Gabriel Rein: Kejsaredömet Rysslands statistik i sammandrag, Helsingfors, J.C. Frenckell & Son, 1838:

Rikets finanser.

Kronans inkomster indrifvas under följande hufvudsakliga titlar: 1) koppskatt eller hufvudskatt [подушныя деньги, själapenningar], som betalas af hvarje mansperson i städer och på landet med undantag af gilleboroch med dem jemnlika eller öfver dem ställda ståndsclasser. 2) Gilleborgare-utskylder, bestående i en bestämd procent af hvarje gilleborgares uppgifna capital. 3) Tullintrader. 4) Obrok, hvilken, såsom grundränta, erlägges af alla som odla kronans jord; hvaremot de adeliga bönderne betala obrok till sin herre. 5) Brännvinsförpaktning; såvida brännvinet är kronans monopol och endast adeln till husbehof får bränna brännvin, men alla andra måste köpa af kronans förpaktare. 6) Chartae-Sigillatae afgift. 7) Inkomst för utfärdade fullmakter, befordringar och utmärkelser. 8) Postregal. 9) Inkomst ifrån kronans skogar, samt fiskerierne i Wolga och Kaspiska hafvet. 10) Kronans fabriker, krutoch saltpeterbruk. 11) Bergverk. 12) Förpaktning af krono-qvarnar, bodar m. m. Beloppet af årets inkomst uppges af Statistici mycket olika. År 1832 uppgåfvos de af en Rysk författare till 525 millioner Rubel Banco Assignationer; sednare uppgifter beräkna dem till endast 360 millioner. Ännu större är osäkerheten, hvad beloppet af utgifterne beträffar. De förnämsta utgiftsrubriker äro för Kejserliga hofvet, armén, aflöningsstaten för Rikets Embets- och tjenstemän, undervisningsverket, flottan, fästningar, hamnar, kanalanläggningar, Städers uppbyggande, offentliga byggnader, uppmuntran af industrien o. s. v. Man tror sig dock med säkerhet veta att inkomsterne i fredstider icke allenast betäcka utgifterne, utan att äfven öfverskottet kunnat användas till minskande af den i krigstider tillkomna statsskulden. År 1832 uppgafs rikets skuld till 795,234259 Rub. 24 kop. Banco Assignationer, och 1835 till 960,848658 Rub. 42 kop. Den 1 Jan. 1838 uppgick densamma till 940,861257 Rubel 7 kopek.
Elektronisk form: Pauli Kruhse (2009).

Föregående sida | Innehållet | Följande sida