidt den nu tjener til Grændse imellem Kongeriget Norge och Storhertugdømmet Finland, nemlig fra det Sted, hvor den nye Grændse, der er bestemt ved Grændsetractaten af 20/8 November 1810, begynder, indtil det Sted, som kaldes Kolmisolve-Madakjetsa.

ART. II.

Fra dette Sted at regne, indtil Pasvig eller Pasrek Elv, skal Grændsen imellem Norge og Rusland forblive at være den samme, som har fundet Sted indtil nærværende Tid imellem de saakaldte Fælledsdistricter og Rusland, saaledes at den fra Kolmisoive-Madakjetsa skal gaae over Reisa-Gora og Reisa-Dive Bjergene til Gelsomio.

Derfra skal den følge Pasvig eller Pasrek Elv og de Indsøer, denne danner, indtil den paa venstre Side af bemeldte Elv liggende Kirke, St. Boris og Glebs Kirke kaldet, hvilken Kirke skal tilhøre Rusland, tilligemed en Landstrækning af en Verst i Omkreds.

En Verst Norden for denne Kirke skal Grændsen gaae over Pasvig Elv i Sydost hen til den lille Indsøe, hvorfra Lax-Elven udspringer, og derfra til det Punkt, hvor Jacobs-Elven (Woriema) dannes ved tre smaa Bækkes Sammenløb. Grændselinien skal derefter følge Jacobs-Elven indtil dens Udløb i Iishavet ved Jacobs-Viig,

Overalt hvor Pasvig- og Jacobs-Elve danne Grændsen imellem Norge og Rusland, er det disse Floders Leie, som skal tjene til Grændselinie.

I de af Pasvig-Elv dannede Indsøer, skal linien gaae i Midten, paa det Sted, hvor Vandet har den største Dybde.

Alle de Østen for Linien liggende Smaaøer i bemeldte Elve, og i de af Pasvig Elv dannede Indsøer, skulle tilhøre Rusland, og de som ligge Vesten for samme Linie, skulle tilhøre Norge.

ART. III.

Hans Majestæt Kongen af Sverige og Norge renoncerer for bestandig, for Sig og sine Efterfølgere, paa alle de Fordringer, som i forrige Tider fra Norsk Side maatte have været fremsatte, med Hensyn til de Landstrækninger, som ligge paa den Russiske Side af den ved nærværende Convention fastsatte Grændselinie.

Hans Majestæt renoncerer ligeledes paa den forhen af Norge udøvede Ret, at indkræve Skat af de Russiske Lapper, som ere bosatte i den Deel af Fælleds-Districterne, der ved den nærværende Deling er formeligen indlemmet i det Russiske Rige.

ART. IV.

Umiddelbart efterat nærværende Convention er ratificeret skulle fra begge Sider udnævnte Commissarier, ledsagede af et tilstrækkeligt Antal Arbeidere, begive sig til Stedet, for at afstikke Grændselinien, saaledes som den i den anden Artikel er fastsat, og for at lade opreise de Støtter, der skulle vise denne Linie.

Disse Commissariers Arbeide bør være fuldført i Løbet av Sommeren 1826. Øvrighederne i Vadsøe og Kola skulle til den Ende yde dem al Hjelp og Bistand.

ART. V.

Det skal være de Norske Familier, som boe i det Distrikt, der, ifølge denne Grændsebestemmelse, tilfalder Rusland, ligesom de Russiske Familier, som overgaae til at høre under Norge, forbeholdt, at forblive i deres nuhavende Bopæle, eller at bosætte sig paa den anden Magts Territorium. Til den Ende tilstædes dem en Frist af tre Aar, fra den Dag at regne da Ratificationerne paa denne Convention udvexles, til at sælge deres Eiendomme, eller at flytte dem andetsteds hen, uden at disse Familier ved denne Leilighed skulle være underkastede nogen Afdrags-Ret eller nogen anden hvilkensomhelst Afgift.

ART. VI.

De Russiske Lapper, som ved denne Grændsebestemmelse, ville komme under Norsk Herredømme, og de Normænd eller Norske Lapper, som derved ville komme under Russisk Herredømme, skulle, i alle Tilfælde, beholde fri Religions-Øvelse.

Det skal være de paa Norsk Grund boende Russiske Familier tilladt, ligesom hidindtil, at besøge St. Boris og Glebs Kirke, med Forpligtelse at bidrage, i samme Forhold som de hidindtil have gjort det, til de ved bemeldte Kirke ansatte Geistliges Underholdning.

Ligeledes skulle de Norske Familier, som forblive boende paa det Russiske Gebeet, have Tilladelse til at besøge de Norske Kirker, imod at bidrage til Geistlighedens Underholdning, forsaavidt som de hidindtil have gjort det, og saalænge som der ikke paa det Russiske Territorium i Nærheden af deres Bopæle gives nogen Kirke eller Kapel, hvor de kunne øve Gudstjenesten efter deres Confessions Ritus.

ART. VII

De Norske og Russiske Familier, som ved denne Grændsebestemmelse maatte komme under denne eller hiin af begge Regjeringer, skulle i et Tidsrum af sex Aar beholde Ret til at begive sig til den anden Magts Territorium, for der at drive Fiskerie og Jagt, ligesom hidindtil, dog under Forpligtelse at rette sig efter Politie- og Told-Anordningerne.

Denne Bestemmelse skal ikke være til Hinder for, at nye Norske eller Russiske Indvaanere, som have nedsat sig i disse Districter, ogsaa maae drive Fiskerie og Jagt, efter deres Beqvemmelighed og Fornødenhed. Men disse nye Indbyggere skulle holde sig inden Grændserne af det Territorium, der for Fremtiden eies af den Magt, hvis Undersaatter de ere, og de skulle ikke i noget Fald være deelagtige i den Ret, som er tilstaaet de Indfødte i bemeldte Districter, at drive Jagt og Fiskerie paa den anden Magts Territorium.

For at forebygge enhver Misbrug, skulle vedkommende Øvrigheder bære Omsorg for, at forsyne de i deres Jurisdictions-District sig opholdende Personer, som skulle nyde godt af denne Rettighed, med en skriftlig Tilladelse, som de i fornødent Fald kunne benytte, for at erholde Beskyttelse i Udøvelsen af den Ret, som ved nærværende Artikel er dem tilstaaet.

Øvrighederne paa begge Sider skulle meddele hinanden en Liste paa de Familier, som for Tiden ere bosatte i disse Districter, og en Liste paa de dertil hørende Personer, som maatte have erholdt deslige Tilladelser.

Da Bestemmelserne i nærværende Artikel alene ere foranledigede ved begge de Høie contraherende Magters Omhue for dem af deres respective Undersaatters Vel, der ere indfødte Indbyggere af de omhandlede Districter, forbeholde de sig, inden sex Aars Forløb, at tage under Overveielse, om, og i hvilken Grad, disse Bestemmelser have svaret til Høistsammes velgjørende Hensigter, og da at komme overeens om, enten fremdeles at vedligeholde den paa en vis Tid bemeldte Indbyggere tilstaaede Rettighed, eller aldeles at ophæve den. Hvis der efter sex Aars Forløb ikke maatte være taget nogen Beslutning i saa Henseende, skulle Indbyggerne i de omhandlede Districter ikke mere have Rettighed til at drive Fiskerie og Jagt paa fremmed Territorium.

ART. VIII.

For i Fremtiden at forebygge de Stridigheder, som de fælleds Græsgange have givet Anledning til imellem Grændsedistricternes Beboere, skal det udtrykkelig være de Norske og de Russiske Lapper forbudet, som, ved denne Deling, maatte være komne til at høre under denne eller hiin af de Høie contraherende Magter, at vedblive med at lade deres Hjorde af Rensdyr og andre Dyr græsse paa et Territorium, som har ophort at tilhøre dem i Fælledsskab.

Enhver Overtrædelse af dette Forbud skal bringes til den Øvrighedspersons Kundskab, under hvilken den Skyldige hører. Denne skal, efterat Sagen er bleven beviist, dømmes til en efter Forseelsens Størrelse forholdsmæssig Mulet, der skal erlægges til Fordeel for den Commune, hvis Territorium er blevet krænket.

Dette er imidlertid saaledes at forstaae, at de Rensdyr og andre Huusdyr, som hændelsesviis kunne have forvildet sig og komme over paa fremmed Territorium, skulle uden nogen Vanskelighed tilbageleveres til deres Eiere.

ART. IX.

Seiladsen, Træflaadningen og Fiskeriet i Jacobs-Elv og i hele den Deel af Pasvig-Elv, som danner Grændsen imellem begge Stater, ere lige frie for begge Magters Undersaatter. Det skal være enhver Baad tilladt at lægge i Land paa hvilkensomhelst af Breddene, saa ofte som det for Seiladsens Sikkerhed, Baadenes Halen, eller Flaadningen af det Træ, som gaaer ned af Elven, ansees nedvendigt, uden at der ved saadanne Leiligheder skal erlægges nogen Afgift, eller at Eierne skulle tilføres nogensomhelst Overlast.

Seiladsen i Pasvig eller Pasrek Elv, paa det Sted, hvor den gaaer forbi St. Boris og Glebs Kirke, og hvor begge Bredder paa en Strækning af to Verster skulle tilhøre Rusland, skal fleke destomindre være fri for Norske Undersaattear, som skulle kunne paa denne Deel af Elven nedflaade deres i det Indre af Landet huggede Brænde, uden at deri skal gjøres dem nogen Hindring.

Ligeledes skal Seiladsen paa denne Elv fra det Punct, hvor den gaaer ind i Norsk Territorium, indtil dens Udløb i Iishavet, være fri for Rusiske Undersaatter.

ART. X.

Saasnart nærværende Convention er ratificeret, skulle vedkommende Øvrighedspersoner derom underrette de Norske og Russiske Lapper, som beboe de Districter, hvis Deling nu er fastsat, og udtrykkelig paalægge dem at holde sig samme efterrettelig, forsaavidt den angaaer dem.

I alle Tilfælde, hvor Stridigheder opstaae imellem Grændse-Beboerne, enten paa Grund af Overtrædelse af det i ottende Artikel givne Forbud, eller af andre Aarsager, forpligte de Høie contraherende Magter sig til, at den fornærmede Part skal uden Ophold nyde fuldkommen Retfærdighed.

ART. XI.

Det topographiske Kort, som de respective Commissarier, der i Aaret 1825 sendtes til Stedet, have optaget, og hvor den ved anden Artikel fastsatte Grændselinie nøiagtigen er afsat, skal, som det, der har tjent til Grund for disse Underhandlinger, vedhæftes nærværende Convention og deraf udgjøre en Deel, saaledes som samme er undertegnet af bemeldte Commissarier.


ART. XII.

Nærværende Convention skal ratificeres, og Ratificationerne skulle udvexles i St- Petersborg eller i Moskau, inden sex Uger, eller før om skee kan.

Til Bekræftelse herpaa have de gjensidige Refuldmægtigede undertegnet Conventionen, og forsynet samme med deres Segl, hvilket skedte i St. Petersborg den fiortende/anden Mai, Aar efter Christi Byrd Et Tusinde, Otte Hundrede og Sex og Tyve.

N.F. Baron de Palmstjerna
(L. S.)

Nesselrode.
(L.S.)


Av: Norges Traktater 1661-1966, Det Kgl. Norske Utenriksdepartement, Oslo 1967

Ratificerad i Stockholm d. 27 maj 1826 och i S. Petersburg d. 1 juli (19 juni) s.å. Namnen tillagda, utan översättning, från den originala franska texten.

Tillbaka till historiasidan.
Back to the contents.
Takaisin historiasivuille.