Gabriel Rein: Kejsaredömet Rysslands statistik i sammandrag, Helsingfors, J.C. Frenckell & Son, 1838:

Fabriker och Manufacturer.

Redan före PETER den Stores tid funnos i Ryssland garfverier, talg-, ljus- och tvålfabriker, väfverier af groft lärft och segelduk, tågfabriker och tjärbrännerier; sedan denne Regents regering hafva många andra industrigrenar tillkommit. De förnämsta voro år 1828: a) lärftsmanufacturer, i synnerhet i vestra och lilla Ryssland, samt omkring Moskva, uti 210 större verkstäder; b) klädesmanufacturer, öfyer 400, de flesta i Moskva, Riga och Kasan; c) siden- (198); d) bomullsmanufacturer (521), de flesta i Moskva och St. Petersburg. e) Fabriker för metallarbeten: ibland dem 182 för stålarbeten, utmärkta gevärsfabriker i Tula och Systerbäck; 55 fabriker för messingsvaror. f) Spegel- och glas-fabriker, 166 till antalet; bland hvilka den Kejserliga spegelfabriken, som lefvererar de största speglar man känner, 150 tum höga och 90 till 96 tum breda, g) Porcellain och fayence-fabriker, 21 till antalet; det bästa arbetet lefvererades af de Kejserliga i St. Petersburg och Moskva. h) Lädermanufacturer, Rysslands äldsta industrigren; Ryska jukter voro redan under medeltidens sednare hälft en handelsartikel med det mellersta Europa. År 1820 funnos i Ryssland 1406 större lädermanufacturer och garfverier, år 1828 tillsammans med de Polska 1930. Omkring i) 300 ljus-, k) 700 tvål-, l) 200 pottask-fabriker, m) 71 pappersbruk, n) Sockerbruk år 1827: 39, hvaraf 17 i St. Petersburg, 9 i G. Riga. Sedermera har man begynt med sockerberedning af hvitbetor, i synnerhet i G. Saratov och Orel. o) År 1827 funnos 25 stora kronobränvinsbrännerier. p) Skeppsbyggen och dermed sammanhängande näringar i provinserne vid Östersjön, Svarta hafvet och Wolga.
Elektronisk form: Pauli Kruhse (2009).

Föregående sida | Innehållet | Följande sida