Gabriel Rein: Kejsaredömet Rysslands statistik i sammandrag, Helsingfors, J.C. Frenckell & Son, 1838:

Lagstiftning.

Rysslands äldsta lagbok var Storfurst Jaroslav I:s Pravda [правда sanning, rätt, lag]; efter mer än femhundra års mellanskof följde derpå 1542 Ivan IV:s Civil- och Criminal-codex Sudebnik [dombok]. År 1649 utgafs af Tsar Alexei Michailovitsch en allmän lagbok under namn af Uloschenie [уложенiе af уложить förordna, fastställa], hvilken är basis för den nuvarande Ryska lagstiftningen och hvars fortsättning utgöres af en i Kejsar NICOLAIs första regeringsår utgifven fullständig och chronologiskt ordnad samling af alla ifrån 1649 till Kejsar ALEXANDERs död utkomna lagar och förordningar, jemte H. M. Kejsar NICOLAIs första Manifest den 12/24 December 1825, i 45 delar eller 48 band in 4:o. Denna samling var dock endast bestämd att utgöra källan för de Ryska lagarne, och den egentliga nu gällande lagcodex är ett systematiskt sammandrag af alla ända till år 1832 utkomna, till efterlefnad fastställda stadgar och. föreskrifter, till ett antal af 42198. Denna codex indelas i 1499 capitel, och är tryckt i St. Petersburg år 1833 i 15 band, under namn af Svod. [Сводъ законовъ Россйской Импери, d. ä. Ryska Rikets Lag-Concordans]. Denna lagbok har varit gällande sedan d. 1/13 Januarii 1835. Af dessa 15 band handla 3 om rikets administration, 1 om personella skyldigheter, 4 om allmänna intrader, 1 om ståndförhållanden, 2 om statshushållning; 2 om polislagstiftning, 1 om civil-rätt och 1 om criminal-rätt. Efter hand utkommande nya förordningar utgifvas årligen, som supplementer, under sina bestämda rubriker.
Elektronisk form: Pauli Kruhse (2009).

Föregående sida | Innehållet | Följande sida